Cập nhật:  GMT+7
fcOsNDJlb+G6ocO6w7oqMXPDmeG7i8O5b+G6uzFbw4xPWTJF4buNw7LDueG6uzJ5w6MyU+G7i3Vv4buNMuG7s+G7peG6qcO5MsO64bqzZTLDssOs4bqpw7kyw5rhurt14buL4bq7MuG6oDLDs8Wp4bqhMsOt4buL4bqv4buLMjUzNDUtNTM0Nn0vw6w0W31zMmVv4bqhw7rDuioxc8OM4bq74bqhw6kxWz7DmcOS4buMezItMsOM4bqh4buLMsOyw6zhuq3DsjJ5YsO5MnThu6XhuqHDsjLDuXXDtMOyw60yZeG7qeG6oTJN4buleeG6u8Oyw7nhu6XDujJvw6Myw7nhu4vhu4XDsjJ5ZjJu4bu5MmV24bulMuG6oMOyw6l14bq74bqhMlPhu4t1b+G7jTJ5w6Myw4xPWTLhuqDDssO54buNw7Lhu4vhu40yReG7jcOyw7nhursy4bq54bqxMmXFqcOyw60y4bq54buxcGUyeeG7i8Oyw6wyw6nhuqHDssOsMm/DozJF4bqr4bulMsO5w6zhu6ky4buz4bul4bqpw7kyw7rhurNlMsOyw6zhuqnDuTJ5w6Myw4xPWTLhu7Phu6XhuqnDuTLDuuG6s2Uyw7LDrOG6qcO5MsOa4bq7deG7i+G6uzLhuqAyw7PFqeG6oTLDreG7i+G6r+G7izLDuXXhu7Hhu59lKX0vc1t9w7nhuqHEkW/hursyw7rDueG7tW/hursqMcOz4bqhdcOt4buLw7IuNXPhu7My4bqh4bulw7nhu40xW33DuXVbfcO5w6lbfXMyZW/huqHDusO6KjFzxJDhu43DqeG7tTFbfeG7i8Ozw60y4bqhb8O5KjHhuqDDssOpdeG6u+G6oTJT4buLdW/hu40y4buz4bul4bqpw7kyw7rhurNlMsOyw6zhuqnDuTLDmuG6u3Xhu4vhursy4bqgMsOzxanhuqEyw63hu4vhuq/hu4syNTM0NS01MzQ2MTLDunVlKjHDrMO5w7lzLi8vw7nDrOG6u8O5w6zhuqHhu40pw7nDrOG6ocOyw6zDsuG7i+G6u8OyKWXhu43Dsyl5w7IvU+G7i2XDueG7pXXhurvDujUzNDczNC/DmV9P4bqhw7Mvw5LhurvDvUnhu41vw6nhurt1L1Phu4t1b+G7jTQpbXPDrTEvW1Phu4t1b+G7jTJv4bqrw7Iyw7nDrOG7rTI1Mm/hu4vhu4fDsjLDueG7i+G7g3My4bq54buxcGUyw7nhu5nDsjJ54buLw7LDrDJvw6MyZeG6q+G7pTLDucOs4bupMuG7s+G7peG6qcO5MsO64bqzZTLDssOs4bqpw7kyw5rhurt14buL4bq7MuG6oDItMuG6rsOyw6wuMuG6oElTfS9zW30vw7nDqVt9L8O5dVt9L8O54bqhxJFv4bq7W31zMmVv4bqhw7rDuioxc8SQ4buNw6nhu7UxW0Xhu6cy4bq54bunczLDssOj4bu1Mm/DozLDs8ahw7kybuG7g8O5MnThu6Xhuq8y4buz4butw7LDrTLhurnhuqPDssOtMmXDrOG7jTLDjE9ZMkXhu43DssO54bq7MnnDozJT4buLdW/hu40yw7rhuqHhu6Uyw7PFqeG6oTLDreG7i+G6r+G7izI1MzQ1LTUzNDYy4bq54bqr4bu1MuG6qcOyMsO54buxcMOyw60pMkXFqcOyw60yw7LDrOG6oeG7pSgyw6zDtDLhurnhurEyw63hu4vhu6dzMk3hu6V54bq7w7LDueG7pcO6MsSR4bqv4buNMnlmMsO5w6zDo8Oyw6wyZeG7mcOyw60yZcOs4butZTJ54buZMuG6uWplw6wyw5rhurt14buL4bq7MuG6oCl9L3NbfXMyZW/huqHDusO6KjFzxJDhu43DqeG7tTFb4bq44bqt4bu1Mm/DozLDsuG6t8OzMsO5w6zhu60yw6zhuqHhu4syb+G7i+G7h8OyMsO54buL4buDczJT4buLdW/hu40yw63hu4vDo8Oyw6wy4bq54buxcGUyw6nhuqHDssOsMsOs4buLZuG7pTJl4bqjMsOyw6zhuq3DsjLhurnhu7FwZTJlw6zhu6Ey4bq5cOG7izLDssOs4bqpw7kyZeG7qeG6oTJl4bqjZTJl4bqr4bulMsO5w6zhu6kyZcOs4buj4buLMsO5xIPhu4syw5rhurt14buL4bq7MuG6oDLDssOj4bu1KX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVvigJzDjeG7i+G6r+G7izLDucOs4buxccOyw60yw7LDo+G7tTJ14bqpw7kyZeG7jzLhu7cyw7LDrcOsbOG6oTJ54buf4buLMsO54buZ4buLMsSRceG7izLDsuG7jzJlw6zhu63DssOtMsOz4buLw7LDrDJlw6zhu40yw7p2MsO54buLw7Iyw7nhu7Fxw7LDrTJ5w6MyZeG7mcOyw60yw7LDrGLDsjJl4bup4bqhMmXhuqNlMuG6ueG7l8Oyw60yw7LDrcOs4buLZnMyw7nEg+G7izLDmuG6u3Xhu4vhursy4bqg4oCdKDJl4bqr4bulMsO5w6zhu6kyNjcyw7nhu6Xhu5vhu4syZcOs4buL4bqhMsO64bq/Mnnhu5/hu4syw7nhu6Eyw43huqF6euG6u8O5w7nhuqEyw6nhurtvb+G7jTLDmnPhu411w7kyKX0vc1t9w7nhuqHEkW/hursyw7rDueG7tW/hursqMcOz4bqhdcOt4buLw7IuNXPhu7My4bqh4bulw7nhu40xW33DuXVbfcO5w6lbfXMyZW/huqHDusO6KjFzxJDhu43DqeG7tTFbfeG7i8Ozw60y4bqhb8O5KjHDjE9ZMuG6oMOyw7nhu43DsuG7i+G7jTJF4buNw7LDueG6uzJvw6Myw4xPWTLhu7Phu6XhuqnDuTLDuuG6s2Uyw7LDrOG6qcO5MsOa4bq7deG7i+G6uzLhuqAyw7PFqeG6oTLDreG7i+G6r+G7izI1MzQ1LTUzNDYxMsO6dWUqMcOsw7nDuXMuLy/DucOs4bq7w7nDrOG6oeG7jSnDucOs4bqhw7LDrMOy4buL4bq7w7IpZeG7jcOzKXnDsi9T4buLZcO54buldeG6u8O6NTM0NzM0L8OZX0/huqHDsy/DkuG6u8O9SeG7jW/DqeG6u3Uv4bqgX0Xhu43DssO54bq7NCltc8OtMS9bw4xPWTJF4buNw7LDueG6uzLhurnhurEyw63hu4vhu6dzMk3hu6V54bq7w7LDueG7pcO6MsO5w6zhu5XDssOtMsO5dWoyw5rhurt14buL4bq7MuG6oDLDuXXhu43DssOtMsOs4bqh4buLMsOzxanhuqEyw63hu4vhuq/hu4sydOG7peG6oTItMuG6rsOyw6wuMuG6oElTfS9zW30vw7nDqVt9L8O5dVt9L8O54bqhxJFv4bq7W31zMmVv4bqhw7rDuioxc8SQ4buNw6nhu7UxW8OZdeG7jcOyw60ybsOs4buLMuG6ueG7jzLDjE9ZMkXhu43DssO54bq7MsOz4bul4buVw7Iyw6nDo8Oyw6wyw63hu4vhuq/hu4syw7nDrOG7sXHDssOtMsOyw6Phu7UyZcOs4buNMmXhuqNlMsOsw7RlMsO5dcO1MmXhu6nhuqEyw7PEqcOyw6wyw7nEg+G7izJN4buleeG6u8Oyw7nhu6XDui4y4oCcReG6r8OzMuG7o8OyMmXhuqNlMmXhuqvhu6Uyw7nDrOG7qTJl4bup4bqhMsO54buZ4buLMnnDozLDssOseMOyw60yw7Lhu50yb3ZlMmXhu6nhuqEyw6zDtDJlw6zhu40y4bq54buDw7Iyw63hu4vhuq3hu7Uyc8Os4bunw7kyZeG7peG7leG7izJlxanDssOtKTJFw6zhu40y4bq54buDw7Iyb+G7p2Uyw7LDo+G7tTJlw6zhu6fDssOtMsO54buZ4buLMuG6ueG6sTJvw6PDszLhurnhu7FwZTLDssOseMOyw60y4bq54buL4buF4bulMnPDrOG7izLDucOs4bux4buhw7LDrTLDucSD4buLMsOa4bq7deG7i+G6uzLhuqApMsOM4bu1MnnDtMOyw60yZeG6o2UyZcOsw6PDssOtMsO5deG6oeG7izLDuuG7gTJl4buVMsOt4bqzw7LDrTLDssOs4buL4buF4bulMsOs4bujw7IyecOjMsSR4buL4buDw7kybuG7i+G7h8OyMsOyw6xkw7Iy4bq5ZzLDreG7i8Ojw7LDrDJlw6zhu4vhu4PDsjLDucOs4bqzw7LDrTLDucSD4buLMuG6ueG6qeG7pTLDuXXhu7Hhu6HDssOtMmXDrOG6reG7pTLhuqzhu6XigJ0pfS9zW31zMmVv4bqhw7rDuioxc8SQ4buNw6nhu7UxW03hu6V54bq7w7LDueG7pcO6MsO54buL4buDczLDucawZTLDucOs4bqzw7LDrTJv4bufw7IybsOs4buLMsSR4buVw7IyZeG6q+G7pTLDucOs4bupMmXhu6nhuqEyw6zDtDLDreG7l8OzMuG6oMOyw6l14bq74bqhMsSQ4bqhdXrhuqHDrW/hu4soMsON4buL4buNdcOt4buL4buNMkXDrOG7i+G6u29v4buLw7Lhu4soMuG6oHXDueG7pXXhu40yWeG7i8Op4bqhbzJ5w6MyU+G7i3Vv4buNMuG6ueG6sTJl4buPMsO54buHw7Iyw7l14buNw7LDrTLhurnGoeG7izLDrMSpw7LDrDLDueG7i+G7h+G7pTLEkeG7i2fhu6UyZeG7qeG6oTLDmuG6u3Xhu4vhursy4bqgMsOzxanhuqEyNTM0NS01MzQ2KX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVvDmeG7peG7tTLDssOs4buL4buHw7IyeeG7i2ZlMsO5w6zhu4vhu4Phu6UyeeG6s8Oyw60yw7nhu4vhu4XDsjJ5ZjJT4bqh4bulbzJT4buNw63EkeG6oTLDuXXhu43DssOtMuG6ucah4buLMsOsxKnDssOsMsO54buL4buH4bulMsSR4buLZ+G7pTLhurnhurEyw63huq3hu7UydeG6oTLDssOs4buL4buF4bulMsSR4bqpw7kyw7LDreG7oSkyUTLDs8Wp4bqhMsOt4buL4bqv4buLMnnhu6/huqEydOG7peG6oTJT4buNw63EkeG6oTLhurnhurEyZcOs4buj4buLMnXhuqnDuTLDueG7lcO5MnnDozJvw6Myw7PGocO5MsO5deG7jcOyw60yw7LDrHjDssOtMsOz4bur4buLMsO54bqpw7IyZeG7mcOyw60ydOG7peG6ocOyMsO5dcO0w7LDrTJl4bup4bqhMuKAnMSQw6My4bq54bqrw7Myw63hu4vDozLDucOsw6PDssOsMsOZ4buldeG7i8Oy4oCdKX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVvDksOseMOyw60yZeG6o+G7izLDueG7h8OyMmXDtcOyMm/Eg+G7izLDuXXhu43DssOtMuG6ucah4buLMsOsxKnDssOsMsO54buL4buH4bulMsSR4buLZ+G7pTJl4burw7LDrTJ14bqpw7kyw7Lhu5vhu4syxJFiw7kyw7LDrOG7sTLDk+G6oXXhu4vhu40yxJDhuqFv4buNw7nhurtvb+G7izJl4bup4bqhMuG6oEUyw5Phu4tv4bqhw7IoMuG6oMOyw7nhu43DsuG7i+G7jTLDieG7izLDkuG6ocO54bqhb+G6uzJl4bup4bqhMuG7pMOp4buLw7LhurvDuuG6uzJ5w6MyZeG6reG7tTLDuuG6t8OyMsSRw6PDsjLDrMOjw7LDrTLhurnhuqvhu6UyZeG7qeG6oTLDkuG6oXPhu41v4buLKDLDssOt4bux4buh4buLMuG6ueG6sTJlw6zhu6Xhu7Vnw7Iyw7rhuqHDssOtMlPhuqF14buLw7oyw5rhuqHhu4vDssO5LcON4bq7dcOz4bqh4buLw7Iyw7PFqeG6oTLDrMOoMnnhu6/huqEydeG7l+G7izLhurrDqeG7i8O64buNw7IyReG6oXnhuqHDsuG7iykyVOG7peG7ucOyw6wyw5LDrOG7sX0vc1s=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Djokovic thua quần vợt nhưng thắng trượt tuyết

Djokovic thua quần vợt nhưng thắng trượt tuyết
2014-01-29 09:41:05

(TNO) - Nỗi buồn để mất ngôi vô địch tại giải Úc mở rộng 2014 của tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic phần nào được an ủi sau khi ngôi sao người Serbia giành chiến thắng ở...

Djokovic thua quần vợt nhưng thắng trượt tuyết

Djokovic thua quần vợt nhưng thắng trượt tuyết
2014-01-29 09:40:48

(TNO) - Nỗi buồn để mất ngôi vô địch tại giải Úc mở rộng 2014 của tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic phần nào được an ủi sau khi ngôi sao người Serbia giành chiến thắng ở...

Tưng bừng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ

Tưng bừng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ
2014-01-29 09:39:58

(TNO) - Tối 28.1, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ đã tưng bừng khai mạc tại TP.HCM. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều lãnh đạo Đảng, TP.HCM đã có mặt cắt băng khai mạc...

Dấu ấn lịch sử trên hành trình mở cõi

Dấu ấn lịch sử trên hành trình mở cõi
2014-01-29 09:38:46

(QT) - Sự kiện hội thảo “Quảng Trị - đất dựng nghiệp của chúa Nguyễn Hoàng” do UBND tỉnh Quảng Trị và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp tổ chức vào dịp tháng 9-2013 đúng...

Những mùa tết xưa

Những mùa tết xưa
2014-01-29 09:36:36

(QT) - Tết về, niềm vui hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt của bao người, riêng tôi ngồi cõng trên vai bao kí ức về những “Mùa tết xưa”, những mùa tết trĩu nặng đôi vai gầy của mẹ...

Bán Mata, Chelsea lập tức đón tân binh

Bán Mata, Chelsea lập tức đón tân binh
2014-01-28 14:12:04

(TNO) - Chẳng bao lâu sau khi bán tiền vệ Juan Mata cho Manchester United (M.U), Chelsea đã mang về một cầu thủ mới, đó là tiền đạo Mohamed Salah đến từ Basel (Thụy Sỹ).

Rooney sắp nhận lương cao nhất Premier League

Rooney sắp nhận lương cao nhất Premier League
2014-01-28 14:11:24

(TNO) - Tiền đạo Wayne Rooney có thể sẽ được Manchester United (M.U) gia hạn hợp đồng trong vài ngày tới với mức lương ‘khủng’ 300.000 bảng/tuần. Nếu điều này thành hiện thực,...

Wawrinka lần đầu đăng quang Úc mở rộng

Wawrinka lần đầu đăng quang Úc mở rộng
2014-01-28 14:11:08

(TNO) - Tay vợt người Thụy Sỹ Stanislas Wawrinka đã tạo cú sốc lớn tại Úc mở rộng 2014 sau khi thắng nốt cả tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal với tỷ số 3-1 (6/3, 6/2, 3/6,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết