Cập nhật:  GMT+7
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJkjhu60hR+G6vWnhurshxqHhursyaeG6uyHigJzhurEyIeG6teG7keKAnSFJ4bq7M+G6tyHhurtu4bq9IeG6teG6q2gh4bq7w6gqL+G6uykmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq6w6Iw4bqzLibGoMagw40hLSHhurbhurvhur1j4bubISl9LV1AIeG6tzAh4buX4buDIUjhu60hR+G6vWnhursh4bq1NSHhurnhur3hu43hur0hxqHhurvhur1k4bubIUnhursz4bq3IeG6u27hur0h4bq14bqraCHhurvDqCHGoTPhur0hxqDhu5Ij4bq64bq2SCMh4bq0w6DFqSFnMiFobsahIcah4buVw61p4bq5IWnhurvDumnhurkh4bq7w60zxqEh4bq1bmnhurkhxqHhurvhu5tu4bq3IeG6s3QhMWkhLsWow63hu5tp4bq5IeG6u+G6vcahIcWpw63hu5tp4bq5IeG6scOiMMahLiHhurPDrSHhurcwIeG7l+G7gyFI4butIUfhur1p4bq7IeG7lzFp4bq5IWfDo+G7kyHDuTIh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIyrGoTDhurFnw6Ih4buXxqHFqWfDolcuaDDhu5Xhurnhur1p4bu2POG7k+G7pyEw4bubxqHDrS4mKsah4buVJirGoeG6syYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq9aOG6uUnDreG7lmfhur3hurPDoi3hur1oMOG6ucOiLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IT4oXeG7k+G7p+G7uCHhu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiF9Pjzhu5Phu6cuITBnxqFXLi4h4buX4buV4bq3Vy7hurvGocah4buT4bu2Ly/hur1oMOG6ucOi4buXI8ah4bubw63hur3GoeG7lcOiI8O5aS/GoeG6vTBpxanDrWkv4bq8aDDhurnDosOZ4bq9w6Lhu6UjMOG7l+G7k+G7p+G7tMag4bq74bubaOG6sWkw4bq9Z+G6vOG6slddKSB7IiguLyYqL8ah4bqzJiovxqHhu5UmKsah4buVJirGoeG6syZI4butIUfhur1p4bq7ISQh4bq1cmnhurkhJSHhurfhu6Np4bq5IeG6usOtMmnhurkhxqBraUAh4buaxanhuqtpIUfhur1p4bq7QCHDmTZpIUgw4bq9IeG6unHDsmnhurlAIWnhursz4bq3IeG7l+G7gyHhurrhu5vFqSHGoOG7m+G6oWlAIeG6tTPDrSHhurPhur1laSHDmeG6vWTGoSHGoOG7nSEkIcahcyHGoeG7lTHhur0h4buZ4bubMCElIeG6ueG6veG7jeG6vSHGoeG6u+G6vWThu5sh4bqzdCExaSHFqMOt4bubaeG6uSHhurvhur3GoSHFqcOt4bubaeG6uSHhurHDojDGoSHDuTLDrSHhurfhurvhur1j4bubISl9LV0hxqEz4bq9Icag4buSI+G6uuG6tkghLSF5aeG6u+G7tiHhu5gjSSMqL8ah4bqzJiovxqHhu5UmKi/GoTDhurFnw6ImSeG6uzPhurch4bq7buG6vSHhurXhuqtoIeG6u8OoIeG7l+G6qSHhurPhur1laSHhu5UwIcO5MsOtITwo4bq5IWnhurkyxakhPFstXSHGoTPhur0hxqDhu5Xhu5tp4bq5Icahw6BoIeG6tzAhaeG6uzPhurchRzBpIeG7r2nhurshJMag4buSI+G6uuG6tkglIyFJ4bq7M+G6tyHhurtu4bq9IeG6teG6q2gh4bq7w6ghZzIh4buXNGkh4buT4bq7xINoIcah4bq7ciHhursw4bq9IeG6t+G7oTAh4bqzdCExaSFpMsWpIeG7lzDhu5shMGfhurHhu5toIcWow63hu5tp4bq5IeG6u+G6vcahIcWpw63hu5tp4bq5IeG6scOiMMahIcOZw61nIykhLSFJ4bq7w7pp4bq5IWnhurkyxakh4bq7w6gh4buVdOG6tyHhu5Xhu5Ehw7lzMCHhu5UwIWg3xqEhxqHhurvhu4/hur0h4bq54bq9MGkh4bq54bqjaSHhurXDoMWpIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJknhurnhurvDoiHDuTIhZ8OtMOG6syHGocOtMmkh4bqxbiEwZ+G6seG7m2ghw7Qh4bq1w6DFqSEjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4buvZ+G6seG7m2ghSeG6u8O6aeG6uSFp4bq5MsWpIeG6u8OoIeG7lXThurch4buV4buRIeG6uW1oISkoIeG6tzAhZuG6u+G7neG6tyHGoXHDsuG6vSFo4buN4bq9QCHhurvhur1kaSHhurUz4bq9IcO5MiHhu5XhuqHGoSHigJzhurE3xqEhxqEw4bq94oCdIeG6t+G7oTAh4bq3MeG6tyHGoTHhurch4bq54bq9NCHGoeG7leG6reG7tiHhurJxw7Jp4bq5IeG6tuG6o2hAIcag4bq7MGnhursh4bqw4bq/aeG6u0AhxqDhur3huqtpIeG6tsOtw61m4bq9w6JAIcag4bq7MGnhurshxqDhu6Np4bq5QCHhuro04bq9IcOA4bubQCHhurA0w60h4buvaeG6u+KApiHhu5nhu5swIeG7k+G6u+G6o2khxqHhurvEkSHhurvhur1kaSHhurfhu6EwIeG6tzHhurch4bq54bq94buJaeG6uSHhurcwIcah4buV4bqtIeG6teG6o8WpIWlu4bq9IWd04bq34bu2IeG7msWp4bqraSFH4bq9aeG6u0Ahw5k2aSFIMOG6vSHhurpxw7Jp4bq5QCFJ4bq7w6PGoSHGoOG6u+G7ocWpQCHGoOG7leG7m2nhurkh4buY4bubw6BpQCHhurDDquG6t+G6uyHhu5Lhurtxw7Jp4bq5QCHhurrDrTJp4bq5Icaga2lAIUnhurvDo8ahIcag4bq74bubQCHhurozaeG6uyFJ4bq54bubxanhuqtpIcO5MiHigJzhurfhurvhu6Eh4bun4buB4oCdIUjhu60hR+G6vWnhursjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4bqydCExaSHFqMOt4bubaeG6uSHhurvhur3GoSHFqcOt4bubaeG6uSHhurHDojDGoSHhurVxw7XhurchZ8Oj4buTIeG7lTAhw7nhu43hur0haMOtaeG6uSFo4bubbGkh4bq1bWnhurkh4bq7Mmnhursh4bq34bujaeG6uSHhurcx4bq3IWnhursz4bq3IeG7l+G7g0Ah4bq3MCHhu5fhu4MhxqHhu5Xhuq0haeG6uzhoIeG6u3Hhu41p4bq5IeG6tWJpIWhuxqEhaWNpIcOgaCFp4bq7M+G6tyHDmeG6vWTGoSFJMGgh4bq34bq74bqhxqEhZ3HDtWnhurkh4bq7w7JpIyHhurYwIeG7l+G7gyFI4butIUfhur1p4bq7IeG6t+G6u+G6vTAh4buX4bqt4bu2IeKAnOG6tuG6u+G7m8Oz4bq9IeG6s3QhMWkhxajDreG7m2nhurkh4bq74bq9xqEhxanDreG7m2nhurkh4bqxw6IwxqEhZzIhxqHDoGgh4bq74bubxalixqEh4bq34buhMCHGoWvhur1AIWnhursz4bq3IeG7l+G7gyHhu69p4bq7IeG7mOG7m8OgaUAhaeG6uzPhurch4buX4buDIeG6uuG7m8WpIcag4bub4bqhaSHDuTIhaeG6u+G6vWPhu5shaeG6uzPhurch4buX4buDIWbhursx4bq3IS0haeG6u8O6aeG6uSFp4bq5ceG7j+G6vSHhurVxw7Xhurch4bq3w63hur0hZzIhMGnhursh4bq34bq74buBIeG6teG6vSHGoeG7lXHhu43hurdAIeG6szJp4bq7IeG6t+G6u8OtIWnhurvDumnhurkhaeG6uXHhu4/hur0hw6JoIcah4buV4bqtIcah4buVw61p4bq5IWnhurnhurtj4oCdIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJkjhu60hR+G6vWnhursh4bq3cGnhurkh4bq34bq7w60h4bqx4bq9YsahIcah4bq74bqraCHGoeG6u2Ih4bq7ZCHhurfhu6EwIeG6t2shxqFzaeG6uSFp4bq7w6NpIeG6tXHDteG6tyHhu5d0IeG6ueG6veG7neG7kyHhu5dy4bq3IeG6t+G7oTAh4buV4bqhxqEhaeG6u+G6vWPhu5shxqHhurtiIeG6u2Qh4bq3MEAhaeG6uzPhurch4buX4buDIeG6teG6vSHGoeG7lXHhu43hurch4bq1xJEhacOs4bq9IWfhuqtpIcah4bq9YmnhurkhacOs4bq9IeG6t+G7oTAhxqHhurtiIeG6u2QhaOG6v2nhursjIcOZMiHhurnhur3hu48h4bq1w6DFqSHhurdrIWjhu5tsaSFpbOG6vSHGoeG6vWLhu5MhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq7bGnhurkhxqFsxqEh4bq14bqn4buTIeG6tcOsQCHhu6Fp4bq5IeG6u24hw7kyIeG6ueG6veG7neG7kyHhurcx4bq3IeG6sTNpIcah4buV4bqtIeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHGoTLhur0haTZp4bq5IcO5MiHhu5d0IWnhurnhurvhur1k4buTIeG6t+G7oTAhaOG6v2nhursjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4bq2ayHhurdwaeG6uSHhurvhur0hw7nhu4lp4bq5IeG6s3QhMWkh4buX4bqpIWgwaeG6uSFnM+G6vSFp4bq74bq9Y+G7myHhurvhur1k4bubIeG7meG7mzQhxqHDquG6t+G6uyHhurd04bq3QCHhurnDrOG7kyHhu5PhurvhuqNpIeG6ueG6veG7jeG6vSHGoeG6u+G6vWThu5shaG7GoSHigJzGoeG6u2Ih4bq7ZCHDuTJp4bq54oCdIWjhu43hur0h4bq34buhMCFpY2khw6BoIWnhursz4bq3IcOZ4bq9ZMahIUkwaCMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiZJ4bq5w60y4bq9IWnhurvDumnhurkh4buXMWnhurkhxqEx4bq3IcO5MiHigJxp4bq7w6BpIeG7l3TigJ0h4buXw6FpIeG6t8OsIcah4buVw61p4bq5ITBn4bqx4bubaCFJ4bq7w7pp4bq5IWnhurkyxakh4bq7w6gh4buVdOG6tyHhu5Xhu5EhQCHhurXhuqtoIWnhursz4bq3IUnhursz4bq3IeG6u27hur0h4bq14bqraCHhurvDqCHhu5fhuqkh4bq3w6wh4buXdCHGoeG6uzBoIeG6ueG6vTAh4bq34buhMCHhurcwIeG7l+G7gyFI4butIcagw6BoIcO5MiHhu5d0IeG6ueG6veG7neG7kyHhu5dy4bq3IcahcyHhurUzw60h4bqz4bq9ZWkhw5nhur1kxqEhxqDhu51AIeG6ueG6vTFoIeG6tWzhurchw6BoIWnhursz4bq3IeG6uuG7m8WpIcag4bub4bqhaUAh4bqxMGkhaeG6uzPhurchSOG7lSPhurDDrcahxqEhw7kyIUjhurYhxqDhu6Np4bq5IUfDosOtIyHhu5gjSSMqL+G7kyY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Hai ngôi sao Nấc thang lên thiên đường tái hợp

Hai ngôi sao Nấc thang lên thiên đường tái hợp
2014-07-16 01:29:01

TTO - Hai ngôi sao nổi tiếng của bộ phim đình đám một thời Stairways to heaven (Nấc thang lên thiên đường) Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo sẽ tái hợp trong bộ phim mới Temptation...

Dân không cho vẽ trên tường nữa

Dân không cho vẽ trên tường nữa
2014-07-16 01:28:21

TT - Gần một năm trở lại đây, con hẻm dài 15B Lê Thánh Tôn, Q.1 (TP.HCM) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của rất nhiều họa sĩ đường phố Sài Gòn.Con hẻm 15B Lê Thánh Tôn với...

U-19 VN bổ sung hai tuyển thủ

U-19 VN bổ sung hai tuyển thủ
2014-07-16 01:27:19

TTO- Trao đổi cùng Tuổi Trẻ vào trưa 15-7, trưởng đoàn bóng đá U-19 VN Dương Vũ Lâm cho biết ở lần tập trung thứ ba vào ngày 4-8 tới đây, đội tuyển U-19 VN sẽ bổ sung thêm hai...

Messi cảm thấy “giận dữ và đau đớn”

Messi cảm thấy “giận dữ và đau đớn”
2014-07-16 01:26:53

TTO - Sau một ngày im lặng, cuối cùng tiền đạo Lionel Messi cũng lên tiếng cho biết anh cảm thấy "giận dữ và đau đớn" khi đội tuyển Argentina thất bại 0-1 trước Đức sau 120...

250.000 CĐV chào đón đội tuyển Đức trở về

250.000 CĐV chào đón đội tuyển Đức trở về
2014-07-16 01:26:38

TTO - Đội tuyển Đức đã đặt chân đến Berlin chiều 15-7 (giờ VN) trong sự chào đón của khoảng 250.000 CĐV theo sau thành tích đoạt chức vô địch World Cup 2014. 15g chiều ngày...

Sách 3D đầu tiên ở VN

Sách 3D đầu tiên ở VN
2014-07-15 06:43:17

(TNO) - Bộ sách 2 cuốn Chiến binh và Hiệp sĩ (NXB Mỹ thuật và Huy Hoang Bookstore ấn hành) vừa ra mắt độc giả. Đây là hai cuốn bách khoa bằng tranh 3D sinh động được dịch từ...

Vitamin tình yêu

Vitamin tình yêu
2014-07-15 06:42:43

TT - Vitamin tình yêu - một tác phẩm mới của đạo diễn Lê Bảo Trung - sẽ lên sóng lúc 22g từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên VTV6, bắt đầu từ ngày 15-7.Các diễn viên tham gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết