Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhurFG4bui4buiRuG7qUpS4buOS+G7qeG7gsSC4bui4bupPuG7teG7okPEqMSoTOG7qeG7muG7qeG6qOG7hFJL4buC4bup4buI4bq6UeG7qW9M4bugxKjhuqrhu6k+UuG7onUv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO6c25LW+G7ruG7ouG7oENQUHThu6kt4bup4bqxV+G7qeG6qkzhu6nhu4jhu4RG4bq6S+G7qTnhurFu4bupUeG7oOG7pOG7mkvhu4Lhu6lhUeG7tcSoVuG7qUpS4buOS+G7qVBM4bupUeG7uUbhu6nhu7Dhu5RG4bupQsOVS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6lCw5VL4buC4bup4buE4buk4buYS+G7guG7qeG6rOG6uEvhu6nhu6Lhu4RH4bu14bupUVJW4bq+S+G7qeG7tEvhu4Thu6nhu5rhu6lR4bugw4JL4bupUeG7oOG7tUvhu4Thu6k+UuG7ouG7qeG7sOG7uUvhu4Lhu6lRQUbhu6nhurPhu7VK4bup4buB4buERuG7qeG7hMOo4bupS+G7uVbhu6nhuqjhu4Thuq5L4buC4bupxKhG4bq4S+G7qeG7nlLhu7VL4bup4buCSOG7qULhurpL4bup4bqo4bu34bqo4bupVuG6ulLhu6lR4buO4bup4bqo4buEUlbhurhL4bupSuG7jEtxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64bqx4bu54bupQuG7pOG7mEvhu4Lhu6nhu4hGSuG7qeG7sOG7jOG7qUJJ4bqo4buEcOG7qWFR4bu1xKhW4bupS+G7guG7hEbhu4BK4bupS+G7hEbhurhL4bupQuG7pMag4bqo4bup4buu4bq64bui4bup4buw4bu5TOG7qeG6qkbDikvhu6nhu6ZL4buC4bup4bqo4buo4bup4buwRuG6uEvhu6nhu4jhu4RG4bupb0zhu6DEqOG6quG7qT5S4bui4bup4but4bur4bux4bur4bup4buI4buE4buaRuG7qVHhu6Dhu7VL4buE4bup4buw4bu5TOG7qVHhu4Thu7dL4buC4bupeOG7qVHhu5RGceG7qWZSVuG6vkvhu6nhu7RL4buEcOG7qeG7sOG7lEbhu6lKw5RR4bupUcOC4bui4bupUeG7hOG6vuG7qUvhu4RG4bq8UuG7qUvhu4Lhu4xG4bupUOG7tUzhu6lC4bu1S+G7guG7qeG7sOG7uUzhu6lCw5Thu6nhuqjhu4RHS3Dhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu65DSuG7qcSo4bu54bupSsOUUeG7qeG6qOG7t0bhu6lR4bq4S+G7qVDhu7dL4buC4bup4buCRuG7t+G7qVFBRuG7qeG6s+G7tUrhu6nhu4Hhu4RG4bup4buEw6jhu6lL4bu5VnDhu6lL4buE4bqyUeG7qcSo4bu54bupUOG7tVLhu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG7iOG6ulHhu6nhu55Sw4Hhu6lR4buEUlbhurpR4bup4bui4buEVeG6qOG7qUrhu7nhu6nhu4RP4bupQkFR4bupQuG7pMag4bqo4bup4bua4bup4buwTkvhu4Lhu6nEqExBRuG7qUvhu4Thu5bhu6lR4bu5RuG7qUvhuqBL4buC4bup4bqow5rhu7Xhu6k54bqxbuG7qT7hu7Xhu6JDxKjEqExxdS/hu6LDunVR4bu14bqsxKhD4bupUFFWxKhD4buVxrBK4bu14bug4buCRkvhu5/hu63hu6Lhu67hu6nhu7VSUUzGsMO6dVHhu6DDunVR4bqqw7p1Rkrhu4Lhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5XGsOG7r3h3xrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsOG6sUbhu6Lhu6JG4bupc+G7ouG7hMOBRnThu6nhu7Dhu7nhu6k+4bu14buiQ8SoxKhM4bupc1Hhu6Dhu7dGdOG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qeG6qE3hu6nhuqpJ4bui4bupQuG7jkbhu6lC4bq0UuG7qVHhu6DhurhL4bup4bqo4buk4buYS+G7guG7qeG7sEnhu6nhuqjhu7fhuqjhu6l9ZuG7hzjhu6lhUeG7tcSoVuG7qeG7sOG7ueG7qeG7tEvhu4Rx4bupI0vhu4Thu5/hu6nhu7Thu4FxxrDhu6nhu6xG4bqqUeG7hOG7lcawduG7s+G7q8aw4bup4bqsTOG7oOG6qkPhu6Dhu5XGsOG7q8aw4bupUOG7oOG6qOG7lcaw4buEUVHhu6Lhu58vL+G7rOG7rOG7rHHhu7BLQ+G7ruG7ouG7oENQUHFLQ1EvN0bEqENQL+G7hVLhuqzhu4pD4bqoUS/hu688L+G7tOG7sS/DvcO9L3lbL+G7sXHhu4rhu6Lhu4LGsC/DunUvUeG6qsO6dS9R4bugw7p1UeG7oMO6dVHhuqrDuuG6sUbhu6Lhu6JG4bupc+G7ouG7hMOBRnThu6nhu7Dhu7nhu6k+4bu14buiQ8SoxKhM4bupc1Hhu6Dhu7dGdOG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qeG6qE3hu6nhuqpJ4bui4bupQuG7jkbhu6lC4bq0UuG7qVHhu6DhurhL4bup4bqo4buk4buYS+G7guG7qeG7sEnhu6nhuqjhu7fhuqjhu6l9ZuG7hzjhu6lhUeG7tcSoVuG7qeG7sOG7ueG7qeG7tEvhu4Rx4bupI0vhu4Thu5/hu6nhu7Thu4Hhu6lxdS9R4bqqw7p1L1Hhu6DDunUvUeG7teG6rMSoQ8O6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rGsGbhu4xG4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qUvhu4JB4bqo4bupS+G7hEbhurhL4bup4buw4buURuG7qUvhu4Thu6pL4buC4bup4buI4bq6UeG7qeG7nlLDgeG7qVFH4bqo4buE4bup4bqoxq/huqjhu6nhuqjDmuG7teG7qVFSVuG6vkvhu6nhu7RL4buE4bup4buC4bq0S+G7qULhurZWcOG7qeG6rOG7mkbhu6nhuqzhurJR4bup4buIWOG7qULDlEbhu6nhuqxNS+G7guG7qUvhu7lM4bupQuG7pMag4bqo4bupPuG7teG7okPEqMSoTOG7qeG6quG6pkvhu6nhuqrhuqJR4bupQuG6vFLhu6nhuqjhu4Thu5hG4bupUeG7jlHGsHDhu6nhurFG4bui4buiRuG7qUvhu4TDgkvhu6nhu65EUeG7qeG7sOG7lEbhu6nhu4TDgEvhu4Lhu6lR4buE4buMS+G7guG7qVHhurJL4bupYVHhu7XEqFbhu6nhu7ThurPhu4Xhu7Thu6lxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZlJW4bupS+G7hEbhurhL4bupxKhX4bup4bqqTOG7qULhur7hu6k54bqxbuG7qVHFqEvhu4Lhu6nhu7Dhu4zhu6lCSeG6qOG7hOG7qW9M4bugxKjhuqrhu6k+UuG7ouG7qeG7reG7q+G7q3jhu6lKTEvhu4Lhu6lKUuG7jkvhu6nhu4LEguG7ouG7qVFSVuG6vkvhu6nhu7RL4buE4bup4bua4bup4bqo4buEUkvhu4Lhu6nhu4jhurpR4bupUUFG4bup4bqz4bu1SuG7qeG7geG7hEbhu6nhu4TDqOG7qVHhu5RG4bupxKhBRuG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6nhu4Thurzhu6nhu65S4bqyUeG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lRxajhu6nhuqjhu4RSVuG6uEvhu6lK4buMS+G7n+G7qcawZuG7jEbhu6nhuqjhu4TDjeG7qUpS4buOS+G7qeG7rkNK4bup4buC4buk4buYS+G7guG7qUrEglHhu6nhuqjDmuG7teG7qT7hu7Xhu6JDxKjEqEzhu6lQw4nhu6nhuqxG4bq+UuG7qeG6qMOBSuG7qUvhu4Thu6Thu6lR4buE4bq64bupS+G7uUzhu6nhu4jhu4RG4bupS+G7guG7hEPhu6nhu55S4buO4bqo4bup4bqo4bu14bupYVHhu7XEqFbhu6nhuqjhu6jhu6nEqOG6uEvhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lKw5RR4bupUeG7oMOCS+G7qeG6qOG6tFLhu6lC4bu3S+G7guG7qUvhu4Thu5Thu6lL4buE4buk4bup4bqo4buEUkvhu4Lhu6nhu4jhurpR4bup4buCRuG7quG7teG7qVFSVuG6vkvhu6lhUeG7tcSoVuG7qeG7sOG7lEbhu6lRUlbhur5L4bup4bu0S+G7hMawcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG6sUbhu6Lhu6JG4bup4bqow5lL4buC4bupS01G4bupUeG7hOG6uErhu6nhu7Dhurzhu6lQxq/hu6nhuqjhu4RS4bqkS+G7qeG6rEnhu6nhuqjDmuG7teG7qWFR4bu1xKhW4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7hEbhurpL4bup4bqqSeG6qOG7hOG7qeG6rMOBTOG7qeG7sMOK4bupPlLhu6Lhu6nhu7Dhu7lL4buC4bupUeG7hOG6uuG7qeG7gkbhu5RG4bup4buEw6jhu6lL4bu5VuG7n+G7qcawZuG7jEbhu6lCw4Dhu6nhu67hu7fhuqjhu6lCSUvhu4Thu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu4jhu4RMw4FL4buC4bup4buxeOG7qULhurpL4bup4buxeeG7qeG6qOG7t0bhu6lR4bq4S+G7qUvDg0rhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lCw5RG4bup4buESEvhu4Thu6nhuqrGr+G7qW9M4bugxKjhuqrhu6k+UuG7ouG7qeG7reG7q+G7seG7q3Hhu6l24bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6nhuqhOS+G7qcSoQUbhu6lR4bug4buk4buU4bqo4bupS+G7guG7uVbhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupSkHhuqjhu6lQw4nhu6nhu4JGU+G7ouG7qVHhu4xG4bupUUhK4bup4bug4bu14bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lL4buC4buk4buWRuG7qeG6qE5L4bupxKhBRnDhu6nhuqrGr+G7teG7qVHhu6DhurhL4bup4bqo4bu34bqo4bupUUbhurhS4bup4bqo4buER+G7qVHhu4Thur7hu6nEqMav4bqo4bup4buw4bu54bup4bui4buETEvhu4Lhu6lCw5TGsHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rGsGFR4bu1xKhW4bup4buERsOKS+G7qeG6qE3hu6nhu4jhu4RMw4FL4buC4bup4buvd+G7qeG6qOG6tFLhu6lR4buEw5rhu6lCw5rhu6lR4bugSEvhu4Thu6lCw5Thu6lC4bu34bup4bua4bupb0zhu6DEqOG6quG7qT5S4buiceG7qWbhu6BMS+G7guG7qeG7iOG7hEbhu6nhuqjhu4TDjeG7qeG6qE3hu6nhu63hu6/hu6lL4buC4buk4buWRuG7qULhu6TGoOG6qOG7qUJG4bup4bqz4bu1SuG7qeG7geG7hEZx4bupbkjhu6lR4buE4bq64bupUMOJ4bup4bqoTeG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6lL4buCw5VG4bupS+G7hOG7ueG7qeG7rkNK4bup4buCRsOBRuG7qULhurJS4bupS+G7uVbhu6nhu55S4bu14bupUeG7oFJW4bq8S+G7qeG7hEhL4buEceG7qT7hu4xL4buC4bup4buwRsOK4bqo4bup4bqow5rhu7Xhu6lR4buMRuG7qcSo4bu54bup4bui4buEw4FG4bupxKjGr+G7teG7qeG6qOG7hE9L4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lL4buC4buk4buWRuG7qVHhu45R4bupS+G7hOG6slFw4bup4bqqxq/hu7Xhu6lR4bug4bq4S+G7qeG6qOG7t+G6qOG7qVFG4bq4UuG7qeG6qOG7hEfhu6lR4buE4bq+4bupxKjGr+G6qHDhu6nhu6Lhu4RMS+G7guG7qULDlMawcOG7qeG6sUbhu6Lhu6JG4bupS+G7hOG6skvhu6lKQUvhu4Thu6nhu4jhu4RG4bupQuG7pMag4bqo4bup4buEw5NG4bup4buw4bq84bup4buwRsOK4bqo4bupUUFG4bupUOG7tUzhu6nhu4xL4buC4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qVHhu6Dhu7VM4bup4bqo4buY4bup4buEw5RG4bup4bqo4buETOG7qVFG4bq8S+G7qUJBTOG7qT7hu7VQUOG7tUtMcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG7geG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhurdGS+G7hHUv4buiw7o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mourinho bị phạt vì lăng mạ nhà báo

Mourinho bị phạt vì lăng mạ nhà báo
2010-02-05 13:51:07

(VnExpress) - Tiểu ban kỷ luật Serie A vừa có phán quyết về vụ cãi vã giữa HLV người Bồ Đào Nha với một phóng viên tờ Corriere dello Sport hôm 13/12/2009

Real trách Man City không nhiệt tình mua Gago

Real trách Man City không nhiệt tình mua Gago
2010-02-05 13:50:52

(TPO) - Manchester City vừa phủ nhận những lời trách móc từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid rằng, phía Man City có lỗi trong vụ chuyển nhượng bất thành tiền vệ Gago.

Bóng đá Việt Nam tăng bảy bậc

Bóng đá Việt Nam tăng bảy bậc
2010-02-05 13:50:32

(TPO) - Theo bảng xếp hạng mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố, bóng đá Việt Nam tăng thêm bảy bậc, xếp hạng 116 thế giới.

V.Ninh Bình: Gã nhà giàu tỉnh lẻ

V.Ninh Bình: Gã nhà giàu tỉnh lẻ
2010-02-05 13:49:57

(TPO) - Mang theo rất nhiều tham vọng trong mùa bóng đầu tiên xuất hiện ở V-League, nhưng chỉ qua trận đấu ra mắt với ĐT.LA, V.Ninh Bình đã bộc lộ không ít hạn chế, từ quân cho...

Từ Tịnh Lôi tình tứ bên bạn diễn

Từ Tịnh Lôi tình tứ bên bạn diễn
2010-02-05 13:12:35

(TPO) – Một trong “Tứ đại danh đán” của màn ảnh Hoa ngữ - nữ diễn viên Từ Tịnh Lôi vừa có chùm ảnh rất lãng mạn và tình tứ bên nam ca sĩ Huỳnh Lập Hành, bạn diễn của cô trong...

Nghệ sĩ sút cân, ngã nhào vì tập Táo Quân

Nghệ sĩ sút cân, ngã nhào vì tập Táo Quân
2010-02-05 13:12:15

(VnExpress) - Để đáp ứng sự chờ đợi của khán giả truyền hình đêm giao thừa, các danh hài đất Bắc đã đổ ra rất nhiều mồ hôi, sức khỏe, luyện tập thâu đêm suốt hai tuần lễ cho...

Viết thư pháp làm từ thiện

Viết thư pháp làm từ thiện
2010-02-05 13:12:02

(TTO) - Các thư pháp gia nổi tiếng của Chi hội Thư pháp TP.HCM như Trương Lộ, Lý Tùng Niên, Trần Xuyên, Trần Tiên Minh, Huỳnh Tuần Bá, Ô Dân Phát, Lâm Hán Thành... sẽ có buổi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết