Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6SMOqMuG6vynhu53GoXPhu4/DrOG6vSnhur3hur8yw6wpw6o0w6zhur0paGThu50pw6xu4bq/KeG7neG6v2Phu6Mp4budw6pwKcOsbcOs4bq9KeG7mzbDrCkyw6wp4bud4buLNMOsPy/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOinDinPDtcOs4bq9KeG7ncO14bq/KWjhu68pw6zhur9lw60pMXspw6w4w60pw4zhur004bupKeG7ncOqNMOsw6opaeG6r+G7lSnDisOz4bq/KcOMbcOs4bq9KcOi4bqjw6wp4bum4bq/ZeG7nSnDjDLDrSk+Wy8+PCkqPjF9PC17PHt7Jj0p4bubM8Os4bq9KcOsMuG7qSk+Pi8+PD0p4budNeG6vynDquG7o+G7qWXDrCnDijbhur8pSTjDrOG6vT0pw4rDs+G6vynDjG3DrOG6vSnDouG6o8OsKcOq4buj4bupZcOsKeG7lcOqbuG6vynDquG7keG7lSnhu6fDteG6vynhurJz4bujKeG6peG6v2XDrCnDquG7o+G7qWXDrCnDijbhur8pSTjDrOG6vSnhu53DsinhurXDqnThurUpaMOqMuG6vynhu53GoXPhu4/DrOG6vSnhur3hur8yw6wpw6o0w6zhur0paGThu50pw6xu4bq/KeG7neG6v2Phu6Mp4budw6pwKcOsbcOs4bq9KeG7mzbDrCkyw6wp4bud4buLNMOsJCk/L+G7lTo/4budMuG6s2nhuqcp4bub4bud4bupaeG6p1kow60yxqHhur3hur/DrEB74buVxrApMuG7o+G7neG7iyg6P+G7ncahOj/hu53Dojo/4bq/w63hur0p4bubxqHhurVZKC8v4bq1JOG6szLhu4vhu5fhu6Myw6zhur3hu53GoeG6vyThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97e1s+L1sww6J7Pj59XX0+4budPiA+Pj5baT4kZ+G7leG6vSgpLzo/L+G7ncOiOj8v4budxqE6P+G7ncahOj/hu53Dojo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6KeG6tDnhu50p4bqzOMOs4bq9KWjDqjLhur8p4budxqFz4buPw6zhur0p4bq94bq/MsOsKcOqNMOs4bq9KWhk4budKcOsbuG6vynhu53hur9j4bujKeG7ncOqcCnDrG3DrOG6vSnhu5s2w6wpMsOsKeG7neG7izTDrC0p4buzw6zDqkApSSTDjCk/L+G7lTo/L+G7ncOiOj8v4budxqE6Py/hu50y4bqzaeG6pzo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bucNeG6vynhurPhu6PDsuG6vylow6oy4bq/KeG7ncahc+G7j8Os4bq9PSnhur3hur8yw6wpw6o0w6zhur0p4bq14buJKXs8KcOsw6o0KeG6teG7o8Os4bq9KeG6tcOj4buVKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKcOsbcOs4bq9KeG7mzbDrCnhu5s14bq1w6o9KTLDrCnhu53hu4s0w6wp4bunw7Xhur8pw6rhu4/DrCl9PCnDrcOh4budKcOqNMOs4bq9KWjDqjPhurUpw6zDqjLhu6Mp4bqlw6kp4bq94bq/w7Xhur8p4budw6rhur9l4bujKeG6pWTDrCnDrOG6vXPDtOG6vynhu53hur9j4bujKcOi4buhw6zhur0kKeG6pOG6o+G7qSlpNCnDrOG7j+G6vynhurXhu6PDrOG6vSnhurXDo+G7lSnhurUz4bq1KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKcOsbcOs4bq9KeG7mzbDrCnhurVxMinDquG7o+G7qWXDrCnDijbhur8pSTjDrOG6vSnhu6fDteG6vynDreG6t+G7oynDrTcp4bql4bqp4buVPSnhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur0p4bunNCnhur3hur8zKeG7ncOqNMOsw6opw6rhu5Hhu5UpaeG7qz0pw6zhur3hu6Nvw6wp4bq9buG6tSnGsOG7o8Oj4budKcawdCnGoWwpxqE0w6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMah4buLw6zhur0p4bql4buJKeG6teG7iSnDrMOq4bq/xJHhu6Mp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bqlNylow6rDoMOs4bq9KeG6peG7g8Osw6op4bqlc+G7keG6tSnhu6Phu6kp4bud4buBw6wp4bunNCnhu53DqnPhu4/DrOG6vSnDquG6v2Xhu6Mpw6zDqnMpw6xzw7XhurUpw605w60pw412KeG7nMOqceG7qT0pw6zhuq3DrSnhu6fhu6HDrOG6vSnhurUz4budKcOKNuG6vylJOMOs4bq9PSnhur014buLKcOq4bul4bujKeG6teG7jz0p4bqzM8Osw6op4bud4bqt4budKeG6pDXhur8pd8OsKUjDqmM9Kcahc+G7keG7oylI4bq/w60pSeG7i8Os4bq9KeG6teG7ocOs4bq9KcOsw6rhur/EkeG7oynhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhurXhu4kp4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KWjDqjPhurUkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7puG6v2XhurUpaMOqMuG6vynhu53GoXPhu4/DrOG6vSnhur3hur8yw6wpaGThu50pw6xu4bq/KeG7neG6v2Phu6Mp4budw6pwKcOsbcOs4bq9KeG7mzbDrCkyw6wp4bud4buLNMOsKWnEg8OsKcOsNOG7qSnhurXhu4kp4burKcOs4bq9w6pmMinhu5fhu6Myw6wp4budxqFqw6zhur0p4bunw7Xhur8pw6zhur1zw7Thur8p4bud4bq/Y+G7oynDouG7ocOs4bq9KeG7nTXhur8p4bql4buDMinhu5XDqnPhu4/DrOG6vT0p4bq94bq/4buf4buVKcOs4bq9c8O04bq/KeG7neG6v2Phu6Mpw6Lhu6HDrOG6vSnhurXhu4kp4bq14buPKcOqw7Phur8p4bqlw6kp4bud4buHw60pw6rhur/DqeG7oynhu6c0KeG7m8O5KcOicMOs4bq9KeG6tTPhurUp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60pw6xtw6zhur0p4bubNsOsKeG7mzXhurXDqj0pMsOsKeG7neG7izTDrD0p4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KeG6tTLhu4vigKY/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqkb8Os4bq9KeG7ncOqw7Thur8p4buX4bujMinhuqXhu4kp4budNeG7iynhu53DqmPDrSnhuqXhur/EkeG7oylo4bq/ZcOsKeG6tcOq4buLKcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6wpw601w6zDqinDojXDrCnhuqXEg+G7oynhu51zKeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4bubNsOsKcaw4bujw6Phu509KeG7nTjDrOG6vSnhu53DquG7oynDrMOq4bqv4buVKeG7pzQp4bq94bq/NsOtKcOs4bq9w6rDqOG7iynhurPEkcOsKeG7p+G7pcOs4bq9JCnhu5oy4bujKeG6s+G7o8Oy4bq/KWjDqjLhur8p4budxqFz4buPw6zhur0pw6w04bupPSnDisOz4bq/KcOMbcOs4bq9KcOi4bqjw6wpw6rhu6Phu6llw6wp4bunNCnhurJz4bujKeG6peG6v2XDrCnDquG7o+G7qWXDrCnDijbhur8pSTjDrOG6vSnhu5tiKeG7neG6v2Thu5Up4budcOG6tSnhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5UpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KT4iKeG6veG6vzLDrCnDqjTDrOG6vSnhu53hur9j4bujKeG7ncOqcCnDrG3DrOG6vSnhu5s2w6wpMsOsKeG7neG7izTDrCnhu5014bq/KeG6tTPhurUpxrA3KeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhu5zDqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG6tcOqcSnhu53GoXPhu4/DrOG6vSnhurVxMinhurXDo+G7lSnhu53GoWPDrD0pw4rDs+G6vynDjG3DrOG6vSnDouG6o8OsKeG7neG7hcOsw6op4bunNCnhurJz4bujKeG6peG6v2XDrCnhu53hu4XDrMOqKeG6pTcp4budw7Ip4bq1w6p04bq1KWjhu6spaGThu50p4budw6prMinhu53DquG7o+G6r8OsKcOq4buR4buVKeG7nTPhurUp4bunxJEpw6rhu40p4budxqHhu5Epw6xtw6zhur0pw6LhuqPDrCnhurXDquG7o+G7qcOpw6wp4bqlw7Lhur8p4bubbinhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budKeG7pzQp4bud4bq/Y+G7oynhu53DqnApw6xtw6zhur0p4bubNsOsPSnDqjTDrOG6vSnDquG7iTIp4bq94bq/MuG6vynhuqXhu4s1w6wpezx7ey17PHtdJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhu5zDquG6p+G7iynhuqXhu4k9KcOKw7Phur8pw4xtw6zhur0pw6LhuqPDrCnhu53hu4XDrMOqKeG7lcOqbuG6vynDquG7keG7lSloZOG7nSnDrG7hur89KeG7neG6v2Phu6Mp4budw6pwKcOsbcOs4bq9KeG7mzbDrCnhu5fhu6MyKeG7mzTDrCnhur3hur8y4buLKcOi4buD4bq1w6op4budw6pz4buPw6zhur0pw6014bq/KeG6peG6v2XDrCnhu53DuSnhu5bhu6M2w6zhur0p4bucxqHhu4Mp4buU4buL4bubw60yxqHhu50p4bunNCnDqmUp4budw6puw6zhur0p4bqzM8OsKcOqNMOs4bq9KeG6snPhu6Mp4bql4bq/ZcOsKeG7neG7hcOsw6op4bunw7Xhur8pPn1dKeG6peG6v8Opw60jKeG7ncah4bq/w6nDrClow6oy4bq/KeG6tTPhurUp4bq1w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG7ncah4buj4bupxJHDrCnhu53Dqm3DrOG6vSnhu6fEkSnhurXDquG7o+G7qcOpw6wp4bqlw7Lhur8p4bubbinhurXDquG7iynDquG7j8OsKVsiKcOs4bq9w6rhu4fDrCnDqsOz4bq/KeG7p+G6v2PDrCQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqkc+G7keG6tSnhurPhur9k4budPSnDquG7o+G7qWXDrCnDijbhur8pSTjDrOG6vSlpNCnhuqXhu4MyKeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KeG6pXPhu5HhurUp4bud4buFw6zDqinhurXDqmrDrClpNMOtKeG6peG6v8Opw60p4bqlw6kpaMOqMuG6vynhu53GoXPhu4/DrOG6vSnhur3hur8yw6wpw6o0w6zhur0paGThu50pw6xu4bq/KeG7neG6v2Phu6Mp4budw6pwKcOsbcOs4bq9KeG7mzbDrCkyw6wp4bud4buLNMOsKeG6pTXhur8pw6Lhur9lw6wp4bq1w6rhu4spMSnDquG7o+G7qWXDrD0p4budw6rhu4Mp4budxqHhu4vDrOG6vSnhurXDquG7o+G7jeG6vyloZOG7nSnDrG7hur8p4bud4bq/Y+G7oynhu53DqnApw6xtw6zhur0p4bubNsOsKTLDrCnhu53hu4s0w6wkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMOq4bqn4buLKWhkKcOq4buLNeG6tcOqPSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7ncOqM8Os4bq9KT48L3s8e3s9KeG7neG7izTDrCnhu53hu4XDrMOqKeG7m2Ip4bq14buJKTEp4bq94bq/MsOsKcOqNMOs4bq9KWhk4budKcOsbuG6vynhu53hur9j4bujKeG7ncOqcCnDrG3DrOG6vSnhu5s2w6wpMsOsKeG7neG7izTDrCnhuqVz4buR4bq1KWjDqjLhur8p4budxqFz4buPw6zhur0p4budNeG6vynhurUz4bq1KcOq4buj4bupZcOsPSnhu53DquG7gyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6KUllKcOMw6pzKT8v4buVOg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhiều khu vực miền núi bị chia cắt do mưa lớn

Nhiều khu vực miền núi bị chia cắt do mưa lớn
2022-10-10 11:02:34

(QTO) – Do mưa lớn liên tục từ hôm qua 9/10 đến sáng nay 10/10 nên nhiều ngầm, tràn ở các huyện Hướng Hóa, Đakrông nước ngập sâu, gây ách tắc giao thông, chia cắt cục bộ một số khu vực.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết