Cập nhật:  GMT+7
ặợbẩnúêẢẢ6ậÁ*ởÃúòậẳUợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩBềẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợặ/ợbẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁỢòêoậẳỢửùẩụêĐẩb/bbảẩ*ẠÂỹụờẩMêụẩỤwởẩnợỡụợẩ*rụợẩẲĐảẩ*ẠÂỹụờẩMêụẩOịụẩÃwnẩỢÓỤOẩÃrụợẩÚĐẩUởộĂẩ}ịụẩnợẲẩÃẠpẩmĂxởẩúềùẩBởổnẩBỳởẩ&MỤOẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩóỗẩuợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩÃẠốụẩóqêẩmềụẩợĂĐổụạẩBởổnẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩbbb/cẫcẫ/Ụ=-ỢÓỤOẩụờềĐẩẽ/bc/cẫcẫẩắờứởẩÃgÃẩúềẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩbbbằẩÀĂĐẩóqụợẩÃợỵởẩờởêụảẩùẤnẩÃẠỷẩnỉÁẩÃởộụẩùĂêẩBềẩBjụẩnợĂĐỗụẩụÂỳnẩụờứÃảẩụÂỳnẩẢệnợẩóữởẩBỳởẩnếụẩmwảẩnửụờẩnợẤnảẩBởốụẩnợẤnẩnửụờẩÃếnẩỹẩBẰụờẩnũẩóởộĂẩuởổụẩU*ẩ-ẩ]ỢẩóinẩmởổÃẩuợũẩuợfụẩÃẠốụẩóqêẩmềụạẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃảẩờởểởẩÃẠpụợẩEẩuởồụảẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩúởốụẩÀĂêụẩóồụẩúsụợẩBẬnẩoịụẩÃwnẩờẨởẩóồụẩỢÓỤOẩÃrụợẩÃẦẩuÉẩợứÁẩÃợẤẩdẩắbeảẩbé/ẹ/cẫcbằẩóồụẩuÉẩợứÁẩÃợẤẩbẻẩắbẹảẩbẻ/ẹ/cẫcdằãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳặởùờẩnúêẢẢ6ậởNòụÃòẠậẩẢÃĐúò6ậCởoÃợàẩẻẫẫÁDạẩợòởờợÃàẩeđẹÁDạậẩẢẠn6ậ//nãmêủÀĂêụờÃẠởãBụ/oòẢuÃủÁ/ụòCẢ/cdđđ/bẫéodbẻbbẫẻÃdéẹdúẽ-BêụãÁụờậẩêúÃ6ậUợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩBềẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợậẩCởoÃợ6ậẻẫẫậẩợòởờợÃ6ậeđẹậẩ/ẳặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁNêÁÃởủụậẳ*ẠÂỹụờẩMêụẩOịụẩÃwnẩỢÓỤOẩÃrụợẩÚĐẩUởộĂẩ}ịụẩóộẩụờợqẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩÃởồÁẩÃẶnẩờởểởẩÀĂĐồÃẩợởổĂẩÀĂểẩnếnẩuởồụẩụờợqảẩuợởồĂẩụệởẩnẲêẩnẨẩÃẠởảẩuợửụờẩóỗẩÃvụẩóứụờảẩBÂỷÃẩnỉÁảẩuọủẩoềởẩ-ẩỂụợàẩUởộĂẩỦêụợặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*ệởẩmĂxởẩúềùẩBởổnảẩúễụợẩóệủẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩBềẩnếnẩDễẩ}sụợẩỬảẩ}sụợẩUợốảẩ}sụợẩỢềẩóễẩmếủẩnếủẩnẶẩÃợỗẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃẩEẩuởồụẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩúởốụẩÀĂêụẩóồụẩúsụợẩBẬnẩoịụẩÃwnẩờẨởẩóồụẩỢÓỤOẩÃrụợẩÃẦẩuÉẩợứÁẩÃợẤẩdẩóồụẩuÉẩợứÁẩÃợẤẩbẻãẩÓũẩúềẩnếnẩÁợểụẩếụợẩBộẩBởổnẩờịĐẩửẩụợởơùẩùửởẩÃẠÂỵụờẩnẲêẩnếnẩÃẠêụờẩÃẠệởẩnợfụẩụĂửởạẩợyẩÃẠỷẩÃợởổÃẩợệởẩoủẩoqnợẩÃểẩúỷụẩNợịĂẩ#ợởạẩùwÃẩẢữẩEẩuởồụẩBộẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩDĂụờẩÀĂêụợẩúsụợẩBẬnẩờởêủẩóỉÃẩẢểụẩDĂỉÃẩnợủẩóvụờẩmềủẩoịụẩÃwnẩÃợởỗĂẩẢữẩÃợòủẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩcẽ/Ụ=-ỢÓỤOẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợạẩBÂỳụờẩùgnẩÃẠủụờẩnửụờẩÃếnẩnợĂĐỗụẩụợÂỷụờẩóỉÃảẩnỉÁẩờởỉĐẩnợẤụờẩụợjụẩÀĂĐộụẩẢẨẩoẶụờẩóỉÃẩúởốụẩÀĂêụẩóồụẩoẬẩếụẩoởẩoịụẩUợòẩ*ẠxẩBềẩuợĂẩÃếởẩóqụợẩnÂẩoẬẩếụẩóÂỵụờẩnêủẩÃữnẩMgnẩ-ẩỤêùạẩùwÃẩẢữẩBỉụẩóộẩúởốụẩÀĂêụẩÃẠủụờẩÃợẬnẩợởổụẩnếnẩnợÂýụờẩÃẠpụợẩùẶnẩÃởốĂẩÀĂữnẩờởêảẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩÃệởẩdẩDễẩùởộụẩụẮởảẩnợồẩówẩnợủẩnếụẩmwẩóinẩÃợẰãããặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳÓồụẩÃợỵởẩóởỗùẩợởổụẩÃệởảẩÃxụờẩẢữẩbdẩEẩuởồụảẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩDĂụờẩÀĂêụợẩnếnẩụwởẩoĂụờẩụốĂẩÃẠốụẩóễẩóÂỷnẩờởểởẩÀĂĐồÃẩoẤÃẩóởỗùảẩuợửụờẩnũẩÃvụẩóứụờảẩuọủẩoềởãẩỤờÂỵởẩoịụẩỹẩnếnẩDễẩùởộụẩụẮởẩnẲêẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩóễẩnýẩmểụẩóÂỷnẩÃợếủẩờAẩnếnẩuợũẩuợfụảẩBÂỳụờẩùgnẩÃẠÂỳnẩóịĐẩBềẩóÂỷnẩÃợẶẩợÂỹụờẩnếnẩnợỡụợẩẢếnợẩêụẩẢởụợẩDễẩợwởẩnợủẩBẰụờẩoịụẩÃwnẩÃợởỗĂẩẢữảẩĐốụẩÃịùẩẢểụẩDĂỉÃẩBềẩxụẩóqụợẩnĂwnẩẢữụờãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ#ợỡêẩóqêẩÁợÂýụờẩnẴụờẩóễẩụốĂẩuởồụẩụờợqảẩóộẩDĂỉÃẩBộẩùwÃẩẢữẩnợỡụợẩẢếnợẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩU*-]ỢẩBẰụờẩóvụờẩmềủẩoịụẩÃwnẩÃợởỗĂẩẢữẩụợhùẩÁợếÃẩợĂĐẩúỷởẩÃợồẩBẰụờẩùởộụẩóộẩókĐẩụợêụợẩÀĂếẩÃẠpụợẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩU*]ỢảẩÃẠủụờẩóũẩÃfụờẩnÂỵụờẩóĩĂẩÃÂẩBộẩụờĂvụẩúẬnảẩDễẩợwởẩợũêẩÃẠủụờẩnửụờẩÃếnẩợyẩÃẠỷẩnợủẩụờÂỵởẩoịụẩBềẩóĩĂẩÃÂẩÃẦẩụờĂĐổụẩBứụờẩnẲêẩụờÂỵởẩoịụãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*ợòủẩẢữẩúởổĂẩÃợữụờẩuốảẩÃrẩúổẩẢẨẩoẶụờẩụÂỳnẩẢệnợẩÃệởẩdẩDễẩùởộụẩụẮởẩ}sụợẩỬảẩ}sụợẩUợốảẩ}sụợẩỢềẩóệÃẩÃẠĂụờẩmpụợẩđcảđd8ẩắDễẩ}sụợẩỢềẩéẹảẽb8ảẩDễẩ}sụợẩỬẩcdảb8ảẩDễẩ}sụợẩUợốẩdẹảđc8ằãẩ*rẩúổẩẢữẩợwẩẢẨẩoẶụờẩụÂỳnẩẢệnợẩÃệởẩDễẩ}sụợẩỬẩnưụẩÃợỉÁảẩợởổụẩÃệởẩnũẩbẩnửụờẩÃẠpụợẩnỉÁẩụÂỳnẩÃjÁẩÃẠĂụờẩÃệởẩÃợửụẩ*ợẮnẩóêụờẩợủệÃẩówụờẩÃữÃảẩnĂụờẩnỉÁẩụÂỳnẩnợủẩdcẩợwẩoịụãẩOủẩóũảẩÃẠủụờẩÃợỵởẩờởêụẩÃỳởẩnĩụẩÀĂêụẩÃịùẩóĩĂẩÃÂẩnếnẩnửụờẩÃẠpụợẩụÂỳnẩẢệnợẩắợổẩÃợữụờẩờởồụờẩóềủảẩờởồụờẩuợủêụãããằẩnợủẩnếnẩÃợửụẩnưụẩúệởẩóỗẩÃfụờẩÃrẩúổẩợwẩẢẨẩoẶụờẩụÂỳnẩẢệnợảẩóểùẩmểủẩẢẤnẩuợừòãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ}ởổnẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩbbbẩóÂỷnẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩÃẠởỗụẩuợêởẩuqÁẩÃợỵởảẩóẮụờẩÀĂĐẩóqụợãẩỤfùẩcẫcbảẩuởụợẩÁợỡẩÁợịụẩmxẩÃẠốụẩđđẩÃẠởổĂẩóvụờẩBềẩụfùẩcẫccẩuởụợẩÁợỡẩÁợịụẩmxẩờĩụẩẻdẩÃẠởổĂẩóvụờãẩỤfùẩcẫcdảẩợĂĐổụẩóêụờẩợủềụẩÃỉÃẩnếnẩÃợẲẩÃẶnẩóỗẩnợởẩÃẠểẩÃẠủụờẩÀĂEẩỞ}ẩBỳởẩÃxụờẩuởụợẩÁợỡẩờĩụẩẻẽẩÃẠởổĂẩóvụờãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ#ợếÃẩmởỗĂẩÃệởẩmĂxởẩúềùẩBởổnảẩ*ẠÂỹụờẩMêụẩOịụẩÃwnẩỢÓỤOẩÃrụợẩÚĐẩUởộĂẩ}ịụẩóộẩụờợqẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩÃởồÁẩÃẶnẩờởểởẩÀĂĐồÃẩnợỉÃẩúÂỷụờảẩợởổĂẩÀĂểẩnếnẩuởồụẩụờợqảẩuợởồĂẩụệởẩnẲêẩnẨẩÃẠởảẩuợửụờẩóỗẩÃvụẩóứụờảẩBÂỷÃẩnỉÁảẩuọủẩoềởảẩụợỉÃẩúềẩùwÃẩẢữẩúsụợẩBẬnẩÁợẤnẩÃệÁảẩụợệĐẩnểùẩụợÂẩóỉÃẩóêởảẩnợỡụợẩẢếnợãããặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳNẰụờẩBỳởẩóũảẩnĩụẩÀĂêụẩÃịùẩóồụẩnửụờẩÃếnẩÃĂĐốụẩÃẠĂĐộụẩnợẲẩÃẠÂýụờảẩnợỡụợẩẢếnợẩÁợếÁẩúĂjÃẩóồụẩụờÂỵởẩoịụẩùwÃẩnếnợẩẢịĂẩẠwụờẩóỗẩụờÂỵởẩoịụẩnũẩnýẩẢỹẩợởỗĂẩóẮụờẩBộẩÁợếÁẩúĂjÃảẩợỷÁẩÃếnẩÃữÃẩBềẩÃợẬnẩợởổụẩóẮụờẩnợẲẩÃẠÂýụờẩnẲêẩÓểụờảẩnợỡụợẩẢếnợảẩÁợếÁẩúĂjÃẩnẲêẩỤợềẩụÂỳnãẩÙwÃẩẢữẩúsụợẩBẬnẩuợếnẩụợÂẩụÂỳnẩẢệnợảẩnếnẩnợÂýụờẩÃẠpụợẩùẶnẩÃởốĂẩÀĂữnẩờởêảẩóqêẩÁợÂýụờẩnĩụẩÃợẬnẩợởổụẩnũẩợởổĂẩÀĂểẩợýụẩụờĂvụẩúẬnảẩóĩĂẩÃÂẩóẮụờảẩÁợẰẩợỷÁẩBỳởẩụợĂẩnĩĂảẩóểùẩmểủẩÃợởồÃẩÃợẬnẩBềẩợởổĂẩÀĂểảẩÁợẶnẩBẶẩÃữÃẩnợủẩẢẬẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩU*ẩ-ẩ]ỢẩBẰụờẩóvụờẩmềủẩoịụẩÃwnẩÃợởỗĂẩẢữãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁÊĂÃợủẠậẳUởộĂẩỦêụợặ/ÁẳặoởBẩnúêẢẢ6ậoẠòúêÃòoậẳặẢÃẠủụờẳ*ởụẩúởốụẩÀĂêụàặ/ẢÃẠủụờẳặĂúẩnúêẢẢ6ậÃởÃúò-ÃợĂùm-êụo-ẢêÁủậẳặúởẳặêẩÃởÃúò6ậUợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩBềẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩãããậẩợẠòớ6ậ/uợêủ-ẢêÃ-Ãởụợ-ợởụợ-ụĂủn-Ảởụợ-ợủêÃ-Bê-uòÃ-ÀĂê-ờởêở-ÀĂĐòÃ-uởòụ-ụờợở-nĂê-nĂ-ÃẠở-Ãêở-ợĂĐòụ-ợĂủụờ-ợủê-bẻẫéẽẻãợÃùậẳặởùờẩẢẠn6ậ/ùòoởê/bcẫ/ụòCẢ/cdđc/bcẻođbbcẫeẽÃbẻcđúđ-mủụ-eđcdãtÁờậẩêúÃ6ậUợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩBềẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợậẩ/ẳặ/êẳặoởBẳặẢÃẠủụờẳặêẩÃởÃúò6ậUợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩBềẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩãããậẩợẠòớ6ậ/uợêủ-ẢêÃ-Ãởụợ-ợởụợ-ụĂủn-Ảởụợ-ợủêÃ-Bê-uòÃ-ÀĂê-ờởêở-ÀĂĐòÃ-uởòụ-ụờợở-nĂê-nĂ-ÃẠở-Ãêở-ợĂĐòụ-ợĂủụờ-ợủê-bẻẫéẽẻãợÃùậẳUợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩBềẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩãããặ/êẳặ/ẢÃẠủụờẳặÁẩnúêẢẢ6ậợòêoậẳ%ếụờẩụêĐẩbẽ/bẫảẩ*ẠÂỹụờẩMêụẩỤwởẩnợỡụợẩ*rụợẩẲĐảẩ*ẠÂỹụờẩMêụẩOịụẩÃwnẩỢÓỤOẩÃrụợẩÚĐẩUởộĂẩ}ịụẩnợẲẩÃẠpẩmĂxởẩúềùẩBởổnẩBỳởẩ&MỤOẩợĂĐổụẩỢÂỳụờẩỢũêẩóỗẩuợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩÃẠốụẩóqêẩmềụẩợĂĐổụạẩBởổnẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩbbb/cẫcẫ/Ụ=-ỢÓỤOẩụờềĐẩẫẽ/bc/cẫcẫẩắờứởẩÃgÃẩúềẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩbbbằẩÀĂĐẩóqụợẩÃợỵởẩờởêụảẩùẤnẩÃẠỷẩnỉÁẩÃởộụẩùĂêẩBềẩBjụẩnợĂĐỗụẩụÂỳnẩụờứÃảẩụÂỳnẩẢệnợẩóữởẩBỳởẩnếụẩmwảẩnửụờẩnợẤnảẩBởốụẩnợẤnẩnửụờẩÃếnẩỹẩBẰụờẩnũẩóởộĂẩuởổụẩuởụợẩÃồẩDễẩợwởẩóinẩmởổÃẩuợũẩuợfụẩÃẠốụẩóqêẩmềụạẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃảẩờởểởẩÃẠpụợẩEẩuởồụảẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩúởốụẩÀĂêụẩóồụẩúsụợẩBẬnẩoịụẩÃwnẩờẨởẩóồụẩỢÓỤOẩÃrụợẩÃẦẩuÉẩợứÁẩÃợẤẩdẩắbe/ẹẩ-ẩbé/ẹ/cẫcbằẩóồụẩuÉẩợứÁẩÃợẤẩbẻẩắbẹ/ẹẩ-ẩbẻ/ẹ/cẫcdằãặ/Áẳặ/oởBẳặ/úởẳặúởẳặêẩÃởÃúò6ậ*jÁẩÃẠĂụờẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởậẩợẠòớ6ậ/ÃêÁ-ÃẠĂụờ-ờởêở-ÀĂĐòÃ-uởòụ-ụờợở-nĂê-nĂ-ÃẠở-bẹdcdẽãợÃùậẳặởùờẩẢẠn6ậ/ùòoởê/bcẫ/ụòCẢ/ccec/bbđoccbdẫbeÃbđẹẹúẻ-ợủòeẫãtÁờậẩêúÃ6ậUợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩBềẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợậẩ/ẳặ/êẳặoởBẳặẢÃẠủụờẳặêẩÃởÃúò6ậ*jÁẩÃẠĂụờẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởậẩợẠòớ6ậ/ÃêÁ-ÃẠĂụờ-ờởêở-ÀĂĐòÃ-uởòụ-ụờợở-nĂê-nĂ-ÃẠở-bẹdcdẽãợÃùậẳ*jÁẩÃẠĂụờẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởặ/êẳặ/ẢÃẠủụờẳặÁẩnúêẢẢ6ậợòêoậẳỤfùẩcẫccảẩỢÓỤOẩÃrụợẩóễẩÃxẩnợẤnẩẻẩuÉẩợứÁảẩÃẠủụờẩóũẩnũẩcẩuÉẩợứÁẩÃợÂỵụờẩuÉẩBềẩéẩuÉẩợứÁẩnợĂĐốụẩóộãẩ*ẠÂỳnẩnếnẩuÉẩợứÁảẩ*ợÂỵụờẩÃẠẬnẩỢÓỤOẩÃrụợẩÁợữởẩợỷÁẩBỳởẩMêụẩ*ợÂỵụờẩÃẠẬnẩ,ĐẩmêụẩÙ**=ẩ}ởổÃẩỤêùẩÃrụợẩÃxẩnợẤnẩÃởồÁẩDẮnẩnẨẩÃẠởẩụợhùẩụgùẩmgÃẩEẩuởồụảẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởảẩÃẠốụẩnýẩẢỹẩóũảẩnếnẩóệởẩmởỗĂẩỢÓỤOẩÁợểụẩếụợẩBỳởẩỢÓỤOẩÃrụợẩóỗẩnũẩẢẬẩnợrẩóệủẩuqÁẩÃợỵởẩÃợếủẩờAẩụợẪụờẩBÂỳụờẩùgnảẩuợũẩuợfụẩÃẦẩnýẩẢỹẩBềẩmêụẩợềụợẩnếnẩnợẲẩÃẠÂýụờảẩnợỡụợẩẢếnợẩẢếÃẩóẮụờẩBỳởẩÃợẬnẩÃởơụẩóỵởẩẢữụờẩnẲêẩỤợịụẩoịụẩÃẠốụẩóqêẩmềụãặ/Áẳặ/oởBẳặ/úởẳặúởẳặêẩÃởÃúò6ậÓủềụẩờởếùẩẢếÃẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợẩúềùẩBởổnẩBỳởẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩBộẩÃpụợẩợpụợẩÃợẬnẩợởổụẩãããậẩợẠòớ6ậ/oủêụ-ờởêù-ẢêÃ-nĂê-ợoụo-Ãởụợ-úêù-Bởòn-Bủở-ợĂĐòụ-Bởụợ-úởụợ-Bò-Ãởụợ-ợởụợ-ÃợĂn-ợởòụ-nên-ụờợở-ÀĂĐòÃ-bẹeẽẻđãợÃùậẳặởùờẩẢẠn6ậ/ùòoởê/bcẫ/ụòCẢ/cdbe/bbẽocbđbđẫẻÃẹđbẻúc-ÃẠĂn-ẹẻeeeãtÁờậẩêúÃ6ậUợểủẩẢếÃẩÃpụợẩợpụợẩụÂỳnẩẢởụợẩợủệÃẩBềẩuồÃẩÀĂểẩờởểởẩÀĂĐồÃẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩnẨẩÃẠởẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợậẩ/ẳặ/êẳặoởBẳặẢÃẠủụờẳặêẩÃởÃúò6ậÓủềụẩờởếùẩẢếÃẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợẩúềùẩBởổnẩBỳởẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩBộẩÃpụợẩợpụợẩÃợẬnẩợởổụẩãããậẩợẠòớ6ậ/oủêụ-ờởêù-ẢêÃ-nĂê-ợoụo-Ãởụợ-úêù-Bởòn-Bủở-ợĂĐòụ-Bởụợ-úởụợ-Bò-Ãởụợ-ợởụợ-ÃợĂn-ợởòụ-nên-ụờợở-ÀĂĐòÃ-bẹeẽẻđãợÃùậẳÓủềụẩờởếùẩẢếÃẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợẩúềùẩBởổnẩBỳởẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩBộẩÃpụợẩợpụợẩÃợẬnẩợởổụẩãããặ/êẳặ/ẢÃẠủụờẳặÁẩnúêẢẢ6ậợòêoậẳỢửùẩụêĐẩbb/đảẩóủềụẩờởếùẩẢếÃẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợẩoủẩ#ợũẩNợẲẩÃqnợẩ*ợÂỵụờẩÃẠẬnẩỢÓỤOẩÃrụợẩÚốẩ=ĂêụờẩNợởồụẩúềùẩÃẠÂỹụờẩóủềụẩnũẩmĂxởẩúềùẩBởổnẩBỳởẩ&MỤOẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩBộẩnửụờẩÃếnẩÀĂểụẩúEảẩmểủẩBổảẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩẠẦụờạẩuồÃẩÀĂểẩờởêủảẩụợjụẩBềẩÁợÂýụờẩếụẩẢẨẩoẶụờẩóỉÃảẩẠẦụờẩÁợưụờẩợwẩỡÃẩDĂụờẩĐồĂẩẢêụờẩÀĂĐẩợủệnợẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩẠẦụờẩẢểụẩDĂỉÃẩờởêủẩúệởẩnợủẩóqêẩÁợÂýụờãẩUồÃẩÀĂểẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩcẽ/cẫbé/Ụ=ẩ-ẩỢÓỤOẩụờềĐẩbđ/bc/cẫbẹẩắỤờợqẩÀĂĐồÃẩcẽằẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợẩBộẩÀĂểụẩúEảẩẢẨẩoẶụờẩóỉÃẩÃẠốụẩóqêẩmềụạẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩbẫ/cẫbẻ/Ụ=-ỢÓỤOẩụờềĐẩbẻ/ẹ/cẫbẻẩắỤờợqẩÀĂĐồÃẩbẫằẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợẩBộẩnợỡụợẩẢếnợẩợyẩÃẠỷẩóỉÃẩỹẩBềẩuởụợẩÁợỡẩnỉÁẩờởỉĐẩnợẤụờẩụợjụẩÀĂĐộụẩẢẨẩoẶụờẩóỉÃẩỹảẩóỉÃẩẢểụẩDĂỉÃẩnợủẩóvụờẩmềủẩoịụẩÃwnẩÃợởỗĂẩẢữẩụờợèủẩỹẩnếnẩDễẩuợĂẩBẬnẩỞỞỞảẩÃợửụảẩmểụẩóinẩmởổÃẩuợũẩuợfụẩÃrụợẩ=Ăểụờẩ*Ạqảẩờởêởẩóủệụẩcẫbẽ-cẫccãặ/Áẳặ/oởBẳặ/úởẳặ/ĂúẳặoởBẩnúêẢẢ6ậnúẠậẳặ/oởBẳặ/oởBẳ

Kiều Oanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết