Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfDknXhu43huqFodOG7m8Oz4bqhw7Lhu4F44bqhZuG6v+G7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqF34buR4bubw7LhuqHhu6x4YuG7m8Oz4bqhV+G7r8O0IOG6oVfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhurPhuqF3w7Lhuq3hu5vDs+G6oWZ4c+G7jeG6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqjw6PEgzYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgNzThu6xXNeG6oS3huqHhu5rDs+G6qeG6sOG6ocOjw6Iv4bq1L8SD4bqjw6PEgzHhuqHDknXhu43huqFodOG7m8Oz4bqhw7Lhu4F44bqhZuG6v+G7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqF34buR4bubw7LhuqHhu6x4YuG7m8Oz4bqhV+G7r8O04bqhNMOSRkjhu7A14bqhd8O64bqhZsOyQWbhuqFmeHVm4bqhw7Lhu6Hhu7HhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqh4bqz4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqFmeHPhu43huqHhu5tkxqHhuqHEg+G6o8OjxIMy4bqhSHThu5vDs+G6oWbDsuG7j+G6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqHDkuG6onjhuqFH4bu34bubw7Mx4bqhWCpXKldYMeG6oeG7sMOy4buj4bqhRsOy4bu14bqhd8O0ZsOy4bqhWOG7hOG7mkfhuqF34buR4bubw7LhuqFmw7Lhu7XhuqF34buvw7XhuqFmeHVm4bqhw7Lhu6Hhu7Ey4bqh4bqz4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqFo4bq/eOG6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqjw6PEgzHhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oeG7rXjhurBr4bub4bqhZuG6rWbhuqFmw6rhu7HhuqFoY+G6oWbDsuG7teG6oWh14bubw7PhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhd3N34bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7s+G6oeG7rXjhur3hu5vhuqF2w4At4bqh4buteHNm4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqE04bus4buwLeG6oeG7rFZI4buwNTHhuqHDknXhu43huqFodOG7m8Oz4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oeG7rXhzZuG6oeG7scOy4buf4bubw7Mx4bqhw5J14buN4bqhaHThu5vDs+G6ocOSRkjhu7DhuqFo4bu5xrBm4bqh4buV4buNbOG7m+G6oXfhu53huqnhu5vhuqF3w4HhuqF34buR4bubw7LhuqFoauG7m+G6oeG6rmPhuqHDg+G6qeG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqF3c3cy4bqhxqB1d+G6oXZz4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqh4buxw7Lhuq134bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oXdq4bqh4buVanfhuqHDssaw4bux4bqhw4Phu6fhu43huqHhu6zhu7At4bqh4bqm4bua4bqhaGPhuqHhu7HDsuG6rXfhuqHDsnjhurDhuqHDsuG7jWx44bqh4buteGLhuqF3c3cy4bqhRuG6rWbhuqFmw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqhw7J4w6rhu5vhuqHhu5d44bqwbOG7m+G6oeG7rXjhur3hu5vhuqF2w4Ax4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhd+G7r8O0MeG6oXd44bqwbeG7m+G6oXbhu43hu5vDsjHhuqF3eOG6sG3hu5vhuqHhu6144bq94bub4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bubw7PDsuG7jcSpxqHhuqF3eWbhuqF3w7Jp4bud4bqhaHnhu5vDs+G6oWbDsuG7keG6oeG7l2zhu5vDsuG6oWbhu7XhuqfhuqFmw6rhu7HhuqF34buvxKnhu5sy4bqhw5Js4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhw4Nk4bub4bqh4buV4buNbOG7m+G6ocOy4buBeOG6oWbhur/hu5vhuqFoYsah4bqh4buFYuG7neG6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7PhuqF24bq74bub4bqhduG6qeG7m8Oz4bqhZsOy4buNauG7m+G6oWjDqnjhuqE0VlZGSDUy4bqhw5Js4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqh4buVauG6ocOy4bud4bqrZsOy4bqh4buE4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhduG7qTHhuqHhu4Xhuqfhu5vhuqHhu5vDs+G6qeG7m8OyMeG6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqFo4bu5xrBm4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqHhu7HDssO94bqhw7LGsOG7seG6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7s+G6oXfDssWp4buN4bqh4buFw7Xhu5vDsuG6ocOD4bqp4bqhduG6u+G7m+G6oXbhuqnhu5vDs+G6oWjhu41reOG6oWbDsuG7keG7m8Oy4bqhaGLGoeG6oeG7hWLhu53huqHhu5vDsuG7jWzGoeG6ocOD4buz4bqhd8Oyxanhu43huqFmw7Lhu41q4bubMuG6oSrhu4F34bqhZsOyw6p3MeG6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6oXfDsuG7jWp34bqh4buFw7Qx4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu41s4bub4bqhZ8OA4bqhd+G7r+G6ouG6oWbDsuG7neG6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7PhuqFWVkZI4bqhaOG7ucawZuG6oWd44bqw4bqhd+G7r8O14bqhaOG7teG6oXZz4bqh4buX4bu5xrDhu5vDszHhuqF3c3fhuqFmw7LDqnfhuqHhu5fhu7nGsOG7m8OzMuG6oUbhuq1m4bqhZmThu5vhuqFmQeG6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7Mx4bqhZuG7s8ah4bqh4buV4buN4bubw7LhuqF3auG6oWjhu41txqHhuqHhu6nhuqHDg8O94bubw7PhuqF24bq9eDHhuqHDg8O94bubw7PhuqHhuq7huqfhuqFo4bq/eOG6oXfhu7nhuqHhu7HDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6oXdk4bubw7PhuqF34buv4bu54bup4bubw7PhuqHDg2vhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oXdq4bqhw4PhuqnhuqF3ZOG7m8Oz4bqh4buVw7Ji4bqh4bubZOG7m8Oz4bqhw7Lhu4F44bqhZuG6v+G7m+G6oXfhuqvhu43huqFmw7LDueG6oWbDsuG7neG6oeG7lcOyeOG6ocODw4Bm4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oXfDsuG7teG6oTThu5Qq4buwVzUy4bqhRuG6rWbhuqFmw6rhu7HhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oeG7rXjhurBr4bub4bqhaGPhuqHhu6144bqn4bub4bqhd+G6vcah4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqHGoXV34bqhdnPhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqHhu614c2bhuqHhu7HDsuG7n+G7m8OzMeG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhd8OyauG6oXfhu6/hu4Hhu5sx4bqhd+G7jWvGoeG6oeG7l8OAZuG6ocOy4buBeOG6oWbhur/hu5vhuqFmw7Lhu53huqHhu5Qq4buwVzLhuqFX4bud4bqp4bub4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhaGPhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oXdzd+G6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oXd44bqwbeG7m+G6oeG7rXjhur3hu5vhuqFoxrB34bqhw6MvxIPhuqPDo8SDMeG6oXfDuuG6oWbDskFm4bqhw7J4w6rhu5vhuqHhu5d44bqwbOG7m+G6oWfDgOG6oeG7hcO04bqhaHXhu5vDs+G6ocOD4buNxKnhu5sx4bqhZ+G7jW7hu5vhuqF34buB4bux4bqh4buUKuG7sFfhuqFo4bqrd+G6oeG7lWp34bqh4buteGLhuqF3c3cx4bqhaGLGoeG6oeG7hWLhu53huqHhuqfhu5vhuqF34bud4bqp4bub4bqhd3jhurBsd+G6oWhz4buNMuG6oeG6s+G6oXfDsuG6reG7m8Oz4bqhZnhz4buN4bqh4bubZMah4bqhxIPhuqPDo8SDMeG6ocOSdeG7jeG6oWh04bubw7PhuqHDkkZI4buw4bqhd+G7geG7seG6oXfhu6944bubw7PhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqF3c3fhuqFm4bqtZuG6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7Mg4bqhR3jhurDhuqF34buvw7XhuqHhu5vDs8Oy4buNxKnGoeG6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqFnw4DhuqF34buv4bqi4bqhw4Phu4F34bqhZsOyw6p3MeG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqF34buNbOG7m+G6oeG7leG6pOG6oXfDsnjhu4F34bqhZsOy4bu14bqhaHXhu5vDs+G6oWjhuq3hu7HhuqFB4bubw7PhuqFm4bqtZuG6oeG7m8OyeOG6oWbhur944bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhxqHhu6Hhu43huqF3w7Xhu5vDsuG6ocOyeHPhu5vDs+G6ocOD4bqp4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oWbDsnPhu5vDs+G6oXfDsuG7jcSp4bub4bqhd+G6p+G7jTDhuqHhu5Xhu41s4bub4bqhd+G7neG6qeG7m+G6ocOD4bqp4bqhaOG7jWt44bqhZsOy4buR4bubw7LhuqHhu6144bqw4bqhZsOyauG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhw5J14buN4bqhaHThu5vDs+G6ocOSRkjhu7DhuqF34buR4bubw7LhuqFmw7Lhu53huqHhu7HDssO94bqhw7LGsOG7seG6ocOD4bun4buN4bqhd8O14bubw7LhuqHDssO14bubw7LhuqHhu5vDsuG7jWzGoeG6ocOD4buz4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhduG7qTHhuqHhu4Xhuqfhu5vhuqHhu5vDs+G6qeG7m8OyMOG6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqF3c3fhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHDsuG7gXjhuqFm4bq/4bub4bqhZsOy4bud4bqhw7J4w6rhu5vhuqHhu5d44bqwbOG7mzHhuqFn4buNbuG7m+G6oXfhu4Hhu7Ew4bqhd8Oy4bqnxqHhuqHGoeG7uXjhuqHhu4Xhuqfhu5vhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqhZuG6rWbhuqHDg2Thu5vhuqHhu4Vi4bub4bqhZuG7teG7m8Oz4bqhZnPhuqHDg+G6qeG6oeG7m+G6veG7m8Oz4bqhZuG6p+G7neG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhw5J14buN4bqhaHThu5vDs+G6ocOSRkjhu7DhuqFm4bqtZuG6oWbDquG7seG6ocOD4bqp4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqF34buNa8ah4bqh4buXw4Bm4bqh4buUKuG7sFcw4bqhZ3jhurDhuqF34buvw7XhuqF3c3fhuqFmw7Jq4bqhaHXhuqHhu4Xhuq3hu53huqFm4bqt4budMeG6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oXbhu6XhuqHhu5VqdzHhuqF3w7rhu5vDs+G6oeG7lWp34bqh4buveXfhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oeG7m8Ozw7Lhu41sxqHhuqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqhw5JGSOG7sOG6oXfDsmnhu53huqFow7Thu5vDsuG6oeG7leG6suKApuG6oeG7sMOy4bqtd+G6oeG7heG7jW144bqhZsOy4buR4bqhaOG6q+G7neG6oXfhuqvhu43huqFmeHVm4bqhw7Lhu6Hhu7Ex4bqhaHThu5vDs+G6oWbDsuG7j+G6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqHDkuG6onjhuqFH4bu34bubw7Mx4bqhWCpXKldYMeG6oeG7sMOy4buj4bqhRsOy4bu14bqhd8O0ZsOy4bqhWOG7hOG7mkfhuqF34buR4bubw7LhuqHhu5XDsuG6ueG7m8Oz4bqhaMO04bubw7LhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqh4buteOG6p+G6oXfhu5Hhu5vDsuG6oWhj4bqh4buvw6p34bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfhur3GoeG6oWhq4bub4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhw5JGSOG7sDHhuqFo4bq/eOG6oXfhu7nhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oXdq4bqhw7PEkeG7m+G6ocOD4bun4buN4bqh4bus4buwLeG6puG7mjLhuqFG4bqtZuG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHDkkZI4buw4bqhaOG6q3fhuqFo4bu5xrBm4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7lWp34bqh4buteGLhuqF3c3cx4bqhd+G7jWvGoeG6oeG7l8OAZuG6ocOD4bqp4bqhd8OyauG6oXfhu6/hu4Hhu5vhuqHhu5XDsnjhuqHDg8OAZuG6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqF3w7Lhu7XhuqF3w4Hhu5vDs+G6oeG7heG7ueG7p2bhuqHDg+G6ouG7m8Oz4bqhZsOyxJFmMuG6ocagw6lm4bqhZ8O94bqhw4Phu4HhurAx4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhw5JGSOG7sOG6ocOD4buD4bub4bqhZuG7n+G7m+G6ocahdXfhuqF2c+G6oXd04bub4bqhd+G6q+G7jTHhuqHhu5vEqeG7m+G6oWh04bubw7PhuqFmw7Lhu4/huqFoa+G6oeG7m8Ozw7LDtOG6ocOSdeG7jeG6oWh04bubw7PhuqHDkkZI4buw4bqhd+G7keG7m8OyMeG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqF34buNauG7seG6oXfhu7Nm4bqh4buteOG6reG7m+G6oXfhu6/hu41sd+G6oWbhuq1m4bqhZsOy4buR4bqhd8Oyw7ThuqFm4bu14bqn4bqhV+G7r3jhu5vDs+G6oeG7ueG7peG7m8OzMeG6oWbhu7XhuqfhuqHhu6x44bq94bub4bqh4bu14bqwMeG6oWbDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqhaHXhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFX4buR4bubw7LhuqHhu7XhurDigKbhuqFobeG6oXdk4bubw7PhuqFm4bu5xanhu5vDs+G6oWjhur944bqhd+G7ueG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhw5JGSOG7sOG6ocOD4bqi4bubw7PhuqHGoeG6q+G7m8OyMuG6oUbhuq1m4bqhZuG7peG6oeG7rXjhuqfhu5sx4bqhaOG7peG7m+G6ocODw7ThuqFm4bq/4bub4bqh4buVw7Ji4bud4bqhduG6rXfhuqHhu5Qq4buwVzHhuqFmw7J54bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqhw7J4w6rhu5vhuqHhu5d44bqwbOG7m+G6oVZWRkgx4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oWbDsnPhu5vDs+G6oXfDsuG7jcSp4bub4bqhd+G6p+G7jTHhuqHhu5fhuqnGoeG6oXdzd+G6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oXd44bqwbeG7m+G6oeG7rXjhur3hu5vhuqFoxrB34bqhxIMvxIPhuqPDo8SDMOG6oXdk4bubw7PhuqFm4bu5xanhu5vDs+G6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oeG7leG7jW3GoeG6oXfhu6/huqfhuqFmw7Jq4bqhaHXhuqF34bqr4buN4bqhZuG7peG6oXbhu6kx4bqh4buxw7Jz4buN4bqhw7LGsOG7seG6oWbDssOpd+G6oWbDsuG7ieG6ocOD4bun4buN4bqhZuG6rWbhuqF24bupMeG6oeG7heG6p+G7m+G6oeG7m8Oz4bqp4bubw7LhuqFobeG6oWbDsuG7keG6oWjhuqvhu53huqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqF3c3fhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHDkkZI4buwMuG6oUbhuq1m4bqh4buVw7J44bqhZmThu5vhuqFmQeG6ocOy4buBeOG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oeG7rXjhurDhuqHDsuG7neG6q2bDsuG6oXbhuqfhu53huqFmw7Lhu53huqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocahw6p34bqhaMOqd+G6oXZi4bub4bqh4bqueMOqd+G6oWbhu7XhuqfhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6oWfhur3hu5vhuqHGoeG6qeG6ocOD4buD4bub4bqhaGLGoeG6oeG7hWLhu53huqHhu5vDsnjhuqFm4bq/eOG6oeG7rXhzZuG6oeG7scOy4buf4bubw7My4bqhRuG7peG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqHhu6144bq94bub4bqhdsOA4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhZuG6v+G7m+G6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqh4buVauG6ocOy4bud4bqrZsOy4bqhZuG7s+G6oXfDsm3huqFobeG6oXfhu5Hhu5vDsuG6oWbDsuG7teG6oWh14bubw7PhuqHhu4Vz4bqhd+G7r+G7j+G6oWbhuq1m4bqh4bubw7N4dOG7m+G6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqh4buxw7Lhu4/huqFo4bq/eOG6oXfhu7nhuqFoYsah4bqh4buFYuG7neG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqh4bus4buwLeG6puG7muG6ocOD4bqi4bubw7PhuqFmw7LEkWYy4bqhw5Iq4bqmNi/hu7E3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giao lưu “Ngọn lửa tri ân”

Giao lưu “Ngọn lửa tri ân”
2012-07-19 07:08:45

(QT) - Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2012), tối qua 18/7/2012, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Trị phối hợp với Chi hội Nhà báo Đài Phát...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết