Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6rmnhurjhu5rhuqThu5nGoDtXVeG7luG6pOG7m8agJX3huqThu5ZG4bu24bqkU8OK4bua4bqkw4LhurPGoCXhuqRT4bucVcag4bqkS8ag4bui4bqkTDpV4buW4bqkS+G6vlTDguG6pOG7m8ag4bua4buQVeG6pMOtxqBJVcSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq9TuG6uEzDguG6ruG6ouG7m+G7m+G7teG7peG6veG6pMOsVVPhu5pVTsOD4bqkLeG6pOG7m+G7quG7muG6pOG7uCThurjhuqTEkC/huqzhuqbDgeG6pOG6vcOa4bq44bqkxqDhu4ok4bqkaeG6uOG7muG6pOG7mcagO1dV4buW4bqk4bubxqAlfeG6pE3hu4DhuqRLw5nhuqRM4bue4bu24bqkxqDhu6zhu5rhuqRV4buW4bus4bqkPFjhu5rhuqTDgkvGoCXhuqRT4bucVcag4bqkS8ag4bui4bqkTDpV4buW4bqkS+G6vlTDguG6pOG7m8ag4bua4buQVeG6pMOtxqBJVeG6pD3DiuG7muG6pFXhu5bhu6jhu5rhuqRVxqDhurzhuqThuqzhuqxF4bqk4bq94bq8VeG7luG6pOG6t8OKS+G6pEs/4bq44bqkVMOT4bqkaeG6uOG7muG6pDFVxqDhuqQ84bq84bqkSuG7quG6pMOt4buWxqDhu5pVxqDDgeG6pFXGoClV4buW4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkTeG6uFXhu5bhuqRVJOG7qOG7muG6pFXDjVXhu5bhuqRL4buKJOG6pEpPw4DhuqThuq7huq7huqThur3DmuG6uOG6pMag4buKJOG6pOKAnD0u4bqkPcag4bua4buQVeKAneG6pDzhurzhuqThu5vGoOG7muG7kFXhuqTDrcagSVXhuqTigJPhuqTDgkvGoCXhuqRT4bucVcag4bqkS8ag4bui4bqkTDpV4buW4bqkS+G6vlTigJ3huqRow4xV4bqkPcagLOG6pMag4bq44bua4bqk4buWRuG7tuG6pOG7m8ag4bua4buQVeG6pMOtxqBJVeG6pFXGoDtV4buW4bqkS+G7qOG6pMagw5rhurjhuqTGoOG7iiThuqRLw5nhuqQ9w41U4bqkU+G7pFXhu5bhuqRVxqBJVeG6pMag4buKJOG6pDzEqFXhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkPUDhurpVxqDhuqRSxqDFqOG7muG6pFXGoClV4buW4bqk4buW4buaSX3huqThu7bGoCU94bqkSirhu5rhuqRV4buWKuG7muG6pHslS+G6pE3hu6xV4buWw4DhuqThu5tAO1hL4bqkTUl94bqk4bqo4bqkPcag4bq6VeG7lsOB4bqk4bqiRC9Fw4PhuqRVxqBJVeG6pEzhu57hu7bhuqQj4buaVcag4bqkVcag4buKPeG6pFPDjFXhuqQ9xqAs4bqk4bqo4bqm4bqkSz/hurjhuqRU4buiVcagw4HhuqTGoMOa4bq44bqkxqDhu4ok4bqkaeG6uOG7muG6pOG7mcagO1dV4buW4bqk4bubxqAlfeG6pE3hu4DhuqRLKlXhu5bhuqQ94buk4bq44bqkI8Oaw4pV4bqkSuG6usOa4bqk4bub4bub4bu14bul4bq94bqkw6xVU+G7mlVO4bqkPeG7ruG6pEvGoCxL4bqkS8agO1dV4buW4bqkPUDhu6JVxqDhuqThu5bhu5rhurjDmuG6pFM7JOG6pEsqVeG7luG6pErDilXhuqRN4bumS8OB4bqkUlvhuqQ9RlXhu5bhuqQj4bq6S8ag4bqk4bq+Vcag4bqkw4Lhu5nGoCbhuqRVKeG6pDzhurzhuqThu5sk4buwVeG7lsOC4bqkPOG6vOG6pOG6teG7peG6teG6pMOC4bq9w5rhurjhuqRN4buwVeG7luG6pFXhu6zhu5rDguG6pE3hu5LhuqThu5ZJfeG6pOG7uCQw4bqkP1Xhu5bhuqTGoOG7rOG6pEvGoMOa4bqkSk/huqThu5vGoOG7muG7kFXhuqTDrcagSVXhuqRT4buOVeG6pE07WVXhu5bhuqQj4bq4VeG7luG6pGkw4bqk4bu2xqDEqCThuqQ9xqAk4buKPeG6pErhu6zhuqThu7bGoOG7ilXhuqQj4buaVcag4bqkTCZLw4DhuqThuqLhu5vGoOG7muG7kFXhuqTDrcagSVXhuqRSxqDhu5rhuqQj4buaVcag4bqkQOG6uOG6pErhu57huqRKxajhuqRAV+G7muG6pOG7suG6pFThu6w94bqk4buWw5lL4bqkPDtZVeG6pDzhurzhuqRK4bus4bqk4bu2xqDhu4pV4bqkI+G7mlXGoOG6pEwmS+G6pEs/4bq44bqkSk/huqRN4buA4bqkSuG7nuG6pD3GoCXhuqTGoMOa4bq4VeG7luG6pOG7hlXhuqRUw409w4PDgMSCPeG6uEpTTuG6pCM9fVNOeMOCVOG6uEDhu5bhu5pV4bu54bqo4bu2e+G6pOG6uCQ9w5rDguG6rsSCPUDhuq7Egj1M4bquxILhu5pU4buW4bqkIz19U054w4JU4bq4QOG7luG7mlXhu7nhuqRD4bu2e8OC4bqk4bq4Uz14w4LDguG6pD7hu5pMPcageMOC4bqo4bqm4bqmw4LhuqQjQEt4w4LGoD094bu24bu5Ly/hu5pU4bq44buWTiPDgD3GoE49xqDhurjDmjzhurhVxqDDmuG6uMOAPFUvw6pU4bq44buWTiMv4bud4bu2U8Oa4bq4TE5ML8ahxqDhurhATi/huqjhuqbhuqZFL+G6rOG6pi/huqjhuqbhuqZF4bqs4bqm4bqmReG6rOG6qOG6qkTDiUTEkOG6rC89xqAkfeG6rOG6rMOAUeG7tuG7lsOCL+G6ruG7m8ag4bua4buQVeG6pMOtxqBJVeG6pD1Aw5pV4buW4bqkSiThu67hu5rhuqQj4buaVcag4bqkVcag4buKPeG6pOG6qOG6puG6pD0k4buu4bua4bqkSz/hurjhuqTGoMOa4bq44bqkxqDhu4ok4bqkaeG6uOG7muG6pOG7mcagO1dV4buW4bqk4bubxqAlfcSCLz1M4bquxIIvPUDhuq7Egi894bq4SlNO4bquw63hu5bhurh94bqkPUDDmlXhu5bhuqRKJOG7ruG7muG6pOG7luG7muG6uMOa4bqkUzsk4bqkVeG7luG6vH3huqREw4BFw4HhuqTGoMOa4bq44bqkxqDhu4ok4bqkaeG6uOG7muG6pOG7mcagO1dV4buW4bqk4bubxqAlfeG6pE3hu4DhuqRLKlXhu5bhuqQ8WOG7muG6pEvhurpL4bqkS+G6ulXhuqRK4busw4HhuqThu7bGoMOZVeG7luG6pDzhu5rhu45Vw4HhuqRN4busS+G6pOG7luG7muG6vuG6pEs/4bq44bqkPeG7pOG6uOG6pCPDmsOKVeG6pErhurrDmuG6pOG7m+G7m+G7teG7peG6veG6pOG7uCR94buOVeG6pOG7lsOZ4bu24bqkTTvDnUvhuqQj4buq4bqkPeG7msOUVeG6pOG6rOG6puG6pD1A4bua4buQJOG6pE3hu7BV4buW4bqkPOG6vOG6pFXhu5bhurh94bqkI+G6uCThuqRNw5nhuqRLxqAkfeG7klXhuqQ9WOG7muG6pD3hu4pV4bqkPeG6uH3huqRK4buq4bqkVMOT4bqkSk/huqThu5vGoOG7muG7kFXhuqTDrcagSVXhuqQ9QDtYS+G6pFLGoOG7muG6pEpP4bqkU+G7jlXhuqRNO1lV4buW4bqkI+G6uFXhu5bhuqRpMMOA4bqk4bqzOlXhu5bhuqRVxqBJVeG6pEzhu57hu7bhuqRNw5nhuqQ9QDtZVeG7luG6pFTDjFThuqRVw5pV4bqkxqEkVUDhu5ojTuG6pGfhu5pM4bqkTeG7gOG6pD1GVeG7luG6pEvGoMOa4bqkSk/huqThu5vGoOG7muG7kFXhuqTDrcagSVXhuqRU4busPeG6pCMkw4094bqkxqDhu6ZL4bqkSuG7rlXhu5bhuqRC4bqkVeG7hlThuqTGoOG7pkvhuqQ8WOG7muG6pD1A4bue4bqk4buW4bua4bq64bqk4bqs4bqo4bqm4bqkPUDhu5rhu5Ak4bqkTeG7sFXhu5bDgOG6pOG6t0/huqRLOlXhu5bhuqRN4buA4bqkTcOVVeG6pD1AO1lV4buW4bqkxqDhu6ZL4bqkxqBXVeG6pFThu6w94bqkPcag4bq6VeG7luG6pFXhurh9w4DhuqThurPGoOG7nuG6pGnhurjhu5rhuqQxVcagw4HhuqRV4buWO1nhu5rhuqRNw5lV4bqk4bubxqDhu5rhu5BV4bqkw63GoElV4bqkPMOU4bqkVSThu6jhu5rhuqRVw41V4buW4bqkS8agw5rhuqRK4buaw5U94bqkw4LGoeG6uCThuqRLJOG7rEvhuqThu5bhu5rhurjDmuG6pFM7JOG6pEsqVeG7luG6pOG6vcOa4bq44bqkxqDhu4ok4bqkaeG6uOG7muG6pOG7mcagO1dV4buW4bqk4bubxqAlfcOB4bqkSk/huqThu5vGoOG7muG7kFXhuqTDrcagSVXhuqRV4buW4bq8feG6pEvhurxV4buW4bqkVcag4buKVeG6pE07w51L4bqkPcag4buOVOG6pFXGoOG7msOUJOG6pCMh4bqkP1Xhu5bhuqTGoOG7rMOB4bqkS8ag4bua4bq44bqkI8OS4bqkSz/hurjhuqRL4bq6S+G6pErhurpLw4HhuqRL4bq6S+G6pEvhu6jhuqRL4bq6S+G6pEvGoCXhuqQ9QOG7jlXhuqRSxqDhu4Lhu7bhuqRU4bum4bua4bqkVOG7msOUVeG6pE3DjT3huqRVO1hLw4DhuqRpw5pV4buW4bqkxqDDmuG6uOG6pMag4buKJOG6pGnhurjhu5rhuqThu5nGoDtXVeG7luG6pOG7m8agJX3huqRTJOG7qFXhuqRUw4pVxqDhuqRSxqDFqE7huqQ84bq84bqkI+G7jOG6pEvDmeG6pFXGoOG7msOUJOG6pMagV1XhuqRVKeG6uOG6pFXGoClV4buW4bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqk4buW4buaJeG7tuG6pE3hu7ThuqRLxqDDmuG6pEvhurpL4bqkxqDDmuG6vFXhuqRL4bq+Vcag4bqkSsONPeG6pMagw4pVxqDhuqRVxqA74bqkTeG7gOG6pFPhurxU4bqkPFjhu5rhuqThu5vGoOG7muG7kFXhuqTDrcagSVXDgsOA4bqk4bq9w5rhurjhuqTGoOG7iiThuqRp4bq44bua4bqk4buZxqA7V1Xhu5bhuqThu5vGoCV94bqkS8agw5rhuqRK4buaw5U94bqkS8ag4buCS+G6pEvGoOG7glXhuqQj4buM4bqkPeG7msOV4bu24bqkPSZL4bqkS8OZ4bqkVcagKVXhu5bhuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRN4buwVeG7luG6pMag4bq8Vcag4bqkSypV4buW4bqkSk/huqThu5vGoOG7muG7kFXhuqTDrcagSVXhuqQ9QMOaVeG7luG6pD3GoFnhu5rhuqThu5bhu5rhurhV4bqkPVjhu5rDgOG6pMOt4buWw5rhurzhu5rhuqRA4bq44bqkS+G7qOG6pDzhurzhuqTDglXGoClV4buW4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkSsOKVcOC4bqkI+G7jOG6pD3hu5rDleG7tuG6pD0mS+G6pD3hu6JU4bqkTcOVVeG6pFXGoClV4buW4bqkVOG6vlXGoOG6pE1Z4bua4bqkUsag4buqVeG6pFLGoMOZw4HhuqRKw4094bqkxqDDilXGoOG6pE3hu5LhuqRLxqDhu5rhurjhuqQjw5LhuqQ84bq84bqkTeG7rFXhu5bhuqQ84bua4buOVeG6pMag4bumw4DhuqThur3hu5rhu5BV4bqkVeG6uH3DgeG6pGnhurjhu5rhuqThu5nGoDtXVeG7luG6pOG7m8agJX3huqRN4bq4VeG7luG6pEvDmeG6pFRGPeG6pD3DiuG7muG6pOG6veG6vOG6pMOt4bus4bua4bqkPcag4bq4VOG6pEwh4bqkS8agO1dV4buW4bqkPUDhu6JVxqDhuqTigJzDreG7luG6vH3huqTGoOG7rOG7muG6pOG7luG7muG6uMOa4bqkUzsk4bqkSuG6vlXhuqQj4buCS+G6pDzhu4ZV4bqkxqDDmuG6uuG6pEvhurpL4bqkPCpV4buWw4HhuqRU4buaw5RV4bqkPcOa4bq8VeG6pOG7uCThu6pL4bqkxqA7WFXhu5bhuqQ9WOG7muG6pOG6rOG6puG6puG6puG6pFXhu4ZU4bqk4bubxqDhu4ZV4buW4bqkaMOaVeG7lsOCw4DhuqThurPhu6jhuqR7JMONPeG6pMag4bua4buQVeG6pD3hu6rhu5rhuqREw4DhuqzhuqbhuqQ8WOG7muG6pD1A4bq4VeG7luG6pOG7tsagJkvhuqThurrDmuG6pErhurzhuqRK4bq44bqkPUDDmlXhu5bhuqThu7bGoMOMVeG6pEvGoOG6vMOa4bqkUsag4bq44bua4bqkVMOKS+G6pMOt4buW4bq8feG6pMag4bus4bua4bqkSz/hurjhuqRNw5rhurxV4bqk4bub4buZw4Dhur3hurNpw4DEgj3hurhKU07huqQjPX1TTnjDglThurhA4buW4buaVeG7ueG6qOG7tnvhuqThurgkPcOaw4Lhuq7Egj1A4bquxII9TOG6rsSC4buaVOG7luG6pCM9fVNOeMOCVOG6uEDhu5bhu5pV4bu54bqkQ+G7tnvDguG6pOG6uFM9eMOCw4LhuqQ+4buaTD3GoHjDguG6qkXhuqbDguG6pCNAS3jDgsagPT3hu7bhu7kvL+G7mlThurjhu5ZOI8OAPcagTj3GoOG6uMOaPOG6uFXGoMOa4bq4w4A8VS/DqlThurjhu5ZOIy/hu53hu7ZTw5rhurhMTkwvxqHGoOG6uEBOL+G6qOG6puG6pkUv4bqs4bqmL+G6qOG6puG6pkXhuqzhuqbhuqZF4bqs4bqo4bqqRMOJRMSQ4bqsL2nhurjhu5rhu5nGoCTDmlXhu5bhu5vGoCR9w4BR4bu24buWw4Iv4bquaeG6uOG7muG6pOG7mcagO1dV4buW4bqk4bubxqAlfeG6pD1A4buiVcag4bqkTOG7muG7mFXhuqThurrDmuG6pErhurzhuqRK4bq44bqkPeG7quG7muG6pETDgOG6rOG6puG6pOG6ojVVxqDhu7nhuqRp4buaVcag4bqkw6IsS8ODxIIvPUzhuq7Egi89QOG6rsSCLz3hurhKU07huq7hu5vhu6rhu5rhuqRFw4DhuqzhuqbDgeG6pGnhurjhu5rhuqThu5nGoDtXVeG7luG6pOG7m8agJX3huqQj4buM4bqkSypV4buW4bqkVOG7rD3huqQj4buq4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkVMSoJOG6pD1A4buiVcag4bqkTOG7muG7mFXhuqQ9xqBZ4bua4bqkPUDhurhV4buW4bqk4bq6w5rhuqRK4bq84bqkSuG6uMOB4bqk4bq6w5rhuqRM4bq84bua4bqkTElV4bqkPeG7rEvhuqQ9QOG7jlXhuqQjSVXhuqRSxqDDjSThuqRV4buWw5rhurzhu5rhuqQ9QFnhu5rhuqRNw5RV4bqk4bq34bq84bqkZ+G7muG7kCTDgeG6pOG6veG7sOG6pOG6uztXVMOB4bqk4bq94bq84bqkw63hu6zhu5rDgOG6pMOt4buW4bq4feG6pFXhu5bhurx94bqkxqDhu6hU4bqkI+G6uCThuqRp4bq44bua4bqk4buZxqA7V1Xhu5bhuqThu5vGoCV94bqkI+G7jOG6pD1A4buy4bqkU8OK4bua4bqk4bub4bu2w4Dhur3hurNp4bqkTeG7kuG6pOG7uCThurh94bqkPeG7msOV4bu24bqkS+G6ukvhuqThu7bGoElV4bqkS+G6vlXGoOG6pD1Aw5pV4buW4bqkSuG7rOG6pOG7tsag4buaVOG6pD1AJH3DlFXhuqTGoOG7olXGoOG6pMOC4bqhVOG6pD3hu5xVxqDDgsOAxII94bq4SlNO4bqkIz19U054w4JU4bq4QOG7luG7mlXhu7nhuqjhu7Z74bqk4bq4JD3DmsOC4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7mlThu5bhuqQjPX1TTnjDglThurhA4buW4buaVeG7ueG6pEPhu7Z7w4LhuqThurhTPXjDgsOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JC4bqm4bqmw4LhuqQjQEt4w4LGoD094bu24bu5Ly/hu5pU4bq44buWTiPDgD3GoE49xqDhurjDmjzhurhVxqDDmuG6uMOAPFUvw6pU4bq44buWTiMv4bud4bu2U8Oa4bq4TE5ML8ahxqDhurhATi/huqjhuqbhuqZFL+G6rOG6pi/huqjhuqbhuqZF4bqs4bqm4bqmReG6rOG6qOG6qkTDiUTEkOG6rC9faeG6u1/huqhE4bqq4bqmw4BR4bu24buWw4Iv4bquaeG6uOG7muG6pOG7mcagO1dV4buW4bqk4bubxqAlfeG6pEsqVeG7luG6pOG7luG7muG6uOG6pE3hu6JVxqDhuqRKT+G6pOG7m8ag4bua4buQVeG6pMOtxqBJVeG6pD3hu6rhu5rhuqTEkMOA4bqs4bqmxIIvPUzhuq7Egi89QOG6rsSCLz3hurhKU07huq7hu5vGoOG6vFXGoOG6pOG7m0AkVeG7lsSCL+G7tuG6rsSC4buaVOG7luG6pMagTuG7muG7lsagPXjDguG6rMOC4bqk4bq4Uz14w4LDguG6pD7hu5pMPcageMOC4bqqREPDguG6pCNAS3jDgsagPT3hu7bhu7kvLz4+PsOAPcagTj3GoOG6uMOaPOG6uFXGoMOa4bq4w4A8VS/hu5pU4bq44buWTiMv4bq5QMOaVT3huqVVTC/hu5vhu5vhu6Xhur0vI+G7tuG6uEtOQFVOPiPDgOG7luG7muG7lMOCL+G6ruG7m+G7mlXhuqRT4bua4buOVeG6pOG7uCThurhV4bqk4bq9w5rhurjhuqTGoOG7iiThuqTigJw9LuG6pD3GoOG7muG7kFXigJ3huqQ84bq84bqk4bubxqDhu5rhu5BV4bqkw63GoElV4bqk4oCT4bqkw4JLxqAl4bqkU+G7nFXGoOG6pEvGoOG7ouG6pEw6VeG7luG6pEvhur5U4oCd


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bài hát lá cây xanh

Bài hát lá cây xanh
2008-10-03 10:35:47

Hoàng Công Danh Anh ngồi trên triền đê nghe gió hát bài ca lá cỏ thì thầm em dịu dàng mười tám mùa xuân... Bài hát lá cây xanh vừa cất sáng nay đồng cỏ mật dậy rì rào biêng...

Tạp bút: Cuống rạ trên đồng

Tạp bút: Cuống rạ trên đồng
2008-10-03 10:14:42

Lâu rồi, tôi mới có dịp đi ngang qua những cánh đồng vừa mới gặt quang. Những cánh đồng dường như doãng ra, hút tắp, những cuống rạ xơ xác, bơ phờ như vừa trải qua cơn sinh nở...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết