Cập nhật:  GMT+7
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5Z5W+G7sDjhu6Bjxq9k4bugNuG6o+G7oFsgN1vhu6Dhu57hu7Phuq9k4bugJOG7g8Wow5Xhu6A24bqvZOG7oDXhu7Y34bugJeG7gTd94bue4bugZOG7ql3hu6Ak4buDxajhu6A0W0DEkeG7oOG6q8SRw6Mk4bugZCHhu6DDvcWoOOG7oOG7m+G7sDjhu6At4bug4bufJjdjxahmWTfhu5QvW1Hhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bupJsWoJeG7nuG7luG7kuG6qkThu5jhu6At4bug4bufOOG7qDfhu6Ak4bqjN33hu6Bkxq8k4bug4bufOOG7qDfhu6Ak4bqjN33hu6Bkxq8k4bug4bud4bq5JOG7oOG7neG7g8Wo4bugNFtAxJHhu6Bjw6Phu6BS4bugLeG7oEThurE3feG7oCThurkk4bug4bujXeG7oGRiZeG7oOG7ncWoNuG6qcSRJFtdxajhu6AlOOG7oOG7n+G7ql3hu6Bkw6rhurU3feG7oOG6qF034bug4bqoXeG7oEPhu7Rkw5Xhu6DhuqhbOeG7oEThurE3feG7oCThurkk4bugRGLDquG6pzd94bugROG6sTd94bug4bud4bq5JOG7oOG7o13hu6BkYmXhu6Dhu53FqDbhuqnEkSRbXcWo4bugNeG7qDbhu6BkYsOq4bqnN33hu6AqOOG7qDfhu6Bm4buBxajhu6AkOeG7oCRbxJFpITfhu6BkW8WoNuG7oOG6q8SRxag3w5Xhu6A0W+G7sDjhu6Bjxq9k4bugNuG6o+G7oFsgN1vhu6A0XTw24bugYzjGr2Thu6Dhu57hu7Phuq9k4bugJOG7g8Wow5Xhu6A24bqvZOG7oDXhu7Y34bugJeG7gTd94bue4bugJOG6u8Wo4bug4bupXSnhuqnhu6AqMDdb4bugxrDhu7ND4bugZOG7ql3hu6AkWOG6qeG7oCThu4PFqOG7oDRbQMSR4bug4bqrxJHDoyThu6BkIeG7oMO9xag44bug4bub4buwOOG7oC3hu6Dhu58mN2PFqGZZN+G7oH1d4buFxajhu6BGXSlk4bug4bu1xag24bugZuG7qOG7oMO94buoOMOU4buUZMWoPTUm4bugY2RpNSZM4bueNsWoYn1dN+G7jFLhuqlo4bugxajEkWQ44bue4buW4buUZGLhu5bhu5RkJeG7luG7lF02feG7oGNiJEzhu54vLyTDlD3FqDjhuqvEkcWoN31kYl3DlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1FVVMOaL1Thu6QlVVDhu6RRUlJRZFFQUcOaUlU1UcOUM+G6qX3hu57hu6Av4buW4buUL2Ql4buW4buUL2Ri4buW4buUZGLhu5bhu5RkJeG7luG7lOG6qeG7luG7n+G7ql3hu6Bkxq/hu6Dhu7V9xJFpPjfhu6Dhu5/hur8k4bugeVvGrzdb4bugZFg3feG7oOG6q8SR4buo4bugNcOqxJHhu6A3XSk24bugJFs44bug4bufOOG7qDfhu6Ak4bqjN33hu6Bkxq8k4bug4bud4bq5JOG7oOG7neG7g8Wo4bugNFtAxJHhu6Bjw6Phu6BS4bugLeG7oEThurE3feG7oCThurkk4bug4bujXeG7oGRiZeG7oOG7ncWoNuG6qcSRJFtdxajhu5Qv4bqp4buW4buUL2Ql4buW4buUL2Ri4buW4buUL2TFqD01JuG7lkZdKSThu6BkW8WoNuG7oOG6q8SRxag3w5Xhu6A0W+G7sDjhu6Bjxq9k4bugN+G7qGnhu6A14buo4bugJOG7rjfhu6Ak4bq/4bugKjzhu6BkYl08N+G7oDRbxahd4bugNuG6o+G7oFsgN1vhu6Dhuqfhu6Akxq8k4bugJFjhuqnhu6Ak4buDxajhu6A0W0DEkeG7oOG6q8SRw6Mk4bugZCHhu6B9XeG7hcWo4bugRl0pZOG7oOG7tcWoNuG7oGbhu6jhu6Dhu53FqDbhuqnEkSRbXcWow5Xhu6A3W1c24bugZFtlJOG7oCpAaeG7oFvhuqXhuqnhu6Bkxq8kw5Xhu6A0IWThu6A3w6Nd4bugZuG7qOG7oH1d4buwNuG7oD3hurVk4bugJMavJOG7oGLhu6g44bugJOG7sDfhu6A2KDbhu6BmKOG7oGRb4bq74bugZOG6uSTDleG7oCRbIjdb4bugY8avJFvDleG7oGThu643feG7oFtdKcSR4bug4bqrxJHhu7Dhu6AkWzjhu6Ak4bqjN33hu6Bkxq8k4bugJOG7g8Wo4bugNFtAxJHhu6Bbxahd4bugN8Oq4bq1JMOU4bugRFvGrzd94bugUi1SUFFVw5Xhu6Dhu51bIjdb4bug4bqpW+G6u+G7oFvFqF3hu6A3w6rhurUk4bugRl0pZOG7oOG7tcWoNuG7oGbhu6jhu6DDveG7qDjhu6AkWyI3W+G7oGRb4bq/JOG7oDRbxahd4bugZGLDquG6szd94bugZFvhu4ck4bugW10pN+G7oDbhuqPhu6BbIDdb4bugNF08NuG7oGRixajhu6Dhu57hu7Phuq9k4bugJOG7g8Wow5Xhu6A24bqvZOG7oCpdPDbhu6Al4buBN33hu57hu6BkWyY44bug4bupXSnhuqnhu6AqMDdb4bugZOG7qjjhu6BkW8SR4bu4N+G7oDXhuqVd4bugJFs44bugZuG7uDfhu6AkW8SRaTw34bugW+G7qDd94bugWznFqOG7oGbhu6jhu6A3fcOqw6Jd4bug4bqrxJHFqOG7oDXhu6pd4bugPV0uN+G7oH1d4bq1XeG7oH1d4buFxajhu6Akxq8k4bugN8Oq4bq1JOG7oGRdPMSR4bugZsOpN33hu6Dhu7Mu4bugeeG6ozd94bugNuG6p+G7oGLhuq83feG7oOG7kn3DoV3hu6BkVmThu6DGsOG7s0Phu5jhu6Bk4buqXeG7oCRY4bqp4bugJOG7g8Wo4bugNFtAxJHhu6DhuqrEkcOjJOG7oGQh4bugw73FqDjhu6Dhu5vhu7A44bugLeG7oOG7nyY34bugQ8Wo4bugRlk3w5Thu6BEWyY44bug4bqrxJFp4bugZGIgN1vhu6Ak4bq9w5Xhu6Bb4buoN1vhu6A0W8avJFvDleG7oOG6qVvDquG6szd94bugZF0pN+G7oGbhu6jhu6Bb4buoN33hu6BbOcWo4bug4bqpW+G7sF3hu6Al4buBN33hu6Bbxahd4bugNeG7tjfDleG7oFvFqF3hu6AqMMWo4bugKl08NuG7oOG6p+G7oEZdKWThu6Dhu7XFqDbhu6Bm4buo4bugw73hu6g4w5Thu6BEW8OiXeG7oH1dxag34bugWzjhu6g34bugZFvhu6g3W+G7oGRb4bq74bugZOG6uSThu6A24bu0ZOG7oFJQ4bug4bqpW2Vkw5Thu6BEWyY44bugNuG6o+G7oFsgN1vhu6A24bq1XcOV4bugJMavJOG7oCU4xag3W+G7oDd9W10p4bqp4bugZuG7qOG7oFvhu6g3W+G7oDRbxq8kW+G7oCRbMeG7oCXhu4E3feG7oDXhu6pd4bugNuG6r2Thu6AqMMWo4bugKl08NuG7oCo84bugWzjhu6g34bugZFvhu6g3W+G7oCTGryThu6BkW+G6u+G7oGThurkk4bugZFvhuqM3feG7oOG6q8SRxag34bugPV0uN+G7oH1d4bq1XcOU4bugRFvDol3hu6B9XcWoN+G7oFs44buoN+G7oGRb4buoN1vhu6A24bu0ZOG7oFFS4bug4bqpW2Vkw5Thu6Dhu5/hu6pd4bugZMOq4bq1N33hu6DhuqhdNy3huqhdLUPhu7Rk4bugJOG7sDbhu6DhurM34bugZGLDquG6tSThu6Bj4buH4bugZF0h4bqp4bugKjk34bugJFvEkeG7oCrGrzjDleG7oGRb4buyN+G7oGRbXSk34bugJOG6u8Wo4bug4bud4bq5JOG7oOG7neG7g8Wo4bugNFtAxJHhu6Dhu5tdLjfhu6DhuqlbYTd94bugRl0pZOG7oOG7tcWoNuG7oGbhu6jhu6A0W1k3feG7oCowN1vDleG7oGRiw6rhurUk4bugZCA3W+G7oFsgN1vhu6A3W8SR4bugJOG7tsSR4bug4bqrxJHFqOG7oDXhu6pdw5Xhu6B9XcWoOOG7oGRbw6rhurM3feG7oH1d4buFxajhu6Dhu53FqDbhuqnEkSRbXcWo4bugZuG7qOG7oEZdKWThu6Dhu7XFqDbhu6B9XcWo4bugZOG7rjd9w5Xhu6BmXSkk4bugZFtlJOG7oCpAaeG7oFvhuqXhuqnhu6Bkxq8k4bugJOG7g8Wo4bugNFtAxJHhu6Dhu53FqDbhuqnEkSRbXcWo4bugLeG7oEZdKWThu6Dhu7XFqDbhu6A14buo4bugJOG7tOG6qeG7oGRbXSFkw5Thu6Dhu7Phurkk4bugKiIkW+G7oCThurvFqOG7oOG7nzjhu6g34bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oDXhu6jhu6BkW8WoNuG7oOG6q8SRxag3w5Xhu6A3fVtdLjfhu6Ak4bq/xJHDleG7oDRb4buwOOG7oGPGr2Thu6A24bqj4bugWyA3W+G7oDRdPDbhu6BjOMavZOG7oCThu4PFqOG7oDRbQMSR4bugRl0pZOG7oOG7tcWoNuG7oOKAk+G7oMO94buoOMOV4bugZOG7geG7oCo54bugW8OhJOG7oFvDoF3hu6Bm4buo4bugYmVk4bugYsWo4bugN1vhu4U3feG7oDRdN1vhu6A3fVtdKTbhu6A3W1c24bugZFvhu4ck4bugW10pN+G7oDbhuqPhu6BbIDdb4bugN+G7qGnhu6Bk4buqXeG7oCThu4PFqOG7oDRbQMSR4bug4budxag24bqpxJEkW13FqOG7oC3hu6BGXSlk4bug4bu1xag24bugNuG6r2Thu6Akxq8kW+G7oOG6qVvDqeG7oFvhuqXhuqnhu6BmKOG7oFvhu6g3W+G7oDXFqDd94bug4bqpW8av4bqp4bugNcOt4bugZuG7qOG7oGRbxJHhu7g34bugZF0pN+G7oCRbOOG7oH1dxag44bugZFvDquG6szd94bugfV3hu4XFqOG7oFvFqF3hu6A3w6rhurUkw5Thu6BEXTfDleG7oOG7sDdb4buM4bug4buf4but4bu14bup4bugROG7q3Xhu7Xhu5Qv4bqp4buW


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tặng quà cho học sinh nghèo vùng Lìa

Tặng quà cho học sinh nghèo vùng Lìa
2015-11-20 08:11:47

(QT) - Hôm qua 19/11/2015, Báo Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên (Gio Linh) đến thăm và trao tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Thuận và...

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra
2015-11-20 08:10:38

(QT) - Hôm qua 19/11/2015, Thanh tra tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam 23/11(1945-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng...

Chính phủ hỗ trợ 328 tấn giống cây trồng

Chính phủ hỗ trợ 328 tấn giống cây trồng
2015-11-19 00:48:22

(QT) -Năm 2015, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước gặp nhiều rủi ro do thiên tai gây ra. Hạn hán, bão số 1 và đợt mưa lớn kéo dài từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết