Cập nhật:  GMT+7
,ệ[{ầị5ởởỴ>ớỠểỡịẫ>.Ìệ6ĩệ{ỡệ7ĩệ{]{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ầệj{ềể6j{ứểeĩ{ứrĩề{ìệk,/ệ[.,ớ{ầị5ởởỴ>ớỆẫ5ậ>.{Ệóỉ{ĩ5ử{ /[[*{]{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ẩa{ẩúổầ{ĩệ7{ỡ7ể{ỡợổ{ấ7ĩ{ềể5j{ầệj{ềể6j{ứểeĩ{Ỡợúộĩề{Ỉặỉ{ĩjĩ{ứ7{Ỡợúộĩề{Ỡểẽp{ệmầ{#{ỠỆẦỞ{Ệúồĩề{Ứểẻỡ*{ệpửẻĩ{Ệúồĩề{Ệk5&{,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ởỡửịẫỴ>ỉ5ợềểĩ$]ớự{5pỡj>.,ỡợ.,ỡậ.,ểỉề{ởợầỴ>//ầ&ấ5jờp5ĩềỡợể&ứĩ/ậẫởìỡjớ/ĩẫừở/]] / 3ậ0[201[]ỡ[2[21[ị[&íớề>{/.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.{Ầàỡ{ấáĩề{ìệ6ĩệ{ỡệ7ĩệ{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ầệj{ềể6j{ứểeĩ{ỗ{ựa{Ệúồĩề{Ứểẻỡ{-{ỹĩệ${Ờ&Ệ{,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡợúồầ{ẩk*{ềể5{ẩfĩệ{ầệg{Ớệ8ỉ{Ỡệg{Ỡệ5ĩệ{Ệạĩề*{ỡợq{ỡ8ể{ỠỚ&{Ệọ{Ầệễ{Ỉểĩệ{ấểéỡ{ỡểĩ{ềể6j{ứểeĩ{ỗ{ựa{Ệúồĩề{Ứểẻỡ{ềảớ{ĩệểẹp{ìệk{ìệáĩ{ở5p{ỡệểeĩ{ỡ5ể&{Ẩảầ{ấểẻỡ*{ĩềóể{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ầt5{ầ6ầ{ỡệặử{ầó{ẩa{ấg{ệú{ệnĩề*{ựpòĩề{ầằớ{ĩềệểeỉ{ỡợmĩề{ậj{ịu&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ở5p{ìệể{ỡợủầ{ỡểéớ{ẩéĩ{ẩg5{ớệúốĩề{ỡfỉ{ệểẽp{ỡfĩệ{ệfĩệ{ứ7{ĩàỉ{ấàỡ{ỡắỉ{ỡú*{ĩềpửẻĩ{ứmĩề*{ầệg{Ỡệ5ĩệ{Ệạĩề{ầrĩề{ầ6ầ{ỡệ7ĩệ{ứểeĩ{ỡợjĩề{ềể5{ẩfĩệ{ẩa{ỡệòĩề{ĩệằỡ{ệô{ỡợổ{ệốĩ{ {ỡh{ẩọĩề{ẩẽ{ựắử{ậủĩề{]{ậaử{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ầệj{ềể6j{ứểeĩ{ựa{Ệúồĩề{Ứểẻỡ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ẩéĩ{ĩ5ử*{]{ầóĩề{ỡợfĩệ{ẩa{ệj7ĩ{ỡệ7ĩệ&{Ỉôể{ầóĩề{ỡợfĩệ{ị7{[{ậaử{ĩệ7{]{ỡặĩề{ứồể{3{ầáĩ{ớệlĩề*{ẩúổầ{ỡệểéỡ{ìé{ệểẻĩ{ẩ8ể*{ẩặử{ẩt{ầóĩề{ĩáĩề{ầặĩ{ỡệểéỡ&{Ỡụ{ẩắử*{ềể6j{ứểeĩ{ỉặỉ{ĩjĩ*{ỡểẽp{ệmầ{#{ỡợpĩề{ệmầ{ầố{ởỗ{ỗ{ựa{Ệúồĩề{Ứểẻỡ{ẩa{ứốể{ấồỡ{ĩệưĩề{ĩôể{ịj&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡệặử{Ĩềpửêĩ{Ứáĩ{Ỡữ*{Ệểẻp{ỡợúỗĩề{Ỡợúộĩề{Ỡểẽp{ệmầ{#{ỠỆẦỞ{Ệúồĩề{Ứểẻỡ{ầệj{ấểéỡ${“Ẩắử{ị7{ỉỏỡ{ỉkĩ{ờp7{ệéỡ{ởùầ{ữ{ĩềệi5{ẩòể{ứồể{ầệqĩề{ỡóể&{Ịê{ìệ6ĩệ{ỡệ7ĩệ*{ấ7ĩ{ềể5j{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ẩúổầ{ỡõ{ầệùầ{ẩqĩề{ỡệộể{ẩểẽỉ{ệúồĩề{ỡồể{ìx{ĩểẻỉ{ }{ĩáỉ{ĩề7ử{Ĩệ7{ềể6j{Ứểẻỡ{Ĩ5ỉ{]}/[[{ìệểéĩ{ềể6j{ứểeĩ{ĩệ7{ỡợúộĩề{ợằỡ{ứpể{ỉụĩề”&,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ởỡửịẫỴ>ỉ5ợềểĩ$]ớự{5pỡj>.,ỡợ.,ỡậ.,ểỉề{ởợầỴ>//ầ&ấ5jờp5ĩềỡợể&ứĩ/ậẫởìỡjớ/ĩẫừở/]] / 3ậ0[201[]ỡ[2[21[ị]&íớề>{/.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.{Ềể5{ẩfĩệ{ầệg{Ớệ8ỉ{Ỡệg{Ỡệ5ĩệ{Ệạĩề{ỡợ5j{ỡảĩề{ờp7{ầệj{ệmầ{ởểĩệ{ứrĩề{ìệk{-{ỹĩệ${Ờ&Ệ{,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡ8ể{ịê{ìệ6ĩệ{ỡệ7ĩệ{ứ7{ấ7ĩ{ềể5j{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ầệj{ềể6j{ứểeĩ{ựa{Ệúồĩề{Ứểẻỡ*{ầệg{Ớệ8ỉ{Ỡệg{Ỡệ5ĩệ{Ệạĩề{ầrĩề{ầ6ầ{ỡệ7ĩệ{ứểeĩ{ỡợjĩề{ềể5{ẩfĩệ{ẩa{ỡợ5j{ỡảĩề{ĩệểẹp{ỉkĩ{ờp7{ứồể{ỡõĩề{ềể6{ỡợg{ìệj9ĩề{]}}{ỡợểẻp{ẩọĩề{ầệj{ềể6j{ứểeĩ*{ệmầ{ởểĩệ{Ỡợúộĩề{Ỉặỉ{ĩjĩ{ứ7{Ỡợúộĩề{Ỡểẽp{ệmầ{#{ỠỆẦỞ{Ệúồĩề{Ứểẻỡ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ầệg{Ỡệ5ĩệ{Ệạĩề{ầệj{ấểéỡ*{ầóĩề{ỡợfĩệ{ứ7{ĩệưĩề{ỉkĩ{ờp7{ẩúổầ{ỡợ5j{ỡợjĩề{ậgớ{ĩ7ử{ầệễĩệ{ị7{ỡằỉ{ịlĩề*{ỡfĩệ{ầ9ỉ{ầt5{ềể5{ẩfĩệ{ẩòể{ứồể{ềể6j{ứểeĩ*{ệmầ{ởểĩệ{ứrĩề{ìệk{ỗ{Ờp9ĩề{Ỡợg&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.“Ầệqĩề{ỡóể{ệử{ứmĩề{ầ6ầ{ỡệặử{ầó{ềể6j{ứ7{ệmầ{ởểĩệ{ởđ{ứốể{ấồỡ{ìệk{ìệáĩ*{ỡệũ{ỡệ6ầệ{ỡợeĩ{ệ7ĩệ{ỡợfĩệ{ầệểĩệ{ớệsầ{ĩệưĩề{ẩhĩệ{ầ5j{ỡợể{ỡệùầ”*{ầệg{Ỡệ5ĩệ{Ệạĩề{ầệể5{ởd&,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ởỡửịẫỴ>ỉ5ợềểĩ$]ớự{5pỡj>.,ỡợ.,ỡậ.,ểỉề{ởợầỴ>//ầ&ấ5jờp5ĩềỡợể&ứĩ/ậẫởìỡjớ/ĩẫừở/]] / 3ậ0[201[]ỡ[2[21[ị"&íớề>{/.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.{Ềể6ỉ{ẩòầ{Ởỗ{ỀẬ#ẨỠ{Ịe{Ỡệg{Ệúốĩề{ỡợ5j{Ấ9ĩề{ềệể{ĩệẳĩ{ỡằỉ{ịlĩề{ứ7ĩề{ầệj{ềể5{ẩfĩệ{ấ7{Ớệ8ỉ{Ỡệg{Ỡệ5ĩệ{Ệạĩề{-{ỹĩệ${Ờ&Ệ{,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ầrĩề{ứồể{ềũể{ịộể{ầ9ỉ{ốĩ{ẩéĩ{ĩệ7{ỡ7ể{ỡợổ*{Ềể6ỉ{ẩòầ{Ởỗ{ỀẬ#ẨỠ{Ịe{Ỡệg{Ệúốĩề{ẩa{ỡợ5j{Ấ9ĩề{ềệể{ĩệẳĩ{ỡằỉ{ịlĩề{ứ7ĩề{ầệj{ềể5{ẩfĩệ{ầệg{Ớệ8ỉ{Ỡệg{Ỡệ5ĩệ{Ệạĩề&{Ẩọĩề{ỡệộể*{ấ7ử{ỡn{ệử{ứmĩề{ởđ{ầk{ĩệểẹp{ệốĩ{ĩư5{ĩệưĩề{ỡằỉ{ịlĩề{ệúồĩề{ỡồể{ềể6j{ứểeĩ*{ệmầ{ởểĩệ{ứrĩề{ìệk{ỡợeĩ{ẩg5{ấ7ĩ{ỡhĩệ{ĩkể{ầệpĩề{ứ7{ựa{Ệúồĩề{Ứểẻỡ{ĩkể{ợểeĩề&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.{Ờ&Ệ{,/ớ.


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh Linh: Sắn được mùa được giá

Vĩnh Linh: Sắn được mùa được giá
2022-11-03 16:11:56

QTO - Hiện nay, nông dân các địa phương ở huyện Vĩnh Linh đang bắt đầu thu hoạch sắn với sản lượng dự kiến đạt gần 27.000 tấn, tăng khoảng 3.200 tấn so với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết