Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74bq+NeG7i+G6vzzhuqfDsuG7i8OqPMOtNcOsPMOtM+G7izzhu6NsMzzhu7E84buj4bq/dcOiPOG6tTfhu4k8xanDqTzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqOi/hur97Ozrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhur7huq0z4bqlKTsmxqDhu6I/PC084bq+bsOsPMOi4bq/4buh4buLw6o84bujbuG7gTzhuqfEkeG7izzhu4vhur81JDzDouG6v+G7hTzhur7Dszzhu6Lhur/hu4U84bq+NTwm4bud4buB4buL4bq/POG7iznDrDx7MjF9Pzzhu5k84buj4bq/buG7izzhu4rhur9nPOG6vjYkPOG7qTg8w4rhu4Hhu4k84bq+N+G7gSQ84bq/4buf4burw6nhu4s8w4rhu4Hhu4k8w43hu4Hhu4vhur884bqnM+G7i8OqPMOi4bq/OcOsPMOi4bq/4buhPOG7ozThu4E8w6Lhur/EkTzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDouG6vzPhu4E84buL4bq/w7kzPOG7o+G6vzXhu4vhur88w6w04buLw6o84bqnw7nhu4vDqjzhu6Phur91w6I8OeG7iyQ84buLdMO0w6I84bufb+G7i8OqPMOi4bq/4buJPOG6pzXhu4s8w6o1JTzhuqZ04buTw6I84bq14buBxJHhu6MkPMOi4bq/4buFPOG6vjU8w601POG7i8OqdOG7keG7gTzhu6Phu4Fk4buLPOG7l+G6v+G7ieG7i8OqPOG7ozbhu4E84bupODzDiuG7geG7iTzhur434buBPOG7neG7pTzhuqVx4buLw6o8w6I0w6I8xanhurHhu6M8w63hu4HDqeG7nzzhu6M04buBPMOi4bq/xJE84bqn4bq5POKAnOG6teG7gcSR4buLPOG6v8SpM+KAnTzhu6Phur814buL4bq/POG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMWp4bqx4bujPOG6pXHhu4vDqjzhur/hu6fhu5884buHw6Lhur884buj4bub4buJ4buLw6o8w6rhu4EzPOG6p+G7g+G7i+G6vyU6L+G7lzs64bujM+G6tcOt4bqtPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50pw6wz4bubw6rhu4Hhu4sjfeG7l+G7qTwz4buf4buj4buJKTs64buj4bubOzrhu6PhuqU7OuG7gcOsw6o84bud4bubw6LDnSkvL8OiJeG6tTPhu4nGoeG7nzPhu4vDquG7o+G7m+G7gSXFqeG7iy/huqXhuq3hu51p4buj4buJ4buXL+G7i+G6rcaw4budL30+e1svXTHhuqVbPiAifSJ74buje10wfV1dw617JWjhu5fDqik8Lzs6L+G7o+G6pTs6L+G7o+G7mzs64buj4bubOzrhu6PhuqU7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w4Lhur/hu4U84bq+w7M84bui4bq/4buFPOG6vjU8JuG6tWThu4s84buX4bq/N+G7gT884bujNOG7gTzDouG6v8SRPOG7mzTDojzhu6Phur834buBPOG7i+G6v8O5Mzzhu6Phur814buL4bq/POG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMWp4bqx4bujPOG6pXHhu4vDqjzhur/hu6fhu5884buHw6Lhur8lPOG7teG7i+G6vyM84bui4buiOi/hu5c7Oi/hu6PhuqU7Oi/hu6Phu5s7Oi/hu6Mz4bq1w63huq07OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bui4bq/NOG7i8OqPDAvfT57MSQ8w4Lhur/hu4E84bq/w7Lhu4E84buX4bq/cTzhu4vhu6c84buj4bq/buG7izzhu4rhur9nPOG6vjY84buj4buNPMOi4bq/dcOiPOG7l+G6vzThu6M84bqnw7Lhu4vDqjzhu5fhur/hu4nhu4vDqjzhu6Phu5s14buJPOG7o+G6v+G7gTzhuqfhu58zPOKAnOG7qMOj4burPOG6pcO54buLw6o8w6rhu4EzPOG6p+G7g+G7i+G6vzwiPGnhur9u4buLw6okPFs84budNsOi4bq/4oCdJTzFqMO04buBPMWpM+G7gTzhu6Phu5tqPMOtNTzDojThu4s84bq1w7I8w4Lhur/hu4E84bq/w7Lhu4E84buX4bq/cTzhu4vhu6c84buj4bq/buG7izzhu4rhur9nPOG6vjYkPHLhu6s8xanhu4Fk4buLPOG6tDPhu4s8w4Lhur/Eg+G7lzzhur814buL4bq/POG6vsOy4buBPOG7luG6v3E84buL4bunPOG7qTg8w4rhu4Hhu4k84bui4bq/NeG7i+G6vzwmw6JzPyQ8w6Lhur/hu4U84bq+NTzhu6PDuTzhu6Mz4burPOG7o+G6v+G7gcSR4bujPGnEkSQ84budNOG7i8OqPMOi4bq/xJE84bubMzzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhurXDsjzhu6Phu5sz4buLw6o84buX4bq/ccOiPOG7o+G6v+G7keG7gTzhu6Phu5sz4buLw6o84bq1w6Hhu4vDqjzhu5s0w6I84buj4bq/N+G7gTzhu6PDujzhu6Phu6Hhu4E84buL4buBw63hu4nhu4skPMOi4bq/M+G7gTzhu4vhur/DuTMkPMOq4buBxIPhu6s84bq1NOG7ieKApjzhuqfhurk8w6I0w6I84bq/w7Lhu4E8xanhu4Fk4buLPMOsw6DDojzhu6Phu5vhu4Phu4vhur884bql4buB4bq74buLJTzhu4rhur/hu6fhu4vDqjzhurXDsjzhu6Phu5sz4buLw6o84buX4bq/ccOiPOG7izXhu6s84bqndOG7k8OiPOG6pzThu4vhur88w6rhu4E0PMOiM+G7iTzFqeG7gzzhu6Phu4fhu4vhur884buj4bq/4bq3w6w8w6x3PMWpNTzDqsSp4buXPOG7l+G6v+G6r+G7izzGoeG7nzPhu4s84buj4buba+G7i8OqPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPMWp4buBw6nDojzhu6Phu5/hu6tk4buLPOG7o+G7m+G7n+G7q2Xhu4skPOG7o+G6vzPhu6s84bqn4buN4buBPOG7i+G6v+G6seG7izzhu6Phur91w6I8w6JyMzzDouG6v+G7hTzhuq3DrDzhur/DsuG7gTzFqeG7gWThu4s84bq/NuG7izzDouG6v8SRPOG7neG7pTzhuqVx4buLw6o84bubNMOiPOG7o+G6vzfhu4E84buL4bq/w7kzJDzDouG6v+G7n+G7i8OqPOG7ozPhu6s84bq1N+G7iTzFqcOpPMOsbuG7gTzhu6Phu5t04buR4buLw6olPMOCcOG7i8OqPMWpw7Thu4E84bqnxKkkPMOi4bq/4buFPMWp4bqx4buLPOG6p8Oy4buLw6o8w6I0w6I84bq/w7Lhu4E8xanhu4Fk4buLPOG7neG7pTzhuqVx4buLw6o8w6rhu4FsPOG7i+G6v8O5Mzzhuqfhurk84bqn4buBPMOi4bq/4buTPOG7i+G6v8Ohw6w84bq/NuG7izzDouG6v8SRPOG7neG7pTzhuqVx4buLw6o84buj4buh4buBPOG7i+G7gcOt4buJ4buLJDzDquG7gTfDrDzhu6Phur/hu4Hhurnhu5884bubNMOiPOG7o+G6vzfhu4E84buL4bq/w7kzJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7mDzhu6Phur9u4buLPOG7iuG6v2c84bq+NiQ8w6Lhur/hu4U84bq+NTzhuqd04buTw6I84bq14buBxJHhu6M84bqnxJHhu4s8w601POG7i8OqdOG7keG7gTzDosSpPOG7iznhu4vDqjxp4bq/4buBxJHhu5884oCc4bq14buBxJHhu4s84bq/xKkz4oCdPOG7mzTDojzhu6Phur834buBPOG7i+G6v8O5MyQ8w61v4buXPOG7qeG6rTzDonM84buj4bq/NeG7i+G6vzzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhu5034buLPOG7l+G6v+G6t8OsPOG6v+G7p+G7nzzhu4fDouG6vyU84bucM+G7nzzhu4vhur/hu4Fl4bufPMOt4bqv4buLPOG7i8Oq4bq/4buBZOG7izzDonXhu58kPMOi4bq/4buFPOG6vjU84buL4bq/4bqx4buLPOG7o+G6v8SD4burPMah4bufZDzDouG6v+G7hTzDosSpPOG7i+G6v+G7gWXhu588w61v4buXPOG7qeG6rTzDrDThu6s84buj4bq/N+G7gTzDreG7iTbhu4E84buLw6HDrDzhu4vDquG7jeG7izzhu4vDqjPhu4vDqjxp4bq/YeG7lzzhu4vDteG7gTzFqcO6MzzDrMSD4bujPMOsdzzGoeG7nzPhu4s8xanDujM8bjzhu4vhur/hu4HhurvDrDzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqJTzhu6LDujzhuqfEqSQ8w6Lhur/hu4U84buL4bq/w6Dhu6M84buL4bq/4bun4buLw6o8w6Lhur/hu4HEkcOiPMOtb+G7lzzhu6nhuq08w6w04burPOG7izXhu6s8xallPOG7m8Oz4buBPOG7ozThu4E8w6Lhur/EkTzhu6Phur814buL4bq/POG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMOi4bq/4bqx4bufPOG6v+G7iTM84bup4buB4buL4bq/POG7qWHhu4s84bqn4bq5POG7o+G7m8Oz4buLw6o84bq/4buJMyU8w4Lhur/hu4U8xanhurHhu4s84bqnw7Lhu4vDqjzhu6Phur9kw6w8w6Lhur/hu4U84bqtw6w84buj4bub4buJ4buLw6o84bupxKnDrDzDonDhu4vDqjzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPOG7i+G6v8Ohw6w84bujNuG7iTzDojfhu4vhur88xqHhu58z4buLPOG7qTPhu4vhur8kPOG7nTbDouG6vyQ84bqn4bqr4buXPMOi4bq/4buJPMah4bufZDzhur90w7Xhu4vDqiU84oCc4buK4bq/4bun4buLw6o84buLw7Xhu4E8aeG6vzTDoiQ84bujbuG7gTzhu6Phur/Eg+G7qzzhur9rPMOtNcOsPMOi4bq/4bqx4bufPOG6v+G7iTM84bq1w6Hhu4vDqjzDrW/hu5c84bup4bqtPG484bujbiU84buK4bq/dOG7i8OqPOG7mTzGoeG7n2Q84bujbuG7gTxp4bq/buG7i8OqPMOixKkkPOG7i8SR4bufPOG6p+G7gTzDrOG7nzM84buj4bq/4buDPOG7m8SD4bujPOG7o2/hu4s8aeG6qcOsJTzFqOG7gzzhu6Phur/EkSQ84bujbuG7gTzhu6PhurHhu4s84bqlceG7i8OqPMOtb+G7lzzhu6nhuq08w6w04burJDzFqcO6MzzhurU34buJPMWpw6k8w6xu4buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzFqcO6MzzDrTXDrDzhuqfhuqvhu5c84buj4bq/ZMOsPOG7i8OqbuG7gTzhu4vhur81PMOicjM8w6zhu4Phu4vhur/igJ0kPMOi4bq/4buFPOG6vjU8aeG6uSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu6Lhur/Eg+G7qzzhuqd04buTw6I84buxPOG7i8Oq4bq/ZzM84buj4bq/4buBxJHhu6M84buj4bq/w7nDojzhu6PDujzFqeG7gcOpw6I84bujNOG7gTzDouG6v8SRPMOtb+G7lzzhu6nhuq08w6w04burPOG7o+G6vzXhu4vhur88w6Lhur/hurHhu5884bq/4buJMyQ84buL4bq/4buBZeG7nzzDquG7gTM84bqn4buD4buL4bq/POG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7o+G6v27hu4s84bupxKnDrDzDonPhu4vDqjzDrTXDrDzhu6Phur/huq3hu4k8w6Lhur/hu4UlPOG7isOq4buJNeG7gTzhu5szJDzDouG6v+G7hTzhur41PMOiauG7izzhu6PhurHhu4s84bqlceG7i8OqPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMWp4bqx4bujPOG6pXHhu4vDqjzhuqc4POG7o+G6vzfhu4E8w63hu4k24buBPOG7i+G6v3Q8w6Lhur8z4buBPOG7i+G6v8O5MyQ8w6Iz4buLPOG7i+G6v8O5MyQ84bq/w7Lhu5c84bq1NOG7i+G6vzzhurXDoeG7i8OqPOG7i+G6v8O5MyQ8w6rhu4HEg+G7qzzhurU04buJ4oCmPOG6p+G6uTzDrTXDrDzhu6Phur814buL4bq/POG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMWp4bqx4bujPOG6pXHhu4vDqjzhur/hu6fhu5884buHw6Lhur884buL4bq/dDzDrDThu4vDqjzhuqfDueG7i8OqPOG7o+G6v3XDojw54buLJDzhu4t0w7TDojzhu59v4buLw6o84bujw7k8w6Lhur834burPMOi4bq/4buJPMOqNSQ84bq/w7Lhu5c84bqnw7nhu4vDqjzhurXhu6Hhu6M8w6Lhur/hu4k84bq/a8OiPOG7neG7geG7i+G6vyQ84bq/w7Lhu5c84bqnw7nhu4vDqjzDrHc84buX4bq/4bq3w6w8w6Lhur/hu4k8w6Lhur/hu4U84bqtw6w84buX4bq/cTzhu4vhu6figKY8w4I0w6I8xanhurHhu6M84bqlceG7i8OqPOG7ozThu4E8w6Lhur/EkTzhuqd04buTw6I8w6Lhur/hu4U84bq+NTzDrTXDrDxp4bq/4bqp4buJPMOt4bqp4buJPMWpNTzhu6Phur/hurfDrDzDrHc84buLZOG7izzhu4vhur/hu4Fl4bufPOG7i8OqdOG7keG7gTzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6Phur9u4buLPOG7qcSpw6w84buj4buDw6w84bqnxJHhu4s84buL4bq/4buRPMOi4bq/4buFPOG6v3TDtOG7i8OqPOG6peG6s+G7iyQ8w601w6w8w6rhu4Hhu6Hhu5clOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w4Lhur90MzzhuqXDuuG7i8OqPMOtNuG7gTzhu5k84bqnxKkkPOG7o+G7m3TDtMOiPOG6p8Oj4burPOG6p+G7iTbhu4s84bqndOG7keG7i8OqPOG7o8O6POG7o+G7m+G7n+G7i8OqPOG7o8Ojw6w84bupODzDiuG7geG7iTzhur434buBPOG6p8SR4buLPOG7qTg8w4rhu4Hhu4k84bui4bq/NeG7i+G6vzwmw6JzPzzhuqU14buBPGnhur/hu4k34buLw6o8W2nDrDzhu6Phur904buR4buLw6o8w6LEqTzhu4vhur/hu4Fl4bufPOG6p2/hu4vDqjzhu5s0w6I84buLw6HDrDzhu5s34buBPOG7mzTDojzFqeG6reG7izzhuqd04buR4buLw6o84bql4buJPMOsw7Lhu6M84budbzzhu4vDqnThu5Hhu4E84bqlw6Phu4s84buj4bq/4buBxJHhu5884buxPOG7o+G6v3XDojzhu6k3POG7o+G6vzfhu4E84bq1w7ozPOG6tTjhu4ElPMOC4bq/4buFPOG6vjU8xanhurHhu4s84bqnw7Lhu4vDqjzDojTDojzDouG6v+G7hTzhuq3DrDzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzDouG6v+G7gTzhur/DsuG7gTzhu5fhur9xPOG7i+G7pzzDonDhu4vDqjzhu4vhur8z4bufPOG7o+G6v+G7nzzDquG7icOsPOG7mzTDojzhu6Phur834buBJDzDrTXDrDzhu502w6Lhur88w6xu4buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqiU84bui4buBxJHhu5c84bqnxKkkPMOi4bq/4buFPMOicOG7i8OqPMOiNMOiPMOi4bq/4buFPOG6rcOsPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG6tTPhu4s8w6Lhur/Eg+G7lzzhur814buL4bq/PMOi4bq/4buBPOG6v8Oy4buBPOG7o+G6v3Thu5Hhu4vDqjzhu6nhu5/hu6tk4buLPOG7o+G7n+G7q2Thu4s84buj4bub4buf4burZeG7iyQ8xanhurHhu4s84bqnw7Lhu4vDqjzhur/DsuG7gTzFqeG7gWThu4skPOG7i8OqdOG7keG7gTzhuqXDo+G7izzhurVsPOG7mzTDojzhuqfhu6Hhu4vDqjzhu4vDteG7gTzGoeG7n+G7qzzhuqfhu4Xhu4vhur8kPGnhur9u4buLw6o8xal14bujPOG7mzTDojzhurXDujM84bq1OOG7gTzhu5szPMOsbuG7gTzhu6Phu5t04buR4buLw6okPOG6vzbhu4s8w6Lhur/EkTzhu53hu6U84bqlceG7i8OqPOG7mzTDojzhu6Phur834buBPOG7i+G6v8O5MyU84buK4bq/4buRPMWp4bqx4burJDzhu7E84buj4bq/dcOiPOG6tTfhu4k8xanDqTzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqPMOicjM84buLw6p04buR4buBPOG6pcOj4buLPOG7i8OqNeG7qzzDojXhu4vDqjzhuqd04buTw6I84buLw6Phu4vDqjzDojPhu4kkPMOsbuG7gTzhu6Phu5t04buR4buLw6o84budb+G7i8OqPOG7i8OqNeG7qzzDojXhu4vDqjzhuqd04buTw6I8w6I34buBPOG7o+G6v+G7gcOp4buLJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG7m+G6r+G7izzhu6Lhu5/hu6tl4buLOi/hu5c7


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Một cán bộ trẻ nhiều triển vọng

Một cán bộ trẻ nhiều triển vọng
2020-03-30 06:08:06

(QT) - Sau kỳ thi tuyển công chức năm 2017, chị Trần Thị Thu trúng tuyển và vào làm việc tại KBNN Quảng Trị sau 6 năm công tác trong ngành ngân hàng. Chỉ trong một thời gian...

Đám cưới thời COVID-19

Đám cưới thời COVID-19
2020-03-28 06:48:39

(QT) - Trong tâm thức người Việt, lễ cưới có giá trị cao hơn cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Thế nhưng trong lúc tình hình COVID -19 đang diễn biến phức tạp, nhiều gia đình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết