Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOEZt4bud4buN4bqjeOG7j+G7m+G6o+G7m2Jn4buN4bqj4budw7LhuqvhurbhuqNn4bqr4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjxILhuqvhuqN4duG7ieG6o+G7jeG7n+G6rTcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oThH4bqpZ+G6o2Zt4bud4buN4bqjxqHhurLhuqN44buP4bub4bqj4bubYmfhu43huqPGoeG6q+G6o+G7m8O6eOG6o3h24buj4budw7LhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7J54bq2auG7neG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjw7LDquG6tuG6o3jhuqLhuqPEguG7o+G7ncOy4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNp4buBeeG6o3h2auG7neG6o1jhu41r4bqjw7Lhu4/FqeG7jzLhuqNn4bu54budw7LhuqPhu53hu41B4bqj4bur4bqj4budQcWpZ+G6o3jhuq0z4bqjSeG6uWfhuqNm4buPbXgy4bqjeOG7geG7neG6o3d54bq/eOG6o+G7m2Vn4bqjZm3hu53hu43huqN44buP4bub4bqj4bubYmfhu43huqPhu53DsuG6q+G6tuG6o2fhuqvhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqPEguG6q+G6o3h24buJ4bqj4buN4buf4bqt4bqjaOG7o+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqN44buN4buf4buP4bqj4buvecOt4budMuG6o8ahdOG7j+G6o3d04budw7LhuqN34buP4bud4buN4bqj4buN4bujYnjhuqN44buN4buPa3nhuqPGoeG6q+G7neG7jeG6o+G7m2Lhu53hu40y4bqjZ+G7jWvhuqNpw7rhuqPEkeG7neG6o3l04budw7LhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPhu43hu6nhu63huqPGoeG6sjLhuqPhu53hu43hur944bqjxqHhuqvhuqPEguG7j21n4bqjd+G6ouG6o2jhu7Xhu53DsuG6o3jhu415dGfhuqPGoeG6qTPhuqMmw7ThuqPEguG7h+G6tjLhuqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqNn4bqpZ+G6o2bhu49t4bud4bqj4but4buN4bqp4but4bqj4but4buN4buh4budw7LhuqPhu53DssOA4bqt4bqjZm3hu53hu43huqN44buP4bub4bqj4bubYmfhu43huqPGoeG6q+G6o8SC4buPbWfhuqPGoeG6q+G7m+G6o2fhur/hu63huqN44buN4buPa3jhuqPhu43hu49t4bud4bqj4bud4bqt4bq2Mzcv4butODd44bqtZsahw63huqN3eOG6tsahw6174bqh4bub4bqtdsOy4buP4budMOG6r+G7reG6sOG6o+G6rXl44buj4bqhODd4djg3eGg4N+G7j+G7m8Oy4bqjd3Zne+G6oS8vZzNm4bqt4buj4buveeG6reG7ncOyeHbhu48zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r8Oj4bqx4bqnL+G6t+G6pWjhurXDo+G6p8Oj4bqx4bqxxIN4xIPhurPEg+G6p+G6p+G6p8ahxIMz4buV4butw7LhuqHhuqMvODcveGg4Ny94djg3eHY4N3hoODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThGbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjaUHhu6ln4bqjZ+G7jcSR4bub4bqjd+G7n2cy4bqjaeG7j2x54bqjeHbhu5HhuqN4YuG7j+G6o+G7luG7jeG7o+G6reG6o1jhu4/hu5vhuqPhu5tiZ+G7jTLhuqNGbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o0nhuq3huqPhu5fhu43hu6Phuq3huqN44buT4bud4buNLUPhu53hu40w4bqj4buM4buc4oCLNy/hu604Ny94aDg3L3h2ODcveOG6rWbGocOtODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThGbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4bud4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o0nDgWfhuqMm4buP4bud4buN4bqjaUHhu6ln4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPhu53hu43huqvhuqNpQeG6reG6o8SC4bqr4buj4bqjRm3hu53hu43huqPEguG7j23hu53huqNJ4bqt4bqj4buX4buN4buj4bqt4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2fhur/hu63huqNnw4F54bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3jDtOG7neG7jeG6o3h2YuG7ncOy4bqjd3Rn4bqjeOG7j+G7mzLhuqN2dOG7j+G6o8ah4bujYuG7neG6o+G7neG7jeG7keG7reG6o+G7reG7jWPhu4/huqPhu53hu4114buP4bqjeOG7j+G7m+G6o2fhur/hu63huqNnw4F5M+G6o1fhuq154bqjaeG7nzLhuqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjxqHhu4fhu63huqN4w4Fn4bqjaUHhu6ln4bqjaUHhuq3huqN44buN4bq74budw7LhuqNpa+G7neG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3jhu4/hu5vhuqNpbuG6o2fhu43hu7Xhu63huqPEguG6q+G6o2fhuq3hu53huqN44buN4buPbeG7reG6o2nDuuG7ncOy4bqj4bubYmfhu43huqPEguG6q+G7neG7jeG6o2fhur/hu63huqNnw4F5M+G6o+G7muG6reG6tuG6o+G7m2Xhu53huqNn4buN4buj4bqjZm3hu53hu43huqPhu53hu43DquG7neG6o8ah4bqr4bqjaUHhu6ln4bqjaUHhuq3huqPEguG6q+G7o+G6o8SC4buPbeG7neG6o3fFqeG7mzLhuqNn4bq/4but4bqjZ8OBeeG6o+G7l+G7keG7reG6o3jhu43GsOG7j+G6o+G7nWrhu53huqN34bqteeG6o+G7l+G7jeG7j+G6o2lB4bupZ+G6o2fhuq3hu53huqN44buN4buPbeG7reG6o3jhu43DtOG6o3fDgWfhuqPhu5fhu41xw63huqPhu4114buP4bqj4but4buN4bu1Z+G6o3bhur944bqj4bud4buN4bqt4bud4buN4bqjZ+G7jeG7n+G7ncOyM+G6o0nhu49seeG6o2nhuqnhu53DsuG6o+G7neG7n+G7j+G6o8ah4bqr4bqjeHZBxaln4bqjaeG7nzLhuqNn4buNQeG6reG6o8ah4buB4bud4bqj4bud4bqr4buj4bqj4bqt4bud4buN4bqjJuG7j+G7neG7jeG6o2bhu5HhuqPhu53hu41B4bqjeOG7jWvhuqPhu53huqvhurbhuqPEguG6q+G6o+G6tmt54bqjeHThuqPhu53DsnnhurbhuqNn4bun4bqjeOG7j+G7m+G6o+G7m2Jn4buN4bqjaHnhurbhuqPhu53hu43hur944bqjaeG7n+G6o8ah4bqr4bqjZ+G7n+G6o3jhu49s4bud4bqjd+G6ouG6o+G7jcO9eOG6o3jhu415dGfhuqPGoeG6qeG6o+G7neG7jeG7j2x5Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjigJxYc+G7j+G6o2nhuq3hu53DsuG6o8ah4bqr4bub4bqjxILhu49tZ+G6o3fhuq154bqjxIJBxrDhu53huqN44buNw7ThuqN44bqg4bqj4bud4buN4buPauG7neG6o3jhu43hur/hurbhuqNp4bqteeG6o+G7ncOy4bqgZ+G6o2jDg+G6o2jDuuG7jzLhuqPhu53DssO6eOG6o3jhu43hu6sy4bqj4budc+G7neG6o+G7m+G6ouG6reG6o8SC4bqr4bqjdnXhu4/huqPhu53DsmThuqPhu695w4LhuqPhurB5dOG7ncOyM+G6o1fhuq154bqjaeG7n+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4bud4buN4bqr4bqjaUHhuq3huqPEguG6q+G7o+G6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqjZ+G6v+G7reG6o2fDgXnhuqPhu5fhu5Hhu63huqN44buNxrDhu4/huqPhu51q4bud4bqjaUHhu6ln4bqjZ8OBeeG6o3d04budw7LhuqPEguG6q+G6o+G7jeG7j23hu53huqN3w4Fn4bqj4buX4buNccOt4bqjZ+G7t+G6reG6o3hz4buP4bqjeOG7j2vhu53huqN4duG7j27hu53huqN24bq/eOG6o3h0eDPhuqNYeeG6tuG6o+G7neG7jeG7j2rhu50y4bqjZ+G6qWfhuqNm4bqpZ+G6o3fhu5nhuqPhurZqeeG6o2fhu4F54bqjeHPhu4/huqPhu63hu41j4buP4bqjZnHhuqPhu43DvXjhuqN44buNeXRn4bqjxqHhuqnhuqPhu53DsuG6reG6tjLhuqPhu51reeG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2Zt4bud4buN4bqjd8Sp4bqjeOG6qeG7j+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqPEguG6q+G6o+G7ncOyeeG6tuG6o2fhu6fhuqNj4bud4buN4bqj4buNQeG7q+G7ncOy4bqjaWvhu53huqN4w7Xhu53hu43huqPhu5ti4budw7LhuqPGoeG6q+G6o2nhu49seeG6o+G7l+G7jeG7n+G6o3h24bqp4bud4buN4bqj4buX4buNceG7j+KAnTLhuqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4bud4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o0nDgWfhuqMm4buP4bud4buNMuG6o3h2w73huqN4YuG7j+G6o+G6sGThuqPDkuG7j+G7o+G6o0fhu43Dqnky4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPDkuG7j+G7o+G6o8ag4buP4bud4buN4bqjZ+G7jeG7o+G6o2bhu49reDM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44buM4buPbeG7neG6o+G7neG6reG6tjLhuqNmbeG7neG7jeG6o3jhu4/hu5vhuqPhu5tiZ+G7jeG6o8ah4bqr4bqjxILhur/hu53huqNpbOG6o3fDgWfhuqPhu5fhu41xw63huqN44buj4bqr4bud4bqjZ+G7gXnhuqPEgsWp4buP4bqjeOG7k+G6o8ahbeG6o3jhuqLhuqPEguG7o+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqN44bqr4bud4bqj4but4buNa+G6o2fhuq3hu6Mz4bqjWOG7jcOt4buj4bqjZ+G6qWfhuqNn4buNeeG6tmrhu53huqPDsuG7j+G6rTLhuqNmauG7neG6o2di4bud4buN4bqjeOG7k+G6o8ahbeG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4bubZWfhuqNn4bqpZ+G6o2Zt4bud4buN4bqjeOG7j+G7m+G6o+G7m2Jn4buN4bqj4budw7LhuqvhurbhuqNn4bqr4budw7LhuqPDsuG7j+G6reG6o3jEkeG7ncOyMuG6o3jhu43DtOG6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o2Zt4bud4buN4bqjeOG7j+G7m+G6o2fhu6Hhu53huqNn4buf4bqj4bqweeG6o+G7jUHFqeG7ncOy4bqjeHbhu4nhuqPhu43hu5/huq0z4bqj4buca3nhuqPhu53hu41B4bqjeHZBxaln4bqjacOq4bq2MuG6o2fhuqln4bqjZm3hu53hu43huqPhu5tiZ+G7jeG6o8SC4bqr4bud4buNMuG6o2nDuuG7ncOy4bqj4bubYmfhu43huqPhu51k4bujMuG6o2Zt4bud4buN4bqjacO64budw7LhuqPhu5tiZ+G7jeG6o+G7ncOy4bujYuG7j+G6o2bhu49q4budMzMz4bqjeOG7jUHGsOG7ncOy4bqjZ+G7jeG7k+G6o8Oy4bq54but4bqj4bur4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNn4bqt4buj4bqjeHnDueG7jzLhuqN44buNw7ThuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G7neG6reG6tuG6o2fhu43DveG7ncOy4bqjeOG6reG6o2fhu5/huqN44buNbuG6o8Oy4bq54but4bqj4bur4bqjZuG6v3jhuqPhu5fhurThuqPGocOB4bqt4bqjeHnDueG7j+G6o+G7neG6q+G7ozPhuqNH4buN4buT4bqjeMO14bud4buN4bqjduG7j2rhu53DsuG6o2Zt4bud4buN4bqjeMSR4budw7LhuqPhu4154bq2a3jhuqPhuqnhu60y4bqj4buN4buPbeG7neG6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2nhuq3hu53DsuG6o+G7r3lj4bud4bqjxqHhurLhuqPEg+G6pTPhurfhurHhuqfhuqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4budMuG6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu43hu49t4bud4bqj4bubxanhu4/huqN4w4DhuqNp4buBeeG6o+G7ncSR4bub4bqjaWvhu53huqPhu53huq3hurbhuqPGoeG6q+G6o+G7jeG7p+G7neG6o8SDM8Ojw6PDo+G6o2Zt4bud4buN4bqj4bud4buNw6rhu50y4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2nhu5/huqN3dOG6o2Zt4bud4buN4bqj4bud4buNw6rhu53huqNoQcWp4buP4bqj4bq34bqz4bqjeHnDueG7j+G6o8ah4bqr4bqj4buX4buN4bqp4bqjxqHFqeG7nTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WHbhu6Phu53DsuG6o+G7l+G7jeG7j+G6o2nhu58y4bqj4budw7J54bq2auG7neG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjaOG7heG7neG6o2lr4bud4bqjeHbhu4nhuqPhu43hu5/huq3huqNn4bqpZ+G6o2Zt4bud4buN4bqjxqHhurLhuqN44buP4bub4bqj4bubYmfhu43huqPhu5fhu41z4budw7LhuqPGocOq4bq24bqj4bud4buN4buPb+G7m+G6o2nhu5/huqPGoeG6q+G6o2jhu6PhuqN44buN4buf4buP4bqj4buvecOt4bud4bqj4buNw7144bqjeOG7jXl0Z+G6o8ah4bqpMuG6o3l04budw7LhuqPhu53hu43hu49seeG6o3ZB4bupeeG6o2bhu4/huq0y4bqjxqF04buP4bqjd3Thu53DsuG6o8O1eOG6o8SC4buH4bud4bqjacO64budw7LhuqPhu5fDqOG7m+G6o3jhu43DreG7o+G6o2fhu41r4bqjacO64bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu63hu43hu4Phu5sy4bqjxJHhu53huqN5dOG7ncOy4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4buN4bup4but4bqjxqHhurIy4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNo4buBeeG6o+G7m+G7seKApuG6o2jhu4Xhu53huqN4xanhu4/huqNmw6zhu6PhuqPhu63hu43DtDLhuqN4xJHhu53DsuG6o+G7jXnhurZreOG6o+G6qeG7rTLhuqN2dOG7j+G6o8ah4bujYuG7neG6o+G7m+G7seG6o+G7m+G6qXky4bqjaeG6qeG7j+G6o3jhu43huqnhu6PhuqNpQcaw4budw7LhuqPEguG6q+G6o2d5dOG7j+G6o2fhu7Phu53DsuG6o8ah4bqr4bqjZ+G6qWfhuqNm4buPa+G7neG6o2d04bqjeOG7j+G7m+G6o+G7m2Jn4buNM+G6o0jhu6PhuqNp4bufMuG6o+G7nWt54bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN44bqt4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4buX4buPbuG7m+G6o3fhu6Phuql44bqjZ+G6qWfhuqPhurZreeG6o3h04bqj4budw7J54bq24bqjZ+G7p+G6o+G7neG6q+G6tuG6o3fFqeG7m+G6o3jhu43DtOG6o2fhuqln4bqjZm3hu53hu43huqPGoeG6suG6o3jhu4/hu5vhuqPhu5tiZ+G7jeG6o3fEqeG6o+G6sGPhurbhuqN24bqt4bqjZ+G6q+G7ncOy4bqjd8Wp4bub4bqjxILhuqvhuqPhu41t4bqjxqHhu7XhurbhuqNpbuG6o8ahYuG7j+G6o3bhur944bqj4bud4bq54budw7LhuqPhu51sMuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqNj4bud4buN4bqj4buNQeG7q+G7ncOy4bqjZmPhu53huqN44buNw6rhu53huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2Zt4bud4buN4bqj4bub4bqr4bqjZ+G7oeG7neG6o8ah4bqr4bqjw7Lhuqnhu53hu43huqPhu53hurnhu53DsuG6o2fhu43hu6PhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jTLhuqPhurBk4bqj4buNw7rhu48zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEZq4bud4bqjZ2Lhu53hu43huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4bq2a3nhuqN4dOG6o+G7ncOyeeG6tuG6o2fhu6fhuqNn4bu34bqt4bqjZm3hu53hu43huqN44buP4bub4bqj4bubYmfhu43huqPhu5fhu41z4budw7LhuqN44buNbuG6o3jhu43huq3hurbhuqNpw7nhu4/huqNpQeG7qWfhuqNo4buj4bqjeHnDueG7j+G6o3jhuqlnMuG6o8Oy4buPxanhu4/huqN4w7Xhu53hu40y4bqjaOG7j+G6o3h2eeG6tmzhu50y4bqjeOG7jcO04bqjZ+G7oeG7neG6o8ahYuG7j+G6o2fhu43DveG7ncOy4bqjeOG6reG6o2lseeG6o2fhu5/huqN44buNbuG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqj4budw7LDgOG6reG6o2bDqeG7ncOy4bqjZ+G6qWfhu43huqN4duG6qeG7neG7jeG6o2fhuqln4bqj4bq2a3nhuqN4dOG6o+G7ncOyeeG6tuG6o2fhu6cy4bqj4bqw4bqi4bqjxqHhurLhuqPhu5fhu5Hhu63huqN44buNxrDhu4/huqPhu53DsuG6reG6tuG6o+G7l+G7jeG7j+G6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o2jhu49t4bud4bqjZ+G6qWfhuqNo4bq/eeG6o+G7jeG7j2154bqjd8Wp4bub4bqjZ+G7t+G6reG6o2Zt4bud4buN4bqjxqHhurIz4bqjR+G7teG6o3jhu41uMuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o+G7jcO9eOG6o3jhu415dGfhuqPGoeG6qTLhuqN5dOG7ncOy4bqjw7V44bqjdkHhu6l54bqjZuG7j+G6rTLhuqN4xJHhu53DsuG6o2dBxrDhu53DsuG6o8SC4buH4bud4bqjacO64budw7LhuqN44buH4but4bqjeOG7jW7huqNo4bu1ZzLhuqNn4buf4bqjZ+G7jWvhuqNpw7rhuqPEkeG7neG6o3l04budw7LhuqPhu43hu6nhu63huqPGoeG6sjLhuqPhu41i4bud4bqjZ+G7jWvhuqNn4bqpZ+G6o8ah4bujYuG7j+G6o3jhu43DgWfhuqPEkeG7neG6o+G7neG7jeG6reG7neG7jTLhuqNn4buNa+G6o2bhu49r4bud4bqjd+G6veG7neG6o2fhu5/huqPhu53hu43hu49seeG6o2jhu4F54bqj4bub4buxMuG6o2l14bqjeXThu53DsuG6o2fhu5/huqPDsuG6rTPhuqNJ4bq5Z+G6o2bhu49teDLhuqPhu5fhu43hu4/huqPhu63hu43huql44bqj4buN4buPbeG7neG6o2fhu5/huqNn4bqpZ+G6o2bhu49ueeG6o+G7jeG7j23hu53huqPhu53hu41B4bqj4bubbXjhuqPhu5tx4buP4bqjZ+G6oGfhuqNpw7oy4bqjZ+G7p+G6o3jhu41u4bqjaeG6rXnhuqPhu53hu43DgWcy4bqjZ+G7jeG7n+G7ncOy4bqj4bub4bq5eOG6o2Z5deG7neG6o+G7nXPhu50y4bqj4buX4buN4buf4bqjeOG7jeG7q+KApuG6o3jhu43DtOG6o2fhu4Hhu53huqNpa+G7neG6o+G7ncOy4bqt4bq24bqjZ+G6qWfhuqNn4bun4bqjd+G7q+G6o+G6tuG6o3hr4bqjaW7huqNpQeG7qWfhuqPhu5fhu43huqnhu5sy4bqjeEHhuqPEguG6v+G7neG6o+G7neG7jcOp4bub4bqj4but4buN4bqpeOG6o+G7jeG7j23hu53huqNmbeG7neG7jeG6o3fFqeG7m+G6o8SC4bqr4bqjaeG7j2x54bqjeHbhu5HhuqPhu5fhu5Hhu63huqN44buNxrDhu48y4bqjeHbhuqnhu53hu43huqNpbuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqN34bqg4bqjZ3ThuqNp4bqp4budw7LhuqN44buPa2fhuqPhurBj4bq24bqjduG6rTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44oCcWOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqPhu6954bqtMuG6o3jhu4Hhu53huqN3eeG6v3jhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o+G7m2Vn4bqjZ+G6qWfhuqNmbeG7neG7jeG6o8ah4bqy4bqjxIJs4bqjeOG7j+G7m+G6o+G7m2Jn4buN4bqjaWvhu53huqPhu5fhu43huqnhu5sy4bqjaeG7j2x54bqjeHbhu5HhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o2fhuqvhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqPEguG6q+G6o3h24buJ4bqj4buN4buf4bqtM+G6o1h24buj4budw7LhuqNp4bufMuG6o3jhu5PhuqPGoW3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o3h24buJ4bqjeHnDueG7j+G6o+G7m2Vn4bqjZ+G6qWfhuqNmbeG7neG7jeG6o8SCbOG6o3jhu4/hu5vhuqPhu5tiZ+G7jeG6o2fhu43hu49r4bub4bqj4buN4bun4bud4bqjxIPDo1vhuqPEguG6q+G6o3jEkeG7ncOy4bqj4buNeeG6tmt44bqj4bqp4but4bqjxqHhuqvhuqPhuq/Do1sz4bqjSeG6uWfhuqNm4buPbXgy4bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN4c+G7j+G6o2fhu7nhu53DsuG6o2lk4bqjZ+G6reG7neG6o3jhu43hu49t4but4bqjZ+G7jeG7o+G6o3bhur944bqj4bud4buN4buPbHnhuqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4buN4bup4but4bqjZm3hu53hu43huqPhu53hu43DquG7neG6o2bhu5HhuqPhu53hu4114buP4bqj4bub4bqpeeG6o2fhu6fhuqN44buP4bub4bqjZ+G7n+G6o3h5w7nhu4/huqNpxrDhu4/huqN4dmrhu53huqNoQcWp4buP4bqj4bq34bqz4bqjeHnDueG7jzLhuqN44buN4buH4bub4bqjZ+G7jcO14bqjZ+G7n+G6o2Zt4bud4buN4bqj4bud4buNw6rhu53huqNn4buh4bud4bqjduG6v3jhuqN4duG7iTLhuqNn4buN4buT4bqj4bubxanhu4/huqPhuq/hurXhuqN4ecO54buP4bqjxILhuqvhuqPhurZreeG6o3h04bqj4budw7J54bq24bqjZ+G7p+G6o3jhu4/hu5vhuqPhu5tiZ+G7jeG6o2h54bq24bqj4bud4buN4bq/eOG6o2nhu5/huqPGoeG6q+G6o+G7jcO9eOG6o+G7m8O6eOG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4buX4buN4bujY+G7ncOy4bqj4bqv4bqjw7Lhu5/hu4/huqN44buNeXRn4bqjxqHhuqnigJ0y4bqjZuG6qWfhuqN34buZ4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o+G7jMODeeG6o0nDgWcy4bqjWHZB4bur4budw7LhuqPhu5bhu43hu6Phuq3huqNY4buP4bub4bqj4bubYmfhu40y4bqjRm3hu53hu43huqPEguG7j23hu53huqNJ4bqt4bqj4buX4buN4buj4bqt4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOCbhu49tZ+G6o2fhu43hu7fhuqNpw7rhu53DsuG6o+G7l+G7j27hu5vhuqN34buj4bqpeOG6o2fhuqln4bqj4bud4buN4buf4bub4bqj4bq2a3nhuqN4dOG6o8Oyw6rhurbhuqPhu53DsnnhurbhuqNn4bun4bqjaOG7heG7neG6o2lr4bud4bqj4bubZWfhuqNn4bqpZ+G6o2Zt4bud4buN4bqjxqHhurLhuqPEgmzhuqN44buP4bub4bqj4bubYmfhu43huqPEguG6q+G6o2nhu49seeG6o2fhu43hu5Phu53hu43huqN44buN4buf4buP4bqj4buvecOt4budMuG6o8ahdOG7j+G6o3d04budw7LhuqPGoeG6q+G7neG7jeG6o+G7m2Lhu53hu43huqN44buNc+G7ncOy4bqj4buveeG6reG6o2fhu41r4bqjacO64bqjaOG7j+G7neG7jeG6o2hB4bux4budw7Iy4bqjxqF54bq2beG7neG6o3jhu4fhu60y4bqj4budw7Lhu43hu5PhuqPhu53DsuG7p+G7j+G6o+G7jeG7qeG7reG6o8ah4bqyMuG6o2nhurln4bqjZuG7j2144bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4buNw7144bqjeOG7jXl0Z+G6o8ah4bqp4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjxqHhuqvhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeOG7jcOBZ+G6o2fhu4Hhu53huqN44buN4buPa3gy4bqjw7Lhu4/DveG7reG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqj4budw7LDgOG6reG6o8SC4bqr4bqjaeG7j2x54bqjeHbhu5HhuqN4dHjhuqNn4bqpZ+G6o2Zt4bud4buN4bqjxqHhurLhuqPGoeG7j2rhu53huqPhu6954bqt4bud4bqjaWvhu53huqN44buP4bub4bqj4bubYmfhu40zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7nMOyeeG6tm/hu53huqPhu4zhu6Phuqvhu4/huqPhu5zhuq3hu5s3L+G7rTg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến
2024-06-21 05:30:00

QTO - Dẫu biết nghề báo đối với phụ nữ rất vất vả, gặp không ít thử thách nhưng vì đam mê, nhiều chị em vẫn chọn. Không chỉ quyết tâm khắc phục khó khăn để...

Người tiêu biểu ở bản A Máy

Người tiêu biểu ở bản A Máy
2020-10-01 06:47:06

QTO - Đến bây giờ vùng đất A Máy, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, với rừng núi hoang vu như thuở ông Hồ Văn Hảo (80 tuổi) khoác ba lô trở về cách đây mấy chục...

Nữ bác sĩ tài năng, tâm huyết với nghề

Nữ bác sĩ tài năng, tâm huyết với nghề
2020-10-01 06:39:59

QTO - Là tác giả và đồng tác giả của 5 đề tài cấp sở, 2 đề tài quốc tế, trong đó có 1 đề tài đạt giải thưởng quốc tế cao nhất của Hội Nhãn khoa Pháp; ba...

Vượt lên tật nguyền

Vượt lên tật nguyền
2020-09-30 06:26:35

QTO - Vượt qua mặc cảm, khó khăn bởi khiếm khuyết một phần cơ thể, chị Lê Thị Yên (sinh năm 1977), ở thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh không chỉ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết