Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZMuG7peG6qOG7pVDhu6Xhu6PDk8OVUuG6suG7juG7o+G7jnnDiuG7o0Hhu6fDiuG7o+G7jsOS4buS4bujTeG7ozThu49j4buTL+G6quG7oeG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZYmI24bujLeG7o2JC4bq04bq+4buj4bugw4Lhu6PhuqvhuqpC4bq+4bq4QuG7ozLhu6Xhuqjhu6VQ4bul4buj4buOw5VS4bq24bq+4bujQUnhu6Phu6Xhur7huqrhu6Phu4zhurDhu6Phur7hu4jhu6Phurzhu5zDgeG7o+G6vMWpw4rhu6PhuqrFqULhu6Phurzhu4Lhur7huqjhu6Phu4554bq+4bujezPhu4Phu6Mz4buAw5VC4buM4buj4buD4bul4bq+4bujPuG7peG7peG6vOG7o+G6oOG6pOG7o+G7jkTDiuG7o+G6vMawQuG7o+G7oMSQ4buj4buOw5JD4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4buO4bqqxqDDgeG7o03hu6MjM0Dhu6M04bul4bq+w4HhuqrhuqLhu4zhu47huqLDkuG7o2Phur5C4buO4bqiw4Dhu6PDtDThu49j4buR4buP4bujYsOS4bupQuG7o8OTw5Xhu6Xhu6PDisOM4buO4bujw4rhu5Dhu6Xhu6Phu4Xhu4DDkuG6vMOA4bujI8OVT+G7o+G7juG6qsO94buO4bujQcawQuG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bqgw73hu47hu6NAw5Lhu6V6QuG6vOG7o8OB4buQ4bq+4bqo4buj4bqgw4xC4buj4buOw5VS4bqk4bq+4bujNeG6quG7teG7juG7o0Dhu6nhur7hu43hu6Phu45C4bq04bq+4buj4bugw4Lhu6PDgeG7mOG7peG7ozThu49j4buj4bqg4bur4buj4buMeOG6vuG7o+G7jMWp4bq+4bqo4buj4bq84bq24bq+4buj4bqg4buWS+G6vuG6qOG7o+G7jsOSTeG7o+G6vMawQuG7o+G7pOG6vuG6quG7o8OB4bqq4buA4bujw4HDlcOMw4Hhu6PDgeG6qkLhurLhur7hu6PDikpC4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDikThur7huqrhu43hu6PhuqDhu4bhu6PhurzFqeG7o8OBxrDhur7huqrhu6Phu47DkuG7peG6vuG6quG7o8OB4bqq4buI4buj4bqgxqDhur7huqjhu6NN4buj4buMeeG6vuG7ozbhurzDgOG7o2LDkuG7peG6rOG6rOG7gMOSw4Dhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLGsELhu6Phu4x54bq+4bujQeG7pVLhu6N74bul4bq+4bqiw4Dhu6Xhu6PDtGLhu4DhurpS4buA4buR4buN4bujMuG7peG6qOG7pVDhu6Xhu6Phur7hu4ZC4buj4bugSkLhu6N74bur4bq+4bqo4buj4buOQuG6vuG7o+G7pDzhuqfDs+G7o+G7nWJIQuG7o8OB4bupw4rhu6Phu47huqrDvVLhu6Phu6BI4bujw4Hhu5Dhur7huqjhu6NP4bqqw73hur7hu6PhurrhuqpDw4Hhuqrhu4/hu6MkeVLhu6PhurzFqeG7o8OKw4zhu47hu6PhurrhuqpNQuG7o+G6oOG7s8OV4bujw4pKQuG7o+G7oMWp4buj4buOSELhu6PDgeG7qcOK4buj4buO4bqqw71S4buj4bq+4bqq4buW4buj4bqg4bul4bq+4bqo4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq+xrBP4buj4bq+4bux4bq+4bqo4buj4bq84buWTOG6vuG6qOG7o+G7jsOSTeG7o+G6vMawQuG7j+G7o2JIQuG7o8OB4buG4bujw4rDjOG7juG7o+G6uuG6quG7p+G7juG7o+G6uuG6quG7peG7gOG7o+G7juG6qkLhu6PhuqDDvcOV4bujw4rGsOG6vuG6quG7o8OK4bqw4buN4buj4bqgQuG6tMOV4buj4bq+xalS4buj4buM4bqw4buj4bqoQsOUT+G7o+G7jkhC4buj4buO4bqqQuG7o+G6oMO9w5Xhu6Phu45J4buO4buj4bqqxKjhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OK4buQ4bul4buj4bqoQuG7qULhu6PDikpC4bud4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5ky4bul4bqo4bulUOG7peG7o+G7juG7muG6vuG6qOG7o+G6vMWp4bujw4rDjOG7juG7o8OB4buzw5Xhu6Phu47huqrhu5jhu6PDk8OV4bul4bq+4buj4buOw5Lhu4Thur7huqjhu6NN4bujNOG7j2Phu6PhurrhuqpC4buj4bqg4buWTMOB4bujezPhu4Phu6Phu6ThurzhuqJR4bujPOG6osOS4bqow5Xhu4zhu4Dhur7hu6PDisOV4bul4buj4bug4bq04buj4buO4bua4bujPeG7gMOS4buOw4rDleG6vsOA4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4buf4buhcOG7j+G7ozXhuqrhu5bhur7huqjhu6PhuqDhurLhur7hu6Phu47huqpLQuG7o8OB4buY4bul4bujezPhu4Phu6M94bul4bugQsOA4bujNOG7gFLhuqLhu4zhu43hu6Phu6Xhur7huqrhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bqg4buWTMOB4buj4buOw5Lhu4Thur7huqjhu6PDgOG7kuG6vuG6qOG7o+G7oMWp4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqgw43hur7hu6PhuqDGsELhu6PhurzFqeG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G6uuG6quG7qeG7o+G6vuG7seG6vuG6qOG7o+G7jOG6sOG7o0/huqrhu6lC4buj4buMSsOK4bujw5JLQuG7o+G7jHnhur7hu6M24bq8w4Dhu6Niw5Lhu6Xhuqzhuqzhu4DDksOA4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5k14bqq4buW4bq+4bqo4buj4bugQsOCw4Hhu6N7M+G7g+G7oz3hu6Xhu6BCw4Dhu6M04buAUuG6ouG7jOG7o0HEkOG7o+G7jOG7peG7o+G7juG6quG7qULhu6Phu6DFqeG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7juG6quG7pVLhu6Phu47huqrhurLhu6NBTULhu6NI4bq+4bqo4bujM+G7gMOVQuG7jOG7o+G7g+G7peG6vuG7oz7hu6Xhu6Xhurzhu43hu6N7M+G7g+G7o+G6oOG7q+G7o8OA4bu54bq+4bujw4Dhu63hu47hu6N7xanhu6Mz4bul4bq+4buj4buO4bqqQuG7o+G6oMO9w5Xhu6PDksO94buO4buj4buO4bqqxanhur7huqrhu6PDgUjhur7huqjhu6NN4buj4buF4buAw5LhurzDgOG7oyPDlU/hu6Nw4buf4buhcuG7o8OA4buWS+G6vuG6qOG7o+G6vuG6quG7luG7o+G6oOG7q+G7o+G7jsaw4buA4bujw5Lhu6Xhu6PDisOM4buO4bujw4HEqOG7o+G6qsOMQuG7o+G7jELhur7huqrhu6Phu47DjeG6vuG7o8OB4bqq4buA4bujMuG7peG6qOG7pVDhu6Xhu6NN4bujNOG7j2Phu4/hu6N74bur4bq+4bqo4buj4buOQuG6vuG7o+G7pDzhuqfhu6PDgeG6quG7gOG7o0FC4bqy4buO4buN4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4buj4bq64bqq4bup4buj4bq+4bux4bq+4bqo4bujezPhu4Phu6Phu4Phu6Xhur7hu6M+4bul4bul4bq84buj4buM4bqw4buj4bqg4bq04buj4bq+4bqo4bqqxJDhu6NB4bul4bq+4buj4bq84bur4bq+4bqq4buj4bqgxrDhu4Dhu6PhuqDDjELhu6NB4buG4bq+4bqo4buj4bq6U+G7o+G6qkxP4buj4bqgw43hur7huqjhu6PDikpC4buj4bugSkLhu6My4bul4bqo4bulUOG7peG7o0FNQuG7o+G7peG6vuG6quG7o8OB4bqqReG7o8OB4buC4bq+4buj4bqq4bulQuG7o+G6vuG7scOK4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PhuqpMT+G7o+G6oMON4bq+4bqo4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5liQuG6tOG6vuG7o+G7oMOC4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6M14bqq4bu14buO4bujQOG7qeG6vuG7o+G7jsOVUuG6tuG6vuG7o0FJ4buj4buM4bqw4buj4bq+4buI4buj4bq84bucw4Hhu6PhuqrhurLhu47hu6Phu4zGoMOB4buj4bqg4bqk4buj4bq8xanDiuG7o+G6qsWpQuG7o+G6vOG7guG6vuG6qOG7o3sz4buD4buj4buD4bul4bq+4bujPuG7peG7peG6vOG7j+G7o+G7pOG6vuG6quG7o+G6vuG7hkLDs+G7o+G7nWJIQuG7o+G6oOG7q+G7o+G7jMOVUuG7o+G6vuG6qOG6qsOJ4buj4bq6w5nhu6Phu6DhurThu6Phu47hu5bEqOG6vuG6qOG7o+G6vOG7pULhu6PDgeG7mOG7peG7o8OKROG6vuG6quG7o+G7oMWp4buj4buOSELhu6PDgeG6qsO9T+G7o+G6vuG6quG7teG6vuG7o+G6oElC4bujw4p24buO4buj4bugSkLhu6Phu47huqrhu6fDgeG6quG7o+G7juG6qsagw4Hhu6PhuqDhuqThu6Phu45Ew4rhu6PDisOM4buO4bujw4Hhuqrhu4jhu6PhuqDGoOG6vuG6qOG7o+G7jsawQuG7o+G6oHlS4buj4buM4bulw5Xhu6PDisOM4buO4buj4bqoQuG7qULhu6PhuqDDvcOV4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4bujw4FI4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDDveG7juG7o0DDkuG7pXpC4bq84buP4bujJOG7huG7o+G6vMWp4buj4buOw5Lhu6lC4buj4bq+4bqo4bqqQsOCw4rhu6Phu47DjULhu6Phu47DguG7o+G6vuG6qsO94buO4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G6oEtC4buj4buOSELhu4/hu6M14bqq4buW4bq+4bqo4buj4buOSELhu6Phu4zhurDhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G6qkZC4buN4bujw5LDlOG7juG7o+G6ukLhur7huqrhu6Phur7huqjhuqpCw4LDiuG7o+G7juG7muG7o+G6oOG7huG7o+G7oMWp4buj4bq+4buI4buj4bq84bucw4Hhu6PhuqrEqOG6vuG7o+G6vuG7nuG7peG7neG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZNOG7j2Phu6Phu4zhurDhu6PDgeG7huG7o8OKw4zhu47hu6PhuqhC4bupQuG7o+G6oMO9w5Xhu6PhuqhC4bul4buA4buj4bqq4buew5Xhu6NN4bujQOG7rcOB4bujNMOZ4buj4buO4bua4buj4bq+4bqoxalS4bujcHItdeG7j+G7o2LGsELhu6PhuqB5UuG7ozLhu6Xhuqjhu6VQ4bul4buj4buM4bqw4bujw4Hhu4bhu6PDgcSo4buj4bqqw4xC4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqgSULhu6PDinbhu47hu6Phu6BKQuG7o8OB4bunw4Hhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7o+G6oMOMQuG7o03hu6Phu47DlVLhuqThur7hu6M14bqq4bu14buO4buj4bq8xanhu6My4bqiQuG7jMOV4bq64bqi4buje+G7gOG6vsOA4bul4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PDisWpw5Xhu6Phu6fhu4Dhu6MjM0Dhu6Phu6Qj4bujNELhurzhu6Xhur7hu6Phu6DFqeG7o2fDleG7juG7gOG7ozXhu6Xhuqjhu6XDiuG7gOG7juG7gOG7o8O0feG6vuG7juG6osOS4bujNELhurzhu6Xhur7hu5Hhu4/hu6MkeVLhu6Phu4zhurDhu6PhurzFqeG7o8OBxKjhu6PhuqrDjELhu6PhuqDhuqThu6Phu6Xhur7huqrhu6PDgeG6qsag4bq+4bqo4buj4buORuG7o8OTw5VS4bqy4buO4buj4buOecOK4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDikThur7huqrhu6Phu6BKQuG7o3sz4buD4buj4buD4bul4bq+4bujPuG7peG7peG6vOG7j+G7o3tjZ+G7oyThu7A1PuG7ky9P4buZ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đức lên ngôi số một bảng xếp hạng FIFA

Đức lên ngôi số một bảng xếp hạng FIFA
2014-07-18 00:59:56

TTO - Sau chức vô địch World Cup 2014, tuyển Đức nhận thêm một tin vui nữa khi họ đã chính thức phế truất Tây Ban Nha và leo lên ngôi vị số một bảng xếp hạng của FIFA.Ngôi vô...

Xiếc TP.HCM lại đoạt giải quốc tế

Xiếc TP.HCM lại đoạt giải quốc tế
2014-07-17 00:15:55

TT - Sáng 15-7, NSƯT Nguyễn Đức Thế - giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam - cho biết nghệ sĩ xiếc Bích Liên với tiết mục Lắc vòng đoạt huy chương đồng, vừa đem về cho xiếc...

Marvel “chuyển giới” cho thần sấm Thor

Marvel “chuyển giới” cho thần sấm Thor
2014-07-17 00:15:45

TTO - Nhà xuất bản truyện tranh Marvel (Mỹ) vừa công bố họ sẽ đổi giới tính cho nhân vật Thần sấm Thor từ một nam thần sang nữ thần.Nhân vật nữ anh hùng Thor với mái tóc vàng...

Xúc động trước những kỷ vật Hoàng Sa

Xúc động trước những kỷ vật Hoàng Sa
2014-07-17 00:15:34

TT - Những kỷ vật đặc biệt, đồng thời cũng là những minh chứng rõ ràng nhất về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vừa được trưng bày tại Bảo tàng...

Áo dài Việt đến các kinh đô thời trang

Áo dài Việt đến các kinh đô thời trang
2014-07-17 00:15:22

(TNO) - Việc đưa hình ảnh mang đậm văn hóa Việt, khẳng định chủ quyền đất nước qua thời trang ra thế giới là điều vô cùng ý nghĩa và cần thiết.

HLV Louis van Gaal ra mắt cầu thủ Manchester United

HLV Louis van Gaal ra mắt cầu thủ Manchester United
2014-07-17 00:14:48

TTO - HLV Louis van Gaal đã dùng máy bay riêng đến thành phố Manchester để gặp mặt các cầu thủ Manchester United (M.U) và chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. HLV Louis van Gaal đặt...

Tuyển Đức bị chỉ trích vì sỉ nhục Argentina

Tuyển Đức bị chỉ trích vì sỉ nhục Argentina
2014-07-17 00:14:38

TTO - Các cầu thủ Đức đang vấp phải phản ứng của dư luận và truyền thông vì màn ăn mừng quá lố bằng cách sỉ nhục tuyển Argentina.Các cầu thủ Đức chế giễu người Argentina bằng...

HLV Allegri ký hợp dẫn dắt Juventus trong 2 năm

HLV Allegri ký hợp dẫn dắt Juventus trong 2 năm
2014-07-17 00:14:28

TTO - Nhà cầm quân 46 tuổi Massimiliano Allegri đã nhận lời mời dẫn dắt CLB Juventus trong thời gian 2 năm. HLV Massimiliano Allegri dẫn dắt CLB Juventus trong thời gian 2 năm....

Chelsea tìm được người thay thế cho Ashley Cole

Chelsea tìm được người thay thế cho Ashley Cole
2014-07-17 00:14:18

TTO - Chelsea đã tìm được người thay thế cho vị trí của Ashley Cole sau khi bỏ ra 20 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ trái Filipe Luis của nhà vô địch La Liga, Atletico Madrid.Hậu...

Mỹ Linh thành “bà đỡ” Nhạc hội đêm hè

Mỹ Linh thành “bà đỡ” Nhạc hội đêm hè
2014-07-16 01:29:12

TTO - Chiều 15-7, ca sĩ Mỹ Linh đã giới thiệu Nhạc hội đêm hè tại TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án "Young hit young beat" do ca sĩ Mỹ Linh sáng lập và phát...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết