Cập nhật:  GMT+7
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jDinsqw7NiY+G6tcO0KsO1ZOG7gSrhu4FiY+G6peG6vyrhuqF94buBYirDoGLhu4cq4buBfeG7geG6qyrhuqE1w7Qqw7Xhu43hurEqw7V9Yyrhu48ww6AqcOG6r+G7gSrDteG7h33hu4Hhu7YvYj/hu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzQsOjPuG6oSXhu7jhu7LDksOV4bu0Ki0qw5VibGMq4bqrYz7hu4Eqw7ViPuG6vyrhuqtjPirDoGnhu4Hhuqsqw7V7w6AqciIqYuG7i2Mqw6BixqE+KsOqNcO0KuG7j+G7h+G7geG6qyrDleG7jcahauG7geG6qyrDlWJlKsOVYsO0KuG6oMO04buB4bqrKuG7suG7j2Phu4FiKuG7gSDhur8qPzwpKeG7tFgq4bq8YsO0KsOzYsOtKsO14buNxqFu4buB4bqrKuG6vWLDtCrDs2LDrSohWCrDs2LGoWzhu4HhuqsqOlgqw7VifeG7gWIqw7Niw60q4bqiaeG7geG6qypCfSrhuqMiKsOzYnvDtSpiw7RzKuG7j+G7oyrhu4Eg4buB4bqrKuG6o+G7i+G7geG6qyrDoOG7lT4qw7XDtOG7iWMqw7Xhu43hurFYKsO1ZMOgYirDoOG7o8OgKuG7jcOo4buBKsOqw7Rz4bql4buBKuG6o+G6pyrigJzhuqtiYyrhuqNj4bqn4bq/4oCdKsO14buN4buH4buB4bqrKsOq4buF4buB4bqrKuG7gWI14buBKuG6oTXhu4Eqw6FuYyrhu4/hu6Mqw7U44buBKsO1NeG6v1gqw7Xhu417w6BiKuG7gWJj4bql4bq/KnBrYyrDoGnhu4HhuqsqcGPhuqXDoFnhu7Yvw7Phu7jhu7bDtT7DocOqw6Mq4buPw7Vzw6rDo8avJeG6vz7hu43huqtj4buBVjrDs3IqPsO0w7Xhu4cl4bu44bu2w7Xhu43hu7jhu7bDteG6oeG7uOG7tmPhur/huqsq4buP4buNw6DGryUvL8OgWcOhPuG7h8Oyw7Q+4buB4bqrw7Xhu41jWXDhu4Ev4bqhw6Phu4/hur3DteG7h8OzL+G7gcOjceG7jy8/KDs6Lywp4bqhOjo6LiEsIcO1Pzo6PDshw6o/WeG6u8Oz4bqrJSov4bu44bu2L8O14bqh4bu44bu2L8O14buN4bu44bu2w7Xhu43hu7jhu7bDteG6oeG7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bq8YsO0KsOzYsOtKsO14buNxqFu4buB4bqrKsOV4buNxqFq4buB4bqrKsOVYmUqw5Viw7Qq4bqgw7Thu4Hhuqvhu7Yvw7Phu7jhu7Yvw7XhuqHhu7jhu7Yvw7Xhu43hu7jhu7Yvw7U+w6HDqsOj4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhuqo1cyo24buBKsO1xqFt4buB4bqrKnBrYyrhu4HhuqvGoWxjKuG6o8OtYyrhuqFj4bql4buBKsOhbmMq4bqrxqFq4buB4bqrKuG6vzLDtSrDoTfDtCrDoeG6ueG7gWJYKuG7geG7mSrDoMahbGMqw6Dhu4Mq4bq/eyrDquG7keG6vyrhuqPDrOG7geG6qyrDtWPDouG7gSrhuqHDtHPhurPhu4Eq4bqhe+G7geG6q1gq4bqgw7Thu4Hhuqsqw6Bi4buHKsOhY+G6tcO1WCrDoGkq4buPY+G7gWIq4buNPipwfSrDqmvhu4Eqw6rhurPhu4Eqbipw4buT4buB4bqrKsOge8O1KsO14buNMOG7geG6qypCXWMqw4og4buB4bqrWSrhu4Ag4bq/KjomPzpYKuG7jz7DtCrhur1iYyrDtcOtw7Uq4buB4bqrYmPhuqXDsyrDquG7h1tjKuG6vWJ7WCrDoGLDtHPhurPhu4Eq4buB4bqrfeG7gWIq4buA4bqr4buhKlAg4buBWCrhuqJbYypiZsOgKuG7jsahKsOzYlvhur8qQsO04bq1WCrDoGkqcMOiKsOqfeG6vyrhuqE1w7Qqbirhur1iw7Qqw7Niw60qIVgqw7NixqFs4buB4bqrKjpYKsO1Yn3hu4FiKsOzYsOtKuG6omnhu4HhuqsqQn1ZKuG7jj7DtCrhur/hu4vDtSrDtWJsYyrhuqtjPuG7gSrhuqFbcypibcOzKuG6o8Os4buB4bqrWCrhuqHhu4cq4bqjY+G6p+G6vyrDteG7jcahbOG7geG6qypuKnI+WCrDoOG7h+G7gSrhu4FiZyrhu4HhurPhu4Eq4bqgw7Thu4Hhuqsqw7NiXWMqw7XEkeG6vyrhur/hu4vDtSrDoGnhu4HhuqsqcGPhuqXDoCrhur1ie8OgKsO14buNe2Mq4buB4bqrYsOiKuG6o+G6pyrDqn3hur9Z4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhuqJjw6LDtCrhuqN74buB4bqrKsOyw7R0Km4qw6BpKuG6q3tjKsO14buN4bqxKuG7gX1zKsOqfSrhu4/hu6Mqw6pbw6Aqw7LDtD7hu4FYKnDDtGMqcOG6sVkqw5Xhu43hu4fhu4Hhuqsq4bq9YuG7h13hu4Hhuqsqw7VibGMq4bqrYz7hu4Eqw6Biw6zhu4Hhuqsqw6BiNsO1KuG6vWLhu4Mq4bq9YiDhu4Eqw6FuYyrhu4HEqWMqw6rhu4cqw6Bq4bq/Knvhu4dYKuG6oMO04buB4bqrKsOgYsahPirDteG7neG7geG6qyrDoWPhuqfDtCpiY+G6peG7gSrhu4/hu6Mqw6FjKsOyw7Q+4buBWCrDoGJ74buBKuG7gV3hu4FZKsOB4bqz4buBKsOgW+G7gWIq4bqj4buDWCpwa2MqcD5jKsO14buN4buFKsOqfSrhur/hu4vDtSrhuqNd4buB4bqrKnBj4bqz4buBKsO14buN4bqxKuG7suG6oMO04buB4bqrKuG6o8ahbcOgKuG6veG6tcO1KuG7gVvDsypwfeG7hyrhuqJd4buB4bqrKuG6vWJjKuG6oz7hu4Hhuqsqw6Dhu4Xhu4Eqw6p9KuG7j2Phu4FiKnBj4bqz4buB4bu0WCrDoGkqw7Vkw6BiKsOg4bujw6Aqw7ViPuG6vyrhuqtjPirDoGnhu4Hhuqsqw7V7w6AqciIqYuG7i2Mqw7VbYyrhuqNlPirDoX3hu4Eq4bqhNeG7gSrDoMahWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4UH3hu4cqw7Vie+G7geG6qyooLyo6Jj8uWCrDoGkq4bqjxqFtw6Aqw6A2w7Mq4buVcyrDoGJjKsOh4buLKuG6vWLDtCrDs2LDrSpwfSrhu4HhuqvGoWxjKuG6oTXhu4Eqw7Vk4buBKuG7gWJj4bql4bq/KsOhN8O0KsOqfeG6vyrhur1iw7Qqw7Niw60qw7Xhu43GoW7hu4HhuqtZKsOVYmxjKuG6q2M+4buBKuG6ozfDtCrDtWPhurXDsyrDoDjhu4Eqw6Bp4buB4bqrKnBj4bqlw6BYKuG6oMO04buB4bqrKuG6vWJp4buB4bqrKsO14buNe+G7gWIq4bq9YmdjKuG7j+G7oyrDoW8q4buB4bqrb1kq4buAYuG7oeG7geG6qyrDocO04buJYypiZsOzKuG6oTXhu4EqYuG7hzLDoCrDoGLhu5Uqw7Xhu43EkSpiZsOzKsOhPuG7gSrDoHvhu4Eq4buP4bujKuG6vWLDtCrDs2LDrVgqw6BpKsOqw7Rp4buBKsOg4buDKsOgXeG6vyrhuqtje8OgKmLDrGMqYuG7i8OzKsOq4buHKsOqMOG7geG6qyrhur1iYyrhuqPhu5vhu4Hhuqsqw7Xhu43GoWvDoCrhu4Fi4buh4buB4bqrKuG7geG6q8ahbGMqw6pr4buBKsO1w7Thu4ljKsOhOMOgKsOgYj5YKsOgYuG7kSrhuqPhuqcqw7Nie8O1KsOhY+G6p8O0WCrhuqNjw6LDtCpifeG7gWJZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDgOG7l+G7geG6qyrhuqHhu4cqw7XDtOG7iWMq4bqjbGMqw6Dhu4Xhu4Eqw7Xhu43hurFYKsOqW2Mq4bq/a2MqcMOiKsOqfeG6vyrhuqE1w7Qq4bqjxqFtw6AqcH1jKuG7gSDhur8q4buB4bqz4buBKuG6vWJjKuG6oMO04buB4bqrKuG6o13hur8q4buBYjjhu4Eqw7Xhu41m4buB4bqrKsO14buNe8OgYirhur1iw7Qqw7Niw60qw7Xhu43GoW7hu4HhuqtYKuG6v+G7i8O1KsOgaeG7geG6qypwY+G6pcOgKuG6o+G7hWMqYmdjKsOzYl1jKsOg4buDKuG6vWPhu4FiKuG7geG6q2Jj4bql4bq/KuG7geG6s+G7gSrDquG7kcOgKuG6ozfDtCrDoOG7l+G7geG6qyrDoOG7gyrhu4HhuqvGoWxjKsO1Zypw4bqxKmLhu4d9Yyrhu4HhuqtiY1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOVYuG6tSrhu4FixqHhu4HhuqtYKnBrYyrhu4/hu6Mq4buBIOG7geG6qyrhuqPhu4vhu4HhuqtYKuG7gWJj4bqlw7UqYsO0c+G6tcO1KsOg4buVPirDtcO04buJYyrDteG7jeG6sSpwfSrDtWPhu4FiKsO1Yjfhu4Eqw6A3w7Qqw7ViZVgqYj7hur8qYmbDoCpiZ2NYKuG6oMO04buB4bqrKuG6oyIqw7Xhu53hu4Hhuqsqw6HGoWvDoCrDteG7jcahbuG7geG6qyrDtWJ94buBYipwfSrhur1iaeG7geG6qyrDs2Lhu5kqw6rhu4Xhu4Hhuqsqw7Vj4buBKsOg4buVPirhur9mYyrhu4HhuqvGoWxjWSrhur4yw6Aq4bqh4buTKsOgaeG7geG6qypwY+G6pcOgKmLhurXDtSrhu4/hu5vDoCrDoTjhu4Eq4buN4buL4buBKuG7gWLGoeG7geG6qyrDoGkqw6rDtGnhu4Eqw7Xhu40+4buBYirDtWLhu5Uqw7VibGMq4bqrYz7hu4Eq4bqj4bqnKuG7geG6q2Jj4bqz4buBKsOg4bubw7RYKsO1xJHhur8qYmPhuqfDtCrDoHvDoCrDoGLhu5Uqw7Xhu43GoWrhu4HhuqtYKuG6o8ahbOG7geG6qyrDqsOtYyrDoOG7lT4q4bqiXeG7geG6q1gqw6BiZOG7gWIq4buPe8OgYlgqw7Nie8OzKsOqw7Q4w7Uqw6Dhu5U+KuG7gGJ9KuG7gcaha8OgKuG6o+G6pyrDtcO0c+G6s+G7gSrDteG7jcO0c8Oi4buBWCrhuqtjXWMqw7ViZMOgYipwfSrhuqPhu4vhu4HhuqsqcGPhurPhu4Eq4buB4bqrxqFsYyrhuqE14buBKsO1ZMOgYirDoOG7o8OgKsO1Yj7hur8q4bqrYz4qw6Bp4buB4bqrKsO1e8OgKuG6q2Phu6Eq4bqrxJHhu4EqPuG7gSrhu4Fj4buBYlgqw7Xhu404w7Uqw7Xhu6Mqw7Xhu43hurPhu4Eq4bqjZT4qw6F94buBWCrDoGIg4bq/KsOq4buHKsOzYnvDtSrDteG7jWPhuqfhu4Eq4bq9Y+G7gWIqw7XhurUq4bqrYz4q4bqjxJHhu4FiWCrDoV3hu4cqcOG6pSrhur9pYyrDteG7jcahbOG7geG6q1gqcjVzKuG6oeG7o+G7geG6qyrhur1iw7Qqw7Niw60qcCDhu4Eq4bq/Y+G7gWJYKuG6q2N9w7Qq4bqj4bqvw7NZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDgGkqw6Dhu5fhu4Hhuqsq4bq9Ymnhu4Hhuqsq4buB4bqrW2MqcDbDtSpwXSrhuqPhuqcq4bqj4bq14buBKsO14bud4buB4bqrKuG7geG6q2hYKuG6q2gqw6Dhu58+KsO14bud4buB4bqrKuG7gWJ9WCrDtWIg4bq/KmJnYyrDoGJjPirhu4/hurEqw6Dhu5Phu4Hhuqsq4buB4bqrxqFsYyrhuqE14buBKsOq4buRw6Aq4bq9YuG7gyrhur1iIOG7gVgqYuG7h1vhu4Eq4buBW+G7gVkqw4BpKsOg4buF4buBKsOg4buT4buB4bqrKnBrYyrDoDbDsyrhu5VzKsOgYmMqw6Hhu4tYKsOhPuG7gSrDoHvhu4Eq4buP4bujKuG6vWLDtCrDs2LDrSpyNXMq4bqh4buj4buB4bqrKuG7gWJjw6LDtCrhur3hurUqYuG7h1vDoGIqw7Nie8O1KsO14buNY+G6p+G7gSrhur1j4buBYirDteG6tS0qciIqYuG7i2NYKuG6o13hur8qw6Fd4buHKj7hu4Eq4buBY+G7gWIqw7Xhu404w7Uqw7Xhu6Mqw6Dhu5U+KuG6vWLDtCrDs2LDrSrhu43DrGMqw6o2cyp0KuG6vWPhurXhu4Eqw6Dhu5U+KuG7gWI14buBKuG6oTXhu4FYKsO1YsOt4buB4bqrKuG7gWI2w7Uq4bq/4buZw6Aqw7Vj4bqzw7RYKuG6q2NdYyrDs2J7w7Mqw7Vi4bujw6AqYmPhuqXhu4Eqw7Xhu43GoWvDoCrhur8ww7Uqw6Dhu5fhu4Hhuqsq4buBYsahKsOqNcO0KuG6oX1jWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4w4HhurPhu4Eqw6Bb4buBYirhuqPhu4NYKuG6oMO04buB4bqrKsOqw7Rp4buBKsOzYnvDtSpiw7RzKsO1Y+G7gWIqw7ViN+G7gSpyw7Thu4Hhuqsq4bq9ZMOgYirDoOG7lT4qw7XDtOG7iWMqw7Xhu43hurFYKsO1ZMOgYirDoOG7o8OgKsO1Yj7hur8q4bqrYz4qw6B7w6AqYuG7h1vDtSrhuqPhu4vhu4HhuqsqcCDhu4EqYuG7gz5YKsO1YuG6pyrhuqHhu5nDoCrDtWLhuqcqw7ViPuG7hyrhuqHhu4cq4bqjZT4qw7NixqFq4buB4bqrKsO14buJKsOgYuG7m8OgWSrDgF3hur8q4bq9ZMOgYirDteG7jcaha8OgKsO1Y+G7gWIqw7ViN+G7gSrDteG7jXvDoGIq4buBYmPhuqXhur9YKuG7j+G7oyrDtTjhu4Eqw7U14bq/KsOg4buVPirhuqDDtOG7geG6q1gq4buB4bqrxqFsYyrhuqE14buBKsO14buN4bqz4buBKuG6o2U+KsOhfeG7gSrDqsO0aeG7gSrhuqPDrOG7geG6qyrDtcSR4buBYlgq4buV4buB4bqrKmLhu4sq4bq/ZmMqw7Ni4buH4buB4bqrKsO14buNfeG7hyrhur99KuG6oMO04buB4bqrKsOzYnvDtSrhuqPhu4vhu4HhuqtZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu4Ag4bq/KjomPyFYKsOV4buNxqFq4buB4bqrKsOVYmUqw5Viw7Qq4bqgw7Thu4Hhuqsqw7Vj4bq1w7Mqw7Xhu5nDoCrDteG7jeG7keG7geG6qyrDoOG7nyrhuqNbYyrDoWPhuqfDtCpC4buLYyrhuqPDrOG7geG6qyrhu4FiNeG7gSrhuqE14buBKsOzYsahbOG7geG6qyo6WCrhu4FiY+G6peG6vyrhur11KjomPyEtKjomOj9ZKsOKeyrDs2Jj4bq1w7Qq4bqjIirDtWI+cyrDqmxjKsO1ZOG7gSrhu4FiY+G6peG6vyrDoOG7lT4q4buB4bqrxqFsYyrhuqE14buBKsO14buN4bqz4buBKuG6o2U+KsOhfeG7gSrhuqF94buBYirDoGLhu4cq4buBfeG7geG6qyrhuqE1w7Qqw7V9Yyrhu48ww6AqcOG6r+G7gSrDteG7h33hu4Eq4buBfXNZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu47hu4fhu4Hhuqsq4bq8Ynvhu4Fi4bu2L8Oz4bu4


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghề chẻ đá Tây Gio Linh

Nghề chẻ đá Tây Gio Linh
2024-05-26 09:26:00

QTO - Miền Tây Gio Linh được thiên nhiên kiến tạo có trữ lượng đá tự nhiên dồi dào. Những bãi đá này tập trung chủ yếu ở các xã Gio An, Gio Sơn, Phong...

Nâng nhẹ nhành ô liu

Nâng nhẹ nhành ô liu
2024-05-26 09:15:00

QTO - Nhân loại từ xa xưa đã dùng hình ảnh bức tường và cây cầu để nói về ngăn cách và gắn kết, chia rẽ và nối liền, đứt gãy và thông suốt. Các chính trị...

Sức trẻ nơi mảnh đất Thành Cổ

Sức trẻ nơi mảnh đất Thành Cổ
2017-08-08 20:00:02

(QT) - Nhiệm kỳ qua (2012-2017), phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn thị xã Quảng Trị đã có những đóng góp quan trọng vào sự...

Ngân hàng chính sách với công tác an sinh xã hội

Ngân hàng chính sách với công tác an sinh xã hội
2017-08-08 19:08:43

(QT) - Những năm qua, ngoài việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng chính sách xã hội chi...

Cán bộ đoàn tâm huyết với công việc

Cán bộ đoàn tâm huyết với công việc
2017-08-07 22:24:42

(QT) - Năng nỗ, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc, đó là nhận xét mà đoàn viên thanh niên khu phố 1B, phường Đông Lễ, Đông Hà nói về Trương Thị Hoài Nhi, người thủ...

Vì sức khỏe cộng đồng

Vì sức khỏe cộng đồng
2017-08-05 18:46:20

(QT) - Thời gian qua, đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản (YTTB) đã góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Là lực lượng chăm sóc sức khỏe (CSSK) gần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết