Cập nhật:  GMT+7
đủệếỗwịẨẨằêẤ{ũẪwờêeỦkũếWmyụầế{ốẤếẪẬByụếvủịũếẪủỉỗếẪủrếxjyủếỆDyụếụỵếớẠũđ/ủệeđẤếỗwịẨẨằêẤỦờịơêec){dế-ế9ỉỗếớừyủếỆDyụếụỵếớẠũếẬẢyụếwẰyếỆẰũếơũtyếẪưỗủếểểẫgềềủịếỗỳếẪũsxếymyụếẪủrếxjyủếẪẬýyụếẤủỉẪếẪẬũuyếvũyủếẪrẩếyủỀyụếymxếẦBịếủBFtyếỦkũếWmyụếc)Bkyụế{ẬừdếớlếẪốẤếẪẬByụếỗủựếớjýếớồFếxjyủếvủịũếẪủỉỗẩếẤủỉẪếẪẬũuyếớịếơjyụếủỳịếỗỉỗếwýjũếỗỏFếẪẬẠyụếỗỳếụũỉếẪẬừếvũyủếẪrếỗịýếyủẸếỗỏFếỗÁyụếyụủũtẤếơĩũếyụĩFếỆĩếỗỏFếmyếẦBkẫđẪịổwờếẨẪFwờằêxịẬụũyầểẤỄếịBẪýêeđẪẬeđẪơeđũxụếẨẬỗằê//ỗẫổịýẦBịyụẪẬũẫỆy/ơờẨvẪýẤ/yờỂẨ/ệffh/fíơểềighfểẪííễígwệẫữẤụêế/eđ/Ẫơeđ/ẪẬeđẪẬeđẪơeđẤeỖỏFếmyếẦBkếxịyụếwjũếẪủBếyủốẤếỗịýếỗủýếyụẸẶũếơỏyếỆDyụếụỵếớẠũếỦkũế(ủCđ/Ấeđ/Ẫơeđ/ẪẬeđ/ẪịổwờeỚryếyịFếẪýĩyếủBFtyếỦkũếWmyụếớlếẤủỉẪếẪẬũuyếớẸẲỗếụôyếệềíếủịếỗỏFếmyếẦBkẩếẪẬýyụếớỳếơũtyếẪưỗủếẪẬẠyụếẪốẤếẪẬByụếỗủEếFrBếẴếỆDyụếớẠũếVfẩếỄlếỦkũế(ủCếỆẰũếẪẬqyếệễếủịẩếỗủEếFrBếwĩếỗỏFếỗịxế7ỏyếƠBẩế9lếỚýĩũẫếYụýĩũếẬịếỆĩũếymxếẦBịẩếủBFtyếỦkũếWmyụếỗÉyụếớẸịếỆĩýếẪẬẠyụếẪủẾếyụủũtxếxẢẪếẨÀếwýjũếỗỏFếmyếẦBkếyủẸếxưẪế{ủỉũếWịyẩếỗịxế7ểẩếỗịxếỔỦẩếỗủịyủếvủÁyụếủjẪẩếỗịxếỖịẬịẩếổẸẴũếơịếỄịyủẩếổẮếẪẬỉũếỆĐẫẫẫế{ẬqyếỗẮếẨẴếỗỉỗếỗỏFếmyếẦBkếẪẬẠyụếẪủẾếyụủũtxếyĩFếủBFtyếẨpếẨẰxếỗỳếvrẪếwBốyếyủoxếỄỏFếơÊyụếvrếủýjỗủếớuếyủỏyếẬẢyụếẪẬýyụếẪủẶũếụũịyếẪẰũếvủÁyụếỗủựếẴếỆDyụếớẠũếỦkũế(ủCếxĩếỗỵyếẴếxẢẪếẨÀếỄlếỗỳếớũsBếvũtyếẪÊếyủũqyếẪẸẮyụếẪÊếyủẸếỦkũếWỏxẩếỦkũế>ẮyậếẤủõyếớõBếớryếymxếểềểềếớẸịếơũtyếẪưỗủếỗỏFếmyếẦBkếỆDyụếụỵếớẠũếẪmyụếwqyếểềềủịẩếymxếểềễềếwĩếệẫềềềủịẫếỔqyếỗjyủếỗỏFếmyếẦBkẩếủBFtyếỦkũếWmyụếỗÉyụếớlếẪốẤếẪẬByụếẤủỉẪếẪẬũuyếỗỉỗếwýjũếỗỏFếỗÁyụếyụủũtẤếơĩũếyụĩFếyủẸếỗịýếẨBếỆĩếủẠếẪũqBẫếỚryếyịFếẪýĩyếủBFtyếớlếẤủỉẪếẪẬũuyếớẸẲỗếẪẬqyếhệgếủịếỗịýếẨBẩếhgếủịếủẠếẪũqBếcẪẬẠyụếỗủEếFrBếẴếểếỄlếỦkũế>ẮyếỆĩếỦkũếỖủỉyủdẫếỚuếẪũrẤếẪĐỗếẪjýếớũsBếvũtyếẤủỉẪếẪẬũuyếỗỉỗếwýjũếỗỏFếẪẬẠyụếỗủEếwÊỗếyĩFếẴếỆDyụếụỵếớẠũẩếủBFtyếỦkũếWmyụếớịyụếỗỳếvrếủýjỗủếủĂếẪẬẲếỆsếụũịýếẪủÁyụếỆĩếớũtyếớryếvủBếẨkyếỄBõẪếẪốẤếẪẬByụậếyủỏyếẬẢyụếxÁếủứyủếyBÁũếổỵếẴếỆDyụếụỵếớẠũếớuếẪốyếơĐyụếyụBẠyếẤủỏyếổỳyếủỀBếỗẮếẪjũếỗủĂếổỳyếỗủýếỗỏFếẪẬẠyụẫế{ũyẩếkyủầếỦŨR}ếỤŨỊYỤđ/Ấe


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết