Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu50g4buvRnLEgkXhuqxyxIJF4buaw5VydkZFcsOZcuG7hkVH4burcuG6sEJyxJDDiXbhu4Ry4buURsSQcuG7mEXhu55yVOG7luG7my9FdOG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSDhurbhu6vhuq5x4bud4buXw6lhw6HGoXItcjlL4buYcsSC4buUS8SCcsOVReG7uUZy4buY4bq4xIJFckZFU0bEkHJGxJDhu5TDmeG6pkZyRkXhu7lGcuG7hOG7iMOJcuG7mOG7kOG7nsOTRsSQcsSQ4bu5w5lyw4PhuqpGRXLhu5RGxJBy4buYReG7nnJU4buWcsSCRUdy4buYRUHDmXLDlUXhu5pyRlNyxIJIcuG7mEVCcsSQw4l24buEcuG7kOG7nMOJcuG7kEdy4buEecSCcsOD4bqqRkVyw4PDvUbEkHLEguG7scSCRXLhu5jhu5Dhu7FGRXJUw4nhuqrEgnLEgkXhu5rDlXJ2RkVyw5ly4buGRUfhu6ty4buGReG7iEbEkHLEgsOBRnLhu5hFw4nhuqzhu5jhu5Ny4buYReG6tkdyRXdGxJBy4buYw4lGcuG6uWMwcuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6nDieG6rEZy4buS4bq+csSR4bq2w4PhurbEgsSC4burcmXhu4TDieG7mEUtKsOJRuG6ruG7hOG7q0Zy4buYReG7lEvEgnI64buvw4lyRcONxIJyJuG7q+G7gsOJREfhu5BGw4nhu6vhu5NyZeG7q0ZyXeG7kOG7q0bEgsOJ4buSxIJHcuG7lznhu6jGoXLEgkVHcsODw4nhuqzhu5jhu5NyacOJ4bqqRnLhu4ty4buGRUfhu6tyOeG7qHLhurB3cuG7hkV2R3Lhu5Lhu7Hhu5hy4buYQeG7mHLEgnZyRkVTRsSQcuG6rlNy4buCw4nhuqrhu5RyRcOJ4bqqRnJFU+G7lHJU4bqockZFU0bEkHLhu5Dhu5zDiXLhu5BHcuG7hOG7iMOJcuG7mOG7kOG7nsOTRsSQcsSQ4bu5w5lyw4PhuqpGRXLhu5RGxJBy4buYReG7nnJU4buW4buTcsOD4burR3LEkErhu4RyRkVTRsSQcsOZ4bqs4buUcuG7mMSockZF4buecuG7mEXhu5TEqMSCcuG7mOG7kFBy4buS4bu54buU4buTcuG7knZGcsOVReG6oOG7hHLhu4Lhu63hu4Ry4bqw4bq0w5Xhu5NyRUjhu6tyxIJFQeG7mHLEkMOJ4burcuG6ruG7mkbEkHJU4butckZFUeG7q3LhurDhu57DksSCcuG6rsagRsSQcuG6sEJy4buSdkZyw5rhu5RB4buYcsSCReG7q8OJckbhu55PxILhu5nhu5svw5Xhu53hu5vhu5jhu6vDg+G7guG6tnLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9x4buE4bur4buQxJDDiUbDtHXDlcOacuG7q+G7lOG7mEdx4bud4bub4buY4buQ4bud4bub4buY4bqu4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcuG7q+G7guG7mG9xIOG7r0ZyxIJF4bqscsSCReG7msOVcnZGRXLDmXLhu4ZFR+G7q3LhurBCcsSQw4l24buEcuG7lEbEkHLhu5hF4bueclThu5ZxcuG7kuG7kMSCb3FF4buY4buYw5XDtC8vVVVV4buZ4buYReG7q0ZFRsOJ4bq2RuG7mcSCR+G7hOG7mVRGL2PDicSC4buY4buU4buQ4bq24buSdXN0deG7py85w4lGRWHEkOG7lMOZ4bq24buYL8OpReG7q0bEkOG7py/hu5LEguG7q0Z14buZ4buAw5XEkHEv4budIsOJduG7hHLhu5Dhu5zDiXLhu5BHcuG7hHnEgnLDg+G6qkZFcsODw71GxJByxILhu7HEgkVy4buY4buQ4buxRkVyVMOJ4bqqxIJyxIJF4buaw5VydkZFcsOZcuG7hkVH4burcuG7hkXhu4hGxJByxILDgUZy4buYRcOJ4bqs4buYci1yVkZFw7RyZUXhu5Thu5jhu5jhurbhu5Dhu5Lhu5hHxILhu4bhu5svw5Xhu53hu5sv4buY4bqu4bud4bubL+G7mOG7kOG7neG7my/hu5jhu6vDg+G7guG6tuG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budKuG7sUdyxILhu7FHcuG7huG6rOG7mHLhu4Lhu5TDgEZy4buQw71GxJBy4buGReG7iEbEkHLEgkhy4bqw4buccuG6rlNy4buCw4nhuqrhu5Ry4bqwQnLDmuG7scSCckZFw4BGckVH4buzxIJy4buCR+G7r8OJcuG7mOG7kFByVMOJ4bqqxIJy4buYw4nhuqzDlXLDmuG7lsSCclRPw4lyRkVTRsSQcsOZ4bqs4buUcuG7mMSocuG7mOG7kOG6pkZyxJDhu7nDmXLDg+G6qkZFcuG7lEbEkHLhu5hF4bue4buTckZF4bueRsSQcsSC4buxxIJyxIJF4buUw5nhuqZGcsSQw4nhu6tyw5VF4bu5RnLhu5jhurjEgkVy4bqwd3LDmuG7scSCcuG6sOG6vEZFcuG6sOG7nsOSxIJyReG7q8OJcsOZ4bqs4buUcuG7mMSocuG6ruG7oOG7mHLhu4ZFR+G7seG7mHLhu4Lhu63hu4Ry4buYeEbEkHLhu5Dhu5zDiXLhu5BHw7Ry4buCw4nhuqrhu5Ryw5VF4buxw5Vy4buYReG7q8OZcuG7mEXhuqxyRUfhu5Dhu4RHRuG6tnJFw4Dhu5Ry4buEd0Zy4buGw4lGRXJU4butclTDieG6qsSCcsOVRU7DiXJGRcOJQ+G7hHJUT8OJcsOVRUhGxJByw5rhu69y4buYUHJUw4nhuqrEgnLEgkXhu5rDlXJ2RkVyw5ly4buGRUfhu6vhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7ncOpReG6tkdy4buES+G7mHLDg+G7rcOJclTDieG6rOG7mHLhu5jhu5DhuqZGcsSCReG7lMOZ4bqmRnLhu5Lhu6tGcuG7quG7kMSCRcOJVOG6tuG7knJHRHIwRuG7mOG6tuG7kEbhu6vhu4JyOeG6tuG6rsOJxILDiUbhurZy4buTcuG7mEXhurpyacOJ4bqqRnLhu4ty4buGRUfhu6vhu5Ny4buYTHLEgkXhu6DEgnLhu5jhu5BRxIJy4buYReG7lEvEgnJpw4nhuqpGciDhu61GcuG7guG7ueG7hHI3RUfhu6tyRcONxIJyZOG7lMSoxIJyxJDDieG7q3I54buo4buTckZFQUZy4buE4buvRkVyxILhu7HEgkVy4buE4butcsOVReG7mnJGU3LEgkhy4buYRUJy4buC4but4buEcsSQw4l24buEcuG7kOG7nMOJcuG7kEdy4buEecSCcsOD4bqqRkVy4buURsSQcuG7mEXhu55yVOG7lnLhu4Lhu61y4buY4buQ4buxRkVyVMOJ4bqqxIJyxIJF4buaw5VydkZFcsOZcuG7hkVH4burcuG7hkXhu4hGxJByxILDgUZy4buYRcOJ4bqs4buY4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqcOJ4bqsRnLhu5Lhur5yZeG7hMOJ4buYRS0qw4lG4bqu4buE4burRnJGSMOJcuG7kMO9RsSQcsSC4buxxIJyw4N2RnLEgkXhu5rDlXImw6lyVOG7rXJGRVNGxJBy4bqu4buvRsSQcsSCReG7msOVcnZGRXLDmXLhu4ZFR+G7q3Lhu4ZF4buxxIJy4bqwd3LEguG7scSCRXLhu4Thu69GxJByRUjhu6tyw5ly4buGRUfhu6tyVOG7rXLEgkhy4buYRUJyxILhu6Dhu5Ry4buSxKhGxJByRkXDieG6qOG7lHLhu5LDiUZFcuG7hOG7r0bEkOG7k3JGReG7nkbEkHLDlUXhu5pyRlNyxILDgUZyw5VFdsOJcuG7gsOJ4bqmRnLhu4Lhu6/EgnJUT8OJcsOD4buxxIJy4buS4bq+clThu61y4bqw4buz4buYcuG7kOG7q3JGRVNGxJByxILhu7nhu5RyRcOMw4ly4buS4bur4buUw7RyOMOJ4bqq4buUclTDieG6qsSCcsSCReG7msOVckbhu63DmXLEgkhy4buY4buUw5nhuqrhu5hy4bqwxKjDiXLEgsOBRnLhu5hFw4nhuqzhu5jDtXImSHLEgsOBRnLDlUV2w4ly4buC4but4buEclTDieG6qsSCcuG6sEhy4buC4buWxIJyRuG7rcOZcuG7hkXhu4hGxJDDtXImSHJGRVNGxJByw5rhurLhu5hyRsSQRcOJ4bqq4buEcuG7mEXhu6vDmXLhu5hF4bqscuG7hkXhu7HEgnLhu4ZF4buIRsSQw7VyOOG7reG7hHLhu5Lhu6tHcuG7mOG7iMOJcsSCSHLhu5hFQnLEgkV5xIJyxIJFeUZyVMOJ4bqqxIJyw5rhurLhu5hyRsSQRcOJ4bqq4buEcuG7kuG6pHLhurDhu57DksSCcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLhu5hF4bq2R3LEguG7scSCRXLhu6tGcuG7mEfhu61GckZFQeG7mMO1cjjDieG6quG7lHJUw4nhuqrEgnLEgkhy4bqw4buew5LEgnLhu5hF4buIRsSQcuG7mMOJRnLhu5hQcsODdkZyxIJF4buaw5Vy4buS4bqkcuG7mEXhu6vDmXLhurBMw4lyVMOJ4bqqxIJy4buGw4lC4buEcuG7kkfhu7Hhu5hyxIJ4RnLDg+G6qkZFw7VyOMOJ4bqq4buUcuG7mOG7iMOJcsSCSHLhu5hFQnLEgkXDk3LhurDhuqxGcuG7kuG7q+G7lHLhu4ZFw4ly4bqww4lyxJDhu7PDlXLEgkXhu5TDmeG6pkZyxJDDieG7q3Lhu4RPw4lyxIJF4buaw5VydkZFckXhu6vDmXLhu4ZF4buIRsSQw7VyZOG7lMOZ4bqmRnJk4buU4bu5RuG7my/DleG7nQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau
2024-05-27 14:34:00

QTO - Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị cũng là lễ hội đầu tiên của cả nước nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người...

Niềm vui khi đến với hội thi

Niềm vui khi đến với hội thi
2012-06-13 12:05:06

(QT) - Ngày 29/5/2012, cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cờ hoa lộng lẫy, tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ như khẩn trương hơn, vội vã hơn, nhưng nét mặt ai cũng...

Ông lão đi lo việc “người dưng”

Ông lão đi lo việc “người dưng”
2012-06-13 12:04:14

(QT) - Hễ một gia đình nào trong xã có việc ma chay, cúng tế hay cưới hỏi, là ngay lập tức ông Nguyễn Viết Vân xuất hiện, sắp xếp lễ tế, mâm cỗ, xem ngày giờ tốt để tiến hành...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết