Cập nhật:  GMT+7
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqVnhu7PDveG7p+G7gULhurrhurDDveG7p+G7gXjhu4nGsOG7gcahxKnGoeG7gcah4buzw73hu4FC4bq64bqwxrDhu4HhuqrEqcO94bun4buBxanhurDDvWUvxanhu4PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbFqOG7o+G7ieG7m+G6v8Op4buBw51ueeG7gcWp4bu5xqHhu4F54bq2xrDhu4Hhu5dvQuG7geG7neG7kUPhu4Hhu4LhurbGsOG7gcahxKnGoeG7gcah4buzw73hu4HGocOJ4buJ4buBxqHFqeG7seG7gcOd4bunQ0fDucO94buBfcWp4bux4buBw53hu6dDR3VC4bqr4buB4bucw4PGsOG7geG7heG6q+G7gULFqcOAw73hu4FZ4buJxrDhu4FhxKnhuqvhu4FGbeG7geG7psaw4buz4buBWeG7icaw4bqr4buBxalDR3XDveG7geG7psaw4buz4buBWMaww73FqeG7geG7l8Ozw73hu6fhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5fDg+G7geG6qsSpxqHFqeG7geG7p8awxKnhu7Phu4F3xanhu7Phu4nhuqvhu4HhuqxD4buRw73hu4HEqeG7s+G7gcah4bq44buB4buCauG7gcahxanGsHPGoeG7gUbhu6Phu4Hhu51r4bqm4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcah4bu3w73hu4F54bq2xrBi4buBw53FqeG7q8O94buBxqHEqcah4buBxqHhu7PDveG7gUJDw73hu6fhu4FCbsO94bun4buB4budc8O94buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBw73GsHR54buBxanDtcO94buBxanhu7Phu4nDveG6q+G7gcahxanhu7Hhu4HDneG7p0NHdULhu4HhuqxDw7LDveG7gULFqW9C4buBeOG7t8O94bunYuG7gcagxanhu7Hhu4HGocWp4but4buB4bq64bq2xqHhu4Hhu6fGsMSp4buBw73FqeG6uuG7geG6quG6vMah4buBd8WpQeG7o+G7gXnhu6vDvcWp4buBQuG6oELhu4HFqeG6sMO94bqr4buBxqHFqW/GoeG7gcahxalvw73hu4HGocSpxqHhu4HGoeG7s8O94buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG6psWpbMaw4buBxqHFqeG7sUPhu4HGoWzDvcWp4buBd8WpxIJi4buBZS/huqbDqWVC4buJ4buXeOG7o+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v3nhu4nhuqjhu6fGsMO94bqt4buF4bqmRuG7geG7iUNC4buz4bq/w6llQuG6qMOpZULhu5vDqWXGsHnhu6fhu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqFi4buX4buJ4buz4bqsQ+G7icO94bunQuG6qMawYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7hWbDrS9nw6zhu5tp4buHaOG7hcOt4buHZkLhu4PDreG7h2jhu4NpeOG7g2J24bqm4bun4bq/4buBL8OpZS9C4bubw6llL0LhuqjDqWVC4bqow6llQuG7m8OpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7geG7psaw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7gcahxanhu7Hhu4HDneG7p0NHdULhu4FCxalDw4PGoeG7geG7m8awdcO94buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw73hu4EtTMO9xanhuq3hu4F9Yljhu4FlL+G6psOpZS9C4bubw6llL0LhuqjDqWUvQuG7ieG7l3jhu6PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nGoG7DveG7gcO9xalq4buBw73FqUHhu4HGocOJ4buJ4buBxqHFqeG7seG7gcOd4bunQ0d1QuG7gcO9w7N54buBeOG7uULhu4FCxalBeeG7geG7p8aw4buG4buJ4buB4bqoROG7gcahxKlC4bqr4buB4buXxrB1QuG7gXjhu5Phuqbhu4Hhu4LhurbGsOG7gcahxKnGoeG7gcWpw4Phu4Hhu5vDtcO94buBd8WpxKnGoeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULFqcOAw73huqvhu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG7m+G7lcO94buB4buCauG7s+G7gcO9xalq4buBxqHhurjDveG7p+G7geG7p+G7k+G6puG7geG7p8WpdMO9xanhuqvhu4F3xanhu7Xhu4Hhu53GsOG7gcO9xanhurrhu4HGocWp4bupw73FqeG7gcahQ8ODxqHhu4Hhu53hurLGsOG7gcahxanhu7Fi4buBZuG7gcO9bnnhu4FC4bqo4bq64bq2xqHhuqvhu4HGocWp4bux4buBw53hu6dDR3VC4buBxqHhurjDveG7p+G7gULDisO94bun4buBxqHhu7Xhu4F5w4NC4buBQsSC4buBw7R54buBxalrw73FqeG7geG6psWpRMah4buB4buXcsO94buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcahxanhuqLDveG7p+G7gXhq4buB4buJw73FqeG7gX3huqjhurrhurDDveG7p+G7gTxD4buJw73hu6fhu4HGoGx5YuG7gcagxanhu7Hhu4Hhu4LhuqDDveG7gXlvxqHhu4Hhu5d1w73FqeG7geG6qkNH4buBQsaweeG6q+G7gULDiuG7gXfFqcaw4buB4buF4buBxqHhu7PDveG7gcahxalq4buz4buB4bud4bqyxrDhuqvhu4Hhu5d1w73FqeG7gcahxanhu7Hhu4HDveG7p2pH4buBQsWpcnnhu4HDvcOyw73hu6fhuqvhu4F3xanDgMO94bun4buBQsWpw7rhu4Hhu51seeG7geG7neG6uuG6sMO94bun4buBw73FqeG7hsO94bun4buBxqHDgMO94bun4buB4buCxrB1xqHhu4HDvcOyw73hu6fhu4HDvcWp4bu5xqHhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcSpw73hu6di4buB4bumxKnDvcWp4buBw73DssO94bun4buBeeG6ukPhu4HhuqrGsMO9xanhu4Hhu53DskLhu4F4csO94buB4buC4buJxrDhu4Hhu4nDvcWp4buBxqBseWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3FqeG6uuG6sMO94bun4buB4buC4bq04buB4bqgeeG7geG7neG7iUPhuqvhu4HGocSpxqHhu4HGoeG7s8O94buBQsWp4bqw4buB4buba8aw4bqr4buB4buJw73FqeG7gXhqeeG7geG7ncOJ4buBw73hu6fFqXThu4Hhu53DuuG7gXnhurpD4buB4bqqxrDDvcWp4bqr4buBeeG7s8O94bun4buB4bud4bujeeG7gXhrxrDhu4HGoUPDg8ah4buB4bqq4bqgw73hu6fhu4FC4bqgQuG7geG7neG7oeG6puG7gcWp4bqww73hu4HGocWp4buz4buB4bunxrDhu4nhu4Hhu53hu6vDvcWp4buBw73FqUFi4buBw53hu6fhu7NqxrDhu4F5w7RH4buB4bqqauG7s+G7geG6qEPDg8O94bun4buBd8Wp4buzxKnDveG6q+G7gULFqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDveG7geG6qGzDvcWp4bqr4buB4buJw73FqeG7geG7ncaw4buB4bqmxalF4buBxanhuqLhu4Hhu53DuuG7gcah4bu14buBQsWpcnnhu4HDveG7p0PhuqLDveG7gULFqUPhu4HDvcWp4buT4bqm4bqr4buB4buX4burw73FqeG7geG6rEPDtcO94buBeeG6rsaw4buBw73hu6dqR+G7gXfGsHN54buB4bud4bq64bq0xqHhu4F3xanhu7Nsw73hu6fhu4Hhu4Xhu4fhu4fhu4HDveG7p2rDveG7geG7neG6osO94bunYuG7gcagxanhu7Hhu4HDguG7gcO9xalq4buBw73Dg8aw4buBQuG6qOG6tOG6q+G7gcahxalueeG7geG6quG7tcah4buBxqHEqcah4buBxqHhu7PDveG6q+G7gcO9Q8OAxrDhu4FCxalyeeG7geG7qULhu4Hhu6dq4bqr4buB4buC4buxQuG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gXfFqUPhu4Hhu4LhurrhurLDveG7gcO9xalB4buB4budw7rhu4HGoWzGsOG7gULFqcawdcO94buBQsWpQ+G7gcO9xanhu5PhuqZi4buBfUNH4buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG7m+G6uuG7geG7p8awbOG7gcO9xanhurrDveG7p+G7gcahQ8ODxqHhu4HhuqrhuqDDveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4Hhu53DgMaw4buB4buC4bq04buBxqHFqeG6osO94bun4buBQuG6qHDhu4HGoeG6uMO94bun4buBQmt54buBxILDveG7geG7neG7scO9xanhuqvhu4HGocSpxqHhu4HGoeG7s8O94buBeWvDvcWp4buBd8WpQeG7o+G6q+G7gcahxalueeG7gcO94bun4buz4buJw71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nGoEPhuqDGsOG7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4Phu4vhuqvhu4Hhu4nDvcWp4buBxqBseeG7geG7ncODQuG7gcO94bunw4NC4buB4bqsQ+G7ieG7geG7neG6ssaw4bqr4buB4budw7rhu4F4a8aw4buBxqHFqeG7s+G7gXnhu6Hhu4HGoeG7s8O94buBxqHFqeG7seG7gcOd4bunQ0d1QuG7gcO94bquxrDhu4F5w7RC4buBecSpQuG7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu6fhu6vhu4Hhu5fEkOG7geG7nW/huqbhu4HDveG6rsawYuG7geKAnMagxanhuqLDveG7p+G7gULDgMaw4buB4bqsQ+G7ieG7geG7neG6ssaw4buB4budw7rhu4F4a8aw4buB4buF4buB4bud4bq84buJ4buBQuG6qHDhu4FCxanhurDhuqvhu4Hhu4Phu4Hhu53hurzhu4nhu4Fn4buBQkPEgsaw4buB4buCauG7geG7neG6vOG7ieG7gXhyw73hu4Hhu4Xhu4FCQ8SCxrDhu4HGocSQw73hu6fhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4buC4bq04buB4buXdcO9xanhu4FC4buTQmLhu4F9xanhurrhurDDveG7p+G7gcahxanhu7Phu4HhuqrhuqDhu4HhuqbFqeG7k8O94buBxqHFqeG6osO94bun4buBw73hu6dvw73hu4HDveG7p8OJxrDhu4Hhu5fhu4nhu7Phu4HDvcWpxrByQ+G6q+G7gULDgMaw4buBeGvGsOG7gcahasO94bun4buBRuG7tULhu4FCxanhurrhurDDveG7p+G7gcahxanhu7Phu4Hhu4Xhu4HGoeG7s8O94buBxqHDieG7ieG7gXnhu6vDvcWp4buBd8WpxrDhu4FC4bq64bqww73hu6fhu4F44buJxrDhu4HGocOJ4buJ4buBxqHFqUTDveG7p+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu5fGsHNC4buB4bqqceG7geG6qOG7ieG7geG6quG7ieG7s+KAneG6q+G7gcahxanhu7Hhu4HDneG7p0NHdULhu4HDveG7p+G7k3nhu4HDveG7p8SQxrDhu4HGocWpxrDhu4nhu4HhuqpwYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpV8WpxrDhu4FC4bqoReG7gcahw4NC4buBxqHDieG7ieG7geG7p8aw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HGoeG7t8O94bqr4buBxqFDw4PGoeG7geG6quG6oMO94bun4buBxqHDieG7ieG7gWbhu4F54buh4buBxqHhu7PDveG7gcahxanhu7Hhu4HDneG7p0NHdULhu4HhuqjhurDGsOG7geG7gmrhu7Phu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw73huqvhu4HDvcWpw7RC4buBeGrhu4F3xanGsOG7geG7l3XDvcWp4buBxqHFqeG7seG7gcO94bunakfhu4F5w4NC4buBw73DssO94bun4buB4buCauG7gcahxKnGoeG7gcah4buzw73hu4Hhu5vhu5HDveG7gXfFqcOAw73hu4F44bq2w73huqvhu4Hhu51zw73hu4FCQ8SCxrDhu4Hhu53GsOG7gcWp4bu5xqFi4buBxajGsHXDveG7gUJrxrDhuqvhu4Fm4buBeeG7oeG7gcah4buzw73hu4HGocWp4bux4buBw53hu6dDR3VC4buB4bqq4bqgw73hu6fhu4HDvcWp4bqy4buB4buCauG7s+G7gXfFqeG7s2zDveG7gULhuqjhurThu4HGocO04bqm4buBRm3hu4HFqcODxrDhu4HDreG7heG7h+G7gcO94bunasO94buB4bud4bqiw73hu6cvQsWpxKnDveG7p+G7gcahxJDDveG7p+G7geG7guG6tsaw4buB4bqq4bq+4buB4bunxrBE4bqm4buB4bud4bqk4buBxqHDieG7ieG7geG7l2rhu4HGoeG7s8O94buBeOG6oMaw4buBRuG7tXliZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nGoMWp4bupw73FqeG7geG6rENHdMO94buB4bud4bux4buJ4buB4bqmxanhurrhurDDveG7p+G7gcah4bq4w73hu6fhu4FCxanhurrhurLDveG7p+G7gUZDR3LDveG7gULFqW554buBxalBxrDhuqvhu4Hhu53Dg8O94bun4buB4buCxrByw73hu4Hhu4Jq4buBQsOyw73hu6fhu4HhuqxDauG7gcahxanhu7Phu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhu4HGocWp4bux4buBw53hu6dDR3VC4buB4buCauG7s+G7geG7m+G7seG6puG7gXjDueG6q+G7gX1zQmLhu4F94bqo4bq6w4LDveG7p+G7gULFqcOAw73hu4FZ4buJxrDhu4FhxKnhu4F94bqo4buRw73hu4HFqMSQw73hu6fhu4HGocWp4buz4buB4buXxrBzQuG7gULFqXJ54bqt4buB4oCcxajhu7Nqw73hu4HGoWzDvcWp4buBxqHDieG7ieG7gcahxanhu7Hhu4HDneG7p0NHdULhu4FCxalDw4PGoeG7geG7m8awdcO94buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw73hu4HGocOJ4buJ4buBQsWpw4DDvWLhu4F9Q0fhu4Hhu53hu7Hhu4nhu4HhuqbFqeG6uuG6sMO94bun4buBeEPDgMO94buB4bq6Q+G7gULGsHLDveG7gcWp4bqu4buBQuG6qOG6tOG7gcahxanhu7Phu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhu4HGocWp4bux4buBw73FqeG6usO94bun4buBxqHFqeG7reG7geG7p8awROG6puG7geG7neG6pOG7geG7neG6uuG6tMah4buBecODQuG7geG6psWp4buRw71i4buBOOG7q+G7geG7guG7k0fhuqvhu4HGocWpRMO94bun4buBQsOAxrDhu4HhuqjDtELhu4F54buzw73hu6fhu4HDvcWp4buTw73hu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG6quG6vuG7gcahxanGsOG7ieG7geG6qnDhu4HGocOJ4buJ4buBxqHDg8O94bun4buB4bud4bqiw73hu6fhu4Hhu53DuuG7gcahxKnGoeG7gcah4buzw73hu4HGocWp4bux4buBw53hu6dDR3VC4buBQsawc+G6puG7gUJFxqHhu4Hhu51zw73hu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu4Jq4buBxqHhu7Xhu4FC4bq64bqww73hu6fhu4F44buJxrDhu4FC4bq64bqwxrDhu4HhuqrEqcO94bun4buBxanhurDDveKAnWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYcuG7gWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buBw6JZ4bu5xrDhu4Hhuqrhur7hu4HDicO94bun4buBxanDg+G7gcahxanhu7Hhu4HDneG7p0NHw7nDveG7gX3FqeG7seG7gcOd4bunQ0d1QuG7gUbGsMO94buB4bun4buAxrDhu4Hhu51zw73hu4Hhu5bEqeG7s+G7gTxDbMO94bun4buBfeG6qOG7seG7gS3hu4Fm4buD4buD4buBLeG7gcWoxJDDveG7p+G7gTjhurrhurDDveG7p+G7gS3hu4FCxalqw73FqeG7geG6psWp4bqg4buB4bucw4DDveG7p+G7gcWoauG7gWThu5x94bqt4buB4buH4buL4buD4buL4buH4buH4buDZuG7g8OtxJHhu4HFqeG7s8OyxqHhu4HGocWpQ0fDusO94buB4buCauG7s+G7gUJqxrDhu4F3xanhu7Nsw73huq3hu4Hhu5bEqeG7s+G7gTxDbMO94bun4buBfeG6qOG7seG6q+G7geG6quG6oOG7gX1X4bqt4buB4buHw63DreG7g+G7h+G7h+G7h+G7h+G7h+G7h2doaeG7gUJrxrDhu4HDncWofVnGoCnhu4HDneG7p+G7s2vGsOG7gULFqeG6uuG6sMO94bun4buBOMawdULhu4HDneG7iXktxqDFqcaw4buBw73FqcSpw73FqeG7gTxDbMO94bun4buBfeG6qOG7seG6qeG7gWhn4buH4buD4buH4buH4buH4buHZ8Ot4buHZuG7i+G7i+G7gUJrxrDhu4HDneG7p8O1w73hu4HFqWrDveG7p+G7gX1ZxqAp4buB4buc4buRQ+G7gULhurrhu4Hhu4Jq4buBKcWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gTjGsHVC4buBw53hu4l54buBLeG7gcagxanGsOG7gcO9xanEqcO9xanhu4E8Q2zDveG7p+G7gX3huqjhu7Hhuqnhu4Hhu4Phu4fhu4Xhu4fhu4Phu4fhu4fhu4fhu4dm4buLZmhmw63hu4FCa8aw4buBw53hu6fDtcO94buBxalqw73hu6fhu4F9WcagKeG7gcagw4DDveG7p+G7gULFqeG6uuG6sMO94bun4buBOMawdULhu4HDneG7iXktxqDFqcaw4buBw73FqcSpw73FqeG7gTxDbMO94bun4buBfeG6qOG7seG6qeG7gWbhu4vhu4fhu4fhu4Xhu4Phu4Phu4fhu4Phu4PDrMOsaeG7gUJrxrDhu4HDneG7p8O1w73hu4HFqWrDveG7p+G7gcOdw4DDveG7p+G7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4Hhu4Jq4buBKcWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gcO9w4DDveG7p+G7gULFqcOAw73hu4E4xrB1QuG7gcOd4buJeeG7gS3hu4HGoMWpxrDhu4HDvcWpxKnDvcWp4buBPENsw73hu6fhu4F94bqo4bux4bqp4buBxanhu7PDssah4buB4bun4buAxrDhu4FC4bqo4bq+xqHhu4FCxrBz4bqm4buB4buCdOG7geG7p8aw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7gULFqeG7o+G7s+G7geG7neG7seG7ieG7gcahxanhu63huq3hu4HGoMWp4bux4buBw53hu6dDR8O5w73hu4F9xanhu7Hhu4HDneG7p0NHdULhuqvhu4Hhu5zDg8aw4buB4buF4bqr4buBQsWpw4DDveG7gVnhu4nGsOG7gWHEqeG6q+G7gUZt4buB4bumxrDhu7Phu4FZ4buJxrDhuqvhu4HFqUNHdcO94buB4bumxrDhu7Phu4FYxrDDvcWp4bqr4buBQuG7rcO9xanhu4E8Q2zDveG7p+G7gX3huqjhu7Fi4buBZS/huqbDqQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tiếp nối hành trình tri ân

Tiếp nối hành trình tri ân
2022-09-16 05:53:40

QTO - Tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tuổi trẻ Quảng Trị đã và đang cùng với các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức các hoạt...

Dấu ấn thủ lĩnh đoàn tiêu biểu

Dấu ấn thủ lĩnh đoàn tiêu biểu
2022-09-15 10:29:43

QTO - Bằng sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và nêu gương, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải Mai Thanh Tuấn; Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết