Cập nhật:  GMT+7
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhuqtCWOG6okdD4buO4bqiV8ON4bucd+G6oljhu4xZVEfhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiJkDGr+G7nOG6ouG7nOG7jOG6quG7tS/hu4zEguG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fDveG7jeG6u+G7seG6oeG7jeG7s+G6oi3huqLDoUPhu47huqJXw43hu5zhuqJH4bug4buc4bqiw5JQ4buO4bqixqDhuqrhuqJHQ+G7juG6okbhu4p34bqixqDhuqrhuqJHw4o74bqiJj3huqzhuqJH4bue4bqiw5Lhu47huqjhuqJYVuG7kOG6oiZM4bqi4bua4bq4WOG6oljhu4wkR+G6ouG7rOG7jOG7guG7mnfhuqImPeG6rOG6okfhu57huqLDkuG7juG6qOG6olhW4buQ4bqixqDhuqrhu5rhuqJY4buMWVRH4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6onLhuqvDoeG7j3jhuqLhuqtCWOG6okdD4buO4bqiV8ON4bucd+G6olhK4buc4bqiWOG7jFlUR+G6osag4bqq4bqiRkJH4buM4bqiw5Lhu47FqOG7juG6olgl4bqixqDhuqrhuqIm4buQ4bqiWOG7jFlUR+G6oklA4buoR+G6okjhu7Lhu5zDkuG6ouG7luG7jOG6qOG6ouG7rOG7jMOZ4bqiRuG7jkvhu5zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4bqhU+G7nMOS4bqiO3jhuqJhQkfhu4zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWCXhuqJH4buMI+G6rOG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqi4bqsR+G7jkjhuqJGw4zhu6LhuqJX4buO4buc4bqs4bus4buOR3fhuqLhuqxW4bqsR+G7jOG7jkjhu45Hd+G6okdWWUfhu45HduG6oljhu47hu5zhu4zhuqJI4buAWXh4eOG6osOh4bue4bqi4buc4buM4buOTFnhuqJH4bqoR+G7jOG6okfhu4xL4bqiRuG7jkvhu5zhuqJGQkfhu4zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWCXhuqLGoOG6quG7muG6oljhu4xZVEfhuqLhu5zhu4xA4buv4bqiYUJH4buM4bqiw5Lhu47FqOG7juG6olgl4bqiJuG7juG6olfhuqzhu6LhuqLGoOG6quG6ouG7jEJY4bqiR0Phu47huqJX4bqs4bui4bqi4buc4buMUeG6osagJeG6rOG6oljFqOG7juG6ouG7luG7jFN34bqi4buM4bum4buO4bqiR+G7nuG6ouG7muG7suG7juG6oljhu4zhu6bhu5p34bqiSU7huqLhu5zDklnDmuG7jnbhuqJhQkfhu4zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWCXhuqJX4bqs4bui4bqiJuG6quG7nMOS4bqixqDhuqrhuqLhu4xCWOG6okdD4buO4bqiV+G6rOG7ouG6ouG7nOG7jFHhuqLGoCXhuqzhuqJJS+G7nOG6ouG7muG6qlnhuqIm4bqq4bucw5LhuqJX4buE4bua4bqiR+G7nuG6ouG7muG7suG7juG6oljhu4zhu6bhu5p34bqiJuG7kOG6okfhuqw7d+G6oknhurhH4bqiWFZA4bucw5LhuqJH4bu24bqs4bqi4bua4buy4buO4bqiR0Phu4534bqiSU7huqLhu5zDklnDmuG7jnbhuqJhQkfhu4zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWCXhuqJX4bqs4bui4bqiScON4buc4bqixqDhuqrhuqJJWeG7nOG6ouG7nOG7nuG7nMOS4bqiR+G7jEPhu6J34bqiR+G7jOG7ouG6okZCR+G7jOG6osOS4buOxajhu47huqJYJeG6oibhuqrhu6J34bqiSUPhu6LhuqJJTFnhuqJH4buM4bui4bqiSUvhu5zhuqLhu5bhu4zhu47huqLhu5zDkuG7ouG6quG7juG6oiZR4bqiR+G7nuG6ouG7muG6qlnhuqLhu4zhu6bhu47huqJJw43hu5x34bqiSU7huqLhu5zDklnDmuG7jnjhuqJhQkfhu4zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWCXhuqJX4bqs4bui4bqiScON4buc4bqiR+G7nuG6ouG7muG6qlnhuqLhu4zhu6bhu47huqJJw43hu5x34bqiR+G7nuG6oibhu5DhuqJY4buM4bum4bua4bqiSeG6uEfhuqJYVkDhu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqLhu4xQ4bqiR0Phu4534bqi4buc4buM4bq+4bua4bqiR+G7nuG6oibhu5DhuqLhu4zhu6bhu47huqJH4bqsO3jhu7Xhu6zhu7fhu4/hu4zDjeG7ouG6onLhuqvDoeG7j3fhuqJGQkfhu4zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWCXhuqJH4bue4bqiJuG7kOG6okfhuqw7d+G6oljDleG7nOG7jOG6ouG6vuG7mnfhuqLhu65ZO+G6ouG7luG7juG7nOG7jOG6ouG7rOG7jEt44bqiw6Hhu57huqJHU+G7nMOS4bqi4bucxJDhu5zDkuG6olPhu5zhuqLhu6zhu4xLd+G6olhWPeG6oknhuqrhu5rhuqLhu4zhuqrhu5x34bqiw5Lhu45D4bua4bqiSeG6rFl34bqiWOG7jkpZ4bqiWOG7jOG7uOG7nMOSd+G6oljhuqjhu5zhuqLhu5ZLWHfhuqJY4buMU+G7nMOS4bqi4buW4buO4buc4buM4bqixqBCR3fhuqLhu4zhuqrhu5zhu4zhuqLhu5bhu4zDlXfhuqLGoOG7qOG7juG6ouG7luG7jMOVeOG6osOh4buM4bu24bqiWFbhu5DhuqLhu4zhu6LhuqLhu4zhuqrhu5x34bqi4buc4buM4buOTFnhuqJJxq/hu5p34bqiV1k7T+G7nOG6olgjR3fhuqLhu5bhu4zhu57huqJY4buM4buqd+G6oldAxq/hu5zhuqLhu5zDkiRH4bqiSeG6rFnhuqJYVkDFqOG7nMOSd+G6ojpA4bum4bucw5LhuqLhu5bhu4zFqOG7rOG6olhK4bqiSeG6rFl44bqi4bq/w5Lhuqo74bqiSOG7suG7nMOS4bqi4bqw4bqiLeG6ouG6puG6osOSd+G6okhAxajhu47huqJIQuG7nMOS4bqiWOG7jFlUR+G6oldFR+G6ouG7jOG7ouG6uEfhuqLhu4zhu6Lhuqrhu5zhuqJY4bqo4buceOG6ouG6u+G7jkrhu5zDkuG6ouG7liHhu6/huqLhu6zhu4xL4bqi4buMQHfhuqLhu4zhu6LhuqLhu5bhu4zhuqzhu5x44bu1L+G7rOG7t+G7tVjhuqxGxqDDjeG6oldYO8agw43FqeG6oOG7muG6rFbDkuG7juG7nOG7r+G6ruG7rDrhuqLhuqxZWOG7ouG6oOG7t+G7tVhW4bu34bu1WEjhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6oldYO8agw43FqeG6oOG7muG6rFbDkuG7juG7nOG7r+G6ouG6suG7rDrhuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oOG6oOG6oj/hu45IWOG7jMWp4bqg4bqw4bqyw4PhuqDhuqJXVkfFqeG6oOG7jFhY4bus4buvLy/hu47hu5rDknhXWUfhu5bhu4zhu6LDjUjhu6Lhu45X4bui4bucw5J4JuG7nC9i4bua4bqsw5LDjVcvw7Xhu6zGoOG7ouG6rEjDjUgv4buN4buM4bqsVsONL+G6rsODxILEgi/EguG6ri/huq7hurYv4buO4bua4bqsw5LDjVd44buU4busw5LhuqAv4bu34bqr4bui4bqs4bqiR0Phu47huqJXw43hu5zhuqJH4buM4bui4bqiJuG7kOG6oljhu4xZVEfhuqJGQkfhu4zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWCV44bu1L1hI4bu34bu1L1hW4bu34bu1L1jhuqxGxqDDjeG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7dhQkfhu4zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWCXhuqJJQOG7qEfhuqLGoOG6quG7muG6oljhu4xZVEfhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiR+G6qEfhuqJH4buMI+G7nMOS4bqiRk3hu5zhu4zhu6/hu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t8Oq4bu04buc4bqi4buc4buMUFjhuqJXQOG7nMOS4bqiSeG6rFl34bqiSeG6rFnhuqLhu4xQ4bucw5Lhu6/huqLhu4xCWOG6okdD4buO4bqiV8ON4buc4bqi4bqmw5LhuqJX4bqs4bui4bqi4buuWeG6rHfhuqLhu5zDkuG7jOG7jkzhu5zhuqLhu5rhu5Dhu5x34bqiWOG7jErhu5rhuqJH4buMw51Y4bqi4bucQMWoR3fhuqLhu65Z4bq+O+G6oklMWeG6olhC4bui4bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6okhC4bucw5LhuqLhu4xV4bqi4buc4buMROG7onfhuqLGoOG6vjvhuqJGU+G7nMOS4bqiV0JH4buM4bqiR+G7jOG6vuG7muG6oljhu4xZVEd34bqiRlPhu47huqIm4bqq4bui4bqi4buc4bum4buO4bqiV0Dhu5zDkuG6oknhuqxZd+G6ouG7nEtZ4bqiSeG6rFnhuqLhu4xQ4bucw5LhuqJY4buMw5ThuqJGU+G7juG6ouG7rlnhuqzhu5zhu4zhuqIm4buy4bucw5LhuqLhu5zDkuG7ouG6quG7juG6ojtLWOG6ouG7jOG7gFl44bqiw6HhuqhH4buM4bqixqDhuqrhu5rhuqLhu5zhuqo74bqiR+G7uOG7nMOS4bqiR+G7nuG6oljhu4xO4bqiSOG7suG7nMOS4bqiSVThu47huqImxajhu47huqLhu5zhu4xQWOG6okZQR3fhuqLhu4zhu6LhurhH4bqiJuG7jkrhu5rhuqLhu4xCR+G7jOG6osagw4rhu5rhuqJG4bqseOG6ouG6veG6quG7muG6ouG7nOG7jEDhuqIm4buGO+G6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqixqDhu4Dhu5zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4bucw5Lhuqo7eOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34buPVuG7kOG6oknhuqxZ4bqiSeG7gFnhu6/huqLhu4xCWOG6okdD4buO4bqiV8ON4buc4bqi4bqkw5J34bqiJuG7juG6olfhuqzhu6J34bqiWOG6qOG7nOG6ouG7muG7kOG7nHfhuqLhu5rhurhY4bqi4buW4buM4bqoR+G6osag4bq+O+G6osSCw4PDkuG6osOSPeG7nMOS4bqiWEDhu6bhu4534bqiViXhuqzhuqJXQkfhu4x34bqiWOG7jOG6qOG7juG6ouG7rOG7jOG7jkvhu5x34bqiw5Lhu45E4bqi4buc4bqoWHfhuqImRVjhuqLGoOG6vjvhuqLhu5xAxahH4bqiR1RYeOG6ouG6ocON4bua4bqiRsOaWOG6ouG7jEJY4bqiR0Phu47huqJYVsOa4buc4bqiSUxZ4bqiJsWo4buO4bqi4bucQMWoR+G6osOSPeG7nMOSd+G6olZV4buO4bqiRlPhu47huqIm4bqq4bui4bqiJuG7suG7nMOS4bqiw5Lhuqg74bqiw71YVFjhuqLhu5zhu4zhur5Y4bqixqDhuqrhuqJGU+G7juG6oibhuqrhu6LhuqLhuq7huqLhu4xZO01Y4bqi4bus4buM4bui4bucw5LhuqJYVsOU4buv4bqiR+G7jOG7pOG6osagUuG7muG6ouG7jOG6rOG7juG6okZK4buc4bqiw5Lhuqg7d+G6okhAxajhu47huqI6QOG7puG7nMOS4bqiV1DhuqIm4bqq4bqi4buMWTtNWOG6ouG7rOG7jOG7ouG7nMOS4bqi4bus4buM4bu2d+G6osagUuG7muG6okhAxajhu47huqI6QOG7puG7nMOS4bqiR+G7jOG7guG7muG7s3fhuqIm4buy4bucw5LhuqLhu4zhuqzhu47huqJGSuG7nOG6oljhu4zhuqjhu47huqJIQOG7puG7nMOS4bqiJuG6quG6oibhu7Lhu5zDkuG6oknhu5Lhu5zhu4zhuqJJ4buAWeG6osO9WFRY4bqi4buc4buM4bq+WOG6osag4bqq4bqiRlPhu47huqIm4bqq4bui4bqi4buMWTtNWOG6okbhuqhH4buM4bqi4buMw5rhu4534bqiR+G7jOG7pOG6ouG7jOG7puG7juG6osagUuG7muG6ouG7quG6oknhu5Lhu5zhu4zhuqJJ4buAWXfhuqLhu5zhu6bhu47huqLDkuG7juG6rOG7ouG6ouG7nOG7jOG6rFnhuqJH4bu24bqs4bqiSUDGr+G7nMOS4bqi4buWw4zhu6LhuqJYPeG6ouG7jOG6rOG7juG6okfhu4zhu57hu6zhuqJYVkrhu5zhuqJH4bu24bqs4bqiWOG6rOG7juG6osagSuG7nOG6oibFqOG7juG6oklAxq/hu5zDkuG6oldU4bucw5LhuqLhu5rhu7jhu47huqIm4bqq4bqiR+G7jOG7guG7muG7s3jhuqLDoeG7uOG7nMOS4bqixqDhuqrhu5rhuqJY4buMw43hu6LhuqJH4bqoR+G7jOG6olhA4bum4bucw5LhuqJYJOG6oklO4bqiRlPhu47huqIm4bqq4bui4bqiR+G6qEfhuqJH4buM4buk4bqiSeG6rFnhuqLhu5bhu4zhuqhHd+G6ouG7nOG7jEDhuqJJ4bqsWeG6osagQOG7nMOSd+G6oknhuqxZ4bqixqDhu45K4buc4bqiV0DGr+G7nHfhuqJJ4bqsWeG6osOSVOG7juKApsOh4bue4bqiWOG7jE7huqJY4buM4bqsO+G6osOSPeG7nMOS4bqiRsOJ4bucw5LhuqJWQOG7qFl34bqiw5Lhu47hur7hu5rhuqJH4bu44bucw5LhuqJJQOG7qEd44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu49W4buQ4bqi4buM4bui4bqiScav4bua4buv4bqiSU7huqJYVuG7kOG6ouG7jOG7ouG6oknGr+G7muG6okfhu57huqJY4buMTuG6okjhu7Lhu5zDkuG6olbhu45K4bucw5LhuqLhu4xCWOG6okdD4buO4bqiV8ON4bucd+G6ouG7jOG7ouG6uEfhuqJYVFjhuqLhu5zhu4zhur5Y4bqixqDhuqrhuqJI4buy4bucw5LhuqLhu6zhu4xU4buO4bqi4buM4buo4bus4bqiJsWo4buO4bqi4buMQljhuqJHQ+G7juG6okfhu7Z34bqiR+G7oOG7nOG6osOSUOG7juG6osag4bqq4bqixqDhuqzhu47huqLhu6zhu4zhu7RH4bqiWCV34bqi4buuWUPhuqJYw5XhuqzhuqJYU3fhuqJH4bug4buc4bqiw5JQ4buO4bqixqDhuqrhuqJYU+G6olgld+G6oklV4bucw5LhuqLGoEDhu6jhu5zDkuG6ouG6tOG6oi3huqLhuqbDknfhuqJIQMWo4buO4bqiSELhu5zDkuG6oljhu4xZVEfhuqJXRUfhuqLhu4zhu6LhurhH4bqiWOG7jFlUR+G6okbDmlh44bqi4bqhw4o74bqixqDhuqrhuqLhu6zhu4xA4bum4bucw5LhuqJY4buMWVRH4bqiR8OZ4bqiWFZZO0zhu5x34bqiSOG7suG7nMOS4bqiWFRY4bqiR+G7jOG7ouG6okfhuqhH4bqiR+G7jCPhu5zDkuG6ouG7jOG7ouG6oknGr+G7muG6ouG7lsOM4bui4bqiSOG6quG7jnfhuqJH4buMI+G7nMOS4bqi4buM4bui4bqi4buc4buM4buOTFnhuqJJxq/hu5rhuqLhu5rhuqrhuqLGoOG7okThu5zDknfhuqLhu4zDjeG7nOG6oldZO0/hu5x34bqiSeG6uEfhuqJG4buOTVjhuqLhu4zhu6J34bqi4buMw43hu5zhuqLhu6rhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6okfhuqzhu6LhuqJYWcOZ4buOeOG6om/hu4xA4bum4bucw5LhuqJY4buMWVRH4bqiSUThuqJJQOG7qEfhuqJH4buMI+G7nMOS4bqi4bua4buO4buc4buM4bqiWFZK4buc4bqiWOG7jCRH4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4bua4bqiR+G7jFThu5zDkuG6ouG7jOG7onfhuqJYVj3huqJJxq/hu5rhuqJYVFh44bqi4bq/w5Lhu6Lhuqrhu47huqJW4bqs4bqiR+G7oOG7nOG6okfhu57huqJY4bqoR+G6okjhu7Thu5zDkuG6oiNH4bqiR+G7jEvhuqImxajhu47huqLhu5zhu4zhu45MWeG6okfhu4zhu7bhu5zDkuG6oibhu47huqLhu5bhu4xZ4buC4bucd+G6ouG7nOG7jEDhuqJY4bu04bqiR+G7gFnhuqIm4bqq4bucw5J34bqiWFYkR+G6ouG7luG7jFnhu4Lhu5zhuqLGoCF34bqiSULhu47huqJYVuG6quG7nMOSd+G6oljhu4xA4bum4bucw5LhuqLhu4zhuqrhu5x24bqi4bqh4bq4R+G6okbhu45NWOG6oibFqOG7juG6ouG7jOG6rOG7juG6okfhu4zhu7bhu5zDkuG6oibhu47huqLhu5bhu4xZ4buC4buc4bqiWOG7jEDGr+G7nMOS4bqiw5Lhurjhu6zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiR+G6qEfhuqJGTeG7nOG7jOG6oklAxq/hu5zDkuG6ouG7jFPhuqLhu4zhur7hu6zhu6/huqJvV8ONWUjhu6Lhu5rhu6Lhu5zhuqxX4bqi4bqsw41WWcOS4buO4buc4buiV+G6rOG6oibhuqrhuqLhuqvhuqzDjeG7muG7ouG7rOG7jDvGoFlX4bqi4buO4bucw5PGoFnDjeG7nFfhuqzDjXjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t2/huqnhu4144buP4buNeOG6om/hu4xC4bua4bqicVnDiuG7nOG6ouG7jeG7juG7nOG7jOG7tS/hu6zhu7c=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ký ức về Quân y viện K42

Ký ức về Quân y viện K42
2011-12-25 02:36:21

(QT) - Quân y viện K42 được thành lập nhằm phục vụ cho chiến trường Trị Thiên. Từ năm 1949 cho đến tháng 7/1954, Viện đóng tại Ba Lòng - chiến khu cách mạng...

Sinh viên nghe nói chuyện khoa học

Sinh viên nghe nói chuyện khoa học
2011-12-24 10:54:32

TT - Giáo sư Trịnh Xuân Thuận vừa có buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQG TP.HCM tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM).

Ngoại ngữ: dạy mãi sinh viên vẫn kém!

Ngoại ngữ: dạy mãi sinh viên vẫn kém!
2011-12-24 10:54:10

TT - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết như thế đối với môn học này. Ông nhìn nhận đó là một sự thất bại tại hội nghị triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong...

Món ăn dành cho người đái tháo đường

Món ăn dành cho người đái tháo đường
2011-12-24 10:53:45

(SK&ĐS) - Ðái tháo đường (ÐTÐ) là một bệnh về chuyển hóa biểu hiện chủ yếu là đường huyết cao, do thiếu hụt insulin. Tỷ lệ người mắc bệnh ÐTÐ ngày một tăng nhanh, biến...

Xem móng biết bệnh

Xem móng biết bệnh
2011-12-24 10:53:24

(SK&ĐS) - Móng cấu tạo bởi chất keratin cứng như sừng, có chức năng bảo vệ và làm tăng thêm vẻ đẹp cho những ngón tay ngón chân, là vũ khí để tự vệ, để gãi khi có những cơn...

Trở lại Cu Vơ

Trở lại Cu Vơ
2011-12-23 12:50:29

(QT) - Ngược đường Hồ Chí Minh, tôi trở lại bản Cu Vơ theo lời hẹn 5 năm trước với trưởng bản Hồ Văn Phổ. Khác với những gì tôi hình dung, Cu Vơ bây giờ đã khác, thay vào hình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết