Cập nhật:  GMT+7
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhu4Hhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoTizDiuG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqo4bubJuG7guG7pOG7nOG6qOG7nyRR4bqow5om4bus4buk4bqow5NY4bue4bqow5nhu7Lhu57huqLhuqhP4buK4buk4bqoTuG7oizhuqLhuqgqJOG6vk7hu6Lhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6ouG6qH1Q4bqoT+G7iuG7pOG6ouG6qOG7ouG7nuG7lCbhuqg9JuG7guG6ti/hu6JC4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buBw5LDik/huqzhurLhu7nhuqjGoeG7osWo4bqow6Lhu6Dhuqgq4buiIeG6qOG7n+G7oiHhu7Thu6Thu5zhuqgqJDxO4bqo4bufUuG7pOG7ouG6qCwi4bqi4bqo4bql4buiLOG6qCpRTuG7ouG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqo4buJ4bq/4buh4bux4bq94buJ4bqo4bqtYeG7ieG6v+G6qOG7m+G7oTThu4nhur/hurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhurbhu57DmeG7nOG6qCUkTuG7s+G6rC8vTsODTcOK4bumPSbDiuG7pOG7nCok4buew4N94bukL0/DkiVVKuG7piMv4bukw5JbJS9DQkJFL8SQ4bq6T0ThuqrDieG6qkLhuqrhurgqQkXDieG6ukThurjDmkLDg1Qj4buc4bqs4bqoL+G6suG7gVfhu57huqjDk1bhu6Thu5zhuqjhu6Thu6Lhu4rhu6ThuqhP4buK4buk4bqoKlLhu6Thu6Lhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qFUw4bqoQ+G6qkLDieG6qC3huqhD4bqqQ0LhuqLhuqjDmUlO4bqoTzrhuqhOxajhuqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqoVeG7osWo4bqoVeG7okbhu6ThuqhP4bum4bqoTeG7nuG7kuG7pOG6qMOTWOG7nuG6qFXhu6Lhu6Dhuqjhu6JKJuG6ouG6qCrhu6Lhu57hu5Dhu6Thuqgqw4rhu57huqLhuqhPUU7hu6LhuqhN4buU4buk4bui4bqi4bqoKlDhu6Thu6Lhuqjhu6JQ4buk4bui4bqoVeG7nuG7pOG7ouG6qCrhu5LhuqLhuqhO4bui4bug4buk4bui4bqoKiRR4bqi4bqow4rhu6Thuqjhu6Thu57hu6Thu6LhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qFXhu6Im4bqofTxO4bqi4bqoKuG7ouG7kuG6qOG7nOG7nuG7suG7nuG6qE7FqOG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqhP4buexqDhu6ThuqhN4bue4buS4buk4bqoI+G7oihO4bqoKuG7hiPhuqLhuqhV4buixajhuqjDmiHhu7Thu6Thu5zhuqjDk+G7hOG6qCrhur5O4bqow5NX4buk4buc4bqi4bqo4buC4buk4bui4bqo4buiIeG7uOG7pOG7nOG6qMOT4buS4buk4bqofeG7nuG7lE7huqjhu6Lhu6bhu4Dhu6Thuqgq4bui4buA4buk4bui4bqoTuG6vk7huqhO4buiUuG6qCrhu57hu5Am4bqi4bqo4buk4bui4bue4buUw5nhuqh9O+G6qCPhu6Lhur4q4bqoKiThu57hu5bhu6ThuqhV4bue4buk4bui4bqoKuG7kuG6qC3huqhd4buE4bqo4buiV+G7nuG6qE4sw4rhuqgqUuG7pOG7ouG6ouG6qCXhu6bhu6Thu5zhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoTizDiuG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqoVeG7osWow4rhuqjGsOG7h+G7h+G6qMOT4buE4bqo4bukWeG6qMOaPE7huqh9IeG7tirhuqg9JsOK4bqoVeG7osWo4bqoVeG7okbhu6ThuqLhuqgq4buiPuG6qCrhu6Lhur5O4bui4bqi4bqo4bukWeG6qMOaPE7huqgqJOG7kOG7pOG6qMOZ4buo4bue4bqow5pT4buk4bui4bqofTxO4bqofeG7gOG6qMOT4buGKuG6qMOTIeG7tk7huqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqoVeG7kirhuqg9JuG7guG6qMOT4bq+4buk4buc4bqoI+G7ouG7iOG7pOG6qFXhu6Lhu7jhu57Dg+G6qOG6pyHhu7Lhu57huqglPOG6qMOa4buE4buk4bui4bqow5Phu4bhu6bhuqhOLMOK4bqo4bufUuG7pOG7ouG6qCwi4bqi4bqoTeG6vsOZ4bqoJeG6virhuqhO4bq+TuG6qD0mIuG6qMOTUeG7pOG7ouG6qE4sw4rhuqgj4bui4bq+I+G6qMOaJkoq4bqi4bqoTjrhu6Thu5zhuqh94buy4bue4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nOG6qE7hu6Lhu4rDmcOA4bqo4bqtWOG7nuG6qMOZ4buy4bue4bqoLeG6qE/hu4rhu6ThuqhO4buiLOG6qC3huqgqJOG6vk7hu6Lhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qC3huqh9UOG6qE/hu4rhu6Thuqgt4bqo4bui4bue4buUJuG6qD0m4buC4bqi4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6LhuqjDk+G7hOG6qOG7ouG7puG7gOG7pOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqgq4buuKuG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqofTvhuqgq4buiw5Lhu6bhuqg9JiLhuqjDk1Hhu6Thu6LhuqhOLMOK4bqoI+G7ouG6viPhuqjDmiZKKuG6ouG6qCrhu6Lhu5bhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqh9w4rhu57huqgqJMav4bqow5rhu4DhuqhOw53huqg9JsOK4buk4bqoPSYi4buY4buk4bqow5o8TuG6qOG7pOG7ouG7gOG6qOG7pCHhu7JO4bqow5NRw4rhuqgj4buiIcOd4buk4buc4bqi4bqow5Phu4bhu57huqhP4bue4buU4buk4bqoTuG7ouG7puG6qCDhuqhO4bui4bug4bqi4bqo4buk4bucJiLhu5Thu6Thuqh94buo4buk4buc4bqoTizDiuG6qE4+4bqoKiThu57huqh94buA4bqo4buJ4bui4buK4buk4bqoT+G7iuG7pOG6ouG6qOG7nMWoI+G6qCPhu6LEqOG7pOG6qH3hu4Dhu6bhuqh94bue4buUTuG6qCPhu6Lhur4q4bqoKiThu57hu5bhu6ThuqhV4bue4buk4bui4bqoKuG7kuG6qC3huqhd4buE4bqo4buiV+G7nuG6qE4sw4rhuqgqUuG7pOG7osOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bufJOG7puG7pOG7nOG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoVTDhuqhD4bqqQsOJ4bqoLeG6qEPhuqpDQuG6ouG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqoKljhuqhO4buiKE7huqhD4bqq4bqoVTDhuqjhu6Lhu6gj4bqi4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjDk8Wo4bqoTsWo4bqoQuG6quG6qFUw4bqo4bui4buoI+G6qCrhu6Ih4bu04buk4buc4bqoVTDhuqLhuqhC4bqq4bqoVTDhuqjhu6Lhu6gj4bqow5Phu5bhuqjhu5zhu57hu4Lhu57huqg9JiLhu5Iq4bqoTuG6vk7huqh94buI4buk4bqow5Phu5jhuqgj4bui4bq+KuG6qCXhu57hu6Thu6Lhuqjhu5zhu557w4rhuqjhu6LDiuG7nuG6qFUw4bqo4bui4buoI+G6qCrhu6Ih4bu04buk4buc4bqoVTDhuqLhuqjDk+G7hOG6qE3DiuG7pOG6qOG7ouG7gOG7pOG7ouG6qEPhurrhurzhuqjhu6Thu5zhu6JR4bqoPSYi4buSKuG6qH3hu5jhuqg9JiLhuqjhu6Lhu6bhu4ZO4bui4bqi4bqoVeG7kuG6qOG7ouG7puG7hk7hu6Lhuqgj4bui4bq+KuG6qCok4bue4buW4buk4bqoVeG7nuG7pOG7ouG6qCrhu5Lhuqgt4bqoXeG7hOG6qOG7olfhu57huqhF4bqo4bukRsOZ4bqofeG7gOG6qOG7okjhu6Thu5zhuqjhu6RGw5nhuqLhuqgj4bui4buK4buk4bqoTVjhuqjhu6Thu5wmVuG7pOG6qMOaPE7huqhO4bui4bum4bqow5PEqCbhuqgqIeG6qCPhu6Lhur4q4bqoKiThu57hu5bhu6ThuqLhuqh94buY4bqoTsOd4bqoTuG7ouG7kuG6ouG6qE7hu6Lhu6Dhu6Thu6Lhuqgl4bq+TuG7ouG6qH3hu4Dhuqg9JiLhuqjDk1Hhu6Thu6LhuqhO4bui4buS4bqow5NX4bqoKuG7huG7nuG6qMOTUcOK4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nMOD4bqoxrDhu57hu5RO4bqoTcOK4buk4bqo4bui4buA4buk4bui4bqo4buJ4buc4buiUeG6qD0mIuG7kirhuqhOLMOK4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6LhuqhN4buC4bum4bqow5Phu4LDmeG6qCrhu6Dhu6Thu6LhuqhO4bus4buk4buc4bqoVeG7osOK4bue4bqi4bqow5nhu57hu6Thu6LhuqhN4buGTuG7ouG6qH3hu4DhuqjDkyHhu7ZO4bqoKuG7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqoKuG7osOS4bum4bqow5M/4buk4buc4bqoPSYi4bqoKiRQ4buk4bui4bqi4bqoPSYi4bqow5NR4buk4bui4bqoTizDiuG6qMOsJkoq4bqow6LDiuG7pOG6qOG7ouG7gOG7pOG7ouG6qH1G4buk4bqoTeG7guG7pOG6qD0mIuG6qCPhu6Lhu4bDmeG6qCPhu6Lhur4j4bqow5omSirhuqh94buA4bqow5M/4buk4buc4bqoKuG7okvDmeG6qD0mIuG7mOG7pOG6qD0mIuG7kirhuqjDk1Hhu6Thu6LhuqhOLMOK4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoT+G7puG6qMOsJkoq4bqo4bufWOG6qE7hu6IoTuG6qE7hu6Lhu6Dhu6Thu6Lhuqg9JiLhu5jhu6ThuqjDk1HDiuG6qCPhu6Ihw53hu6Thu5zhuqh94buA4bqoTuG6vk7huqjDmiZKKuG6qMOa4bue4buQ4buk4bqoPSbDiuG7pOG6qD0mIuG6qMOTUeG7pOG7osOD4bqo4bql4bq+TuG6qOG7pOG7nOG7olHhuqg9JiLhu5Iq4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoJcOKJuG6qFXhu6Lhu57huqjDkyHhu7ZO4bqoKuG7ouG7rOG7pOG7nOG6qD0mw4rhuqLhuqhNw4rhu6Thuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqjDk+G7hOG6qMOTIeG7tk7huqjhu6HDouG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqo4buk4buiw4rhu6Thu6LhuqhO4buixajhu6Thu5zhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qFXhu6LDiuG7nuG6qMOT4buS4buk4bqoTuG6vk7huqhO4buII+G6ouG6qE7hur5O4bqo4buk4buc4buA4buk4bui4bqofeG7gOG6qOG7ieG7ouG7iuG7pOG6qE/hu4rhu6TDg+G6qOG7n+G7oiHhu7Thu6Thu5zhuqgqJDxO4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqi4bqo4buhw6Lhu4nhuqfhuqgqSiPhuqgqJCbhu6Thu5zhuqhO4buiUuG6qMOT4buG4bum4bqoJeG7iibhuqgl4bq+KuG6ouG6qD0mIuG7kirhuqjDmuG7nuG7lCrhuqh94buy4bue4bqoPSYi4buSKuG6qCrhu4rDmeG6qE7DiuG7puG6oOG6qOG7ocOi4buL4buf4buf4bubxrDhu4nhuqgqUuG7pOG7ouG6qH3hu4DhuqhO4bq+TuG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCokUeG6qC3huqhd4buE4bqo4buiV+G7nuG6qCPhu6Lhu67hu57huqjhu6Lhu7Yj4bqo4buc4bue4bq+w5nhuqgl4bq+KuG6qMOTSyLhuqjDmeG7huG7pOG7ouG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqgq4bq+TuG6qComIuG7kOG7pOG6qCokJiLhu5jhu6ThuqLhuqh9SuG7pOG6qMOTV+G7pOG7nOG6qOG7ieG7ouG7iuG7pOG6qE/hu4rhu6Thuqgq4buG4bum4bqoJTzhuqjDk1bhu6Thu5zhuqgq4buiJkrhu6ThuqhOw4rhu6bhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qF3hu4Thuqjhu6JX4buew4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqLhuqjhu5/hu6Ih4bu04buk4buc4bqoKiQ8TuG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6ouG6qE7hur5O4bqow6LDiuG7pOG6qE4sw4rhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqLhuqjhu59Y4bqow5Phu4bhu57huqhN4bue4buWJuG6qH3hu4DhuqjDk+G7huG7nuG6qE3hu57hu5Ym4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6Lhuqgq4buiPE7huqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqgq4buuKuG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqofTvhuqjhu5zhu57hur7DmeG6qCXhur4q4bqoKuG7osOS4bum4bqoPSYi4bqow5NR4buk4bui4bqoKuG7huG7nuG6qMOsJkoq4bqo4buB4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qOG7nOG7nuG6vsOZ4bqoJeG6virhuqhOLMOK4bqo4bubJuG7rk7huqjhu6JX4bue4bqofeG7gOG6qOG7geG6reG7ieG6p8OD4bqo4buf4buiPE7huqjhu6Lhu57hu5Thu6ThuqjDk8SoIuG6qMOTLOG6qE7hur5O4bqo4buiUOG7pOG7ouG6qCrhu6IoTuG6qOG7nOG7nuG6vsOZ4bqoJeG6virhuqjhu6Thu6Ih4bqoXcOSw5nhuqhd4buMKuG6qE3hur7hu6bhuqhO4bq+4bum4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qCrhur5O4bqoTizDiuG6qOG7n+G7oiHhu7Thu6Thu5zhuqgqJDxO4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqi4bqo4buhw6Lhu4nhuqfhuqLhuqjGsOG7nuG7lOG7pOG6qMOt4buj4buJ4bqn4bqi4bqo4bufNOG7ieG6p+G6oOG6qF3DksOZ4bqoXeG7jCrhuqhO4bq+TuG6qCrhu7ThuqgqJFDhu6Thu6LhuqLhuqhN4bq+4bum4bqoTuG6vuG7puG6ouG6qE884bqoKuG7ouG7guG7puG6qOG7pOG7nOG7olHhuqg9JiLhu5Iq4bqoT+G7puG6qOG7ocOi4buJ4bqn4bqofeG7gOG6qE7hur5O4bqoKljhuqhO4buiKE7huqhV4bui4bq+TuG6qCokUOG7pOG7ouG6qFUw4bqo4bui4buoI+G6oOG6qOG7nOG7nuG6vsOZ4bqoJeG6virhuqhO4bui4buIKuG6qH3hu4jhu6ThuqLhuqgqJOG7guG6qMOa4bu04bue4bqoTuG7ouG7iCrhuqh94buI4buk4bqg4bqow5rhu4gi4bqoI+G7ouG7nuG7kibhuqgq4bug4buk4bqo4buk4bui4bue4buUw5nhuqhO4bq+TuG6qE7hu6IoTuG6qE/DiuG7pOG7ouG6qE/hu6bhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqhNxKgm4bqg4bqo4buc4bue4bq+w5nhuqgl4bq+KuG6qE1I4buk4buc4bqo4buiUOG7pOG7ouG6qCrhu6IoTuG6qE7hu6Lhu4gq4bqofeG7iOG7pOG6ouG6qOG7nOG7nuG7guG7nuG6qCokUOG7pOG7ouG6qCrhu4bhu57huqgj4bui4bue4buQ4buk4bqo4bui4buoI+G6qE4sw4rhuqjhu5/hu6Ih4bu04buk4buc4bqoKiQ8TuG6qOG7geG6reG7ieG6p+KApuG6qOG6reG7nuG7lsOZ4bqo4bukWOG7nuG6qE1KKuG6qCok4bum4buk4buc4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qE7hu6Lhu4gq4bqofeG7iOG7pOG6ouG6qCok4buC4bqow5rhu7Thu57huqhO4bui4buIKuG6qH3hu4jhu6Thuqgq4buG4bue4bqoTuG6vk7huqhVMOG6qOG7ouG7qCPhuqjDk+G7hOG6qCrhu6Lhu5bhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqgq4bue4buk4bui4bqoKuG7osSo4buk4bqoT+G7iuG7pOG6qE7hu6Is4bqo4buk4buc4buiUeG6qCokIeG7tOG7pOG7nOG6ouG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqhV4buiw4rhu57huqLhuqhO4bu44bue4bqow5nhu7jhuqLhuqgq4buiw43hu6Thu5zhuqgq4buiR+G7pOG6qH3hu4Dhuqgq4bui4bue4buSKuG6qCrhu6I8TuG6ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqgqWOG6qMOT4buG4bue4bqoTeG7nuG7libhuqLhuqjDk+G7huG7nuG6qE3hu57hu5Ym4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6LhuqjDk+G7hOG6qCrhu6I8TuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qCrhu64q4bqoPSYi4buY4buk4bqoTuG7ouG7iCrhuqh94buI4buk4bqow5Phu67hu57huqh94buy4bue4bqo4buhw6Lhu4nhuqfhuqLhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqow5Mo4buk4buc4bqow5PEqCbhuqhO4bq+TuG6qE7DneG6qD0mw4rhu6ThuqhO4buiJiLhu5Dhu6ThuqjDmeG7rOG7pOG6qCrhu6ImV07huqjhu6HDouG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqofeG7mOG6qCok4bq+TuG7ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoTuG6vuG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qH3hu4DhuqgqJOG6vk7hu6Lhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qMOT4buG4bue4bqoT+G7nuG7lOG7pOG6qCok4bum4buk4buc4bqoKuG7ojxO4bqoKuG7ouG7nuG6qE7hu6IoTuG6qCok4bq+TuG7ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqofTvhuqjDkyHhu7ZO4bqo4buc4buew4rhu6bDg+G6qOG7n+G7ouG7rOG7pOG7nOG6qD0mw4rhuqhO4bui4buIKuG6qH3hu4jhu6ThuqLhuqhOPuG6qCok4bue4bqoKuG7ouG7iCLhuqjDkyHhu7ZO4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qE4sw4rhuqjDk+G7huG7nuG6qE3hu57hu5Ym4bqg4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qE4sw4rhuqhOw53huqg9JsOK4buk4bqoT+G7iuG7pOG6qE4+4bqg4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qH3hu4jhu6ThuqjDk+G7mOG6qE0oTuG6qF0/TuG6ouG6qOG7ouG7huG7pOG6qE7hu6Lhu5LhuqLhuqhV4buiJiLhu5Iq4bqow5Phu57hu5bDmeG6qCok4buQ4buk4bqoKuG7iCrhuqhO4buC4bqoTuG6vk7huqjDmlPhu6Thu6Lhuqh9PE7huqhOLMOK4bqow5Phu7Thu57huqgl4buu4buk4buc4bqoXeG7hOG6qOG7olfhu57huqDhuqgq4bui4bus4buk4buc4bqoPSbDiuG6qE7hu6Lhu4gq4bqofeG7iOG7pOG6ouG6qMOT4buG4bue4bqoTeG7nuG7libhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqgqUuG7pOG7ouG6qCrhu6Lhu5bhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqh94bue4buUTuG6qOG7nOG7nuG6vsOZ4bqoJeG6virhuqgqJDxO4bqoKuG7nuG7kiPhuqjDk+G7ruG7nuG6qH3hu7Lhu57huqhO4bq+TuG6qE7DneG6qD0mw4rhu6ThuqLhuqhO4bq+4bqo4buk4bui4buK4buk4bqoTVHhuqhO4bui4buIKuG6qH3hu4jhu6ThuqjDmVcq4bqoTuG6vk7hu6LhuqjDmeG7nuG7pOG7ouG6qE3hu4ZO4bui4bqoKiQh4buyTuG6qOG7ieG7ouG7iuG7pOG6qE/hu4rhu6TDg+G6ti8j4bqy4bq2KsOKTcOaw5LhuqglKiLDmsOS4buz4bqsw5nDiiThu5zhu57hu6TDgEMjXeG6qMOKJirhu6bhuqzhurLhurYqJOG6suG6tipP4bqy4bq24buew5nhu5zhuqglJE7hu7PhuqwvL07Dg03DiuG7pj0mw4rhu6Thu5wqJOG7nsODfeG7pC9Pw5IlVSrhu6YjL+G7pMOSWyUvQ0JCRS/EkOG6uk9E4bqqw4nhuqpC4bqq4bq4KkJFw4nhurpE4bq4w5pDw4NUI+G7nOG6rOG6qC/hurLhurYvKk/hurLhurYvKiThurLhurYqJOG6suG6tipP4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6ssOtMOG6qOG7ouG7qCPhuqgq4buiKOG6qEPhuqot4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6LhuqhV4buixajDiuG6qMaw4buH4buH4bqi4bqo4buk4bui4bue4buUw5nhuqhVMOG6qEPhuqpCw4nhuqgt4bqoQ+G6qkNC4bqoLeG6qDjhu6Thu6LDgOG6qOG7nyTEqOG7pOG6qOG7nyYi4buY4buk4bq2LyPhurLhurYvKk/hurLhurYvKiThurLhurYvKsOKTcOaw5LhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bqt4bue4buWw5nhuqjhu6RY4bue4bqoTUoq4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqo4buc4bue4bq+w5nhuqgl4bq+KuG6qCrhu6JLw5nhuqgqJMOK4bqow5rhu4Dhuqgq4bug4buk4bui4bqoI+G7ouG7guG7pOG6qE3hu57hu5Thu6ThuqgqJOG7kOG7pOG6qE7DneG6qCXhu7jhuqhdw5LDmeG6qF3hu4wq4bqoJTzhuqgj4buiOuG6qOG7ouG7tiPhuqh94buy4bue4bqoPSYi4bqow5NR4buk4bui4bqoTizDiuG6qCPhu6Lhur4j4bqow5omSirhuqh94buA4bqoKuG7ojxO4bqoKuG7nsag4buk4bqoTizDiuG6qMOTUcOK4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nMOD4bqo4bqtSU7huqhN4bue4buUKuG6qD0mw4rhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqo4buc4bue4bq+w5nhuqgl4bq+KuG6ouG6qMOT4buE4bqoI+G7ouG6virhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqoVeG7osWo4bqoVeG7okbhu6ThuqLhuqh9IeG7suG7pOG7nOG6qMOZR07huqgqJOG7puG7pOG7nOG6qCrhu6I8TuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qD0mIuG6qMOTUeG7pOG7ouG6qE4sw4rhuqgj4bui4bq+I+G6qMOaJkoq4bqofeG7gOG6qOG7pOG7nOG7olHhuqg9JiLhu5Iq4bqoTizDiuG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqi4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6LhuqhNw4rhu6Thuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqjhu6Thu5zhu6JR4bqoPSYi4buSKuG6qOG7nOG7nuG6vsOZ4bqoJeG6virhuqLhuqgq4buiw5Lhu6bhuqjDk8Wo4bqoT+G7gOG7pOG7ouG6qCXhu67huqh94buu4buk4bqoKinhuqjhu6Thu5wmVuG7pOG6qMOTxKgm4bqoKiHhuqhO4bus4buk4buc4bqoKiQm4buk4buc4bqo4bui4buG4buk4bqoQ+G6qkLDieG6qC3huqhD4bqqQ+G6quG6qE/hu6bhuqgqUuG7pOG7ouG6qD0m4buC4buk4bqow5og4bqow5Phu5bhuqgqJOG7guG6qOG7ouG7kirhuqjhu6Thu7bhuqjDk+G7qOG7pOG7nOG6qH3hu67hu6Thuqjhu6vhuqfhuqXDouG6qCop4bqoREIvQkMvQ+G6qkLEkOG6qCok4bu44bqofeG7mOG6qCokIeG7sk7huqLhuqjDmuG7gMOZ4bqow5rhu4Dhu6Thu6LhuqjDmeG7huG7pOG7ouG6qCpQ4buk4bui4bqo4buiUOG7pOG7ouG6qCrhu4Dhu57huqhO4bui4bug4buk4bui4bqoTizDiuG6qE7hur5O4bqoT+G7psOK4buk4bui4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6qCok4bum4buk4buc4bqow5pT4buk4bui4bqofTxO4bqoXeG7iiLhuqhPPOG7pOG7nOG6qH3hu4Dhuqjhu6Thu7bhuqhO4bus4buk4buc4bqg4bqoT+G7gOG7pOG7ouG6qOG7pOG7nCZW4buk4bqofeG7ruG7pOG6qMOTxKgm4bqoKiHhuqhO4bus4buk4buc4bqow5Phu5bhuqhd4buKIuG6qE884buk4buc4bqoTuG7iCPhuqgq4buuTuG6qELhuqrhuqrhuqgj4buixq/hu6Thu5zhuqjhu6Lhu6hO4bqoKuG7osOKIuG6qCrhu6Lhu5Lhuqgj4buixq/hu6Thu5zhuqjhu6Lhu6hO4bqoKuG7hsOZ4bqi4bqoI+G7osav4buk4buc4bqo4bui4buoTuG6qMOZIeG7tuG7pOG6qFXhu4zhu6bhuqhP4buA4bue4bqoKinhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqow5PEqCbhuqgq4bq+4bue4bqow5pKI+G6qCpS4buk4bui4bqow5Phu5Lhu6Thuqjhu6TDiiLhuqDhuqhO4buiJiLhu5bhu6ThuqjDk1jhu57huqhCRcOD4bqq4bqq4bqq4bqo4buiw4rhuqjDk+G7iCrhuqgkKeG7pOG7nOG6qCPhu6LGr+G7pOG7nOG6qOG7olfhuqjhu6Aq4bqoXSbhu6Thu5zhuqgi4buSJuG6qD0mw4rhuqgqJFbhu6Thu5zhuqgkKeG7pOG7nOG6qCXhu4Lhu6ThuqhdJuG7iCrhuqh94buA4bqoT+G7gOG7pOG7ouG6qEJF4bqoLeG6qEPhuqrhu7fhuqhP4bue4buU4buk4bqoKuG7oE7hu6LhuqjDk+G7iCrhuqhOLMOK4bqoTuG6vk7huqhO4bus4buk4buc4bqoKiLhuqjDmuG7isOZ4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6qMOTw4rhu6Thu5zhuqg9JuG7guG7pOG6qMOaIOG6ouG6qCU+4bqoTzvhu6Thu5zhuqgqIcOd4buk4buc4bqow5Mhw53hu6Thu5zhuqjEkMOD4bqq4bqq4bqq4bqo4buiw4rhuqjhu5zhu57DiuG7puG6qMOa4buG4bue4bqoTuG7ouG7puG6qE7hur5O4bqow5NRw4rhuqgj4buiIcOd4buk4buc4bqow5Phu5bhuqhN4buu4bqoKiThu6DhuqhN4buC4bum4bqow5Phu4LDmeG6qMOT4buIKuG6qCXhu4Lhu6ThuqhdJuG7iCrhuqhO4bui4bum4bqo4buJ4bui4buK4buk4bqoT+G7iuG7pOKApuG6ti8j4bqy4bq2KsOKTcOaw5LhuqglKiLDmsOS4buz4bqsw5nDiiThu5zhu57hu6TDgEMjXeG6qMOKJirhu6bhuqzhurLhurYqJOG6suG6tipP4bqy4bq2LypP4bqy4bq2Kk/hurLhurYvKk/hurLhurYqT+G6suG6ti8qT+G6suG6tipP4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7nynhuqjDk8SoJuG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoVTDhuqjDk+G7kuG7pOG6qOG7pMOKIuG6ouG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqo4bubJuG7guG7pOG7nOG6qOG7nyRR4bqoVeG7osWow4rhuqjGsOG7h+G7h+G6qMOT4buE4bqoTcOK4buk4bqo4bui4buA4buk4bui4bqoQ+G6uuG6vOG6qOG7pOG7nOG7olHhuqg9JiLhu5Iq4bqi4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjDk8Wo4bqoTsWo4bqoROG6uOG6qOG7pOG7nOG7olHhuqg9JiLhu5Iq4bqow5rhu57hu5Dhu6Thuqg9JsOK4buk4bqow5Phu5Lhu6ThuqhV4bue4buU4buk4bqoKuG7puG7gOG7pOG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qCU84bqoTuG6vk7huqhO4buiKE7huqhPw4rhu6Thu6LhuqhP4bum4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoTcSoJuG6ouG6qMOZ4buexqDhu6Thuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6ouG6qMOa4buIIuG6qCPhu6Lhu57hu5Im4bqoKuG7oOG7pOG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqg4bqoQuG6uOG6qOG7pOG7nOG7olHhuqg9JiLhu5Iq4bqoPSYi4bqow5NR4buk4bui4bqoTuG7ouG7kuG6qMOTV+G6ouG6qMOTUeG7pOG7ouG6qMOZKE7huqhO4bui4bue4bqoKuG7osOS4bum4bqoPSYi4bqow5NR4buk4bui4bqoTizDiuG6qOG6peG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCPhu6Is4bqofeG7gOG6qE7hur5O4bqoTVfhuqLhuqjhu6Thu5zhu4Dhu6Thu6Lhuqjhu58kJuG7pOG7nOG6qCHDneG7pOG7nOG6oOG6qERC4bqo4buk4buc4buiUeG6qD0mIuG7kirhuqg9JiLhuqjDk1Hhu6Thu6LhuqhOw53huqhO4bui4buS4bqi4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCXhur5O4bui4bqow5NRw4rhuqgj4buiIcOd4buk4bucw4PDg8OD4bqoxqHhu6Lhu4rhu6Thuqgq4buiw5Lhu6bhuqjDmlPhu6Thu6Lhuqh9PE7huqhV4bue4buk4bui4bqoKuG7kuG6ouG6qOG7pOG7nOG7iuG7pOG6qCXhur5O4bui4bqoTsWo4bqoQuG6uOG6vOG6qOG7pOG7nOG7olHhuqg9JiLhu5Iq4bqi4bqow5pT4buk4bui4bqofTxO4bqoI+G7ouG6viPhuqhO4bui4buS4bqo4bq6ReG6qOG7pOG7nOG7olHhuqg9JiLhu5Iq4bqi4bqow5pT4buk4bui4bqofTxO4bqofUbhu6Thuqjhu6LFqMOK4bqi4bqoT+G7iuG7pOG6qCpXTuG6qENF4bqo4buk4buc4buiUeG6qD0mIuG7kirDg+KAi+G6ti8j4bqy4bq2LypP4bqy4bq2Kk/hurLhurYvKk/hurLhurYvKiThurLhurYvKsOKTcOaw5LhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bufJOG7puG7pOG7nOG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoVTDhuqhD4bqqQsOJ4bqoLeG6qEPhuqpDQuG6ouG6qOG7n+G7oiHhu7Thu6Thu5zhuqgqJDxO4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6LhuqjDk+G7hOG6qCrhu57hu5Ij4bqo4buk4buiSuG7pOG6ouG6qCpY4buk4buc4bqo4bui4bu2I+G6qOG6uMSQ4bq64bqoVeG7nuG7kuG7pOG6qOG7pOG7nOG7olHhuqhOLMOK4bqoTj7huqgqJOG7nuG6oOG6qCrhu57hu5Ij4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qE/hu4rhu6ThuqhDQ8OJ4bqo4buk4bucIeG7tOG7ni9D4bqqxJDhuqjDmiHhu7YqL0JCw4nhuqh9O+G6qH3hu57hu5RO4bqg4bqoKuG7nuG7kiPhuqjhu6Thu6JK4buk4bqoReG6uOG6vOG6qMOTw53hu6Thuqgq4buiIeG6qFXhu6Lhu57hu5Im4bqo4buk4buG4bue4bqi4bqoKuG7ruG6qE7hur7hu6bhuqhOLMOK4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qE/hu4rhu6TDg+G6qOG7n+G7oiHhu7Thu6Thu5zhuqgqJDxO4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqi4bqocyLhuqhNw4rhu6Thuqjhu4tJKuG6qCokSuG7pOG6qOG7n1jhuqg9JuG7rk7huqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqoKlLhu6Thu6LhuqLhuqjhu59Y4bqow5Phu4bhu57huqhN4bue4buWJuG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qMOa4buA4bqoTuG6vk7huqhO4buiLOG6qCrhu6Lhu5bhuqhO4buiLOG6qCLhu5Im4bqi4bqo4buc4buee+G6qH3DiuG7nuG6qCokxq/huqhO4bui4bug4buk4bui4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqgq4bue4buSI+G6qF0/TuG6qE4+4bqoKiThu57Dg+G6qOG7ocOi4buJ4bqn4bqoTuG6vk7huqhO4buII+G6qH3hu4DhuqjDmVcq4bqoJeG7ruG6qE3DiuG7pOG6ouG6qOG7pOG7nOG7gOG7pOG7ouG6qMOTUcOK4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nOG6ouG6qE7DneG6qCXhu7jhuqgj4bui4buu4bue4bqo4bui4bu2I+G6qCrhu57hu5Ij4bqoXT9O4bqoTj7huqgqJOG7nuG6qMOT4buW4bqoKuG7nuG7kiPhuqgq4buiJuG6ouG6qOG7nOG7nuG7guG7nuG6qCokUOG7pOG7ouG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqh94buI4buk4bqow5Phu5jhuqjDmuG7nuG7kOG7pOG6qD0mw4rhu6ThuqjDk+G7kuG7pOG6qCok4bq+TuG7ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoTizDiuG6qE7hu4gj4bqow5lQ4buk4bui4bqi4bqo4buk4buc4buA4buk4bui4bqow5lQ4buk4bui4bqoXT7huqjDmiDDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7geG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgq4bue4buSI+G6qF0/TuG6qE4+4bqoKiThu57huqLhuqgq4bue4buSI+G6qE7hu6zhu6Thu5zhuqhP4buK4buk4bqi4bqo4buc4bue4buC4bue4bqoPSYi4buSKuG6qMOTw53hu6Thuqgq4buiIeG6ouG6qFXhu6Lhu57hu5Im4bqo4buk4buG4bue4bqi4bqoKuG7ruG6qE7hur7hu6bhuqhOLMOK4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6LhuqjDk+G7hOG6qOG7nMWoI+G6qCPhu6LEqOG7pOG6qD0mw4rhu6ThuqgqJOG7qOG7pOG7nOG6qCok4bum4buk4buc4bqofeG7nuG7lE7huqjhu5xH4buk4bqoTuG7okkq4bqow5nhu67hu57huqg9JsOK4buk4bqo4bui4buU4bqo4buc4buee8OK4bqo4buJ4bui4buK4buk4bqoT+G7iuG7pOG6qH3hu7Lhu57huqhOw53huqg9JsOK4buk4bqo4buk4bui4buA4bqo4bukIeG7sk7huqjhu6TFqOG7nuG6qE7hu6Im4buk4buc4bqofeG7gOG6qH3hu7Lhu57huqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqLhuqjDk+G7huG7nuG6qE3hu57hu5Ym4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqo4bukxajhu57huqgk4bue4buQ4buk4buc4bqg4bqo4bucxagj4bqoI+G7osSo4buk4bqo4buk4buK4buk4buc4bqoTsOK4bum4bqo4bui4bue4buUJuG6qMOaPE7huqLhuqjhu6Lhu57hu5Qm4bqoPSbhu4Lhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoTizDiuG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6ouG6qCrhu6Lhu5bhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqgk4buw4bqofcOK4bue4bqoKiTGr+G6qE4sw4rhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqjDmuG7gOG6qE7DneG6qD0mw4rhu6Thuqg9JiLhu5jhu6ThuqjDmjxO4bqo4buJ4bui4buA4bqo4bukIeG7sk7huqjhu7jhuqjDk1HDiuG6qCPhu6Ihw53hu6Thu5zhuqLhuqjDk+G7huG7nuG6qE/hu57hu5Thu6ThuqhO4bui4bum4bqoIOG6qE7hu6Lhu6DhuqLhuqjhu6Thu5wmIuG7lOG7pOG6qH3hu6jhu6Thu5zhuqhOLMOK4bqo4buJ4bui4buK4buk4bqoT+G7iuG7pOG6qMOTUcOK4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nMOD4bqo4bqtSU7huqhN4bue4buUKuG6qCok4bum4buk4buc4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkPhuqrhuqLhuqh94buy4bue4bqo4buC4buk4bui4bqo4buiIeG7uOG7pOG7nOG6qE4sw4rhuqjhuqXEqcaw4buH4bqnLULhurzhuqh94buA4bqow5ou4bqow5pRTuG7ouG6qCU+4bqi4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6LhuqLhuqjhu6HDouG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqow5Phu4ThuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qCok4bue4buW4buk4bqoVeG7osOK4bue4bqoKuG7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqow5NW4buk4buc4bqoTVfhuqLhuqjhu6Lhu57hu5Qm4bqoPSbhu4LhuqLhuqg9JiLhu5Iq4bqow5rhu57hu5Qq4bqoTuG6vk7huqjhu5zhu57hu4Lhu57huqgj4bui4bq+I+G6qH0pw4rhuqgj4buixq/hu6Thu5zhuqLhuqhO4bui4buu4buk4buc4bqoT1FO4bui4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qH3hu4Dhuqgq4bui4bue4buQ4buk4bqoKsOK4bue4bqi4bqoTeG7guG7puG6qMOT4buCw5nhuqglKE7huqhV4bui4buqw5Lhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pOG6ouG6qH0pw4rhuqhPJiLhuqgqJFDhuqgqRuG7pOG7nOG6qCokIeG7uOG7pOG7nOG6qFXhu57hu6Thu6Lhuqgq4buS4bqoTyHDneG7pOG7nOG6qH3hu4Dhuqjhu5zhu5574bqofXvhu6Thu5zhuqhY4buk4bqow5NR4buk4bui4bqoXeG7hOG6qOG7olfhu57Dg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7ieG7olDhu6ThuqhO4buiJuG7pOG7nOG6ouG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqgqUuG7pOG7ouG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqhO4buA4buk4buc4bqoT+G7iuG7pOG6qE7hu6Is4bqi4bqoKuG7ojxO4bqoTuG7ouG7iCrhuqLhuqhO4bui4buIKuG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qH3hu4Dhuqjhu6Lhu57hu5Qm4bqoPSbhu4LDg+G6qOG6pcWo4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qMOTWOG7nuG6qMOZ4buy4bue4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qH3hu4Dhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqi4bqoTuG7guG6qCok4bum4buk4buc4bqoKiHhuqhPJiLhuqh94buA4bqoKuG7ojxO4bqoKuG7nsag4buk4bqo4bui4buA4buk4bui4bqow5NX4buk4bucw4Phuqjhu4nhu6J74buk4buc4bqoVeG7kirhuqg9JuG7guG6qOG7pOG7gCLhuqgq4bui4buW4bqo4bui4bue4buU4buk4bqoKiThu5Dhu6Thuqgq4buIKuG6qE7hu4LhuqhO4bq+TuG6qMOaU+G7pOG7ouG6qH08TuG6ouG6qCThu7Dhuqjhu6Thu4wq4bqo4buk4bui4buIKuG6qMOa4buA4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqg9JiLhu5Iq4bqow5NR4buk4bui4bqoTuG6vk7huqh94buI4buk4bqow5Phu5jhuqg9JsOK4buk4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqh94buY4bqoVeG7nuG7pOG7ouG6qCrhu5Lhuqgt4bqoXeG7hOG6qOG7olfhu57huqhOLMOK4bqoKlLhu6Thu6Lhuqjhu6Thu6Ihw4Dhuqjhu5smIuG7kirhuqjDk1Hhu6Thu6Lhuqg9JiLhuqjhu6Lhu6bhu4ZO4bui4bqi4bqow5Phu57hu5gm4bqoTuG7olLhu6Thu6Lhuqg9JiLhuqjhu6Lhu6bhu4ZO4bui4bqg4bqoVeG7kuG6qOG7ouG7puG7hk7hu6Lhuqgj4bui4bq+KuG6qCok4bue4buW4buk4bqoVeG7nuG7pOG7ouG6qCrhu5Lhuqgt4bqoXeG7hOG6qOG7olfhu57huqLhuqjhu5vGoTThu4nhuqDhuqhV4buS4bqo4bui4bum4buGTuG7ouG6qMOTxKgm4bqoKiHhuqhO4bus4buk4buc4bqoKiQm4buk4buc4bqo4bui4buG4buk4bqg4bqoTzzhuqgq4bum4bq+4buk4bqo4buk4buc4buK4buk4bqoJeG6vk7hu6LhuqgqJCbhu6Thu5zhuqjhu6Lhu4bhu6Thuqh94buA4bqo4buiSOG7pOG7nOG6qOG7pEbDmeG6oOG6qE7hu6Lhu4gj4bqoKuG7oiZK4buk4bqoTuG7oizhuqgqJCHDneG7pOG7nOG6qCrhu6Im4bqo4buiVuG7nuG6qMOT4buIKuG6ouG6qE7hu6ImIuG7luG7pOG6qMOTWOG7nuG6qMOZO07huqjDk+G7oE7hu6LhuqglPuG6qE874buk4buc4bqow5Phu4gq4bqi4bqoJT7huqhPO+G7pOG7nOG6qCQp4buk4buc4bqow5Phu5bhuqgq4buiPE7huqjhu6Lhu57hu5Thu6ThuqhO4bq+TuG6qE884bqo4bq+4buk4bqg4bqoPSYi4buSKuG6qMOTUeG7pOG7ouG6qE7DneG6qE7hu6Lhu5LhuqLhuqhO4bui4bug4buk4bui4bqoJeG6vk7hu6LhuqjDk1HDiuG6qCPhu6Ihw53hu6Thu5zDg8ODw4Phuqjhu5zFqCPhuqgj4buixKjhu6Thuqgq4bui4buW4bqoTuG7ouG7kuG6qOG7osWow4rhuqhVUSPhuqgq4bui4bu04bue4bqi4bqow5M/4buk4buc4bqow5NH4buk4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqow5rhu67hu57huqhOLMOK4bqo4bqt4buC4buk4buc4bqi4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCXhur5O4bui4bqi4bqoI+G7ouG6viPhuqjDmiZKKuG6qE4sw4rhuqjhu4nhu6Lhu4Dhuqjhu6Qh4buyTuG6ouG6qOG7pOG7iuG7pOG7nOG6qE7DiuG7puG6qOG7ouG7nuG7lCbhuqjDmjxO4bqi4bqo4bui4bue4buUJuG6qD0m4buC4bqoPSbhu4Lhu6ThuqjDmiDhuqjDk+G7nuG7mCbhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqhOLMOK4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qD0mIuG7mOG7pOG6ouG6qMOTSyLhuqjDmeG7huG7pOG7ouG6qCPhu6Lhur4q4bqoKiThu57hu5bhu6ThuqhV4bue4buk4bui4bqoKuG7kuG6ouG6qOG7nOG7nnvhuqh9e+G7pOG7nOG6qFjhu6ThuqjDk1Hhu6Thu6LhuqhO4bui4bug4buk4bui4bqoKiRR4bqoLeG6qF3hu4Thuqjhu6JX4bue4bqoTizDiuG6qCpS4buk4buiw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu4Hhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoVTDhuqjhu6Lhu6gj4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qFUw4bqow5Phu4ThuqhOxajhuqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqoTuG7guG7nuG6qCrhu57hu5Lhu6ThuqjDk+G7nuG6qH3hu4Dhu6bhuqgq4buiPE7huqhO4bui4buIKuG6ouG6qCPhu6Lhur4q4bqo4buiJiLhuqhP4buK4buk4bqoTuG7oizhuqLhuqgqJOG7oOG6qCom4buU4bqoTizDiuG6qMOT4buG4bue4bqoTeG7nuG7libhuqjDk+G7luG6qD0mIuG7kirhuqjDk1Hhu6Thu6Lhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqofeG7iOG7pOG6qMOT4buY4bqoPSbDiuG7pOG6qCok4buo4buk4buc4bqoTizDiuG6qCpS4buk4buiw4Phuqjhu4Hhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoTuG7ouG7iCrhuqh94buI4buk4bqofeG7gOG6qCok4buC4bqow5rhu7Thu57huqhO4bui4buIKuG6qH3hu4jhu6Thuqgl4bus4bue4bqo4bukWOG7nuG6ouG6qCrhu4rDmeG6qOG7oiYi4buSKuG6ouG6qCXhu4om4bqoJeG6virhuqLhuqg9JiLhu5Iq4bqow5rhu57hu5Qq4bqow5Phu4Thuqjhu5zhu6Lhu57huqhP4buIJuG6qOG7iOG7pOG6qCrhu64q4bqow5Phu44j4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhOPuG6qCok4bue4bqofeG7gOG6qOG7ieG7ouG7iuG7pOG6qE/hu4rhu6TDg+G6qOG6peG7rOG7pOG7nOG6qCrhur5O4bqoKuG7nuG7kiPhuqhP4buK4buk4bqi4bqow5Phu6zhu6ThuqjDk+G7rk7huqjhu5zhu57hu4Lhu57huqg9JiLhu5Iq4bqow5PDneG7pOG6qCrhu6Ih4bqoVeG7ouG7nuG7kibhuqjhu6Thu4bhu57huqgq4buu4bqoTuG6vuG7puG6qE4sw4rhuqhO4bus4buk4buc4bqoT+G7iuG7pOG6qMOTIeG7tk7huqjDk1jhu57huqjDmeG7suG7nuG6qCrhu6LDkuG7puG6qOG7oiHhu7Lhu6Thu5zhuqjhu5zEqOG7pOG6qE/hu4rhu6ThuqLhuqgl4bq+KuG6qE/hu4rhu6Thuqh94buA4bqow5Phu6zhu6ThuqjDk+G7rk7huqjhu5zhu57hu4Lhu57huqg9JiLhu5Iq4bqoTygq4bqow5Phu57hu5bDmeG6qE7hur5O4bqofTvhuqh94bue4buUTuG6qCpW4buk4bqow5Phu6jhu6Thu5zhuqLhuqhV4buM4bum4bqoT+G7gOG7nsOD4bqo4bufWOG6qE7hu6IoTuG6qE1X4bqow5nhur4i4bqow5Mh4bu2TuG6qE4s4buk4buc4bqoTuG7ruG6ouG6qFXhu57hu5Thu6Thuqgq4bum4buA4buk4bqoWOG7pOG6qMOTUeG7pOG7ouG6ouG6qMOT4bq+I+G6qCjhu6Thu5zhuqjDkyHhu7ZO4bqoIuG7kCbhuqhOxKgm4bqoTizDiuG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgq4buiPE7huqgq4buexqDhu6TDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6ssOi4buQ4buk4bqoTuG7huG7pOG7ouG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqhV4buSKuG6qD0m4buC4bqow5Phu4Yq4bqow5Mh4bu2TuG6ouG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqgqUuG7pOG7ouG6qH1M4buk4bqoTsav4buk4bqow5lXKuG6qCXhu67huqjhu6Lhu4bhu6ThuqhO4bui4buS4bqo4buk4buiIeG6qE1R4bqow5NX4buk4buc4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhN4buu4bqoKiThu6DhuqhO4buiIcOd4buk4buc4bqoKiRQ4buk4bui4bqoVTDhuqjhu6Lhu6gj4bqi4bqo4buk4bui4buIKuG6qMOa4buA4bqoXcOSw5nhuqhd4buMKuG6qE7hu6Is4bqoKiQhw53hu6Thu5zhuqjDk8SoJuG6qCoh4bqow5lXKuG6qCXhu67huqhPPOG6qOG6vuG7pOG6qD0mIuG6qMOZ4bus4bqow5rhu7Lhu6ThuqDhuqhO4bui4buII+G6qCrhu6ImSuG7pOG6qE/DiuG7pOG7ouG6qMOZO07huqhO4bq+TuG6qE884bqo4bq+4buk4bqoJT7huqhPO+G7pOG7nOG6qMOT4buIKuG6ouG6qE7hu6ImIuG7luG7pOG6qMOTWOG7nuG6qMOZO07huqjDk+G7oE7hu6LhuqglPuG6qE874buk4buc4bqow5Phu4gq4bqi4bqoJT7huqhPO+G7pOG7nOG6qCQp4buk4buc4bqoJcOK4buk4buc4bqow5k7TuG6qMOT4bugTuG7ouG6qCrhu6Im4bqo4buiPyrhuqjDk8SoJuG6qCohw4Phuqjhu4tXKuG6qCXhu67huqhO4bui4bug4buk4bui4bqoJeG6vk7hu6LhuqjDk1HDiuG6qCPhu6Ihw53hu6Thu5zhuqjhu6JZ4bqoKiThu7bhuqhV4buM4bum4bqoT+G7gOG7nuG6qD0mw4rhuqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqoVTDhuqhV4buS4bqo4bui4bum4buGTuG7ouG6qH3hu4Dhuqjhu6Aq4bqoTsWo4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCXhur5O4bui4bqow5Phu5bhuqhV4buiJiLhu5Lhu6ThuqhV4bui4bugTuG7ouG6qCPhu6Lhur4q4bqoKiThu57hu5bhu6TDg+G6qOG7geG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjhu5zhu57hur7DmeG6qCXhur4q4bqoKuG7ouG7nuG7kibhuqgq4bug4buk4bui4bqoKuG7oiHhu7Thu6Thu5zhuqhdJiLhu5Dhu6Thuqh94buA4bqoTuG7oiHDiuG6qE3DiuG7puG6qD0m4bq+KuG6qOG7ouG7kirhuqhO4bq+TuG6qMOaU+G7pOG7ouG6qH08TuG6oOG6qMOZVyrhuqgl4buu4bqoVeG7kirhuqjDmiZK4buk4bqoVeG7nuG7kuG7pOG6qOG7pOG7nOG7olHhuqjhu5zhu57hur7DmeG6qCXhur4q4bqoTuG7oiHDiuG6qMOTIeG7tk7huqhV4buiR07huqgj4buiO07huqjhu6Lhu57hu5Qm4bqoPSbhu4LhuqDhuqjhu6JKJuG6qOG7nOG7nuG6vsOZ4bqoJeG6virhuqhO4buiIcOK4bqow5Mh4bu2TuG6qD0mw4rhu6Thuqgq4buKw5nhuqjDkz/hu6Thu5zhuqjDmShOw4Phuqjhu4tXKuG6qCXhu67huqhV4bue4buS4buk4bqo4buk4buc4buiUeG6qE4sw4rhuqhOPuG6qCok4bue4bqoVeG7jOG7puG6qE/hu4Dhu57huqg9JsOK4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qFUw4bqo4bui4buoI+G6qE7hu6Ihw4rhuqjDkyHhu7ZO4bqo4buc4bue4bq+w5nhuqgl4bq+KuG6qMOT4buW4bqow5rhu4DDmeG6qCThu7Dhuqjhu6Thu5wmIuG7kOG7pOG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6ouG6qCok4bq+TuG7ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqo4buc4bue4buC4bue4bqoKiRQ4buk4bui4bqofeG7gOG6qMOaV+G6qCokUOG7pOG7ouG6qOG7nOG7nuG7guG7nuG6qD0mIuG7kirDg+G6qOG7ieG7ouG7nuG7mCbhuqh94buI4buk4bqow5Phu5jhuqhNKE7huqhdP07huqjDmeG7gOG6qE4+4bqoKiThu57huqgj4bui4buC4buk4bqo4bq+4buk4bui4bqoTsSo4buk4bqo4buc4bue4buC4bue4bqoPSYi4buSKuG6qOG7nOG7iCPhuqLhuqjhu6Thu6Ih4buk4buc4bqoKljhuqhO4buiKE7huqgq4buiPE7huqjhu6Lhu57hu5Thu6ThuqhOxq/hu6ThuqhO4buiSsOZ4bqi4bqo4buk4bui4buIKuG6qMOa4buA4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhu5zhu57hu4Lhu57huqgj4buixajhu6Thu5zhuqjDmUkq4bqoTUjhu6Thu5zhuqgq4buiPE7huqjhu6Lhu57hu5Thu6ThuqhO4bq+TuG6qE884bqo4bq+4buk4bqow5PEqCbhuqgqIeG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqh94buA4bqoKuG7oibhuqjhu6I/KuG6qMOTxKgm4bqoKiHDg+G6ti8j4bqy4bq2KsOKTcOaw5LhuqglKiLDmsOS4buz4bqsw5nDiiThu5zhu57hu6TDgEMjXeG6qMOKJirhu6bhuqzhurLhurYqJOG6suG6tipP4bqy4bq2LypP4bqy4bq2Kk/hurLhurYvKk/hurLhurYqT+G6suG6ti8qT+G6suG6tipP4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6ssaw4buy4bue4bqofcOK4bue4bqoKiTGr+G6ouG6qCok4buo4buk4buc4bqoKiThur5O4bui4bqow5nhu4Dhuqjhu4nhu6Lhu4rhu6ThuqhP4buK4buk4bqo4buc4buew4rhu6bhuqgj4buixajhuqLhuqjDmVnhu57huqjDk+G7huG7nuG6qE3hu57hu5Ym4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoI+G7ouG7guG7nuG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjhu6Thu5wp4buk4buc4bqo4bui4buoTuG6qCpKI+G6ouG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7kOG7pOG6qE4oJuG6ouG6qOG7pOG7iuG7pOG7nOG6qE7DiuG7puG6qCokUOG7pOG7ouG6qMOTV+G6ouG6qOG7pEfDmeG6qE1HKuG6qCrhu6I8TuG6qCrhu57GoOG7pOG6oOG6qCPhu6Lhur4q4bqo4buiJiLhuqgqJOG7oOG6qCom4buU4bqi4bqoT+G7iuG7pOG6qE7hu6Is4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqh94bue4buUTuG6qCrhu6Lhu4Lhu6bhuqjDmiZK4buk4bqi4bqoKuG7osOKw5nhuqjhu5zhu57DiuG6qD0mIuG7kirhuqjDk1Hhu6Thu6LhuqhO4bq+TuG6qH3hu4jhu6ThuqjDk+G7mOG6qD0mw4rhu6ThuqgqJOG7qOG7pOG7nOG6qE4sw4rhuqjDk1HDiuG6qCPhu6Ihw53hu6Thu5zhuqDhuqjhu5zEqOG7pOG6qE/hu4rhu6ThuqLhuqgl4bq+KuG6qE/hu4rhu6ThuqDhuqgq4buKw5nhuqjhu6ImIuG7kirhuqLhuqgqJOG6vk7hu6Lhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6ouG6qMOT4bue4bqow5Phu5Lhu6ThuqhOOuG7pOG7nOG6qH3hu4jhu6ThuqjDk+G7mOG6qE7hu6Lhu6Dhu6Thu6LhuqjDk+G6vuG7pOG7nOG6qMOZ4buA4bqoTj7huqgqJOG7nuG6ouG6qOG7ieG7ouG7iuG7pOG6qE/hu4rhu6Thuqg9JsOK4buk4bqoKuG7isOZ4bqi4bqoKuG7ojxO4bqoJTzhuqjDmuG7gOG6qE7EqCbhuqjhu6Thu67hu57huqjhu5zhu557w4rhuqjhuq3hu4Lhu6Thu5zhuqLhuqjhu4nhu6Lhu4Dhuqjhu6Qh4buyTuG6qH3hu7Lhu57huqjhu4nhu6Lhu4rhu6ThuqhP4buK4buk4bqi4bqoXSjhu6Thu5zhuqjDk+G6vuG7pOG7nOG6qH3hu7Lhu57huqjhu6Thu57hu5jDmeG6qCrhu57hu6ThuqhOLMOK4bqoTj7huqgqJOG7nuG6qH3hu4Dhuqjhu4nhu6Lhu4rhu6ThuqhP4buK4buk4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqgqUuG7pOG7osOD4oCL4bq2LyPhurLhurYvKk/hurLhurYqT+G6suG6ti8qT+G6suG6ti8qJOG6suG6ti8qw4pNw5rDkuG6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhuq3hu5bhuqgq4bue4buSI+G6qCo7TuG6qOG7pOG7iuG7pOG7nOG6qE7DiuG7puG6qE7hu6Lhu4gq4bqow5oh4bu24buk4buc4bqi4bqo4bui4bue4buUJuG6qD0m4buC4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qE4sw4rhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqgqUuG7pOG7ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoVTDhuqjDmeG7suG7nuG6qE7EqOG7pOG6qMOTWOG7nuG6qMOZ4buy4bue4bqi4bqo4buk4buK4buk4buc4bqoTsOK4bum4bqoTuG7ouG7iCrhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqLhuqjhu6Lhu57hu5Qm4bqoPSbhu4LhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qH3hu57hu5RO4bqoKuG7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqoTuG7oihO4bqo4bukRuG7pOG7nOG6qD0mIuG7kirhuqjDk1Hhu6Thu6Lhuqh94buA4bqo4buc4bue4bq+w5nhuqgl4bq+KuG6qE4sw4rhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqDhuqjDk1jhu57huqjDmeG7suG7nuG6qH3hu4Dhuqjhu6Thu4rhu6Thu5zhuqhOw4rhu6bhuqhO4bui4buIKuG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqgq4bq+TuG6qCrhu57hu5Ij4bqoXT9O4bqoTj7huqgqJOG7nuG6ouG6qCrhu57hu5Ij4bqoT+G7iuG7pOG6ouG6qOG7nOG7nuG7guG7nuG6qD0mIuG7kirhuqjDk8Od4buk4bqoKuG7oiHhuqhV4bui4bue4buSJuG6qOG7pOG7huG7nuG6ouG6qCrhu67huqhO4bq+4bum4bqoTizDiuG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqhP4buK4bukw4Phuqjhu4nhu4rhu6Thu5zhuqhOw4rhu6bhuqh9w4rhu57huqgqJMav4bqi4bqoKiThur5O4bui4bqo4buk4bui4bue4buUw5nhuqhOLMOK4bqo4buf4buiIeG7tOG7pOG7nOG6qCokPE7huqLhuqhO4bq+TuG6qMOiw4rhu6Thuqh94buA4bqow5Phu4bhu57huqhN4bue4buWJuG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qCpS4buk4buiw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu4lGw5nhuqhD4bqqQ0LhuqjDmuG7gOG6qOG7pEbDmeG6qMOTxKgm4bqoKiThu57hu5bhu6ThuqhV4buiw4rhu57huqgq4buiPE7huqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqjhu4nhu5zhu6JR4bqoPSYi4buSKuG6qOG6reG7huG7nuG6qOG7olfhu57huqjhuq3hu4Lhu6Thu5zhuqgq4bum4buA4buk4bqoPSbhu65O4bqow5rEqOG7pOG6qCrhu6Io4bqo4bur4buH4buH4buH4bqi4bqo4buJ4buc4buiUeG6qD0mIuG7kirhuqjhuq3hu4bhu57huqjhu6JX4bue4bqo4bqt4buC4buk4buc4bqoTVfhuqgqUuG7pOG7ouG6qMOaxKjhu6Thuqgq4buiKOG6qOG7q8aw4buH4buH4bqi4bqoVeG7kuG6qOG7ouG7puG7hk7hu6Lhuqgj4bui4bq+KuG6qCok4bue4buW4buk4bqoVeG7nuG7pOG7ouG6qCrhu5Lhuqgt4bqoXeG7hOG6qOG7olfhu57huqhF4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkNC4bqoLeG6qEPhuqpDReG6ouG6qE4u4buk4buc4bqow5rhu4Dhuqjhu6RGw5nhuqgqWOG7pOG7nOG6qFXhu5Iq4bqo4buk4bui4bue4buUw5nhuqhVMOG6qEPhuqpCw4nhuqgt4bqoQ+G6qkNC4bqofeG7gOG6qCrhu57hu5Lhu6Thuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqhNxKgm4bqoTj7huqjDk+G7huG7nuG6qE3hu57hu5Ym4bqo4bubJuG7rk7huqjhu6JX4bue4bqoVeG7osWow4rhuqjhu6vGsOG6qH3hu4DhuqjDk+G7huG7nuG6qE3hu57hu5Ym4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoTuG6vk7huqhO4buII+G6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoVTDhuqhD4bqqQ0Lhuqgt4bqoQ+G6qkPDicOD4bqoxrBQ4bqofUoi4bqi4bqoTsSo4buk4bqoJOG7gOG6qCXhu6bhur4q4bqofeG7gOG6qCrhu6I8TuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qCrhu64q4bqo4buk4bui4bue4buUw5nhuqh9O+G6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoVTDhuqhD4bqqQsOJ4bqoLeG6qEPhuqpDQuG6qE4sw4rhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqgqUuG7pOG7osOD4bqo4buf4bugTuG7ouG6qE48TuG6ouG6qE7hu6Is4bqow5NX4buk4buc4bqoKuG7osOKw5nhuqjhu5zhu57DiuG6qE7hu6ImS+G7pOG6qE1R4bqofeG7gOG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqoKuG7rirhuqhOJldO4bqoTcSoJuG6qE4+4bqoKiThu5Dhu6ThuqjDk1HDiuG6qE3hu4Dhu6ThuqgqUuG7pOG7ouG6ouG6qE3hu4Lhu6bhuqjDk+G7gsOZ4bqoT+G7iuG7pOG6qE7hu6Is4bqi4bqoTVDhu6Thu6LhuqjDk8ON4buk4buc4bqi4bqow5M/4buk4buc4bqoI+G7ouG6viPhuqjDmiZKKuG6ouG6qMOK4buk4bqoKuG7puG7gOG7pOG6ouG6qCrhu57hu5Iq4bqoVeG7nuG7lMOZ4bqi4bqoKuG7ojxO4bqoJTzhuqjDmuG7gOG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqjhu6JX4bue4bqoTizDiuG6qCrhu6bhu4Dhu6ThuqhP4buK4bukw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu5/hu57hu5Ij4bqoKjtO4bqo4buk4buK4buk4buc4bqoTsOK4bum4bqofcOK4bue4bqoKiTGr+G6ouG6qCok4bq+TuG7ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoTizDiuG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qCok4bum4buk4buc4bqofeG7nuG7lE7huqg9JiLhu5Iq4bqow5NR4buk4bui4bqoTuG6vk7huqh94buI4buk4bqow5Phu5jhuqg9JsOK4buk4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqhOLMOK4bqoKlLhu6Thu6Lhuqh94buY4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCXhur5O4bui4bqoKuG7gOG7nuG6qE7hu6Lhu6Dhu6Thu6LhuqLhuqjhu6Thu5zhu4rhu6Thuqgl4bq+TuG7ouG6ouG6qE7hu6Lhu6Dhu6Thu6Lhuqgl4bq+TuG7ouG6qCrhu6Im4bqo4buiPyrhuqjDk8SoJuG6qCoh4bqi4bqo4bucxagj4bqoI+G7osSo4buk4bqoKuG7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqoKuG7okfhu6Thu5zhuqjDmuG7tuG7nuG6qOG7ieG7nOG7olHhuqg9JiLhu5Iq4bqo4bqt4buG4bue4bqo4buiV+G7nuG6qOG6reG7guG7pOG7nOG6qE1X4bqoKlLhu6Thu6LhuqjDmsSo4buk4bqoKuG7oijhuqjhu6vGsOG7h+G7h+G6ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoVTDhuqhD4bqqQ+G6quG6qC3huqhD4bqqQ0XhuqjDk+G7hOG6qMOT4buY4bqoJMOKw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu4nhu4rhu6Thu5zhuqhOw4rhu6bhuqjhu6Lhu57hu5Qm4bqoPSbhu4Lhuqgq4buiPE7huqjhu6Lhu57hu5Thu6ThuqhO4buiKE7huqjhu6RG4buk4buc4bqo4buc4bue4bq+w5nhuqgl4bq+KuG6qMOT4buu4bue4bqofeG7suG7nuG6qCrhu6bhu4Dhu6ThuqhNV+G6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqhOLMOK4bqoTVfhuqjDmeG6viLhuqhO4bui4bug4buk4bui4bqoPSYi4buY4buk4bqow5NRw4rhuqgj4buiIcOd4buk4buc4bqi4bqow5NJTuG6qE3hu57hu5Qq4bqow5rhu4Dhuqjhu5zhu57hur7DmeG6qCXhur4q4bqofeG7nuG7lE7huqgq4buiPE7huqgq4bui4bue4bqoI+G7ouG6viPhuqjDmiZKKuG6qE4sw4rhuqhO4bq+TuG6qE7DneG6qD0mw4rhu6Thuqjhu4nhu6Lhu4Dhuqjhu6Qh4buyTuG6ouG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqoVeG7nuG7pOG7ouG6qCrhu5Lhuqgt4bqoXeG7hOG6qOG7olfhu57huqgqJOG7kOG7pOG6qMOTUcOK4bqoTeG7gOG7pOG6qMOT4buW4bqoVVEj4bqoKuG7ouG7tOG7nuG6qCPhu6Lhur4q4bqo4bui4bue4buU4buk4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qMOZ4buKJuG6qCrhu6ImTOG7pOG6ouG6qCLhu5Im4bqoVeG7jMOZ4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqg9JuG7guG7pOG6qMOaIOG6ouG6qMOT4bue4buYJuG6qOG7ouG7gOG7pOG7ouG6ouG6qOG7nOG7nj8j4bqoTsOd4bqoPSbDiuG7pOG6qOG7ieG7ouG7gOG6qOG7pCHhu7JO4bqow5Phu57hu5gm4bqoTuG7olLhu6Thu6Lhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoKuG7osOS4bum4bqo4buiIeG7suG7pOG7nOG6qCrhu6BO4bui4bqoTjxO4bqi4bqo4bui4bue4buUJuG6qD0m4buCw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu58k4bum4buk4buc4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qCrhur5O4bqoKuG7ouG7rOG7pOG7nOG6qCrhu57hu6ThuqLhuqhP4buK4buk4bqo4buk4bucJiLhu5Thu6ThuqhOxKjhu6Thuqgq4bue4buSI+G6qCo7TuG6qMOTWOG7nuG6qMOZ4buy4bue4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qCrhur5O4bqoKuG7nuG7kiPhuqhdP07huqhOPuG6qCok4bue4bqoKuG7osOS4bum4bqo4buiIeG7suG7pOG7nOG6qMOZ4bu44bqoJFfhu6Thu5zhuqgq4bui4buA4buk4bui4bqoI+G7osSo4buk4bqi4bqow5PDiuG6qE/hu4bhu6Thu5zhuqjDk+G7ruG7nuG6qCoh4bu24buk4buc4bqi4bqoKuG7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqoKuG7nuG7kiPhuqhdP07huqgq4buiw5Lhu6bhuqhO4buiJiLhu5Dhu6ThuqjDk+G7mOG6qH3hu4DhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qCrhu57hu5Ij4bqoXT9O4bqow5Phu5Lhu6ThuqgqSuG7pOG6qFXhu6Im4bqoT+G7iuG7pOG6qE4h4bqo4buk4buiSMOZ4bqoKuG7huG7puG6qMOT4bue4buYJuG6qFXhu57hu5Thu6ThuqjDk+G7luG6qMOT4buG4bue4bqoTeG7nuG7libhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqgqUuG7pOG7ouG6ouG6qMOa4buE4buk4bui4bqow5Phu4bhu6bhuqhO4bq+TuG6qCXhu7jhuqLhuqjhu6Thu5zhu4Dhu6Thu6LhuqhOxajhuqjDmuG7nuG7kOG7pOG6qD0mw4rhu6ThuqjDkyHhu7ZO4bqoKuG7nuG7kiPhuqhdP07huqLhuqjDk+G7ruG7nuG6qCrhu6Lhu6bhu4bhu57huqgqJDxO4bqoKuG7nuG7kiPhuqh94buy4bue4bqoTj7huqgqJOG7nuG6ouG6qOG7ieG7ouG7iuG7pOG6qE/hu4rhu6ThuqLhuqjhu5zFqCPhuqgj4buixKjhu6Thuqjhu5zhu57hu4Lhu57huqg9JiLhu5Iq4bqoKuG7rirhuqjhu6LDneG7pOG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqh94buI4buk4bqow5Phu5jhuqhNKE7huqhdP07huqhOLMOK4bqo4buJ4bui4buK4buk4bqoT+G7iuG7pOG6qOG7pOG7giLhuqgl4bue4buk4bui4bqoKinhuqgq4buiPE7huqgq4buexqDhu6TDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7n0bhu6Thu5zhuqhOIeG7tOG7pOG7nOG6qH3hu4Dhuqjhu6Thu4rhu6Thu5zhuqhOw4rhu6bhuqjhu6LDneG7pOG6qOG7pHvDiuG6qE7hu6Lhu4gq4bqow5oh4bu24buk4buc4bqow5NX4bue4bqo4buk4bucLuG6qE7hur7hu6ThuqhNV+G6qCrhu6LDisOZ4bqow5khJuG6ouG6qOG7nOG7nj8j4bqofeG7nuG7lE7huqhOLMOK4bqoxrBG4buk4bqoI+G7osav4buk4buc4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6LhuqjDk+G7luG6qCrhu6LDisOZ4bqow5khJuG6ouG6qCPhu6I7TuG6qH074bqo4bui4bue4buUJuG6qD0m4buC4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qE4sw4rhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfhuqLhuqhO4bq+TuG6qE7DneG6qD0mw4rhu6ThuqhOLMOK4bqo4buB4bqt4buJ4bqn4bqofeG7gOG6qMOT4buG4bue4bqoTeG7nuG7libhuqjhu4Hhuq3hu4nhuqfDg+G6qOG6rUsi4bqow5nhu4bhu6Thu6LhuqjDk8SoJuG6qCoh4bqoTsOd4bqoJeG7uOG6qH1KKuG6qE7hu6Lhu4gq4bqi4bqow5Phu4LDmeG6qE3hu4Lhu6bhuqhV4bue4buk4bui4bqoI+G7ouG7oOG6ouG6qCokw4rhu6Thu5zhuqgq4bui4bue4buSKuG6qE1R4bqoI+G7ojtO4bqofTvhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoTizDiuG6qOG7geG6reG7ieG6p+G6qH3hu4DhuqjDk+G7huG7nuG6qE3hu57hu5Ym4bqo4buB4bqt4buJ4bqnw4PhurYvI+G6sg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự
2024-07-16 05:52:00

QTO - “Mắt Thần” là tên gọi yêu thích của người dân phường Đông Lương khi nói về mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” được triển khai trên địa...

Chiêu trò xúi giục phá hoại

Chiêu trò xúi giục phá hoại
2021-04-12 07:04:17

QĐND - So với những lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp trước đây thì mức độ chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài và cơ hội chính...

Khởi sắc ở một xã vùng biên

Khởi sắc ở một xã vùng biên
2021-04-12 06:49:01

QTO - Những năm qua, Đảng bộ xã A Dơi (Hướng Hóa) luôn phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết