Cập nhật:  GMT+7
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljw5rhuqDhurvhuqbDguG6ruG6u+G6v2fhurvhu5Xhu7nDueG6u+G6psSQ4bqudnXhurvigJzhu5TFqWnhurvhu5PDusaw4bq74buT4buNduG6u3XDueG6qOG6suG6u+G7leG6tuKAneG6u3Vt4bqy4bq74buxw7p44bq74buxw7pqduG6u+G7mXfhurvhu5JXNMOZ4buYLcOqaGIvw7rDqmNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqyw5rhu5dp4buZ4bq5Y1bDumzhu6/hurt1eOG6suG6u+G6ssO64buNduG6u3XDueG6qOG6suG6u+G7leG6tuG6u3Z1xJDEgsO54bq74buZw7N24bq7dW3hurLhurvhu7HDunjhurvhu7HDump24bq74buZd+G6u+G7mcWp4buTw7rhurvhu5FxdsO64bql4bq74bqmw4nhurt2dcOs4buG4bq74buB4bq9L2fhurvigJPhurvDqi9oL+G6v+G6veG6v8Oq4bql4bq74buQw6134bq7LuG6rOG7iXZ14bq7KcOCxanhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G6psOCaXfhurvhurThuqzDrOG6u8O64bqg4bq74bqmw4Lhuq7hurvhu5PDunfhurvhur9n4bq74buV4bu5w7nhurvhuqbEkOG6rnZ14bq74bqmw4Lhu5924bq74buVxalp4bq74buRw6x24bq74bqmxrB2w7rhurvhu5XEqeG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bqyw7rhu4l24bq7w612w7rhurvhurDhurvhu5PDuuG6rOG7huG7n3bhurvhu69C4buT4bq74oCc4buUxalp4bq74buTw7rGsOG6u+G7k+G7jXbhurt1w7nhuqjhurLhurvhu5XhurbigJ3hurvhu5NDaeG6u+G7kcOtd+G6u+G6psOJ4bq74bqmw7rDrXZ14bq7w6rhur8v4bq/4bq94bq/4bq94bq7LeG6u2cv4bq/4bq94bq/w6rhurvDisODw7nhurvhuqbDgHZ14bq74bqk4bu54bq74bqmw7lwduG6u+G7geG7geG6peG7h+G6u+G6psOCw7lx4bqs4bq74buVQXZ14bqn4bq74buUw7Phu4bhurvhu63DrOG6u3bDuuG6vHZ14bq7dnXEkMSCw7nhurt2dcO6w6h34bq74buxw7p44bq7dmnhu4bhurvhu63hu4vDueG6u+G7kcWp4bq74buJdsO64bq7w7rEkOG6sHZ14bq74buTQ2nhurvhu5JXNMOZ4buYLcOqaOG6u3bhu5924bq74buxw7p44bq74buxw7pqduG6u+G7k8OsdnXhurvhuqbDuuG7n+G7r+G6u+G7kcOBw7nhurvhurLDuuG7jXbhuqdiL+G6smNi4bqmaeG7keG7reG7l+G6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54buvacOCdcO5duG6teG6u+G6v+G6suG7gOG6u2nhuqzhuqZ3w6LhurljYuG6puG7kXfhu5nhu4ZjYuG6psOCY2Lhuqbhu5ljYsO54buvdeG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G6p+G7kWl34bq04bqsaXZ14bqmw4LDueG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/w6rhu4Hhu4Mv4buHZ+G7meG6v8Oq4buF4buBaMOq4buB4bqmw6rhu4Xhur3hu4fhur3hur/hu63DquG6p+G7q+G6snXhurnhurtp4but4bqmw6PhurnDmuG6oOG6u+G6psOC4bqu4bq74bq/Z+G6u+G7leG7ucO54bq74bqmxJDhuq52deG6u+KAnOG7lMWpaeG6u+G7k8O6xrDhurvhu5Phu4124bq7dcO54bqo4bqy4bq74buV4bq24oCd4bq7dW3hurLhurvhu7HDunjhurvhu7HDump24bq74buZd+G6u+G7klc0w5nhu5gtw6po4bq54bq7L2NiL+G6puG7mWNiL+G6psOCY2LhuqbDgmNi4bqm4buZY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWMsw7p4dnXhurvDisO54bufduG6u+G7kMOtd+G6uy7huqzhu4l2deG6uynDgsWp4bq74bqmw4Jpd+G6u+G6tOG6rMOs4bq74buTw7p34bq74buRw6zhurssw7rhu4vhu6/hurspw7rFqeG6u8Oaw7lwduG6u+G6sOG6u+G6psO64bu3duG6uynDs3bhurvhu65I4bql4bq74buAxKnhurvhu5Jp4buv4bq7KcO6w6x2w7rhuqXhurvDuuG6rOG7hnF24bq74buSaeG7r+G6u+G7rMOB4bq7LeG6u+G7iHbDuuG6teG6uynDguG6qOG7k+G6uyzDusSQ4bqidnViL+G6smNiL+G6puG7mWNiL+G6psOCY2Iv4bqm4buRd+G7meG7hmNiL+G6pmnhu5Hhu63hu5djYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurlj4buYd+G6u+G6puG7p3bDuuG6u8O64bundsO64bq74buSVzTDmeG7mC3Dqmjhurvhu5nDuXN24bq74buRw7nhu6F24bq74bqyw7pF4buT4bq74bqm4buL4bqy4bql4bq74buxw7p44bq74butxJDEgnZ14bql4bq74buVcuG6u+G7leG7ieG7r+G6u+G7keG7iXfhurtpduG6u+G6pnfDrHbhurvhurLDunl2deG6peG6u+G7k8O64bu5dnXhurvhu5nFqeG7k8O64bq74buRcXbDuuG6peG6u+G7kMOtd+G6uy7huqzhu4l2deG6uynDgsWp4bq74buVxKnhurvhu5PhurrhurvhurLDunh2deG6u8OKw7nhu5924bq74buV4buhduG6u+G6psOJdnXhurt1w7lp4bq74buV4bundsO64bq7w7p3beG7k+G6u+G7rcO54bufduG6u+G7reG7i+G7k+G6u8OKw4PDueG6u+G7k8O64buldsO64bq74bq04bqs4buGcHbhuqXhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G7lXfDrHbhurvhuqbDunLhurvhurDhurvhu5XFqWnhurvhurLDusSQ4bqidnXhuqXhurt2dcSQxILDueG6u+G6psO6w7N24bq74buTQ2nhurvhu5Xhu7nDueG6u+G6psSQ4bqudnXhurvhu5Vy4bq74bqmw4Jpd+G6peG6u+G7k8O64bqs4buGcnbhurvhuqbDuXB24bq7w7rhuqDhurvhuqbDguG6ruG6u+G7r8OB4bqm4bq74buTw63hu5PDuuG6u+G7scWp4bqy4bq74bqmw7rEgsO54bqn4bq74buu4bqgw7nhurvhuqbDgsSQxIJ2deG6u8O64bqu4bqy4bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu5DDrXfhursu4bqs4buJdnXhurspw4LFqeG6u8O64bqg4bq74bqmw4Lhuq7hurvDquG6u+G6psOCw7lx4bqs4bq74buVQXZ14bq74bqmw7lwduG6u+G7r23huqbhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNWdXfDrMO54bq7w4Jp4bql4bq74bqmw4J3dnXhurvhu5nFqeG6suG6u3bDrOG7huG6peG6u+G7kMOtd+G6uy7huqzhu4l2deG6uynDgsWp4bq74buTRHZ14bq74buVxKnhurvhu5PDuuG6rOG7hnJ24bq74bqk4bu54bq74bqmw7lwduG6u+G7keG7i3bhurvhu5XDveG7k+G6u8O64bqg4bq74bqmw4Lhuq7hurvhuqbDguG6uOG7k+G6u+G6psO54buh4bqy4bq74buTw7p34bq74buTw63hu5PhurvhuqbDgsSQxIJ2deG6u8O64bqu4bqy4bq74buVanZ14bq74bqw4bq74buTw7rhuqzhu4bhu5924bq74buvQuG7k+G6u+KAnOG7lMWpaeG6u+G7k8O6xrDhurvhu5Phu4124bq7dcO54bqo4bqy4bq74buV4bq24oCd4bq74bqmw4nhurvhuqbDusOtdnXhurvDquG6vy/hur/hur3hur/hur3hurvhu5Xhu6F24bq7dmnhu4bhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNWw7rhurx2deG6u+G7lcWpaeG6u+G7k8O6xrDhurvhu5Phu4124bq7dcO54bqo4bqy4bq74buV4bq24bq74buV4bqu4bqm4bq7dsOs4buG4bq74buVcOG6rOG6u+G7k3jhurvDunfDrHbhurvhu5Phu4l2w7rhurvDgsOy4bqm4bq74buxw7p44bq74buxw7pqduG6p+G6u+G7lG3hu5Phurvhu5HDuXHhuqbhurvhuqbDgnd2deG6u+G7lXjhurvhu5N44bq74bqmw4LEkMSCdnXhurvDuuG6ruG6suG6u+G7l+G7r+G6u1Z14bqs4buGc3bhurvhu5Thu4t34bq7KeG6rMOyduG6u+G7lOG7i+G6puG6peG6u+G6psO64bu3duG6uynDuuG7uXZ14bq7VsO6w7LhuqbhuqXhurvhu4DEqeG6u8Oa4buJw7nhurvhu5Bp4bql4bq7w7rhuqzhu4ZxduG6u8Oa4buJw7nhurvhu6xqdnXhurvhu69B4bq74buT4bu3w7nhurvhu5Phu4nhurvhu5Hhu7nhurvhu63DtHbhurvhu6/hu5vDouG6u+G7r23hu5Phurvhu5nhuqrhurvhu6/Dg8O54bq7w6rhu4PhurvhuqbhuqzDgMO54bq7dsO6xJB2deG6u+G7l+G7r+G6u+G7rcOs4bq74buTw7rhuqDhurvhu5nhurhp4bq74buZ4bqs4buG4bq7dsO6w7Lhuqbhurvhu5NDaeG6u2l2w7rhurvhuqbDgmnDueG6u+G7kcWp4bq74bqmw7Phu6/hurvhuqbDuuG7jXbhurt2bXZ1w6Lhurvhu5Xhuq7huqbhurvhu61E4bq74butQuG6puG6u3Zq4buv4bq74bq/4bq94bq/4bq94bq74butw6zhu6/hurt2w7rDrOG6u+G7k+G6umnhurvhu5NDaeG6u8O6acO54bq7aXbDuuG6u+G7l+G7r+G6u+G7iXbDuuG6u8O6xJDhurB2deG6u3ZtdnXhurt2cOG6peG6u+G7lUHhurvhu5Xhu4vhu5Phurvhu5HFqeG6u+G7k+G6rOG7uXbhurvhuqbDguG7t8O54bq74buxw7rDueG7oXbhurvhu5PhuqzDgeG7k+G6u+G6pOG7uXZ14bq74buTw6x2deG6u+G7scO6eOG6u+G7scO6anbhurvDuuG6onbhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMpw4LEkMSCdnXhurvDuuG6ruG6suG6u+G7k0Np4bq74buX4buv4bq74bus4buf4bq7KcO6xanhurvDmnfDrMO54bq7VsO6w4PhuqXhurvhuqbDuuG7t3bhurssw7rEkOG6onZ14bq7SXbhurvDquG6peG6u+G7gMSp4bq74buSaeG7r+G6u1Z1w7rhu6lp4bql4bq7w7rhuqzhu4ZxduG6u+G7kmnhu6/hurvhu6zDgeG6u+G7kcWp4bq74buva+G7k+G6u+G7k8O6RXZ14bq74buRcXbDuuG6u+G7gMSQ4bqidnXhurvhuqbDukPhu4bhurvhuqbDuXbDuuG6u+G7scO6w7nhurvhu63hu5924bq74bq/4bq74bqm4bqsw4DDueG6peG6u+G7r8O9w7nhurvhuqTDuXbDuuG6u8O6d+G7i+G6puG6u8O6bHZ14bq7dnXDrOG7huG6u+G7lXDhuqzhurvhurLDuuG7icO54bq74bqyw7pC4bq74bqmw7rhuqzDgeG7k+G6u8OKw6x34bq74bqk4bq44bq7w7rhuqDhurvhuqbDguG6ruG6u+G7k0Np4bq7dnXEkMSCw7nhurvhuqbDusOzduG6peG6u+G7keG7ueG6u+G7k0Np4bq74buX4buv4bq74buTRHZ14bq74buva+G7k+G6u+G7k8O6RXZ14bq74buRcXbDuuG6u3bDrOG7huG6peG6u8O6d8OsduG6u+G7k+G7iXbDuuG6u3XDuWnhurvhu5Xhu6d2w7rhurvDgsOy4bqm4bq74buxw7p44bq74buxw7pqduG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kMOs4bq7NOG7teG6uynDusWp4bq74buQeXbhuqXhurvhurDhurvhuqbDuuG7t3bhurtVw7lp4bq74busw7Phu6/huqXhurvhu4DEqeG6uzThu6l2w7rhurvhu6x3dnXhuqXhurvDuuG6rOG7hnF24bq7NOG7qXbDuuG6u+G7rMO5dsO64bq74buRxanhurvhu6/huqrhurvDumnDueG6u+G7r2vhuqbhurvhu5HDteG7r+G6u+G6pMO5dsO64bql4bq74buxw7rhu7d2deG6u+G7k3jhurvhu5PDukF2deG6u+G7k3d24bql4bq74buxw7rhu7d2deG6u8OKw7lx4buT4bq74butw6zhu6/huqXhurvhurLDuuG7icO54bq74bqk4bu5dnXhurvhu5nhurhp4bq7w4rDrHfhurvhuqbhu6d2w7rhurvhuqbDusSQ4bqidnXhurvhu5NDaeG6u+G7kcOs4bq74buTd3bhurvhu63DrHZ14bq74buAeOG7r+G6u8OKw6zhurvhu7HDunfhu4l24bq74bqmw4Lhuq7hurvhu5PDsuG6suG6u+G7gMSp4bq7w7rDgcO54bqn4bq74buQw6zhurtWdeG6rOG7hnN24bq7KcO6xanhurvhu5LDuml2w7rhurvhurDhurvhuqbDuuG7t3bhurvhu6zDs+G7r+G6u+G7rGl2deG6u+G6v+G6peG6u+G7gMSp4bq74buSaeG7r+G6uynDukPhu4bhuqXhurvDuuG6rOG7hnF24bq74buSaeG7r+G6u+G7rMOB4bq74buTeOG6u+G7k3d24bq74bqmw4Jpw7nhurvhu5HFqeG6u+G6pmnDueG6u3bhu4t24bq74buTw7rDsnbhurvhuqbDusSQ4bqidnXhurvhuqTDveG6u3bEqXfhuqXhurvhu5PDukF2deG6u+G7kcWp4bq74buTw7Phu6/hurvhu5XDueG7oeG7k+G6u+G7kcO14buv4bq74bqkw7l2w7rhuqXhurvhuqRF4buT4bq74buxw7rhu7Phu5fhurvhu4bhu6HhuqzhuqXhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74buTeOG6u+G7scO64buJ4bq7dmp2deG6u+G7rWl34bq74buVw4F2deKApmIv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5YynDuuG7t3Z14bq74bq04bqsaeG6u+G7k8O6xJDhuqJ2deG6u+G6psOC4bundsO64bql4bq74buQw6134bq7LuG6rOG7iXZ14bq7KcOCxanhurvhu693dnXhurvhu6/huqzhu7l24bq7dXjhurLhurvhurLDuuG7jXbhurt1w7nhuqjhurLhurvhu5XhurbhuqXhurvhu5XDgXZ14bq7w4rDueG7n3bhurvDinDhurvDiuG7j+G6puG6u+G7k8O6w7LhuqbhurvDisOs4bq74bqmw7l2w7rhurvhuqbDuuG7jXbhurvhu5Vy4bq74buTw63hu5Phurvhu5Xhu7nDueG6u+G6psSQ4bqudnXhurt1w7nhu4nhu6/hurvhu5HDg+G6puG6u+G7scO6eOG6u+G7scO6anbhuqXhurvDgHbhurvhu5XFqXbDuuG6u+G7k+G6rMOB4buT4bq74bqk4bu5dnXhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqySeG6rOG6psO6d8OC4bq5Y+G7sGp24bq7KMSQ4bqidnViL+G6smM=

Kăn Sương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thời tiết