Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIMj4bu5xqHhu5F0w6Jx4buXw6nGocOiauG7l+G6sHZ04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDouKAnEzhu63GocOic+G6rsOixKnDqnXDouG7l8ah4buRc8OicW5zw6Jq4buXacOBw6Jy4bqweXThu5Vhw6JyaeG6qsOic+G6rsOic3fGocOibOG6vcOBw6Lhu7fDgOG6qsOiauG7l8OA4buLdOKAncOjL+G7l+G6p8SDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7Xhu5Ztw6lr4bq1xIPhuqHhu7Yj4bqjw6Itw6JA4bq5dOG7lcOi4bqnxJEvZC/huq3huqXhuqfhuq1hw6Lhu5bhu7HGocOiVMawdOG7lcOia2h0w6Lhu7bDgMOqdOG7lcOiI+G7ueG7o8Oiw4Hhu63Domrhu5fhurZqw6Lhu5fhu7HGocOidOG7leG7l+G7o8Oiw4Hhu7nGoeG7kXTDonHhu5fDqcahw6Jq4buX4bqwdnThu5XDosOB4bu54buddOG7l8Oi4oCcTOG7rcahw6Jz4bquw6LEqcOqdcOi4buXxqHhu5Fzw6JxbnPDomrhu5dpw4HDonLhurB5dOG7lWHDonJp4bqqw6Jz4bquw6LEqcOqdcOi4buXxqHhu5Fzw6Js4bq9w4HDouG7t8OA4bqqw6Jq4buXw4Dhu4t04oCdw6HDoiPhu5fDqXPDomvhurTDouG7l+G7scahw6J04buV4buX4bujw6Jqw7rDouG6qWNiw6Js4bq9xqHDosSpxqHhu5HDgMOibOG7j3TDosOB4bqyw6Jq4bq5asOiQcO9YcOixKnDqXTDonThu5Xhurt04buXYcOiauG6uWrDouG7l+G7scahYcOibHXhurt0w6LDgeG7l+G7kcOiamnhu7XDosOB4bufdOG7l2HDosSow6l0w6LDqXTDosOBdeG6u3TDouG7lcahw6l1w6LDgeG7l8awdOG7lcOiw4Hhu5904buXYcOi4buXw4DhuqrDtHRhw6LDgeG7l+G7o8Oi4bqo4bq/YcOiw4Hhu5fhurt04buXw6Lhu7Xhu5fhu6lhw6Lhu5bhu7HGocOiVMawdOG7lcOia2h0w6Jq4bq5asOiamnhu7XDouG6puG6u8OicuG6v3Thu5fDomzhur11w6LhuqfhuqvhuqfDouG6qOG6v2HDouG7teG7l+G6sHh04buVYcOiw4Hhu5fhu6PDosOB4bu5aXTDosOB4bu54buNdMOibOG7o8Opw6LEqeG6u3TDosOBdeG6u3TDosOB4bufdOG7l8Ohw6PDgcOpxKlybcOiQcOB4bqqcm0y4bq1c8Op4bu54buVxqF0OOG6reG7teG6qMOiw6nDgMOBdeG6tcSDw6PDgeG7ucSDw6PDgWvEg8OjxqFz4buVw6JB4bu5ajLhurUvL2rDocSpw6l14bu3w4DDqXThu5XDgeG7ucahw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6p+G6reG6rWUv4bqrxJFr4bqr4bqlZOG6pWXhuqllw4FixJHhuq1jY3LhuqfDoXDhu7Xhu5XhurXDoi/Eg8OjL8OBa8SDw6Mvw4Hhu7nEg8Ojw4Hhu7nEg8Ojw4FrxIPDo+G7tcSDUuG6v3Thu5fDomzhur11w6Lhu5bhu7HGocOiVMawdOG7lcOia2h0w6LDgeG7n3Thu5fDosOB4bu5w6l1w6LDgeG7hXThu5XDonPhuq7DosSpw6p1w6Lhu5fGoeG7kXPDomrhu5d1w6Js4bq9xqHDosSpxqHhu5HDgMOjL+G7tcSDw6Mvw4FrxIPDoy/DgeG7ucSDw6Mvw4HDqcSpcm3Eg0rhu5fhurB2dOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6LigJxM4butxqHDonPhuq7DosSpw6p1w6Lhu5fGoeG7kXPDonFuc8OiauG7l2nDgcOicuG6sHl04buVYcOicmnhuqrDonPhuq7DonN3xqHDomzhur3DgcOi4bu3w4DhuqrDomrhu5fDgOG7i3TigJ3Domt1w6Ij4bu5w4B04buVw6LhurB2dOG7lcOi4buW4buxxqHDolTGsHThu5XDomtodMOiKcahw7TDgcOiVMOpc8Oi4bu14buX4bq5w4HDomzhu7F04buVw6LhuqbhurvDouG7lcahw6l1w6Ij4bu5w4B04buVw6LDgWhzw6Lhu5bhu6/DosOB4bu5ecOidMawdOG7lcOia2h0YcOidMawdOG7lcOiw4Hhu5fGsHTDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDonThu5fhu4Nzw6Lhu5fhurDDvXThu5XDouG6tnThu5XDonJ4xqHDonHhu43DgMOi4buV4bulxqHDouKAnCPhu5fDrOG7tcOiccSQw6Lhu5fhurt04buXw6Js4buxdOG7lcOi4bqm4budw6LDqXTDosOBdeG6u3TDouG7lcahw6l1w6LDgeG7l8awdOG7lcOibOG6sHh04buVw6LEqeG7seKAncOiasSCw6nDolLGoeG7jXTDouG7lsahw7Thu7XDouG7tsOA4bupasOiw4Hhur3GocOiKcahw7TDgcOiVMOpc8Oi4bqm4bq7w6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6LigJxU4buBc8Oiw6l0w6LDgXXhurt0w6Lhu5XGocOpdcOiw4Hhu5fGsHThu5XDouG6reG6peG6p+G6reKAncOiw6HDoil3xqHDonPDg2rDomzhu5tq4buXw6LDgcOA4bqq4buNdMOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dMOi4bqmw6x0w6Js4buxdOG7lcOidMawdOG7lcOia2h0w6J0w7rGocOi4bu5xqHhu4104buVw6LhuqbhurvDonThu5XhurB4xqHDomtodMOidMO6xqHDomrhu5fDgHThu5XDonJ14bq9xqHDosSp4bunw6LDgWnDgcOiasOqw6Jq4bq5asOicnXhur3GocOic+G6rsOixKnDqnXDouG7l8ah4buRc8OicW5zw6Jq4buXacOBw6Jy4bqweXThu5XDomzhu5HDomzhu63GocOicmnhuqrDonPhuq7DomzhuqB04buVw6Lhu7fDgOG6qsOiauG7l8OA4buLdGHDomrhu5dpw4HDonLhurB5dOG7lWHDomzDqnPDosSpw6p1w6LDqXTDosOBdeG6u3TDosOB4bubdOG7l8Oic+G6vXThu5XDonHhu5fGocOiw4Hhu5fDqXPDouG7lcahw6nDouG7lcahw6l1w6LDgeG7l8awdOG7lWHDomzhu6t04buVw6LDgeG7l3jGoWHDomrhu5fhurB2dOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6JBw7LDouG7l+G7r8Oiw4Hhu7l5w6J04buV4bqweMahw6JraHTDosO9w6LhuqbhuqJ04buVw6JBaMOAYcOi4bqm4bqidOG7lcOi4bqow6lhw6Jq4bq5asOi4buVxqHDqcOibOG7nXThu5fDomrhu5fhu5t04buXw6JB4bq5auG7l8OibOG6sHlqw6JBw4LDomvDg3Thu5XDonPhuq7DosSpw6p1w6Lhu5fGoeG7kXPDomzhuqB04buVw6Jq4buXacOBw6Jy4bqweXThu5XDouG6pnfGocOiauG7l8ahw6Lhu7Xhu5fhu5vDosOB4buXaeG7tcOidOG7l2nDgcOhw6JK4buX4bqwdnThu5XDosOB4bu54buddOG7l8Oi4oCcTOG7rcahw6Jz4bquw6LEqcOqdcOi4buXxqHhu5Fzw6JxbnPDomrhu5dpw4HDonLhurB5dOG7lWHDonJp4bqqw6Jz4bquw6Jzd8ahw6Js4bq9w4HDouG7t8OA4bqqw6Jq4buXw4Dhu4t04oCdw6JBw7LDomzhurB5asOiw4Hhu7nGoeG7kXTDonHhu5fDqcahw6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6LDgeG6vcahw6Jq4bq5asOi4bqo4bq/YcOi4bu14buX4bqweHThu5Vhw6LDgeG7l+G7o8Oiw4Hhu7lpdMOiw4Hhu7nhu410w6LDgXXhurt0w6LDgeG7n3Thu5fDosOB4bqyw6J04buV4bq74bqqw6Lhuq1iL2TDouKAk8Oi4bqnYy/EkS/huq3huqXhuqfhuq3DouG6oXPhu6/GocOibOG7o8Opw6Lhu7Xhu5fhurB2dOG7lcOiw4Hhu5fhurRqw6Lhu5fGocO0dMOiauG7l+G6sHZ04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDomzhu63GocOic+G6rsOiw4Hhu7l1dOG7lcOi4bqmw7l04buVw6LhuqfDonThu5XhurvhuqrDosOB4bqyw6LEkcOi4buVxqF4LeG6p2PDouG7lcaheMOi4bqp4bqlw6Lhu7Xhu5fhuqDDgeG6o8Ohw6JR4buXxqHDonPDqXThu5XDonPhuq7Domrhuq5hw6Jz4bquw6JxbnPDomrhu5dpw4HDonLhurB5dOG7lcOibOG7j3TDosOB4buXw6lzw6Lhu5XGocOpw6Jq4buX4bqwdnThu5XDosOB4bu54buddOG7l8OidOG7leG6sHjGocOia2h0w6JBw7LDomzhurB5asOiw4Hhu7l5w6Lhu5XGoeG6ucOiYuG6pcOh4bql4bql4bqlw6Js4burdOG7lS9z4bquw6LhuqHhu5XGocOqc8OiYuG6pcOh4bql4bql4bqlw6Js4burdOG7lcOiQXXDouG6pnfGocOi4buVxqHhurnDonTGoeG7jXPDouG6quG7j8OB4bqjYcOi4bu5xqHhu4104buVw6Lhu5XGocOpw6Js4buddOG7l8Oiw4Hhu5fhurB2dOG7lcOixKnGoXThu5dhw6JyxqHDtMOBw6JB4buhw6LhuqFx4buXxqHDomzGocOic8OpdOG7lcOiw4Hhu5dtdcOiw4Hhu5fDs8Oi4buXdeG7hWrDouG7lcahaeG6qsOiauG7l+G6tnThu5XDonThu5fDrHThuqPDomzhurB5asOiw4Hhu7l5w6Lhu5XGoeG6uWThuqXDoeG6peG6peG6pcOibOG7q3Thu5Uvc+G6rsOhw6Ij4bq9xqHDouG7l+G7scahw6J04buV4buX4bujYcOicuG6v3Thu5fDomzhur11w6Lhu5bhu7HGocOiVMawdOG7lcOia2h0w6LDgeG7n3Thu5fDomzhur/DosOB4bu5w6l1w6LDgeG7hXThu5XDouG6qWNiw6Jz4bquw6LEqcOqdcOi4buXxqHhu5Fzw6Js4bqgdOG7lcOi4bu3w4DhuqrDomrhu5fDgOG7i3TDomrhu5d1w6Jq4bq5asOibOG6vcahw6LEqcah4buRw4DDosOB4buXw6lzw6Jr4bq0w6Lhu5fhu7HGocOidOG7leG7l+G7o8Ohw6IjxqF0YcOiw6p04buXOMOi4bu0w6Epw6Mv4bu1xIM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giao lưu “Ngọn lửa tri ân”

Giao lưu “Ngọn lửa tri ân”
2012-07-19 07:08:45

(QT) - Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2012), tối qua 18/7/2012, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Trị phối hợp với Chi hội Nhà báo Đài Phát...

Hướng Hóa: Trao 300 suất quà cho người nghèo

Hướng Hóa: Trao 300 suất quà cho người nghèo
2012-07-18 08:50:41

(QT) - Chùa Bà Đa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phối hợp với Ban đại diện Giáo hội Phật giáo huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa tổ chức trao quà từ thiện cho người dân trên địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết