Cập nhật:  GMT+7
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buH4bu4duG6tsOA4buvaXF24buzaUHDssOBaeG7r3fDsuG6vGlxduG6oGnDiXfhu6fDgOG7r2nDgXnDgHbhu4EvdsOs4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQVnRvcmjhu4dR4bq+w4Dhu69pw4zhuqh3acOMd+G7qXFpxJB2w7Phurpp4bq6w4l34burw4Bp4bu5d8OAdmnhurrFqWnhu693b2lzecOAduG6uWnDgHZ3xrDhurxpw4DDtMOBaUXhurxv4bq5aXHhuqxp4bq4Q2nhurjhu4/DgGnhu4jhurzhu5vhurppcXbhu6PhurxpceG7j8OAdmlx4buGb2lvw4B2aUDhu6dpU8O0w4Dhu69p4bu4dm/DgHZpw6rhu4ltaeG6uuG6vOG6pHfhur9pQ2nhurp24bq2w4BpUeG6pGkydsOyw4B24bq5aeG7iMO1aTLDiXfhu6nhurxpMnbDssOAduG6uWl24bq8xKjhu6nDgGkyw4l34bup4bq8aSJ24bqgw4Dhu69pccODw4Bp4bq64buN4bqgacOMd+G7qXFpQcOyw4Hhurlp4bq6duG6vGnDgHbhu6PEkGnhuqTDgGlzw73DgHZpcXbhuqBpw4B2d8aw4bq8aUFv4bqgaXPDgsOA4buvaeG6uuG7jXdpc8O9b2nEkHbhu4ThuqzDgOG7r+G6u+G7gS/EkOG7h+G7geG6um9wQXRp4bq44bq6xKhBdOG6qWjDgW/DieG7r3fDgGXhu4vEkOG7iGlv4bq84bq64bqgaOG7h+G7geG6usOJ4buH4buB4bq6cuG7h+G7gXfDgeG7r2nhurjDiXHhuqloLy9x4bq7cG/huqBF4bq8b8OA4buv4bq6w4l34bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4tuL8SpbXLEqcOtampr4buJbOG6usOsa27DrcOs4buJQcOs4bq74bu3xJDhu69oaS/hu4fhu4Ev4bq6cuG7h+G7gS/hurrDieG7h+G7geG6usOJ4buH4buB4bq6cuG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHT8OAdmlA4bunaVPDtMOA4buvaeG7uHZvw4B2aUHhurzhurbDgGlxdsOKaUppc+G7neG6vGnhurrhu4Rpw4Hhu6Hhurxpw4HDteG6uWlxduG7m+G6umlB4buEQsOA4buvaXF24bqgaeG6uOG7j8OAacSQduG7n8OBaXF24buj4bq8aXbhuqBvaXHGocSoaXHhu4/DgHZpLWnhu47DgHZlaVPhurvDo+G7gS/EkOG7h+G7gS/hurpy4buH4buBL+G6usOJ4buH4buBL+G6um9wQXThu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h0/DgHZp4bu4dm/DgHZpdsSCcWnDgOG7r3bGsGnhurp2Qmnhu7l1xJBpw6pxduG6vMSo4bunw4Bp4bq6dndpceG6tsOA4buvaXPhu5HEkGl24bqgb2nDjMO0w4DhurlpxJB24bq+aXN34bun4bq8aUNpccOzcWlBw7TDgOG7r2nDgcOC4bq5acOAdsOyaeG6unbhuqppdsSC4bq5acOAdsOyaXLGocOA4bq/aeG6ukdpcXZvaXHhu4ZvacOBecOAdmlBw7Jp4bq2w4Dhu69pQOG7p2nhu7h3w4FpT8OAduG6uWnhurp24buE4bqsw4Dhu69pcHfDgHZpduG7jcOA4buvacSpL8SpaS1p4bq6R8OA4buvaUHDsmlww4Jpc8OCd2nhurp2b8OBaeG7r3dvaXF2d8Wpw4Bpc+G7m+G6vGlDaXF2d8Wpw4Bp4bq6w4nhu4ThuqrDgOG7r2lRb8OBxJDhurxxdndvaeG6ukdpw4DDtMOBacOsbmxtaS1pw6xubeG7ieG6u2kyR2nDgHbhuq7hurlpb8OAdmnhu7h2b8OAdmlzw7Vp4bq6dnThuqBpcXZvaXN3aUHDssOBacOA4buvdsawaeG6unZCaeG7uXXEkGlDaeG7uXbhu5HEkGnDgOG6rHfhurtpU8Wpw4Bp4bq64bq84bqkd2nhurrDieG7hEPDgOG7r2nhurp2w7LDgHbhurlp4bq4b+G6vGnhu7l2d2l24bqgw7LDgGnhurp2w7LDgHZpw4Dhu6924bu1b2nDjOG7gGlF4bq8xqHDgGnhurhI4bq5aeG6usOJQ2nDjMawaXPDvW9pxJB24buE4bqsw4Dhu69pw4zDsuG6oGnDgMO0w4Fp4buLw63DreG7ieG6uWnDjOG6qHdp4bu5d8Wpw4Bp4bq6dkZx4bq5aeG7uU5pw4DDtMOA4buvacOMw7Jp4bu5d8OAdmnDgOG7r3Z34bupw4Fpw4Dhu692xrBpdsSCcWl24bqud2lz4buEQnFp4bq6R2lxdm/hurlpcG/DgGlz4bud4bq8aW/DgHZpceG6vsOA4buvacOM4bqod2nDgcOC4bq6acOA4buv4buE4bqqd2lw4buNw4Bpw4FDaXF24bq8w4Dhu69pceG6rGnhurhDaXPDinFpcXbhu6PhurxpceG7j8OAduG6u2kxb+G6vGnDgcOC4bq6aeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4BpQcOyw4FpcXbhurzDgOG7r+G6uWlxw7NxdmlzxqHEqGnhu7l24bqg4buPw4Dhu69p4buJacOAw7TDgeG6uWnhurhv4bq8aeG7uXZ3aUHhu6PEkGnhu693b2lzecOAduG6uWlvw4B2aXDhu5Hhurppc+G7neG6vGnhurrDs3F2acOJb+G6uWnDgUNpceG6rGnhurhDaXF24bq8xKjhu6fDgGnhurjhu4/DgGnhu4jhurzhu5vhurppcXbhu6PhurxpceG7j8OAdmlTw7TDgOG7r2nhu7h2b8OAdmlDaeG6unbhurbDgGlR4bqkaTJ2w7LDgHbhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+KAnFBvw4Bpc+G7neG6vOG6uWnDjOG6ssOAaXjhurpp4bq64bq2d2lxduG7s2nDgeG6vG9pc+G7hEJxacOMw7J3aeG7uXbhurzhurbDgGlx4bqgw4HEkOG6oOG6uHfhurp04bq5aXLhu53DgGly4budw4Bpc8Wpw4Bpw4BvxKhpceG6rGnhurhDaeG6uOG7j8OAaeG7iOG6vOG7m+G6umlx4buGb2nhurrhurZ3aXPDtWlx4bqiacOMw7J3aXF24buAcWlww4Jp4bu5duG6vOG6tsOAaXF24buj4bq8acOM4bqod2nhu7l4cXZpcUThurlpduG6oG9pw4zDtMOAaXF24buj4bq8aeG7uXbDs3Fpw4B2b+G6vOG6u2kj4bqmd2lww4Jp4bu5duG6vOG6tsOAaXHhuqJp4buvd8OzaeG6ukdpw4zDsndp4bq6w4l34bup4bq8aXPFqcOAaeG7uXbhuqDhu4/DgOG7r2nDrGpp4bq6w4l34bup4bq8aXPhurTDgOG7ry9ww4LhurtpVnfhu6nDgGlx4bqsaeG6uENp4bq44buPw4Bp4buI4bq84bub4bq6aXPDtWlzd2nDjMOy4bqgaXbhuqDhu43hurppc8OCw4Dhu69p4bqkw4Bpc8O9w4B24bq5aeG6uOG7j8OAacSQduG7n8OBaXF24buj4bq8aeG6uOG7j8OAaeG7iOG6vOG7m+G6umnDgOG7r8OyxKhpccOyw4Dhu69pc29pcuG7jcOA4buvaXF24buGw4Dhu69pQeG6oOG7jXfhurlpxJB24bqgw4Dhu69pxJB2w4ppw4zGsGnDgeG7oeG6vGnDgcO14oCd4bq5aW/DgHZp4bu4dm/DgHZpcXbhuqBpcHfFqeG6uuG6u2lQecOAdmlF4bq8xqHDgGnDgeG6pndpw4DDtMOBaXHhuqxp4bq4Q2nhurjhu4/DgGnhu4jhurzhu5vhurppcXbhu6PhurxpU8O0w4Dhu69p4bu4dm/DgHZp4buI4bq84bub4bq6acOJb2nhurp2w71p4bq6w4nhu4ThuqrDgOG7r2l2w7LDgOG7r2nDgOG7r3Z5w4BpcXbhu6PhurxpceG7j8OAduG6u2nhu7h2w7Nxdml2w7LDgOG7r2lx4buGb2lx4bqsaeG6uENpcXbhu4ZpxKjFqeG6vGnhurrDieG6oMOA4buvaeG6uuG7s8OAdmnDjMOyaeG6uuG7s8OAdmkydkdvaTJ2d+G7p8OAaVbhurzFqeG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHVnfhu6nDgGnhu693w7NpcMOzw4Bpw4FGcWnhurp24bubxJBpw4B24bub4bq6aeG7uXbhuqDhu4/DgOG7r2nhu4nDrcOt4bq7w63DrcOtaXPhurTDgOG7ry9xduG7o+G6vOG6uWlxb+G6oGnDgHbhu5vhurppQcOyaeG7i+G6uWpp4bq6w4l34bup4bq8aXPhurTDgOG7ry9xduG7o+G6vOG6uWlxw4PDgGnDgUZxaeG7r3fDs2nEkHbhuqRpcHfFqcOAaeG7uXbhuqDhu4/DgOG7r2nhurpHaW3DrcOt4bq7w63DrcOtaS3DrOG6ueG7i2nhurrDiXfhu6nhurxpc+G6tMOA4buvL3F24buj4bq84oCmaVbhu53hurxpw4B24buEaeG6uOG7j8OAacSQduG7n8OBaUHDssOBacOJb2lwb+G6oGnDgHZ34bun4bq8aXPGsOG6vGlz4buEQnFp4bq6d+G7p+G6vGnhurp24buAaXbFqeG6umlw4bubxKhpw4B2d+G7p+G6vOG6uWnDgHbhu5vhurppQcOyacOMw7LhuqBpw4Hhur5vacOB4buEb2nDjHlpc8ahxKhpQcOyacOB4bq+b2nhurrDieG6tMOA4buvaXHGocSo4bq5aXPhu4RvaXHGocSoaXHhu4/DgHZpw4zDsuG6oGlxduG7o+G6vOG6u2lW4bqg4buN4bq6aXPDgsOA4buvaeG6uOG7j8OAaeG7iOG6vOG7m+G6uuG6uWnhu7l3w4B2aXLhuqBvw4B2aeG6unbhurzhu6PDgGlBQnfhurlpw4Hhuqh3aXPGocSoaW/DgHZpw4FDaeG6unbhu6fDgWnDgcOC4bq6aXHhuqxp4bq4Q2lzw4pxaXF24buj4bq8aUNp4bq6duG6tsOAaT3hu413aVFJ4bq84bq7acOj4bqod2nhurzEqGnhurp4w4DhurlpcXbhu5vhurppQeG7hELDgOG7r2nhurjhu4/DgGnEkHbhu5/DgWnhurrhurLhurrhurlpw4Hhu6Hhurxpw4HDtWlzw7rEkGnDjMOyaeG6unbDs3dpc8OCacOAdnfhu6nhurpp4bq6ecOAdmnhurrDieG6oMOA4buvaXHhurbDgOG7r2nDjHfhu6lx4bq5aXHhuqxp4bq4Q2lxduG7o+G6vGlx4buPw4B2aXHhu4ZvaW/DgHZp4bu4dm/DgHZp4bq6duG6vGl2w4rhurppw4Dhu6/DssSoaXHDssOA4buvaXPhurbDgOG7r2nhu7l2w7Nxdml2w7LDgOG7r+G6u2lQecOAdmlF4bq8xqHDgGnhurhv4bq8aeG7uXZ3aeG6usOJR2l2xanhurppccOzcWlxdndpxJB2eGnhurjhu4/DgGnhu4jhurzhu5vhurppb8OAdmlx4bqiaeG6unbhurxpw4B24bujxJBp4bu5duG6oOG7j8OA4buvaeG7i8OtaeG6usOJd+G7qeG6vGlz4bq0w4Dhu68v4bq6dsOzw4Dhu6/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1Z34bupw4BpceG6rGnhurhDaXPDinFpcXbhu6PhurxpceG7hm9pb8OAdmnhu7h2b8OAdmnhurrhu43huqBpw4x34bupcWlBw7LDgWnhurp24buE4bqqw4Dhu69p4buI4bq8xKjhu6fDgGlxduG6oGlsaS1pw6zDrGlBb+G6oGlzw4LDgOG7r2nhurrhu413aXPDvW9pxJB24buE4bqsw4Dhu6/hurtpT8OAdmkiduG7jcOBacOjw7TDgGky4budw4HhurlpQ2nhurp24bq2w4BpMsahw4BpU0Zx4bq5aeG7iMO1aTLDiXfhu6nhurxpMnbDssOAdmlzxanDgGnDgG/EqGlzw7VpceG6oml24bqsw4Bp4buLacOAw7TDgWlBw7LDgWnhurp2Qmlzw4pxaXF24buj4bq8aXF24bqgaXHhuqxp4bq4Q2lTw7TDgOG7r2nhu7h2b8OAduG6u2lPw4B2aTLhu53DgWlxduG6oGlwd8Wp4bq6ZWnigJwg4bq8b2nhurp24bqqd2nhu693b8OAaXPhu53hurxpw4xHb2l2xIJxacOMR29pQcOyw4Hhurlpc8Wpw4Bpw4BvxKhp4bq6b8SoacOA4buvdsawaeG6uuG6tndpc8O1acOMw43DgOG7r2nDjMOyw4Dhu6/hurtpW2lzxqHEqOG6uWnDgeG6pndpw4Dhu6/DssSoaeG6uuG6tndpc+G7hEJxaeG6usOJ4buPaXHhurbDgOG7r2nhurpHaeG7icOtw61pLWlqw63DrWnDgOG7r3Z5w4Bpc+G6tMOA4buv4bq5aeG6uuG6vsSoaeG6unZ04bqgaeG7uXbhurJ3aUHhu4RCw4Dhu69pceG6tsOA4buvacOMd+G7qXHhurtpUOG7p8OAaXHhu43DgHZp4bq6duG6vGnDgHbhu6PEkGlz4buPw4FpcOG7j+G6oOG6uWnhurp2eWlx4bqsaeG6uENp4bq44buPw4Bp4buI4bq84bub4bq6aUNp4buv4budw4Bpw4B2w7Jpw4Dhu6fDgGnhu7l2d2lx4budw4Bpw4zhu6HDgGlx4bqiaeG6unbhu6tp4bq6w4lvw4B2aeG6unbhu4Zp4buvd+G7j3dpReG6vMSoxanhurppw4x34bupcWnhu693b2lzecOAdmnDieG7m+G6umnhurp24bq84bujw4Bp4bq6d+G7qcOA4oCd4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4c94buv4bqgw7J3acOAdsONw4Dhu69pQW/huqBpc8OCw4Dhu69p4bq6w4lIcWnhurp3xanEkOG6uWlx4bqsaeG6uENpc8OKcWlxduG7o+G6vGlx4buGb2lvw4B2aeG7uHZvw4B2aXHDg8OAaeG6uuG7jeG6oGnDjHfhu6lxaUHDssOB4bq5aeG6unbhurxpw4B24bujxJBpcXbhuqBpxKlpQW/huqBpc8OCw4Dhu69pw4Dhu692xrBp4bu5deG6oGnhu4h0aXDhu5PDgOG7r2nDjHfhu6lxaeG6unbhurzhu6dpw4zhu6PDgGlxduG6vMSo4burw4Bp4bq44buPw4BpxJB24bufw4Fp4bq6R2lx4bqsaeG6uENpc8Wpw4BpccOzcWlzw71vaXN34burw4Fp4bu5dsOzcXZpdsOyw4Dhu69pxKjhu6fhurxpceG7neG6vOG6u2nigJzDo8Oy4bqgacOB4bq+b2lxb+G6oGlzd+G7q8OBaeG7iOG6vOG7m+G6umlww7PDgGlxduG7o+G6vGlxduG6oGnhu7l2w7Nxdml2w7LDgOG7r2lDaXHDs3Fpw4Dhuqx34bq5acOAduG7hGnDjMOy4bqgaXLDvcSQaTLFqeG6uuG6uWnDgOG7r+G7hOG6qndpQcOyw4Fpw4Dhu692xrBp4bu5deG6oGnhu4h0aXPhu4RCcWnhurrhurZ3aUF34bunw4BpduG7qWnDjOG7o8OAaXF24bq8xKjhu6vDgGlxduG7o+G6vGlxduG6oGnhu7l2w7NxdmnDieG7m+G6umnDgHZ3xrDhurzhurtp4bu4dndpceG6omnDjHfhu6lxaXPGsOG6vOG6uWnDgOG7r+G7hOG6qndp4bu5deG6oGnhu4h0acOM4bujw4BpcXbhurzEqOG7q8OAaXF24buj4bq8aXHhuqJp4bq6duG6vGnDgHbhu6PEkGnhurpHacOMw7J3aeG6usOJw7TDgWnDgOG7r3Z5w4Bpc+G6tMOA4buvaXPFqcOAaeG6unfGsMOAaeG6usOJd+G7qeG6vGnDgeG6pndpw4Dhu6/DssSo4bq7aVDhu4/DgGnhurp2xqHDgGnhurrhurZ3acOJ4bub4bq6acOM4bq8d2nDjHlpceG6rGnhurhDaXHhu4ZvacOBecOAdmlzw7Vp4bq64buN4bqgaXPhu4RCcWnDjHfhu6lxaUHDssOB4bq5aeG6unbhurxpw4B24bujxJBp4bqkw4Bpc8O9w4B2aXF24bqgacOAdnfGsOG6vGnDgOG7r+G7hOG6qndpcsahw4Bp4bq64buNd2lzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buv4oCd4bq5aW/DgHZp4bu4dm/DgHZpcXbhuqBpdm/EqOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHVnfFqeG6vGnhu653b8OA4buv4buBL8SQ4buH


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Vàng mắt”... vì vàng

“Vàng mắt”... vì vàng
2024-06-22 05:55:00

QTO - Trong thời gian qua, giá vàng liên tục tăng khiến nhiều người khi cần mua mặt hàng này để trả nợ hoặc phục vụ cho việc cưới hỏi gặp không ít khó...

Điểm tựa cho thanh niên khởi nghiệp

Điểm tựa cho thanh niên khởi nghiệp
2022-07-21 05:42:52

QTO - Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Quảng Trị đã chủ động phối...

Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP

Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP
2022-07-19 05:49:11

QTO - Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng theo đánh giá, việc phát triển dược liệu và sản phẩm từ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) có...

Khi công chức, viên chức bán hàng online

Khi công chức, viên chức bán hàng online
2022-07-16 06:00:56

QTO - Hình thức bán hàng online đang trở nên phổ biến, đáng chú ý là ngày càng có nhiều công chức, viên chức (CCVC) tham gia. Tuy không có quy định cụ thể...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết