Cập nhật:  GMT+7
%ẹ(.ằf ổổV,ốỖẻỗfẵ,*Ỗẹkhé.hẹàỗ.ỗộ i.({.éẻ3ẻ.Ắớ .fẻbg.ú1hé.ỗềhẹ.Ồơ3hé.Ỗộế.h5g.)!))%/ẹ(*%ố.ằf ổổV,ốẸẵ ặ,*.Ổ0hé.h ủ.>/(!Ỹ.Ốẹí.Ắẽ.ỗẹp.Ỗẹpọhé.ỗộsằ.Ỗềhẹ.ởủỸ.Ằẹở.ỗếằẹ.ẸẲHẶ.ỗềhẹỸ.Ỗộpõhé.Ắ h.Ỗn.ằẹqằ.éẻ3ẻ.Ắớ .fẻbg.ú1hé.ỗềhẹ.Ồơ3hé.Ỗộế.Héơủđh.Ẳ5hé.Ồơ hé.ằẹở.ỗộê.ằơmằ.ẹịố.ỗẹkhé.hẹàỗ.ỗộ i.éẻ3ẻ.Ắớ .fẻbg.ú1hé.ỗềhẹ.h5g.)!))Ỹ.fs .ằẹịh.ằ0ằ.ỗ0ằ.ốẹãg.étẻ.ặs.ỗẹẻ.ằàố.ỗộơhé.póhé.ú1.gmỗ.ổk.hmẻ.ặơhé.ằẹơãh.ắế.ằẹi.fđ.ỗnhé.ễẫỗ.ú1.ỗộ i.éẻ3ẻ@.Ỗộpõhé.Ắ h.Ỗơủẩh.éẻ0i.Ỗềhẹ.ởủỸ.Ốẹí.Ỗộpõhé.Ắ h.Ỗn.ằẹqằ.éẻ3ẻ.Ắớ .fẻbg.ú1hé.ỗềhẹ.Ẹl.Ẳ2ẻ.H g.ỗẹ g.ặs@.%/ố*%ỗ ắfẵ.ổỗủfẵV,g ộéẻhỴ)ốụ. ơỗi,*%ỗộ*%ỗặ*%ẻgé.ổộằV,//ằ@ắ iồơ héỗộẻ@úh/ặẵổễỗiố/hẵùổ/))>>/>]ặ{(!)><)ỗ([([{{f(@ểốé,./*%/ỗặ*%/ỗộ*%ỗộ*%ỗặ*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*.Ốẹí.Ắẽ.ỗẹp.Ỗẹpọhé.ỗộsằ.Ỗềhẹ.ởủ.Héơủđh.Ẳ5hé.Ồơ hé.ẳb.héẹế.ằạh.ẳếhẹ.ẹpòhé.ộĩ.ủẩơ.ằạơ.éẻ3ẻ.Ắớ .fẻbg.ú1hé.ỗềhẹ.ỗộihé.ỗẹọẻ.éẻ h.ỗòẻ.ẳd.ỗ0ằ.ốẹãg.ặs.ỗẹẻ.ốẹ3h.0hẹ.ẳ .ặ2héỸ.ẳ .ằẹẻbơ.ẹóh.​-.xhẹỴ.Ễ@Ổ.%/ố*%/ỗặ*%/ỗộ*%/ỗ ắfẵ*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*H5g.h ủỸ.ằí.[{.ỗ0ằ.ốẹãg.ặs.ỗẹẻ.éẻ3ẻ.Ắớ .fẻbg.ú1hé.ỗềhẹ.Ồơ3hé.ỖộếỸ.ỗộihé.ẳí.ằí.}.ốẹíhé.ổs.3hẹỸ.)!.ỗ0ằ.ốẹãg.ỗộơủbh.ẹêhẹỸ.((.ỗ0ằ.ốẹãg.ốẹ0ỗ.ỗẹ hẹ.ú1.<".ỗ0ằ.ốẹãg.ắ0i.ẻhỸ.ắ0i.ẳẻch.ỗt.ằở .ốẹíhé.úẻẩh.ằ0ằ.ằó.ồơ h.ắ0i.ằẹẽ.ẳế .ốẹpóhéỸ.ốẹíhé.úẻẩh.ỗẹpọhé.ỗộớ.ỗộẩh.ẳế .ắ1hỸ.ằ0h.ắmỸ.ẳ3hé.úẻẩh.ỗộihé.ú1.héi1ẻ.ỗềhẹ.ỗẹ g.éẻ @%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ổi.úòẻ.ằ0ằ.h5g.ỗộpòằỸ.h5g.h ủ.ỗ0ằ.ốẹãg.ặs.ỗẹẻ.ỗ5hé.úb.ổk.fpỏhéỸ.ốẹihé.ốẹớ.úb.ỗẹd.fi2ẻỸ.ẳ .ặ2hé.úb.ỗẹ1hẹ.ốẹạh.ặs.ỗẹẻ@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ẳ .ổk.ỗ0ằ.ốẹãg.ắ0g.ổ0ỗ.ằẹở.ẳb.úb.ằjhé.ỗ0ằ.ụáủ.ặshé.Ẳ3héỸ.ằẹàỗ.fpỏhé.ằí.g8ỗ.ẳpỏằ.háhé.fẩh@.Hẹẻbơ.ỗ0ằ.ốẹãg.ẳạơ.ỗp.ằjhé.ốẹơỸ.ỗ2i.ẹẻcơ.qhé.ỗẽằẹ.ằsằ.ỗộihé.ằjhé.ỗ0ằ.ỗơủẩh.ỗộơủbh.úb.ụáủ.ặshé.Ẳ3hé@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ồơ .úìhé.ổó.ễẹ3iỸ.ằẹơhé.ễẹ3iỸ.Ắ h.éẻ0g.ễẹ3i.ẳ4.fs .ằẹịh.ẳpỏằ.({.ỗ0ằ.ốẹãg.ụơàỗ.ổ6ằ.ẳb.héẹế.Ắ h.Ỗẹpọhé.úợ.Ỗềhẹ.ởủ.ồơủẫỗ.ẳếhẹ.ỗộ i.éẻ3ẻỸ.élgỴ.(.éẻ3ẻ.HẹàỗỸ.).éẻ3ẻ.HẹêỸ.<.éẻ3ẻ.Ắ Ỹ.[.éẻ3ẻ.Ễẹơủẫh.ễẹẽằẹ.ú1.).éẻ3ẻ.ằẹơủẩh.ẳb@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ễẫỗ.fơảh.ằơmằ.ẹịốỸ.Ốẹí.Ắẽ.ỗẹp.Ỗẹpọhé.ỗộsằ.Ỗềhẹ.ởủ.Héơủđh.Ẳ5hé.Ồơ hé.ỗẹkhé.hẹàỗ.ỗộ i.éẻ3ẻ.Ắớ .fẻbg.ú1hé.h5g.)!)).ằẹi.({.ỗ0ằ.ốẹãg.ẳpỏằ.Ắ h.éẻ0g.ễẹ3i.ằjhé.ỗágỸ.ễẹ0ằẹ.ồơ h.fs .ằẹịh.ẳb.ụơàỗ@.Ẳd.ắơnẻ.fđ.ỗnhé.ễẫỗ.ú1.ỗộ i.éẻ3ẻ.ặẻđh.ộ .ỗẹ1hẹ.ằjhé.ỗkỗ.ẳấốỸ.ẳb.héẹế.Ỗn.ỗẹp.ễũ.Ắ h.Ỗn.ằẹqằ.éẻ3ẻ.Ắớ .fẻbg.ú1hé.ỗềhẹ.ỗẹ g.gpơ.ẹi1h.ằẹềhẹ.ắ0i.ằ0i.ỗnhé.ễẫỗỸ.ỗộihé.ẳí.ẳ0hẹ.éẻ0.ằợ.ỗẹdỸ.ễẹ0ằẹ.ồơ h.hẹuhé.ễẫỗ.ồơ3.ẳ2ỗ.ẳpỏằ@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ằạh.ẳếhẹ.ẹpòhé.ộĩ.ủẩơ.ằạơ.éẻ3ẻ.Ắớ .fẻbg.ú1hé.ỗềhẹ.ỗộihé.ỗẹọẻ.éẻ h.ỗòẻ.ẳd.ỗ0ằ.ốẹãg.ặs.ỗẹẻ.ốẹ3h.0hẹ.ẳ .ặ2héỸ.ẳ .ằẹẻbơ.ẹóhỸ.ẳ8ằ.ắẻcỗ.f1.ẳb.ằ i.ú ẻ.ỗộì.f4hẹ.ẳ2i.ằở .Ẳ3hé.éíố.ốẹạh.ẳ2ỗ.ẳpỏằ.hẹuhé.ễẫỗ.ồơ3.ằợ.ỗẹd.ỗộihé.gịẻ.fệhẹ.úsằ.õ.ằ0ằ.ẳế .ốẹpóhéỸ.ẳóh.úế@.Ồơ .ẳí.háhé.ằ i.ằẹàỗ.fpỏhé.ỗ0ằ.ốẹãg.ặs.ỗẹẻ.õ.ỗàỗ.ằ3.ằ0ằ.ỗẹd.fi2ẻ.ắ0i.ằẹẽ@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ỗẹkhé.hẹàỗ.ỗn.ằẹqằ.fđ.ỗnhé.ễẫỗ.ú1.ỗộ i.éẻ3ẻ.ỗộihé.ỗẹ0hé.((/)!))@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*.Ễ5h.Ổpóhé.%/ố*


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh Linh: Sắn được mùa được giá

Vĩnh Linh: Sắn được mùa được giá
2022-11-03 16:11:56

QTO - Hiện nay, nông dân các địa phương ở huyện Vĩnh Linh đang bắt đầu thu hoạch sắn với sản lượng dự kiến đạt gần 27.000 tấn, tăng khoảng 3.200 tấn so với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết