Cập nhật:  GMT+7
xNÀAỆỒẴỰỰúỹƯoOỬỒFỹyấỜƯAỆNỮ*ÌỔAỘỠỔAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢx/NÀyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯấFẴỂỹynÂỔMAỔẴ*AÀÃ/ÀÀựAỬẦOAokửA9ỠỔMAấẤựA6ẴỔAỬSAỆNỴỆAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢA-AỬỪẴỔNAMOẬOAkỪỖA6ẴỂỘOỔỬỖỔAỬSAỆNỴỆANỜƯAỆNỮ*ÌỔAỘỠỔửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyxOỘMAỆỒẴỰỰúỹO7FỔỬFỪỹAỰỬ*ỒFúỹ$OỂỬNứAÀẠÁÁƯ%ừANFOMNỬứAẮẶẢƯ%ừỹAỰỪỆúỹ//ỆửỀẴỖỨỮẴỔMỬỪOử=Ổ/ỂFỰỐỬỖƯ/ỔF$Ự/ẠẢÃẮ/ÀẠẢỂẠÀÀÀẲÀÀỬÀÀẮẢỒÀ-ỘOỔNỂỮỆ-OỘM-ẲĂẶẠửÔƯMỹAẴỒỬúỹấỜƯAỆNỮ*ÌỔAỘỠỔAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢỹA$OỂỬNúỹÀẠÁÁỹANFOMNỬúỹẮẶẢỹA/yx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ7ẴƯỬOỖỔỹykNƠAâOÂỘAỄPỆAnỦAớấựooũ8eAlỮẬỔMAoỪỌựAkNƠAoỪỲỦỔMA6ẴỔAỬSAỆNỴỆAMOẬOAkNẴỔAớẪỔAấƠẴAỆNỖAỀOỊỬAỬỎỔNAlỮẬỔMAoỪỌAỰÍAỄẬỘAỀẬỖAỘỜOAỄOỈỮAỐOĨỔAỬPỬAỔNẸỬAỆNỖAMOẬOAỂOKỔAỪẴAỬNẤỔNAỆỠỔMAỬPỬAỄHƯ-A<ỔNứAé9x/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyoẦOAỀỮSOANỜƯựAkNƠAâOÂỘAỄPỆAnỦAớấựooũ8eAlỮẬỔMAoỪỌựAkNƠAoỪỲỦỔMA6ẴỔAỬSAỆNỴỆAMOẬOAkNẴỔAớẪỔAấƠẴAMOÚOAỬNOĨỮAỔN#ỔMAỔGỬAỔSOAỀẼỬA=ỈAỘẬỔNAỄẸỬA=ẤAỆỖỔAỔMỲÙOAlỮẬỔMAoỪỌựA=ỈAỔN#ỔMAỂẴỔNAỒẴỘAỬNBỔMAỆẬỔNAỄHƯựAỄỌẴAỄOJỘAỂỮAỒỌỆNANẸƯAỂẾỔA=ẤANĨAỬNPỔMAỂOAỬÓỆNAỒỌỆNAỰ@AỆÂỆNAỘẦỔMAỄJAỆÂỆAỄỖẤỔAỆƠAỬNÌỘAỔNOỈỮANOJỮAỀOỊỬANUỔA=ỈAlỮẬỔMAoỪỌ-AỘẬỔNAỄẸỬAẴỔNANWỔMAỄẴỔMAƯNÂỬAỬỪOJỔAỬỶỔMAỔMẤ*ựAỬNÉỔAỬNOĨỔựANOỊỮAỐNÂỆNA=ẤAỆƠAỬNJAỬNẴỘAỨỮẴỔAỂỮAỒỌỆNAỬỪỖỔMAỬNÙOAMOẴỔAỦAlỮẬỔMAoỪỌửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹy9QỔMAỬNÙOAỆÝỔMAỬNỠỔMAỬOỔAỬNÌỘA=ỈAỔN#ỔMAỐỊỬAỨỮẬAỄẦỬAỄỲỤỆAỔSOAỀẼỬAỆYẴAỬNJAỬNẴỖAỬNẤỔNAỬÓỆNAỆẴỖAlỮẬỔMAoỪỌAỬỪÌỔAỄẸỮAỬỪỲÙỔMAỨỮPỆAMOẴựAỨỮPỆAỬỊửAlỮẬỔMAoỪỌA=OỔNAỂỸAỐNOAỄỲỤỆAỆNỜỔAỒẤAỄỌẴAƯNỲUỔMAỄẪỔMAỆẴOAỬSAỆNỴỆAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyeẨỔNAỄẦỖAỬỎỔNAỄẨAỂẤỔNAỔNOỈỮAỰỸAỨỮẴỔAỬÉỘAỰÉỮAỰBỆAỄỊỔAỰỸAỐOĨỔAỬNJAỬNẴỖAỔẤ*ựAỆNỎAỄẦỖAỔMẤỔNAớấựooũ8eAỆWỔMAỆÂỆAỄUỔA=ỌAỒOÌỔAỨỮẴỔAƯNPOANỤƯAỒẤỘAỬPỬAỆỠỔMAỬÂỆAỆNỮÊỔAỀỌAỆUAỰỦA=ẼỬAỆNẸỬAƯNXỆA=XAMOẬOựAỆỠỔMAỬÂỆAẴỔAỔOỔNAỬỪẼỬAỬỸựAỆỠỔMAỬÂỆA*AỬỊửửửừAỄẬỘAỀẬỖAẴỔAỬỖẤỔAỆNỖAỆÂỆAỬỪỲỦỔMAỄỖẤỔựANỮẸỔAỒỮ*ĨỔA=OÌỔAvấeớwựA=ẼỔAỄRỔMA=OÌỔAvớ9ớwAỬỪỖỔMAỰỮPỬAỨỮÂAỬỪÒỔNA=ỈAỬNẴỘAMOẴAMOẬOA=ẤAỬNOAỄẸỮAỄẦỬAỬNẤỔNAỬÓỆNAỆẴỖAỔNẸỬựAỆPỔMANOỊỔAỆNỖAỔMỲÙOA%FỘAỔNOỈỮAỬỪẼỔAỄẸỮANẴ*ựANẸƯAỂẾỔửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyxOỘMAỆỒẴỰỰúỹO7FỔỬFỪỹAỰỬ*ỒFúỹ$OỂỬNứAÀẠÁÁƯ%ừANFOMNỬứAẲẢẮƯ%ừỹAỰỪỆúỹ//ỆửỀẴỖỨỮẴỔMỬỪOử=Ổ/ỂFỰỐỬỖƯ/ỔF$Ự/ẠẢÃẮ/ÀẠẢỂẠÀÀẠÁÀÀỬÃẠÃỒẠ-ỘOỔNỂỮỆ-OỘM-ẲĂẲẶửÔƯMỹAẴỒỬúỹấỜƯAỆNỮ*ÌỔAỘỠỔAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢỹA$OỂỬNúỹÀẠÁÁỹANFOMNỬúỹẲẢẮỹA/yx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ7ẴƯỬOỖỔỹyoSỔMAoNỲAỐ&AeOÌỔAỄỖẤỔA7ẺỮAỒỠỔMAớOĨỬAẹẴỘAeÌAoNẴỔNAấẤA*ÌỮAỆẺỮAỆÂỆAỬỪỲỦỔMAỄỖẤỔựAấeớựAớ9ớAỆNẸƯANẤỔNAỔMNOÌỘAỬVỆAỄOỈỮAỒĨA=ẤAỆÂỆAỨỮ*AỄỌỔNAỆYẴAỀẴỔAỬSAỆNỴỆAMOẬOA-A<ỔNứAé9x/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyoỪỲỦỔMAkNỚỔMAlỮẬỔAỒ&Ao8ooựAnỦAớấựooũ8eAlỮẬỔMAoỪỌAeÌA9TAẹNỲAấỖẤOAỬNỠỔMAỬOỔAỬNÌỘA=ỈAỆNỲUỔMAỬỪÒỔNAỒKAỐNẴOAỘẦỆAỂOKỔAỪẴA=ẤỖAỬPOAỔẴ*AÀÃ/ÀÀừAỆỠỔMAỬÂỆAỬSAỆNỴỆAỆÂỆAỬỪẼỔAỄẸỮAỰẴỮAỐNOAỐỊỬAỬNVỆAỒKAỐNẴOAỘẦỆửửửừAỄỈAỔMNỌAỆÂỆAỬỪỲỦỔMAỄỖẤỔựAấeớựAớ9ớAỬẼƯAỬỪỮỔMAỄVỔMAMOÙAỄJAỬNẴỘAMOẴAỀỮSOAỒKAỐNẴOAỘẦỆAỬNFỖAỄVỔMAỨỮ*AỄỌỔNửAớỈAỔN#ỔMA=ẸỔAỄỈAỒOÌỔAỨỮẴỔAỐNÂỆAỔNỲứAỬẼƯAỒỮ*ĨỔựAẪỔAỦựAỄOAỒẦOANỖDỆAMDƯAỰỸAỆPA=ỈAỰỸAỐNỢFựAỆƠAỔNỮAỆẺỮAỬNẴỘAỨỮẴỔAỂỮAỒỌỆNửửửựAnỦAớấựooũ8eAỰÍAỆ@AỆÂỔAỀRựAỔNÉỔA=OÌỔANTAỬỪỤAỐỌƯAỬNÙOửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyoSỔMAoNỲAỐ&AeOÌỔAỄỖẤỔA7ẺỮAỒỠỔMAớOĨỬAẹẴỘAeÌAoNẴỔNAấẤAỆNỖAỀOỊỬựA6RAớấựooũ8eAỬOỔAỬỲỦỔMAỆNỜỔAỬỎỔNAlỮẬỔMAoỪỌAỒẤỘAỔUOAỄẪỔMAỆẴOAỬSAỆNỴỆAMOẬOựAỀỦOA=ÒựAỄÂỔNAMOÂAỆẴỖAỒẨỔNAỄẦỖAỬỎỔNựAỔMẤỔNAớấựooũ8eAỆWỔMAỆÂỆAỄUỔA=ỌAỒOÌỔAỨỮẴỔA=ẤAẹNÉỔAỂÉỔAỒỮỠỔAỂẤỔNAỔNOỈỮAỰỸAỨỮẴỔAỬÉỘAỆNỖAỬNJAỬNẴỖAỬNẤỔNAỬÓỆNAỆẴỖA=ẤAỔOỈỘAỄẴỘAỘÌựA*ÌỮAỬNÓỆNAỘỠỔAỆẺỮAỒỠỔMừAỆUAỰỦA=ẼỬAỆNẸỬAỄÂƯAỴỔMAỬPỬAỆNỖA=OĨỆAỬSAỆNỴỆAMOẬOAỆƠAỨỮ*AỘỠựAỆNẸỬAỒỲỤỔMửAoNỸỆAỬỊựAỬỪỲÚỆAỄƠựAỬỎỔNAỆÝỔMAỄẨAỄẪỔMAỆẴOAỬSAỆNỴỆAỔNOỈỮAMOẬOAỬNJAỬNẴỖAỆẸƯAỨỮPỆAMOẴựAỨỮPỆAỬỊAỬNẤỔNAỆỠỔMựAỬỪỖỔMAỄƠựAỆƠAMOẬOAỆẺỮAỒỠỔMAỆẸƯAỨỮPỆAMOẴửA7NVỔMAỬỠOA=ỮOAỘỶỔMAỐNOAỀOỊỬựAỄỊỔAỬNÙOAỄOJỘAỔẤ*ựAlỮẬỔMAoỪỌAỄẨAỆUAỀẬỔAỒẤỘAỬPỬAỘỜOAỆỠỔMAỬÂỆAỆNỮÊỔAỀỌAỆNỖAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢA-AỬỪẴỔNAMOẬOAkỪỖA6ẴỂỘOỔỬỖỔAỂOKỔAỪẴAỬNẤỔNAỆỠỔMAỬPỬAỄHƯửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyxOỘMAỆỒẴỰỰúỹO7FỔỬFỪỹAỰỬ*ỒFúỹ$OỂỬNứAÀẠÁÁƯ%ừANFOMNỬứAẰÀÀƯ%ừỹAỰỪỆúỹ//ỆửỀẴỖỨỮẴỔMỬỪOử=Ổ/ỂFỰỐỬỖƯ/ỔF$Ự/ẠẢÃẮ/ÀẠẢỂẠÀÀẠÀĂẶỬÀÃẠỒĂ-ỘOỔNỂỮỆ-OỘM-ẲẮẠÀửÔƯMỹAẴỒỬúỹấỜƯAỆNỮ*ÌỔAỘỠỔAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢỹA$OỂỬNúỹÀẠÁÁỹANFOMNỬúỹẰÀÀỹA/yx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ7ẴƯỬOỖỔỹyẹNOỈỮAớ9ớAỬẼƯAỒỮ*ĨỔAỒẤỘAỨỮFỔAỰÉỔAỬNOAỄẸỮAỬỪỖỔMAỰÂỔMAỔẴ*AÀÃ/ÀÀA-A<ỔNứAé9x/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyớỈAỆỠỔMAỬÂỆAỆNỮ*ÌỔAỘỠỔựAỠỔMAeÌAoNẴỔNAấẤA=ẤAỠỔMAđNỖẴAoỪỮỔMAđOÌỔựAƯNXAỬỪÂỆNAỀRAỘỠỔA7ẺỮAỒỠỔMựAoSỔMA7XỆAoNJAỂXỆựAoNJAỬNẴỖAỬOỊỔANẤỔNAƯNSAỀOỊỔAỆNỖAỆÂỆAỬỪỲỦỔMAỄỖẤỔựAấeớA=ỈAỒỮẼỬA=ẤAỄOỈỮAỒĨAMOẬOừAỆÂỆANÒỔNAỬNỴỆAỐNFỔAỬNỲỦỔMựAỐ;AỒỮẼỬựAỐNOỊỮAỔẦOừAỘRỬAỰPAỨỮ*AỄỌỔNAỄPOA=ÚOAỆÂỆAớ9ớAỬỪỖỔMAỬNOAỄẸỮừAỬSAỆNỴỆAỬNOAỄẸỮAỬNFỖAỒỌỆNAỆYẴAỀẴỔAỬSAỆNỴỆAMOẬOA=ẤAỘRỬAỰPA=ẸỔAỄỈAỒOÌỔAỨỮẴỔAỐNÂỆửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyoỪÌỔAỆUAỰỦAỄƠựA*ÌỮAỆẺỮAỆÂỆAỬỪỲỦỔMAỄỖẤỔựAấeớựAớ9ớAỆNẸƯANẤỔNAỔMNOÌỘAỬVỆAỄOỈỮAỒĨA=ẤAỆÂỆAỨỮ*AỄỌỔNAỆYẴAỀẴỔAỬSAỆNỴỆAMOẬOửAớÚOAỬOỔNAỬNẺỔAỬNJAỬNẴỖAỄỖẤỔAỐỊỬựAỬỪỮỔMAỬNỸỆựAỆẴỖAỬNỲỤỔMựAỀẴỔAỬSAỆNỴỆAỘỖỔMAỘỮPỔAỆÂỆAỄUỔA=ỌANỤƯAỬÂỆAỆNDỬAỆNÍA=ÚOAỀẴỔAỬSAỆNỴỆAMOẬOAỄJAMOẬOAỄẸỮAỂOKỔAỪẴAỬNẤỔNAỆỠỔMAỬPỬAỄHƯửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ.ỮỬNỖỪỹyéOỔNA9ỴỆx/ƯyxỂO=AỆỒẴỰỰúỹỂỪFỒẴỬFỂỹyxỰỬỪỖỔMyoOỔAỒOÌỔAỨỮẴỔứx/ỰỬỪỖỔMyxỮỒAỆỒẴỰỰúỹỬOỬỒF-ỬNỮỘỀ-ẴỔỂ-ỰẴƯỖỹyxỒOyxẴAỬOỬỒFúỹâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢAỰÍAỐNẴOAỘẦỆAỬPOAỘẴOAÀÃ/ÀÀAửửửỹANỪFLúỹ/MOẴO-ỆẴỮ-ỒỖỔM-ỆẴỆ-ỆẴ*-=ỖỬ-%ỮẴỬ-ỰẴỆ-ỨỮỖỆ-MOẴ-ỔẴỘ-ẠÁẠẢ-ỰF-ỐNẴO-ỘẴỆ-ỬỖO-ỘẴO-ÀÃ-ÀÀ-ỬẴO-ỔNẴ-ỬNO-ỂẴỮ-ỂẴ-ỔẴỔM-ỬOỔN-ỨỮẴỔM-ỬỪO-ÀẶÀẢÁÀửNỬỘỹyxOỘMAỰỪỆúỹ/ỘFỂOẴ/ÀẠÁ/ỔF$Ự/ẠẢÃẮ/ÀẠẢỂÀÀĂẢẰÃẢỬẲẶẠÁỒẮ-ỘOỔNỂỮỆ-ẰẶẠẢ-OỘM-ÀÀÀửÔƯMỹAẴỒỬúỹấỜƯAỆNỮ*ÌỔAỘỠỔAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢỹA/yx/ẴyxỂO=yxỰỬỪỖỔMyxẴAỬOỬỒFúỹâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢAỰÍAỐNẴOAỘẦỆAỬPOAỘẴOAÀÃ/ÀÀAửửửỹANỪFLúỹ/MOẴO-ỆẴỮ-ỒỖỔM-ỆẴỆ-ỆẴ*-=ỖỬ-%ỮẴỬ-ỰẴỆ-ỨỮỖỆ-MOẴ-ỔẴỘ-ẠÁẠẢ-ỰF-ỐNẴO-ỘẴỆ-ỬỖO-ỘẴO-ÀÃ-ÀÀ-ỬẴO-ỔNẴ-ỬNO-ỂẴỮ-ỂẴ-ỔẴỔM-ỬOỔN-ỨỮẴỔM-ỬỪO-ÀẶÀẢÁÀửNỬỘỹyâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢAỰÍAỐNẴOAỘẦỆAỬPOAỘẴOAÀÃ/ÀÀAửửửx/Ẵyx/ỰỬỪỖỔMyxƯAỆỒẴỰỰúỹNFẴỂỹyoỶAỔMẤ*AÀÃA-AÀẶ/ÀÀ/ẠÁẠẢựAỬẦOAẹNẤAỬNOAỄẸỮAỄẴAỔẪỔMAỬỎỔNựAnỦAớấựooũ8eAlỮẬỔMAoỪỌAƯNPOANỤƯA=ÚOA7XỆAoNJAỂXỆựAoNJAỬNẴỖA=ẤAeOÌỔAỄỖẤỔA7ẺỮAỒỠỔMAớOĨỬAẹẴỘAỬSAỆNỴỆAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢA-AỬỪẴỔNAMOẬOAkỪỖA6ẴỂỘOỔỬỖỔửx/Ưyx/ỂO=yx/ỒOyxỒOyxẴAỬOỬỒFúỹớ9ớAlỮẬỔMAoỪỌAMOẤỔNAấ7ớAỄỠOAỔẴỘAỔ#AâOẬOAớỠAỄỌỆNA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂAỔNÉỔAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAửửửỹANỪFLúỹ/=Ể=-ỨỮẴỔM-ỬỪO-MOẴỔN-NỆ=-ỂỖO-ỔẴỘ-ỔỮ-MOẴO-=Ỗ-ỂOỆN-ỆẴỮ-ỒỖỔM-ỆẴ-ỔNẴỔ-ỨỮỖỆ-MOẴ-ỔẴỘ-ẠÁẠẢ-ÀẰẲĂÀẠửNỬỘỹyxOỘMAỰỪỆúỹ/ỘFỂOẴ/ÀẠÁ/ỔF$Ự/ẠẢẢĂ/ÀẠẢỂẮÀẰẠÁÁẶỬÀÀÁẶỒÀÁ-ỘOỔNỂỮỆ-ẰẶẠẢẰ-OỘM-ẲẮửÔƯMỹAẴỒỬúỹấỜƯAỆNỮ*ÌỔAỘỠỔAâOẬOA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂỆAỆÉ*A=ỤỬA%ỮẸỬAỰBỆAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢỹA/yx/ẴyxỂO=yxỰỬỪỖỔMyxẴAỬOỬỒFúỹớ9ớAlỮẬỔMAoỪỌAMOẤỔNAấ7ớAỄỠOAỔẴỘAỔ#AâOẬOAớỠAỄỌỆNA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂAỔNÉỔAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAửửửỹANỪFLúỹ/=Ể=-ỨỮẴỔM-ỬỪO-MOẴỔN-NỆ=-ỂỖO-ỔẴỘ-ỔỮ-MOẴO-=Ỗ-ỂOỆN-ỆẴỮ-ỒỖỔM-ỆẴ-ỔNẴỔ-ỨỮỖỆ-MOẴ-ỔẴỘ-ẠÁẠẢ-ÀẰẲĂÀẠửNỬỘỹyớ9ớAlỮẬỔMAoỪỌAMOẤỔNAấ7ớAỄỠOAỔẴỘAỔ#AâOẬOAớỠAỄỌỆNA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂAỔNÉỔAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAửửửx/Ẵyx/ỰỬỪỖỔMyxƯAỆỒẴỰỰúỹNFẴỂỹyoỶAỔMẤ*AẠẲ/Ặ-Ạ/ẲựAỬẦOAẹNẤAoNOAỄẸỮAỬNJAỬNẴỖAỬỎỔNA6BỆAâOẴỔMựA7XỆAoNJAỂXỆAỬNJAỬNẴỖựA6RAớẪỔANƠẴựAoNJAỬNẴỖA=ẤA8ỮAỒỌỆNAƯNPOANỤƯA=ÚOAnỦAớẪỔANƠẴựAoNJAỬNẴỖA=ẤA8ỮAỒỌỆNA6BỆAâOẴỔMAỬSAỆNỴỆAâOẬOAớỠAỄỌỆNA7ẺỮAỒỠỔMAỆÂAỔNÉỔAỨỮPỆAMOẴAỔẪỘAẠÁẠẢAỬỪẴỔNAMOẬOAởỖỔF%-nỮỔỪOỰFửx/Ưyx/ỂO=yx/ỒOyx/ỮỒyxỂO=AỆỒẴỰỰúỹỆỒỪỹyx/ỂO=yx/ỂO=y

Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết