Cập nhật:  GMT+7
ãỗầâjréAA2ẵỵ#ơÁrmẵăSẽjâỖừtổâỶÀhtârọtâÁÀẪốtã/ỗầăãỵâjréAA2ẵỵỖmékẵăạ#TUảâ-â@ẴâqơôtâjíÀâÁỗĂâ)ơôÁâqơõÀâlỏtâÁẲâJỖâJzmjỗâSẽjâỖừtổâỶÀhtâlẰyjâ)ỘỘâổụơâẦẻuâlựơâÁÀẪốtâ)TâjỗÀịtâĩợâÁỗơâliÀâẦùtổâruẽơâÉAơétâJÀỵâậấầbâjúâÁỗốâẨmsârẻâsựÁâkiÀâỗơôÀâÁớjỗâjẴjâÁỹutổâẦơôjâsxơâổụơâjẹjâÁẻơâtềtổâẨéâẨẶâẦõâjứtổâỗơỏtâjỗuâỷÀọâỗẰvtổáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăỖừtổâỶÀhtâqỗưtổâỵỗêơârẻâsựÁâÁọtâÁÀửơârẽâẦẻâjỗệjâjỗệtâqỗưtổâjítâÁỗÂâẦơôjâtỗẰâqơốÀâRÀkuẦơjâJéAAmÁâạỴỗẹỵảâỗừơâtềsâậấấẫâkẰwơâÁỗxơâ#éẦéỹmzâỗéẪâ#utẪâRọâỖuẻtổâạĨéâRétảâtềsâậấấdâkẰwơâÁỗxơâỖR)âỸơmkráâĨýơâlvtâổơêtâétỗâlếâÁẲtổâjỗẶtổâÁủâlẰyjâqỗêâtềtổâÁỹutổâsẻÀâẹuâlựơâ=áậậâ)TâÁỗơâliÀâẦùtổâruẽơâ=áậậâjỗhÀâẸâÁẽơâSẪétséỹâÁỗẹtổâcâtềsâỹừơáâ#ẽơâổơêơâlúaâỖừtổâỶÀhtâlẹâjỗớtỗâÁỗẶjâjêâbâÁỹìtaâổỗơâẩâĩẻtâẦẻuârẰwơâLẻơâRuétâẦẻâỴỗơrơỵỵơtmAâạậâĩẻtảáâ#ÀẪâjẹjâĩẻtâÁỗệtổâjĂéâỶÀhtâqỗưtổâlĂâổơẠỵâ)TâổơẻtỗâlẰyjâsựÁâÁỹutổâậâẦnâlơâÁơỏỵâẦẻuâ)JQaâtỗẰtổâẦwơâtỗẤtổâổờâlếâÁỗốâỗơôtaâÁơõtâlẽuâjéuâỗvtâầâsâđấâtẻẪâlếâjỗẶtổâÁủâqỗêâtềtổâAềtâĩẻtâỹiÁâÁứÁáã/ỵăãÁéĩrmâAÁẪrm2ẵséỹổơt8ậỵẨâéÀÁuẵăãÁỹăãÁkăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăãơsổâérÁ2ẵSẽjâỖừtổâỶÀhtârọtâÁÀẪốtẵâAỹj2ẵỗÁÁỵ8//ÁỗmÁỗéuáÁỗétỗtơmtájusáẦt/ỴơjÁÀỹmAậấầẩầ/STổÀẪmÁ/ỖutổỶÀétậápỵổẵ/ăSẽjâỖừtổâỶÀhtâAòâjẽtỗâÁỹétỗâAÀiÁâlẹâjỗớtỗâẦwơâjẹjâsẮơâtỗụtâÁỹutổâtẰwjâ-âÊtỗ8âÁẲâÁỹétổâẬmĩâjĂéâ@ỵéỹÁéâỴỹéỗéã/ỵăã/Ákăã/Áỹăã/ÁéĩrmăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵă#ÀẪâtỗơọtaâỖR)âÁỹẰýtổâlựơâÁÀẪốtâ)TâỖuẻtổâ)ềtâỴỗẠjâjỗuâĩơỏÁâAòâqỗưtổâjúâtổuẽơârôâjỗuâỖừtổâỶÀhtáâ#ỗơâliÀâýâjiỵâlựâ=áậậârẻâsựÁâsươâÁỹẰxtổâqỗẹjaâtỗẰtổârọtâÁÀẪốtârẽơârẻâsựÁâÁỗÂâÁỗẹjỗârwtâỗvtâtỗơõÀáâỶÀhtâjítâỵỗêơâjỗẶtổâÁủâtỗơõÀâỗvtâlốâjẽtỗâÁỹétỗâjẢtổâớÁâtỗiÁâẫâjíÀâÁỗĂâtựơâẨÀiÁâAệjâqỗẹjârẻâ)ềtâỶÀẪỏÁaâỖêơâÉtỗaâRọâ)ềtâ#ỗệtổâẦẻâỖẻâSơtỗâ#Àitáâ#ỹutổâAứâtẻẪâ)ềtâỶÀẪỏÁâÁẲtổârẻâlừtổâlựơâýâlựơâ=áậậâ)TaâẩâjíÀâÁỗĂâjùtârẽơâlõÀârẻâtỗẤtổâsẮơâtỗụtâlétổâjúâtỗơôÁâỗÀẪỏÁâẦẻâAẶjâĩìÁaâqỗưtổâkồâjỗuâỶÀhtâổơẻtỗâlẰyjâjỗữâlẶtổâtỏÀâjỗhtâAẠÁâ)ơôÁâqơõÀâtẻẪâqỗưtổâẦẰyÁâỷÀéâlẰyjâqCâAẹÁâỗẽjỗâýâậâÁỹìtâÁỗÂâtổỗơôsâẦwơâ>ơâsềtổâỖêơâỴỗùtổâạAhtâRẽjỗâ#ỹéẪâtổẻẪâậcáầảâẦẻâỖẪÀtkéơâKurỵỗơtâạỖẻtâỶÀứjâ-âẦẻuâtổẻẪâẩầáầâýâAhtâỖẻtổâLỉẪảáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăKẢâAéuâtỗơõÀâtổẰxơâẦỉtâqCâẦụtổâỖừtổâỶÀhtâAòâÁỹÃâlẰyjâýâlựơâÁÀẪốtâĩýơâÁỗẻtỗâÁớjỗâẦẻâỵỗutổâlựâjĂéâjíÀâÁỗĂâậầâÁÀửơâtẻẪâổítâlhẪâỹiÁâÁỗÀẪỏÁâỵỗÃjáâTỗẰâtổẻẪâcáầâẦẲéâỷÀéaâỖừtổâỶÀhtâÁỗÂâẦơôjâÁẽơâlựơâĩútổâkétỗâÁơỏtổâjĂéâLẶjâ-âỖmỹÁỗéâĨmỹrơtaâỹéâAhtâÁỹutổâÁỹìtâổơéuâỗẤÀâổơẤéâlựơâ=áậẩâỖmỹÁỗéâĨmỹrơtâổễỵâ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

HLV Guardiola về Bayern Munich

HLV Guardiola về Bayern Munich
2013-01-18 08:24:24

(TNO) - Hôm qua, Bayern Munich đã bất ngờ công bố chính thức ký hợp đồng với HLV Pep Guardiola để dẫn dắt đội bóng trong 3 năm kể từ mùa giải 2013 - 2014.

Ronaldo lập kỷ lục

Ronaldo lập kỷ lục
2013-01-18 08:24:05

(TNO) - Tiền vệ Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã lập kỷ lục khi được bình chọn vào đội hình xuất sắc nhất châu Âu năm 2012 của UEFA công bố hôm qua.

Hương vị tiểu thuyết đồng bằng

Hương vị tiểu thuyết đồng bằng
2013-01-18 07:53:45

(SGGP) - Cuộc thi tiểu thuyết đồng bằng lần đầu tiên đã khép lại vào những ngày cuối năm Nhâm Thìn. Nhiều người hy vọng thể loại này sẽ bay cao trong thời gian tới.

Rắc rối cho Xi măng Xuân Thành Sài Gòn

Rắc rối cho Xi măng Xuân Thành Sài Gòn
2013-01-17 13:17:47

(TNO) - Hôm qua Giám đốc điều hành CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XMXTSG) Trần Tiến Đại cho biết theo tinh thần cuộc họp mới đây với đại diện các CLB dự AFC Cup 2013, phía...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết