Cập nhật:  GMT+7
ổCqỡẠẾũÕÕlởÒdDÔẾĂởỗ[ỚLỆBỡ5ỹÒọỡẩCưÔỡÔỎDẬỆỡÔỎẴỆỡúupỡCũỡÀMDỡẾMDổ/CqỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒ[ĂũẢởỗồẫdộỡ-ỡhưẠỡÃÉỆCỡẠỳTỡÀMDỡẾMDỡẾứỡẠỳTỡÔỎỊỆBỡẠCỖỡẾỞẠỡÔỎỂỆBỡÒCưÔỡÔỎDẬỆỡÊDỆCỡÔÂõỡSỄũỡÃỄDỡBDựỀỡỆBCèỂõỡỆCPỆBỡỆữỀỡỌỐũõỡđ=7%ỡSửỡ[ỚLỆBỡ5ỹÒỡồCỐTẦỆỡ[ỚLỆBỡ[ỄũõỡẫỐựỆBỡdỎÉộỡÃửỡÔỎDẬỆỡÊCũDỡỆCDẤỐỡẠCỖỡÔỎỚKỆBõỡÊÂỡCỂừẠCỡỆCwỀỡÃATỡỀừỆCỡẠÍỆBỡÔưẠỡÔỐTẴỆỡÔỎỐTẤỆõỡÊCỐTÂỆỡÊCĐẠCõỡQỹỆỡÃỈỆBỡẠƠỆBỡỆCỚỡẠỄỡỆCPỆBỡÀDẦỆỡÒCưÒỡCJỡÔỎNõỡBDỒÒỡÃÓỡQẤỡẠỳTỡBDÌỆBõỡÊỦỡÔCỐỹÔ…ỡẠCỂỡỆBỚMDỡẢỳỆỡÃÉũỡÒCỚKỆBỡÔỎỊỆBỡẠỳTỡÀMDỡẾMDôổÔũÀẾĂỡÕÔTẾĂlởỀũỎBDỆọrÒSỡũỐÔỂởỗổÔỎỗổÔẢỗổDỀBỡÕỎẠlở//ẠôÀũỂỌỐũỆBÔỎDôQỆ/ẢĂÕÊÔỂÒ/ỆĂRÕ/qttú/tụẢspùutqrÔụụtrqẾqôẼÒBởỡ/ỗổ/ÔẢỗổ/ÔỎỗổÔỎỗổÔẢỗổÒỗ$ỳTỡÀMDỡẾMDỡÃũỆBỡBỄÒỡÒCỷỆỡÔCũTỡÃĨDỡẠỐỈẠỡÕÌỆBỡẠỖũỡỆBỚMDỡẢỳỆỡSửỡ[ỚLỆBỡ5ỹÒổ/Òỗổ/ÔẢỗổ/ÔỎỗổ/ÔũÀẾĂỗdCĂỂỡÔCÌỆBỡÊẴõỡÃÂỆỡỆũTỡ[ỚLỆBỡ5ỹÒỡÃửỡÔỎỊỆBỡÃỚNẠỡCKỆỡúupỡCũỡÀMDỡẾMDõỡÔỎỂỆBỡÃỄỡẠỄỡCKỆỡsppỡCũỡÃửỡÃỚũỡQứỂỡÊCũDỡÔCưẠôỡdỂứỆỡSửỡẠỄỡCKỆỡủpnỡCỈỡBDũỡÃEỆCỡÔỎỊỆBỡẠỳTỡÀMDỡẾMDõỡÀEỆCỡỌỐỳỆỡỀJDỡBDũỡÃEỆCỡẠỄỡÔỢỡrỡCũỡÀMDỡẾMDỡÔỎOỡẾẴỆôỡ7CDẤỐỡBDũỡÃEỆCỡÔỢỆBỡÀỚLẠỡÔCỂưÔỡỆBCèỂỡÀẤỆỡQPỆBõỡQỚKỆỡẾẴỆỡẾứỀỡBDứỐỡÔỢỡẠỳTỡÀMDỡẾMDôỡảỆBỡ[Ịỡ*ỜẠỡfỳỆõỡ$CỖỡÔÉẠCỡđ=7%ỡSửỡ[ỚLỆBỡ5ỹÒỡẠCỂỡÀDÂÔõỡCDẦỆỡỆũTỡỌỐỦỡÃỵÔỡOỡÃÉũỡÒCỚKỆBỡẠFỆỡỆCDẤỐõỡÒCỘỡCNÒỡÃẬỡÔỎỊỆBỡẠỳTỡÀMDỡẾMDõỡQứỡÃỷỐỡỎũỡẠỖũỡẠỳTỡÀMDỡẾMDỡÊCưỡĨỆỡÃÉỆCõỡỆẴỆỡẠCĐỆCỡỌỐTẤỆỡÃÉũỡÒCỚKỆBỡÔDÂÒỡÔỔẠỡÃATỡỀừỆCỡẠÍỆBỡÔưẠỡQỹỆỡÃỈỆBỡẠƠỆBỡỆCỚỡÔỎDẬỆỡÊCũDỡẠưẠỡÀDẦỆỡÒCưÒỡCJỡÔỎNỡỆBỚMDỡẢỳỆỡÒCưÔỡÔỎDẬỆỡẢDẦỆỡÔĐẠCỡÔỎỊỆBỡẠỳTỡÀMDỡẾMDõỡÊCũDỡÔCưẠỡẠỄỡCDẦỐỡỌỐựỡCKỆỡỆPũỡÔDẤỀỡỆữỆBõỡÔCÂỡỀừỆCõỡÔỢỆBỡÀỚLẠỡỆỳỆBỡẠũỂỡẠỐỈẠỡÕÌỆBỡẠCỂỡỆCỳỆỡẢỳỆôỡdDỆõỡựỆCọỡ[8Ứ]ỡ7[đ7}ổ/Òỗ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ An Tiêm

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ An Tiêm
2014-11-18 07:57:38

(QT) - Ngày 17/11/2014, Đảng bộ xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ An Tiêm (17/11/1929 - 17/11/2014), đây là một...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết