Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sVThu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p+G6oHDDuuG7m+G6p+G6oOG7m+G7g3XDoOG6p2zhu5vDg2zhuqd1w4LDusah4bqnS+G7r+G6p0zhu5tw4bqn4bub4bqiQ+G6p0vhu6/huqdu4buv4bud4bqnS+G7ncO1w7rhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bqgcMO64bub4bqnw7rhu5vDrcO64bqnw7rGocOqQ+G6p+G6oMOB4bqiQ+G7kcO64bqn4bqg4bub4buxw7rGoeG6ry/hu5vhuqnhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54buab+G6u23huqXhurHDmuG7m8Otw7rhuqdzw4nhuqfDuuG7neG7k3XhuqfEkWLhuqfDuuG7g3XhuqfDmsahw6pD4bqnJMOB4bqiQ+G7kcO64bqn4bqg4bub4buxw7rGoeG6p0vhu6/huqdu4buv4bud4bqnS+G7ncO1w7rhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqnw6NLTkvhu7jEg+G6p2IvYuG6p8Oj4bqp4bq5ZOG6ueG6py3huqvhuq3huqvhuqvEg+G6p+G6qMOq4bqnYmLhuqfDuuG7g3XhuqfDmsahw6pD4bqnS+G7ncO1w7rhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bqgw7nDqsO64bqnbcOtw7rhuqdiL2LhuqfDo+G6qeG6ucOp4bq5LeG6p+G6q+G6reG6q+G6q8SDw6Dhuqfhu5vhu6t14bqnw7rhurtD4bqnYi9iw6Dhuqfhu7jhu5vhu6XhuqdL4buj4bqn4bqg4bub4bqy4bqnJOG7m+G6ssO9w7rGoeG6p+G6oMOB4bqkbOG6pyRww7rhu5vhuqfhurBDw6DhuqdM4bub4bqw4bqn4bqg4buhbOG7m+G6p+G7mk7Dmk3huqfhuqBww7rhu5vhuqfDmsah4bqiQ+G7lcO64bqnTuG7g8O6xqHhuqdA4bqi4bq7w7rGoeG6p27hu4fhuqduw7TDuuG6p+G6oOG7m+G7g3XDoOG6p2zhu5vDg2zhuqd1w4LDusah4bqnS+G7r+G6p0zhu5tw4bqn4bub4bqiQ+G6p0tOS+G7uOG6p+G6oHDDuuG7m+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/huqDhurtrdG/huqfDgOG6oEN0bzThuqV14bq7w4HGoeG7ncO6YeG6q+G7uULhuqfhurvhuqLhuqDDueG6peG6seG6r+G6oMOB4bqx4bqv4bqgbeG6seG6r+G7nXXGoeG6p8OAw4FsNOG6pS8vbOG6oWvhurvDuUHhuqLhurvDusah4bqgw4Hhu53huqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q+G6reG6uS9jw6ltY+G6qeG6rWJk4bqtZeG6oOG6qcSRZGJj4bqrdOG6qeG6oXLhu7nGoeG6peG6py/hurHhuq8v4bqgbeG6seG6ry/huqDDgeG6seG6r+G6oMOB4bqx4bqv4bqgbeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG7uOG7m+G7peG6p0vhu6PhuqfhuqDhu5vhurLhuqck4bub4bqyw73Dusah4bqn4bqgw4HhuqRs4bqnJHDDuuG7m+G6p+G6sEPDoOG6p0zhu5vhurDhuqfhuqDhu6Fs4bub4bqn4buaTsOaTeG6p+G6oHDDuuG7m+G6p8OaxqHhuqJD4buVw7rhuqdO4buDw7rGoeG6p0DhuqLhurvDusah4bqn4bqgZ8O6xqHhuqfhu5vDueG6u+G6p2zhu5vDg2zhuqd1w4LDusah4bqnS+G7r+G6p0zhu5tw4bqn4bub4bqiQ+G6p0tOS+G7uOG6p+G6oHDDuuG7m+G6p8O64bubw63DuuG6p8O6xqHDqkPhuqfhuqDDgeG6okPhu5HDuuG6p+G6oOG7m+G7scO6xqHhuqct4bqn4buAw7rhu5th4bqn4bu4JOG6ry/hu7nhurHhuq8v4bqgbeG6seG6ry/huqDDgeG6seG6ry/huqDhurtrdG/hurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurE94bq74bqi4bqnc+G7m+G7neG6p8O6xqHhu5tv4bqnTuG6v+G7neG6p+G6oOG6veG6p1TDteG6pz7hu4PDuuG6p+G7uOG7m+G6snjDusahw6DhuqdM4bubcOG6p+G7m+G6okPhuqfhuqDDgeG6suG7tcO6xqHhuqdLTkvhu7jhuqfhuqBww7rhu5vhuqdr4bq9w7nhuqds4bq9w7nhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdzw7ThuqDhuqdB4bqi4buB4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p8O6duG7neG6p2vhu4nhuqDhuqds4bqw4bq74bqnbnjDuuG6p+G6qOG7oeG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqna+G7gcO54bqn4bqo4buT4bqn4bqo4bqsw7rGoeG6p2zhu5vhu4Vs4bqnbOG7m+G6sOG6p0HhuqJD4buRw7rhuqd04buHw7rhu5vhuqfhuqDhu5t2w6DhuqfhurvDuuG6p8O64budw7rhu5vhuqdr4budw7XDuuG6p8ah4budeeG7neG6p0HhuqLhu7Fs4bqnxqHhu53hurvDoOG6p27DrOG6ouG6p+G6oMOB4bq7w7rhu5vhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqfhuqDhu6/hu53huqfhu7nhu5vhur914bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vhu6fDusahw6Dhuqds4bub4buxw7rGoeG6p0zDmT7hu5xN4bqnLeG6qeG6ucOg4bqn4bu44bub4bul4bqnS+G7o+G6p+G6oOG7m+G6suG6pyThu5vhurLDvcO6xqHhuqfhuqDDgeG6pGzhuqckcMO64bub4bqn4bqwQ8Og4bqnTOG7m+G6sOG6p+G6oOG7oWzhu5vhuqfhu5pOw5pN4bqn4bqgcMO64bub4bqnw5rGoeG6okPhu5XDuuG6p07hu4PDusah4bqnQOG6ouG6u8O6xqHhuqdu4buH4bqna+G7neG7meG6ouG6p23hurJ4w7rGoeG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqnbOG6vcO64bqna+G7r8Og4bqnbOG7m+G7ncO0w7rhuqfDgHHhuqdLTkvhu7jhuqfhuqBww7rhu5vhuqdu4buH4bqnbuG6v+G6oOG6p27hurLhu7Ns4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p8ah4bud4bq7w7rhuqdB4bqi4bq74bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG7uOG7m+G7peG6p0vhu6PhuqfhuqDhu5vhurLhuqck4bub4bqyw73Dusah4bqn4bqgw4HhuqRs4bqnJHDDuuG7m+G6p+G6sEPhuqdDw7XhuqLhuqds4buL4bqi4bqndOG6pGzhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p0tOS+G7uOG6p+G6oHDDuuG7m+G6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G7m+G6okPhuqfhuqDDgeG6okPhu5HDuuG6p+G6oOG7m+G7scO6xqHhuqfhuqjhu43huqfhuqjhurvDusah4bqnxJFi4bqnw7rhu4N14bqnQsOtQ+G6p23huqTDusahw6Dhuqds4bub4budw7TDuuG6p27DrOG6ouG6p+G6qMOq4bqn4bqgw4HhurLhu7XDusah4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqd04bqkbOG6p3ThurLhu7PDusah4bqnS05L4bu4w6Hhuqdz4bub4burw7rGoeG6p8O6xqHDgsO6xqHhuqduw7nDqsO64bqnc8O04bqgw6DhuqfDunfhuqd04bqkbOG6p3Phu5vhu4Vs4bqn4bu54bub4bqubOG6p3XFqeG7neG6p3Phu5vhu6Xhuqdz4bub4buDw7rDoOG6p8ah4bud4bq7w7rhuqdz4bubduG6p27hu5nhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfhuqDhu5vhu4XDusah4bqnw7rhu5vhu53hu5N14bqn4bqo4bqu4bqndcOq4bqnTuG7gcO6xqHhuqfhuqjDquG6p8Oa4bubw63DuuG6p23DrcO64bqnbuG7h+G6p+G6oOG7ncO64bqn4bqg4bqy4bu1w7rGoeG6p8ah4bud4bq7w7nhuqfhu7nhu5vhu6XhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTMSCw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqfDuuG7m+G7neG7k3Xhuqfhuqjhuq7huqdr4buBw7nhuqfhuqjhu5PhuqfhuqjhuqzDusah4bqnbOG7m+G7hWzhuqds4bub4bqw4bqnQeG6okPhu5HDuuG6p3Thu4fDuuG7m+G6p+G6oOG7m3bDoOG6p+G6u8O64bqnw7rhu53DuuG7m+G6p2vhu53DtcO64bqnxqHhu5154bud4bqnQeG6ouG7sWzhuqfGoeG7neG6u8Og4bqnbnjDuuG6p+G6qOG7oeG6p2zhu4vDuuG6p+G7ueG7m+G7seG7neG6p+G7m+G7s+G7ueG6p2zhu5tn4bqg4bqnbOG7m+G7j+G6p+G6qHnhu53huqdsw6zhu7nhuqfhurBDw6Dhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqdB4bqiQ+G7kcO64bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p2zhurLDvcO6xqHhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqfhuqDhuqJDw7XDuuG6p+G6oMOB4bqiQ+G7kcO64bqnbOG6vWzhuqds4bub4bqw4bqn4bqgw4HhurJ4w7rGocOg4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnw4Dhur1s4bub4bqnbOG6sOG6u+G6p07hu4HDusahw6Dhuqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqd04bqi4buJ4bqg4bqnbOG6sOG6u+G6p8Oa4bubw6rhuqfDuuG6snls4bqnbsO0w7rhuqfhuqh54bud4bqndcWp4bud4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdu4buh4bq74bqna8Oqw7rhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJMOB4bud4buZw7rhuqdz4bub4bq74bud4bqnbuG7rcO6xqHhuqdr4buv4bqnbOG6vWzhuqdr4bud4buTw7rhuqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqdr4budw7XDuuG6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHhuqdu4buZ4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbOG7peG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4HhuqfDuuG7m+G7neG7k3Xhuqfhuqjhuq7huqfigJxzw7Phu7nigJ3huqfhuqjDguG6u+G6p0HhuqLhu4HDuuG6p3REw6Dhuqdr4buBw7nhuqfhuqjhu5Phuqdr4budw7XDuuG6p8ah4budeeG7ncOg4bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6p2zhu5vhu7HDusah4bqnQuG6osOs4bqg4bqnw7rhu5vhu4nhu7nhuqds4buBw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6veG7neG6p+G7ueG7m8Oz4bu54bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqdMw5k+4bucTeG6py3huqnhurnhuqHhuqfhu7jhu5vhu7Hhu53huqfhu5vhu7Phu7nhuqds4bubZ+G6oOG6p2zhu5vhu4/huqfhuqh54bud4bqnbOG6vWzhuqd04bqkbOG6p3ThurLhu7PDusah4bqnbOG7m+G6tGzhuqfDuuG7g8O6xqHhuqdu4bq0w7rGoeG6p2zhu5vDrcO64bqn4bqgw4HDtcO64bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO6w6HhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqnbOG6pGzhuqfhuqDhu5vhurt14bqndeG6suG6ouG6p2zhu5vDueG6p2zDrOG7ueG6p+G6sEPDoOG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p0HhuqJD4buRw7rhuqdu4buh4bq74bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqduxKlD4bqndeG6v8O64bub4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO0w6HhuqfGoeG7hcO64bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqn4bqg4bubw7ThuqfhuqDDgeG7icO64bqna+G7ncO1w7rhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bqgw7nDqsO64bqnbcOtw7rhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bubw7ThuqfhuqDDgeG7icO64bqnQeG6ouG7sWzhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bqgw7nDqsO64bqnbcOtw7rhuqfhuqjDquG6p+G6u8O64bqnw7rhu53DuuG7m+G6p8O64bubw63DuuG6p23DrcO64bqnw7p44bud4bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO64bqna+G7ncO1w7rhuqfGoeG7nXnhu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7g8O6xqHhuqds4bqyw73Dusah4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqnbuG7seG7neG6p8O6xqHDueG6v+G7neG6p2vhu53DtcO64bqn4bu54bub4bunw7rGocOg4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfDusahw4LDusah4bqnbOG6sMO6xqHhuqds4bux4bqndeG7seG7neG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G7m+G7k+G6p27DucOqw7rhuqdzw7ThuqDhuqduZ2zhuqdr4bud4buT4bqg4bqn4bqoeeG7neG6p2vhur/DuuG6p1TDqsO54bqnw7rhu5tmdeG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p2vhu53DtcO64bqnxqHhu5154bud4bqn4bub4bun4bq74bqna+G7n8O64bubw6Dhuqfhu5vhuqzhuqLhuqfDusah4bub4buhw6Dhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqDhur1s4bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG7uOG7m+G6snls4bqnJMOB4bqiw7rGoS3huqc+4buDw7rhuqdM4bqyw73Dusah4bqvL+G7ueG6sQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thêm một kênh hỗ trợ bệnh nhân COVID-19

Thêm một kênh hỗ trợ bệnh nhân COVID-19
2022-03-02 17:27:14

QTO - Nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị F0 và dự phòng lây nhiễm, giúp giảm áp lực cho lực lượng y tế ở cơ sở, hôm qua 2/3, Đoàn cơ sở Sở Y tế triển...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết