Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShR4buF4bqlaltq4buzW+G7sWbDqmtbUGNscsSpUOG7ozc64buwa1vhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW+G7ieG7hTdmW3Hhu6Hhu6Xhu5lr4buDP1vhu6VyW2LDoGZb4oCccGbhurlyW+G7hWxx4oCdW+G7seG7lWZbNV0jIS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KEvhu4M5dlsgIC9dNC8gXSAgP1tR4buF4bqlaltq4buzW+G7sWbDqmtbUGNscsSpUOG7ozc64buwa1tww6lb4bqp4buFZ2vhu4Vb4buJ4buFN2ZbceG7oeG7peG7mWvhu4Nb4bqp4buFZltr4buFOGvhu4VbcWFmW+G7nnLDoWvhu4NbUeG7oWlb4bux4buVZlvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7g2Y3a1vhuqnGsOG6qVvhu4l4W2Lhuq9r4buDW+G6qeG6s+G7o1vhu7E5W3A3a+G7g1tx4buhb2vhu4M6W0vhu4XhurdrW+G6q2nhu6Nb4buJ4buFN2ZbceG7oeG7peG7mWvhu4M/W1BjbHLEqVDhu6M3OuG7sGtb4buecsOha+G7g1tR4buhaVtxcmvhu4Nb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4Vb4bulcltiw6BmW3HEg2vhu4Nba+G7gzd2WyI6XV1dOl1dXWJb4buxOVvhu4Nmw6FqWzVdI1vhuql0a+G7g1vhu4U5a+G7g1tr4buD4buFaGtb4bulcltiw6BmW+G7heG6s+G7o1vhuqvhuqdrW+G7ieG7hTjhuqlbceG7oWZb4bq3a1vhu4nhu4U44bqp4buFW+G7hTlr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu6HDoWZb4bufcjdba+G7hWbhur1yW2vhuqFqW+G7hWhr4buFW3Hhu4U5a+G7hVvhu7E5W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/az9bUGNscsSpUOG7ozc64buwa1tiN2vhu4Nba+G7gzl2W+G6qTlr4buDW+G7ieG7heG6r2vhu4NbYmlr4buFW3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7hWbDqnJb4buxOVtr4buF4bura+G7g1vhuqvhurNyW+G6s2tbceG7oWxr4buDW8Spbmvhu4Nb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1vhu7Hhu5VmW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVvhu7E5W+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4Nb4buv4buna+G7g1tx4bq1ajohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu7Dhu5VmW2psa+G7g1tqcuG7j2tbajdr4buDW2LhurtrW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4buDZjdrW8SpOWpbYsSR4bujW2Lhuq9r4buDW+G6qeG6s+G7o1vhuqnhu4VsW+G6qeG7hWlbY2o/W1Hhu4XhuqVqW2rhu7Nb4buxZsOqa1tQY2xyxKlQ4bujNzrhu7BrW+G6qeG7hWZba+G7hThr4buFW+G7nnLDoWvhu4NbUeG7oWlb4bqp4buFZ2vhu4VbceG7heG7p+G6qVvigJxx4buhaGvhu4VbxKk5a+G7g+KAnVtxYWZbYmk3W+G6qeG7hcOtKltQ4buPWyIiIlvhu4R0a+G7g1vhu7Dhu6Xhu5lr4buDP1vhu6Lhu4Xhu6Xhu5dr4buDWzI/W1Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu49bQuG7jWvhu4Nb4buEOT9bUcOta+G7hVvhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW+G7sTlsW2vhu4M5dlsgIC9dNC8gXSAgOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7iOG7hTdmW3Hhu6Hhu6Xhu5lr4buDW+G7ocO0a1vhu6E5a+G7g1stW1HEg2vhu4Nba+G7gzd2WyI6XV1dOl1dXWJb4bqpdGvhu4Nba+G7gzlrW+G6q2M3xKlb4buJ4buFw7pr4buDWzVdIyEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEvhu4XhurdrW+G6q2nhu6Nb4buJ4buFN2ZbceG7oeG7peG7mWvhu4Nb4bqp4buFZltr4buFOGvhu4Vb4buecsOha+G7g1tR4buhaT9bUeG7heG6pWpbauG7s1vhu7Fmw6prW1BjbHLEqVDhu6M3OuG7sGtbYsOgW3Fya+G7g1vhu4U5a+G7g1tr4buDOWtb4bulcltiw6BmW+G7heG6s+G7o1vhuqvhuqdrW+G6qXRr4buDW2vhu4Vm4bq9clvhu6Phu4XhurVrW+G7n3I5W+G7g2Y4W3Hhu6FpW+G6qzlr4buFW+G6qeG7hWxbceG6s3Fb4bqpw6Fb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1ti4bq7a1tx4buFN2pb4bqrxrA6IS/hu6MoIXE34bqtxKljW3BxdsSpY+G7uH1qN+G7oeG7g2ZrKiDhu6Phu69bN3JxbH0oIXHhu6EoIXHhuqsoIWZq4buDW3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqk64bqtN2zhu59yN2vhu4Nx4buhZjrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAgIDYvMTXhuqsgIiJdICA1cSIzNTYzXcSpIjrhu4vhu6Phu4N9Wy8oIS9x4bqrKCEvceG7oSghceG7oSghceG6qygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu4Q5a+G7g1tr4buDOWtb4bulcltiw6BmWzVdI1tr4buF4bq3a1vhuqtp4bujW+G7ieG7hTdmW3Hhu6Hhu6Xhu5lr4buDW+G6qeG7hWZba+G7hThr4buFW1BjbHLEqVDhu6M3OuG7sGtb4buecsOha+G7g1tR4buhaSEv4bujKCEvceG6qyghL3Hhu6EoIS9xN+G6rcSpYygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buDOXZbICAvXTQvIF0gID9b4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1tx4buFN2pb4bqrxrBbxKnhu4Fb4buJ4buFN2ZbceG7oeG7peG7mWvhu4Nb4bqp4buFZltr4buFOGvhu4VbUeG7heG6pWpbauG7s1vhu7Fmw6prW1BjbHLEqVDhu6M3OuG7sGtb4buecsOha+G7g1tR4buhaVtww6lbYuG7pcah4bqpW2vhu4XDomtba+G7gzd2W+G7sGxy4bqp4buFY+G7oVsiOl1dXTpdXV1iW+G6qXRr4buDW+G7pXJbYsOgZlvhu4Nmw6FqWzVdI1tx4bqzcVvhuqnDoVvhuqk44bqpW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVtr4buF4bulKlvhuqjhu4XhuqFqW3Bt4bqpW+G6qzc/W2Jm4bq9cltx4buhaVtqdWs/W2Jm4bq9cltx4buhaVtwxJFsP1tx4buhaVtrOGo/W+G7g2bDoWpb4bqtZGw/W3Hhu6Fmw6pxW8Sp4buNa+G7g+KApiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KMSo4bulclt3Klvhuqjhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVtwN8SpY1s1XSNb4bqrZuG7gWtb4buhN1tx4buhbGvhu4Nba+G7gzl2WyAgL100LyBdICAmW+G7g2bDoWpbNF0jW3Hhu6Fsa+G7g1tr4buDOXZbIDAvXTQvIF0gIFvhu7E5W+G7g2bDoWpbM10jW3Hhu6Fsa+G7g1tr4buDOXZbIDEvXTQvIF0gIFti4bulxqHhuqlbOOG7o1vhuqt1a+G7g1vhuqnhu4VsW3HhurNxW+G6qcOhW+G6qTjhuqlb4bqraeG6qeG7hVvhu7F1Wyxr4buDbGFmW3Hhu6HFqVvhu6Phu4Vya1vhu6/huqFqW+G7sTlbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqLjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buDbDlmW+G7oTc/W3Hhu6Fsa+G7g1tr4buDOXZbICAvXTQvIF0gID9b4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1vhuqltW+G7o+G7hThxW3Bma+G7hVvhu4VtN1ti4buZa1tww6lbYuG7pcah4bqpW3Hhu4U3alvhu4NmN1vhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVvigJzhuqzhu47huqhbUeG7hOG6oEpbSuG7tVZbSuG6okvigJ1b4bux4buVZlvhuqnhu5lb4bqp4bqzclvhu4Nmw6FmW3Hhu4Xhu6Xhu5tr4buDW+G6qcaw4bqpW+G7g2Y4W3Hhu6FpOltR4buhbGvhu4NbYm0/WyBb4buDZsOhZltCxIPhuqlb4bqsZsOqcVvhuqs5a+G7hVvhuqnhu4VsW+G7ieG7hTjhuqnhu4Vb4buFOWvhu4Nbajd2W2rhuqNrW+G6rTdsW+G7g8O1alsiW+G6rcO0W3Hhu6E3a+G7g1tw4bun4bqpW+G7sTlr4buDW+G7sTlbIlvhuq3DtFtx4buhN2vhu4NbcOG7p+G6qVvhuq1h4bqpW+G6qTdsW+G6qeG6s+G7o1s6W+G6qHRr4buDW+G7seG7lWZbYm1bxKk5W2vhu4Vm4bq9clvhu4Nmw6FmW3Hhu4Xhu6Xhu5tr4buDW+G7heG6s+G7o1vhuqvhuqdrW2vhu4Xhu6UqIS/hu6MoIltKOHZbYuG6pXZbcWZr4buFW+G6qeG7heG6s3EyW+G6qmnhuqnhu4Vb4buxdVvhuqrhu6E64buwZuG7o1tx4buhaVvhu4NmOFs1Ol1dXTpdXV1iMlvhuqzDtFtww6FrW+G7o+G7heG6pWpbxKg3N3Dhu4lma1vhuq03bFvhu4PDtWoqW1Dhu6s3W+G7oeG7qTdbasSDcT9bUeG6pXZbceG6u1vhuq05bFvhuqnhu4XhurtxP1tR4bqldltx4buhN2vhu4Nb4bqt4buZOlsyW+G6rMO0W3DDoWtb4buj4buF4bqlaltGa2tsW+G6rMSpN2vhuqlb4bqtN2xb4buDw7VqKltQ4burN1vhu6Hhu6k3W2rEg3Fb4buxOVtRbGtj4buhOlsgXVvhu7BscuG6qeG7hWPhu6FbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqWyBdXTpdXV1iW+G6qHRr4buDW+G7hTlr4buDW3Hhu6HhuqFqW+G7o+G7heG6tWtb4bufcjlbceG7heG7peG7mWvhu4Nb4buFZsOqcltQY2xyxKlQ4bujNzrhu7BrW+G7seG7jVvhuql0a+G7g1vhu4NmOFtx4buhaToh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShQY2xyxKlQ4bujNzrhu7BrW+G7nnLDoWvhu4NbUeG7oWlbLVtCZuG6v2pb4oCcxKnDtHFb4buvOOG6qeKAnVtr4buDbGFrW2p14bqpW+G6qeG7hWxb4bqpOOG6qVtxZ2tbYsO1IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7heG6pWpbauG7s1vhu7Fmw6prW1BjbHLEqVDhu6M3OuG7sGtbxKk5W+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW8SpOWpbYsSR4bujW+G7hTlr4buDW2LhurVyW3FhZlvhu7Bmw6pxW0s3alvhu7Hhu5VmW+G7heG7mWtbMl1b4bqp4buFZltr4buFOGvhu4VbceG7oeG6uWtbcWw5a1vhu59y4buP4bqpOltR4buhw6FmW+G7n3I3W+G7hTlr4buFW3Hhu6Foa+G7hVtr4buFZuG6vXJba+G6oWpbceG7oWxr4buDW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpW8SpOWpbYsSR4bujP1tQY2xyxKlQ4bujNzrhu7BrW2LDoFvhu4Nmc+G7o1vhu4U5a+G7g1tr4buDOWtb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1tx4buFN3ZbYuG7kWZbceG7hTlr4buFW+G6qeG7jWvhu4Nb4buxOVtx4buh4bubW2vhurlrW3HGsFtxZms/W3HDszdbcDhr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqlyw7ThuqlbcOG7j2vhu4M6IS/hu6MoIXE34bqtxKljW3BxdsSpY+G7uH1qN+G7oeG7g2ZrKiDhu6Phu69bN3JxbH0oIXHhu6EoIXHhuqsoIWZq4buDW3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqk64bqtN2zhu59yN2vhu4Nx4buhZjrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAgIDYvMTXhuqsgIiJdICA1cSIzNTYzXcSpIDrhu4vhu6Phu4N9Wy8oIS9x4bqrKCEvceG7oSghceG7oSghceG6qygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buF4bqlaltq4buzW+G7sWbDqmtbUGNscsSpUOG7ozc64buwa1vhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW+G7ocO0a+G7g1vEqeG7lWs/W+G7ieG7hTdr4buDW3Hhu6E3a+G7g1txbzdbxKlh4bqpW+G7m1vhu7FpW3Hhu6FnW2LhuqPhuqlbYmk3P1tx4buhcmvhu4NbceG6t2ohL+G7oyghL3HhuqsoIS9x4buhKCEvcTfhuq3EqWMoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buw4buVZltqbGvhu4NbanLhu49rW2o3a+G7g1ti4bq7a1tr4buF4bura+G7g1vhuqtp4bqp4buFW+G7sXVbxKk5altixJHhu6Nb4buv4buna+G7g1tx4bq1altx4buhbGvhu4Nb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4NmN2tbYuG6r2vhu4Nb4bqp4bqz4bujP1twN2vhu4NbceG7oW9r4buDP1tR4buF4bqlaltq4buzW+G7sWbDqmtbUGNscsSpUOG7ozc64buwa1vhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW2LDoFvhu6E3W2Lhu5dmW+G7sTlb4bqp4buF4bqj4bqpW+G6qeG7heG6o2tbcMOpW3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW2Jm4bq/alti4bq7a1vEqXdbceG7peG7m2vhu4Nb4bqp4buFbFtx4bqzcVvhuqnDoVvhu4nhu4U44bqp4buFW+G7hTlr4buDOiEv4bujKCFxN+G6rcSpY1twcXbEqWPhu7h9ajfhu6Hhu4Nmayog4buj4buvWzdycWx9KCFx4buhKCFx4bqrKCFmauG7g1tw4buh4bqp4bu4fS8v4bqpOuG6rTds4bufcjdr4buDceG7oWY64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gICA2LzE14bqrICIiXSAgNXEiMzU2M13EqTA64buL4buj4buDfVsvKCEvceG6qyghL3Hhu6EoIXHhu6EoIXHhuqsoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buEw6pbceG7heG7j2vhu4NbceG7oTdr4buDW3Hhu4Vm4bq7cVvhuq1pW+G6qcO5a+G7g1ti4bulxqHhuqlbYuG6tXJbceG7pVvhuqnhu4XDrWtb4bqp4buFcj9b4buFZsOqa1tiYWYhL+G7oyghL3HhuqsoIS9x4buhKCEvcTfhuq3EqWMoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqo4buFZltr4buFOGvhu4VbUGNscsSpUOG7ozc64buwa1vhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW2Lhu6XGoeG6qVtx4buFZuG6u3Fb4buJ4bq7W+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4buDZjdrW+G7ocO0a+G7g1vEqeG7lWs/W3A3a+G7g1tx4buhb2vhu4Nb4bux4buVZltxbGtjW2o5cltx4buh4bqja+G7g1tx4buFN2vhu4VbxKlp4bqp4buFW8SpOWpb4bqp4buFw7pbYmFsOltCw7Vr4buDW3Hhu4Xhu5dmP1tr4buZZlti4bq3dlvhuqlua1ti4bulxqHhuqlbceG7oTdr4buDW+G6rWlba+G7hWbhur1yW+G7o+G7hW5r4buDW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVvhu6Fm4bq5a+G7g1vhuq1mw6pxW2Lhuq9r4buDW+G6qeG6s+G7oyZb4buFw6pbceG7heG7j2vhu4NbYsOoaz9ba8O0Zltx4buF4bqzcVti4bulxqHhuqlb4bqtOWZbceG7oWdb4buFxqHhu6NbxKl3W+G7sTlb4bux4buNW+G6qXRr4buDW3Fma+G7hVtx4bq7OltR4bqzcVvhuqnDoVti4bq9cltqN2vhu4NbYuG6u2tba+G7heG7q2vhu4NbceG7ocOhZltr4buD4buFZsOqalvhuqvhu4Fb4bqp4buFaXI/W3Hhu4Xhu6Vb4buDZsOga1vhu7E5W3Fmw6prW2vhu4Phu4VmW2vhu4XhurNxW+G6qeG7hWxb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1vhu4nhu4VmW2LhurtrW2Lhurd2OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KELhurtrW+G7seG7lWZbUGNscsSpUOG7ozc64buwa1vhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpP1vhu4nhu4U44bqp4buFW+G7hTlr4buDW3DDqVti4bulxqHhuqlbceG7ocOhZltr4buD4buFZsOqaltr4buFZuG6vXJb4bqraeG6qeG7hVvhu7F1W8SpOWpbYsSR4bujW3Hhu4XhurtbamFr4buFW2vhu4Xhu6UqW1Hhu6FpW2p1a1vhuqnhu41r4buDW2vhu4Phu4XDqlvEqTdwY+G7oT9b4bqp4buF4bqhaltwbeG6qVvhuqs3P1tiZuG6vXJbceG7oWlbcMSRbD9bceG7oWlbazhqP1tx4buhZsOqcVvEqeG7jWvhu4M/W3HhuqNqW3Hhu6HhuqNr4buDP1vhu4Nmw6FqW+G6rWRs4oCmW1HhurNxW+G6qcOhW+G6qTjhuqlb4bqraeG6qeG7hVvhu7F1W2Lhur1yW2Lhu6XGoeG6qVtiw7RmW2vhu4PDuVvhuq044bqpW3DDrD9b4bqp4buFcnbhurlrW+G7g2Y3W+G6qW1b4bqp4buFcnbhurlrW2rhu41rW+G6qTdsW3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW3Hhu4VjbFtic2vhu4Nb4bufcnZbceG7oWhr4buFW2JhcVvhuqnhu4Vy4bqla1tWW+G7iOG7hWw3Olvhu4jhu4Xhu41r4buDW+G6qeG7hcOtW2o3a+G7g1ti4bq7a1txZ2vhu4VbceG7heG6pWpbauG7sz9b4buJ4bq7cVvhu59yw6Fb4bqpN2xbajlb4bqpbmtbYsOhalvhuq3DoWxbN2tbcWw5a1tqw7RxW+G6qTjhuqnhu4VbceG7j2Zba+G7heG6s3E6IS/hu6MoIXE34bqtxKljW3BxdsSpY+G7uH1qN+G7oeG7g2ZrKiDhu6Phu69bN3JxbH0oIXHhu6EoIXHhuqsoIWZq4buDW3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqk64bqtN2zhu59yN2vhu4Nx4buhZjrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAgIDYvMTXhuqsgIiJdICA1cSIzNTYzXcSpMTrhu6Nr4buDfVsvKCEvceG6qyghL3Hhu6EoIXHhu6EoIXHhuqsoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqoOOG6qVvhuqtp4bqp4buFW+G7sXVb4bqp4buF4bqhaltwbeG6qVvhuqs3P1tx4bq3a1tx4buhN2vhu4Nb4bqrOGvhu4Nb4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7g1txYWZbUGNscsSpUOG7ozc64buwa1vhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW3DDqVvhu4Nmc+G7o1vhu4nhu4U44bqp4buFW+G7hTlr4buDW+G6qW1bYuG7pcah4bqpW2vhu4Xhu6tr4buDW3Hhu6HDoWZba+G7g+G7hWbDqmpbcXJ2w6pxW+G7seG7l2Zba+G7heG6s3EhL+G7oyghL3HhuqsoIS9x4buhKCEvcTfhuq3EqWMoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7heG6pWpbauG7s1vhu7Fmw6prW1BjbHLEqVDhu6M3OuG7sGtb4buecsOha+G7g1tR4buhaVvEqTlbYmk3W+G6qeG7hcOtW8SpOWpbYsSR4bujP1tx4bq3a1tx4buhN2vhu4Nba+G7hTdrW3DhuqPhuqlbN2tbcWw5az9b4buFZsOqclvhu59yw6FbYuG7pcah4bqpW2Lhu41r4buDW2LDoWxb4bqp4buFaVtjaltxZmtbceG7peG7m2vhu4M6W0vhu4XhurdrW+G6q2nhu6Nb4buJ4buFN2ZbceG7oeG7peG7mWvhu4Nb4bqp4buFZltr4buFOGvhu4VbauG7lWZb4bux4buVZlvhu4U5a+G7g1tr4buDOWtb4bulcltiw6BmP1vhu4XDoHZba+G7hTdr4buFW3E3dlti4bq7a1tx4buFN2pb4bqrxrBbxKnhu4Fb4buJ4buFN2ZbceG7oeG7peG7mWvhu4Nb4buxOVtx4buhw6FmW2vhu4Phu4Vmw6pqW+G6qTjhuqlb4bqraeG6qeG7hVvhu7F1W8SpOWpbYsSR4bujW+G6qTdsW+G6qeG6s+G7o1vhu7Hhu5VmW2rhu6fhuqlb4buDZjhbcGbhurlyW+G7heG7l2Y6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7heG6pWpbauG7s1vhu7Fmw6prW1BjbHLEqVDhu6M3OuG7sGtbLVvhu4TDqltx4buF4buPa+G7g1vEqTlqW2LEkeG7o1vhu4U5a+G7g1ti4bq1clvhu7Bmw6pxW0s3aiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7nnJ2W2rhu41bMl1b4bqo4buFZltr4buFOGvhu4VbUWw5a1vhu55y4buP4bqpIS/hu6MoUeG7oXVbcOG7m1vhuqnhu4Vna+G7hSpbUOG7j1siIF1bS2ZbUOG7pVvhu4RyeGvhu4VbxKhm4bq5az9b4bui4buF4bul4buXa+G7g1siXT9b4buecsOia1tR4bq3a1vhuqxoa+G7hT9bUeG7ojrhu4ThuqhKW+G6qOG7hWZba+G7hThr4buFW+G7nnLDoWvhu4NbUeG7oWkqWyIiIlvhu4R0a+G7g1vhu7Dhu6Xhu5lr4buDP1vhu6Lhu4Xhu6Xhu5dr4buDWzI/W1Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu49bQuG7jWvhu4Nb4buEOT9bUcOta+G7hVvhu55yw6Fr4buDW1Hhu6FpW+G7hGxxxKlma2NbYsSDcVvEqWnhuqnhu4VbJFtx4bulW+G7seG6s2sqWyI2XV1bMzYxNFstW102MDU6MTIwOiIgMFvhu6xj4bqtcGZxYypb4buFcXHhu6NwKi8vcGNscsSpcOG7ozc64buxa1vhu4Y3a+G7ozfhu4NjKlvhu4VxceG7o3AqLy/hu63hu63hu6064buHN+G6qWPhuq1sbOG7iTrhuqlsai9wY2xyxKlw4bujNzrhu7FrOuG7n3I3a+G7g3Hhu6Fm


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP

Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP
2022-07-19 05:49:11

QTO - Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng theo đánh giá, việc phát triển dược liệu và sản phẩm từ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) có...

Khi công chức, viên chức bán hàng online

Khi công chức, viên chức bán hàng online
2022-07-16 06:00:56

QTO - Hình thức bán hàng online đang trở nên phổ biến, đáng chú ý là ngày càng có nhiều công chức, viên chức (CCVC) tham gia. Tuy không có quy định cụ thể...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết