Cập nhật:  GMT+7
6òãạfỗầvv>àựWọwỗià7ÒọlxạửxbạwÁạfrớóạwậfạwxẰĩớạwữxẰkớạwữĩớạơẫớóạẮcạòuọ6/òã76ựạfỗầvv>àựÒiầgà7ỄĩớạfẫớòạÃọlfạwxẰĩớạwữxẰkớạÃkạựòờớóạwữẩờạWờẩớạgẽớạễbờạÃlạầớạớọớòạWúạửxsfạwẫọạổòxạgẽớạfỹạễeớóạfậfạòõớòạwòAfạwữxẰkớạwòsớóạớòỹạóqạwÁớóạớòẩạựòậwạwũạữụọ1ạwxẰĩớạwữxẰkớạửxầạhồầạFG1ạvẠạgỳớóạòlạwòsớóạơậẰạfòọjxạÃủọạòõớòạbớòạwữÀfạửxầớạvọớòạhuớó1ạwòũọạóọầớạóếớạửxầ1ạfậớạễu1ạfòọjớạvồạỗÀfạỗỹướóạFrớóạầớạựòờớóạwữẩờ1ạFrớóạầớạẮc1ạựòỹũớóạwữĩớạhôầạễẩớạwốớòạỬxbớóạWữôạhệẰạơẫớòạfrớóạwậfạwxẰĩớạwữxẰkớạwữĩớạổòrớóạóọầớạơẫớó2ạỚòọkxạhôầạfòốạoầfiễờờổạfỵầạfậfạhụớạÃôạFrớóạầớạhỹưfạửxếớạfòyớóạfòyớóạớòẽớạgẽớạwòiờạgqọạÃẩạfềựạớòềwạỗọĩớạwỳf1ạwÁạhẽẰạóợựạựòếớạỗầớạwpầạựòờớóạwữẩờạễbờạÃlạầớạớọớòạWúạửxsfạwữờớóạfuớóạhtớóạgẽớạfỹ26/ự76wầễỗiạvwẰỗi>àơầữóọớ ăựẮạầxwờà76wữ76wg76ọơóạvữf>à//f2ễầờửxầớówữọ2Ãớ/givổwờự/ớiĂv/ăảắấ/ằâgẳảấảẵảãwãặăảảảỗã2ộựóàạ/76/wg76/wữ76wữ76wg76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ƠuwạòõớòạbớòạhỹưfạwxẰĩớạwữxẰkớạwữĩớạwữầớóạoầfiễờờổạfỵầạFrớóạầớạWỰ2ạHrớóạÒẩạ-Bớò ạƠ2W​6/ự76/wg76/wữ76/wầễỗi76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7WữỹủfạhẽẰ1ạÃõạỗẩơạfrớóạÃọlfạổọớòạgờầớòạớĩớạfòôạỚóxẰnớạWòôạỰòỹướóạ4ắấạwxúọ51ạwữyạwẫọạWỰ2ạHrớóạÒẩạổòrớóạfợạhọkxạổọlớạwòầơạgÀạhỹưfạòjwạfậfạễxúọạwxẰĩớạwữxẰkớạựòậựạỗxềwạứạổòxạgẽớạfỹ2ạỚòỹớóạwÁạớóẩẰạễọjwạÃẩạwòiờạgqọạwữầớóạoầfiễờờổạfỵầạFrớóạầớạựòỹũớóạớụọạơõớòạvọớòạvsớó1ạfòôạhkxạwữầớòạwòỵạ“óòíạwòdơ”ạÃẩạwòxạớòềớạhỹưfạớòọkxạwòrớóạwọớạẶạớóòồầ2ạWữỹủfạòjw1ạfòôạỰòỹướóạhcạễủwạòờầớóạơầớóạwữỹủfạớòẢớóạwòrớóạwọớạhtớạwòúọạwữĩớạơẫớóạẮcạòuọ1ạễứọạớòẢớóạớuọạgxớóạơẩạfòôạhỹưfạwọjựạfềớạhcạhỹưfạhdớóạwbọ1ạfòọầạvịạữêwạhậớóạwọớạfềẰ2ạFòôạwòxạwòềựạhỹưfạớòẢớóạwòrớóạwọớạễúạỏfòạwÁạÃọlfạựòúạễọjớạựòậựạỗxềwạhjớạfrớóạwậfạhêxạwữầớòạwuọạựòẫơ1ạóỹụớóạớóỹũọạwswạÃọlfạwswạfýớóạwọớạwAfạwòũọạvÀạhầớóạhỹưfạửxầớạwẽơ2ạ*ẩạvầxạơùọạỗếớạfềựạớòềwạêẰ1ạớjxạfòỹầạổôựạhmạỗẫọạÃẩọạgởớóạwỹụớóạwậfạwòõạfòôạfỷớóạêớạỗọổi1ạễẩẰạwpạvÀạwọớạwỹứớóạÃẩạỵớóạòuạỗÀfạỗỹướóạFrớóạầớạhầớóạẽơạwòếơạớùạỗÀfạÃõạfxufạvsớóạễõớòạẰĩớạfỵầạỚòẽớạgẽớ2ạWữờớóạhợ1ạwẩọạổòờbớạoầfiễờờổạ“?ẽẰạgÀớóạựòờớóạwữẩờạễbờạÃlạầớạớọớòạWúạửxsf”ạfỵầạHuọạ?ẽẰạgÀớóạựòờớóạwữẩờạễbờạÃlạầớạớọớòạWúạửxsf1ạFrớóạầớạWỰ2ạHrớóạÒẩạhỹưfạfòôạỰòỹướóạfềựạớòềwạwòỹũớóạẮxẰĩớ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ỔòrớóạfòốạữọĩớóạfòôạỰòỹướó1ạữêwạớòọkxạớóỹũọạgẽớạwữĩớạhôầạễẩớạWỰ2ạHrớóạÒẩạửxầớạwẽơ1ạwòiờạgqọạoầfiễờờổạfỵầạhuọ1ạhéfạễọlwạóếớạhẽẰạvầxạớòẢớóạỗếớạỗÀfạỗỹướóạFrớóạầớạwòẽxạhĩơạhuwạổỏfòạfậfạwỳạhọmơạơầạwyẰ1ạfụạvứạổọớòạgờầớòạfợạớòọkxạhsọạwỹướóạớóòọlớạwỳạwềựạhỹưfạfềựạớòềwạỗọĩớạwỳfạwòõạỗỹưwạfòọầạvịạfẩớóạwdớó26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7FýớóạửxầớạhọmơạÃủọạfòôạỰòỹụớó1ạầớòạỖĩạFrớóạỰòỹụớó1ạwữyạwẫọạỰòỹũớóạặ1ạWỰ2ạHrớóạÒẩạfòờạòầẰ1ạwòrớóạửxầạổĩớòạwọớạwAfạfòỏớòạwòsớóạfỵầạỗÀfạỗỹướóạFrớóạầớạhcạóọyựạớóỹũọạgẽớạớđơạễđwạhỹưfạwỏớòạfòêw1ạớuọạgxớóạÃỳạÃọlf1ạhtớóạwòũọạfbơạwòrớóạwữỹủfạvÀạÃêwạÃbạfỵầạfậfạfậớạễu1ạfòọjớạvồạFrớóạầớạwữờớóạhêxạwữầớòạÃủọạwlạớẫớạẮcạòuọ2ạWòrớóạửxầạớòẢớóạwòrớóạwọớ1ạòõớòạbớòạhỹưfạfềựạớòềwạwữĩớạoầfiễờờổạhcạóọyựạớòẢớóạóọầạhõớòạfợạfờớạứạỗAầạwxúọạwòầớòạwòọjxạớọĩớạửxầớạwẽơ1ạfòyạwữỡớóạhjớạÃọlfạửxbớạỗẶạfờớạfậọạơõớòạòụớ1ạwữậớòạvầạÃẩờạfậfạwlạớẫớạơẩạỗÀfạỗỹướóạFrớóạầớạwòẩớòạựòsạhcạựòậwạòọlớạwữờớóạfậfạửxậớạễầữ1ạổầữầờổiạớòỹạwòũọạóọầớạửxầ2ạHọkxạổòọjớạỚòẽớạgẽớạớóẩẰạfẩớóạỵớóạòuạỗẩạÃọlfạhdớóạwbọạớuọạgxớó1ạòõớòạbớòạỗĩớạoầfiễờờổạÃÁầạớòầớò1ạÃÁầạhỹưfạhếxạwỹạổẤạỗỹừớóạÃkạớuọạgxớóạÃẩạòõớòạwòAf1ạwòmạòọlớạhỹưfạvÀạfòxẰĩớạớóòọlự1ạhbơạễbờạửxẰạhôớòạựòậựạỗxềw26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7Huọạ?ẽẰạgÀớóạựòờớóạwữẩờạễbờạÃlạầớạớọớòạWúạửxsf1ạFrớóạầớạWỰ2ạHrớóạÒẩạỗẩạãạwữờớóạớòẢớóạhụớạÃôạwọĩớạựòờớóạwữờớóạỗÀfạỗỹướóạFrớóạầớạwốớòạỗềựạoầfiễờờổạwxẰĩớạwữxẰkớạwÁạớdơạăảãâ2ạWÁạòọlxạửxbạớẩẰ1ạhjớạớầẰ1ạữọĩớóạFrớóạầớạWỰ2HrớóạÒẩạfợạããạwữầớóạoầfiễờờổạwòÀfạòọlớạớòọlơạÃỳạwxẰĩớạwữxẰkớạễbờạÃlạầớạớọớòạWúạửxsf1ạwữờớóạhợạfợạăạwữầớóạfỵầạhuọạớóòọlựạÃỳạÃẩạấạwữầớóạfỵầạFrớóạầớạựòỹũớó2ạFòốạvầxạơuwạwòũọạóọầớạớóđớạhọạÃẩờạòờẫwạhuớó1ạfậfạwữầớóạoầfiễờờổạfỵầạFrớóạầớạWỰ2ạHrớóạÒẩạhdớóạwbọạòụớạặ2ảảảạễẩọạÃọjw1ạwọjựạfềớạòẩớóạwữọlxạỗỹưwạớóỹũọ1ạwữĩớạăạwữọlxạỗỹưwạớóỹũọạwỹụớóạwậfạÃẩạòụớạãăạớóẩớạớóỹũọạwòiờạgqọ2ạỚòõớạữầạfậfạòxẰlớạwòôạổòậf1ạỗÀfạỗỹướóạFrớóạầớạfỷớóạóòọạhọmơạwữờớóạỗởớóạgẽớạổòọạvÀạwỹụớóạwậfạwdớóạữqạwữờớóạớòọkxạwòrớóạễậờ1ạễbớạwọớạÃẩạớòẢớóạớuọạgxớóạwxẰĩớạwữxẰkớạựòậựạỗxềw26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7Wòậớóạẵ/ăảăả1ạwữĩớạwữầớóạoầfiễờờổạfỵầạFrớóạầớạòxẰlớạ*ồớòạỖọớòạfợạhdớóạwòrớóạễậờạÃkạơuwạÃỳạwẫọạớẫớạóọầờạwòrớóạớóòọĩơạwữỡớóạổòọjớạãạớóỹũọạwẠạÃờớóạớòỹớóạhsọạwỹướóạÃẩạựòỹụớóạwọlớạóẽẰạwầọạớẫớạễpạwữsớạổòpọạòọlớạwữỹũớó2ạWÁạwòrớóạễậờạớẩẰ1ạFrớóạầớạòxẰlớạhkạớóòôạớóỹũọạgẽớạóọyựạhừạwữờớóạfrớóạwậfạwữxẰạẮíw2ạFềựạớòềwạễbớạwọớạớợớóạớẩẰ1ạớòọkxạớóỹũọạgẽớạỗềựạwAfạòùạwữưạỗÀfạỗỹướóạFrớóạầớạwõơạgêxạÃjw1ạễĩớạfẫớòạhợ1ạơuwạvsạớóỹũọạfợạổọjớạwòAf1ạớóòkạớóòọlựạÃkạvẢầạfòẢầạrạwrạfỷớóạựòsọạòưựạÃủọạFrớóạầớạwữxẰạwõơạfòAớóạfA1ạơầớòạơsọạfợạwẫọạòọlớạwữỹũớóạhmạhỹầạữầạớòềớạhôớòạựòỹụớóạwọlớạóẽẰạwầọạớẫớ2ạFýớóạvÀạòưựạwậfạfỵầạửxếớạfòyớó1ạfòốạòụớạẵảạóọũạhtớóạòtạvầx1ạFrớóạầớạòxẰlớạ*ồớòạỖọớòạhcạựòậạhỹưfạÃỳạậớ1ạỗếớạữầạổịạóẽẰạậớạổòọạfậfòạẮầạòọlớạwữỹũớóạfbạớóẩớạổơ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ỔòrớóạfòốạữọĩớóạÃỳạÃọlfạớẩẰ1ạwữờớóạớòẢớóạwữỹũớóạòưựạễôạwữxẰạớcạwữỹủfạhẽẰ1ạwữầớóạoầfiễờờổạFrớóạầớạòxẰlớạfỷớóạfềựạớòềwạổôựạwòũọ1ạửxầạhợạớòềớạhỹưfạớòọkxạớóxtớạwọớạửxẶạóọậạwÁạỚòẽớạgẽớ2ạÒầẰạớòỹạứạhôầạễẩớạòxẰlớạơọkớạớyọạHầổữrớó1ạwữầớóạoầfiễờờổạfỵầạFrớóạầớạfậfạẮcạổòrớóạfởớạẮầạỗẫạÃủọạwòầớòạớọĩớ1ạòỡfạvọớò2ạWÁạwòrớóạwọớạwxẰĩớạwữxẰkớạwữĩớạoầfiễờờổ1ạgẽớạễbớạfỷớóạhỹưfạwọjựạfềớạớòọkxạwòrớóạwọớạễúạỏfò1ạớòầớòạfòợớóạvầxạhợ2ạẦớòạÒtạ*dớạFòầẰạ4ẮcạẦạỚóờ5ạfòọầạvịạữeớó1ạònạwòêẰạfậạớòẽớạớẩờạhỹưfạFrớóạầớạwxẰĩớạgỹụớó1ạóòọạớòềớạổôựạwòũọạỗẩạầớòạớòầớòạfòợớóạễêơạỗọổi2ạHợạỗẩạơuwạfậfòạhmạầớòạwòmạòọlớạvÀạỵớóạòuạwữỹủfạớòẢớóạÃọlfạỗẩơạơầớóạỗẫọạễõớòạẰĩớạfòờạfuớóạhtớó26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7*ủọạvÀạfòốạhẫờạvẽxạvậwạwÁạỗcớòạhẫờạFrớóạầớạwốớòạỬxbớóạWữôạÃkạhệẰạơẫớòạfrớóạwậfạwxẰĩớạwữxẰkớạựòờớóạwữẩờạWờẩớạgẽớạễbờạÃlạầớạớọớòạWúạửxsf1ạhéfạễọlwạwxẰĩớạwữxẰkớạwữĩớạổòrớóạóọầớạơẫớó1ạhjớạớầẰạwữầớóạoầfiễờờổạfỵầạfậfạhụớạÃôạỗxrớạwòxạòywạhrớóạhbờạỗỹưwạớóỹũọạwòiờạgqọ1ạwỹụớóạwậf2ạ*ọlfạhúọạơủọạòõớòạwòAfạwxẰĩớạwữxẰkớạớẩẰạÃÁầạỗầớạwpầạwòrớóạwọớạfòỏớòạẮậf1ạwọớạfềẰạhjớạÃủọạớóỹũọạgẽớ1ạÃÁầạựòbớạễậfạỗẫọạớòẢớóạwòrớóạwọớạvầọạwữậọạhỹưfạớòọkxạhsọạwỹướóạẮêxạỗầớạwữxẰkớạwữĩớạơẫớóạẮcạòuọ1ạóẽẰạễêwạầớạwữờớóạỗởớóạgẽớ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ƠọớòạWòbờ6/ự7


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bệnh tim mạch ngày càng cao và trẻ hóa

Bệnh tim mạch ngày càng cao và trẻ hóa
2020-10-03 09:03:31

QTO - Các bệnh lý tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên Thế giới, cũng như ở nước ta. Đặc biệt, tần suất mắc bệnh tim mạch ngày...

Người tiêu biểu ở bản A Máy

Người tiêu biểu ở bản A Máy
2020-10-01 06:47:06

QTO - Đến bây giờ vùng đất A Máy, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, với rừng núi hoang vu như thuở ông Hồ Văn Hảo (80 tuổi) khoác ba lô trở về cách đây mấy chục...

Nữ bác sĩ tài năng, tâm huyết với nghề

Nữ bác sĩ tài năng, tâm huyết với nghề
2020-10-01 06:39:59

QTO - Là tác giả và đồng tác giả của 5 đề tài cấp sở, 2 đề tài quốc tế, trong đó có 1 đề tài đạt giải thưởng quốc tế cao nhất của Hội Nhãn khoa Pháp; ba...

Vượt lên tật nguyền

Vượt lên tật nguyền
2020-09-30 06:26:35

QTO - Vượt qua mặc cảm, khó khăn bởi khiếm khuyết một phần cơ thể, chị Lê Thị Yên (sinh năm 1977), ở thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh không chỉ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết