Cập nhật:  GMT+7
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54buixKl44bqq4bqg4buzxanhu4fFqeG7qW3hu6nhu4fhuqhESHRD4buHQ8aw4bq44buHQ8OJ4bub4buH4buzxrDEqeG7s8aw4buHxalB4buz4buH4bujw7nhu4fhuqzGsMOJ4bub4buH4buEw4nhu4fhu7PGsMO04buz4buH4budw7Thu7Phu4dD4bqiQ+G7h8aw4bq24buzw6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ucSRPltl4buHLeG7h1vGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu5vGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHQ+G6ruG7s8Wp4buHQ8aww7nhu4fhu5tt4bup4buH4bubauG7m8aw4buHxrBr4buzxrDhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buHxJHhu5rhu5rGr+G7mmXhu4fhu7PGsGvhu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4fFqeG7qcSp4bup4buH4buj4bu1bOG7s+G7h2bhu4Phu4Phu4UtZuG7g+G7heG7g+G7h+G7m+G6uMSp4buH4buaxrDhu6vhu7PGsOG7h+G6rMaw4bq4YuG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu7Nvw73hu4fhuqhExKli4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu5vhurbhu4dC4bqk4buHauG6rOG7h+G7ncOJ4buzxanhu4fhuqzGsEXhu4fGsMOC4bqs4buH4buE4bqy4bup4buHQ8aw4buA4bub4buHQ+G7qeG7peG7s+G7h+G7m+G6uMSp4buH4buj4butxKnhu4fhuqzGsOG6vOG6tuG7s8WpYuG7h8ahw7Lhu7PFqeG7h+G7s8aw4bupdUThu4fGsOG7seG7s8aw4buHQ8aww4rhu5vhu4d4xrBq4bub4buH4buzxrDEqURi4buHxrBESMO64buz4buH4buixKl44bqq4bqg4buzxanhu4fEkT5EbeG7s8Wp4buHW+G6quG7rWXhu4fhu6Nu4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeMawxKnhu6nhu4fhu5tq4bub4buH4buzxILhu6nhu4fhu51E4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m8aw4bq84bq24buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrDhu4fhu5rhu5rGr+G7muG7h+G7s8awa+G7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h8O9xIJD4buH4bubauG7m8aw4buH4bub4bu34buHxrDhu6nDukThu4fhuqhEbWLhu4fFqeG7t+G6rOG7h+G6rMaw4buT4buz4buHxanhu6lt4bup4buH4bqoREh0Q+G7h8O9QeG7qeG7h0PGsOG6uOG7h0PDieG7m+G7h8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h+G7s8awxKnhu7PGsOG7h8WpQeG7s2Lhu4dDbOG7teG7h0PGsEThu5nhu7Phu4d5w4Lhu6nhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4budw7Thu7Phu4fDveG6sOG7qeG7h3jGsOG7qeG7h+G7o3Thu7Phu4d5a8O94buH4buE4bupw7rhu5vhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5vhurbhu4fhuqhExKnhu7Phu4fhu6Jt4buzxali4buH4buyxrBr4buH4buz4bq84bqy4bubY+G7h8OdxIJD4buH4buzxalrSOG7h0PGsMOK4buHw61i4buHQ+G6vuG7h0Jq4buzxanhu4dC4bqyw71i4buHxqFr4buH4buyxalESOG7peG7s+G7h1vGsOG7reG7h+G7mm3hu7PGsOG7h+G6pOG7h0PGsOG6oOG7s+G7h+G7mkThu4dbxKnhu6nhu4dmYuG7h0du4buHxKjhu4fGoEThu7PFqeG7h+G7o+G7qeG7h0fhu5/hu4fhuqDDveG7h+G6qsSp4buHQ8aw4but4buHQ+G6quG7keG7s+G7h1jhuqrhuqDhu7PFqeG7h1h5xKnhu7PFqeG7h+G7o8O54buH4buzxrDhurThu4fhu5tq4buz4buHxqHEguG7h0Phuq7hu4figJzDvcSCQ+G7h+G7m+G7hsSp4oCd4buHXcag4buy4buc4buHxrBESMO64buz4buHeWvDveG7h8Wp4bupxJDhuqzhu4fFqeG7qeG7kUjhu4fhuqzGsOG7oeG6rOG7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G7neG7tcSp4buzxrBj4buHOeG6ouG7s+G7h3lr4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4d5a8O94buHb+G7s+G7h3nDtEThu4fhu7Nvw73hu4fhuqThu4fhu4RF4buzxanhu4dCw7REYuG7h+G7hEXhu7PFqeG7h0fEqWLhu4fGoWvhu4fhu5pt4buzxrDhu4d54bu14buHecOz4buzxanhu4fDveG6sOG7qeG7h3nhu5Phu7Phu4fhuqrEqeG7h8awREjDuuG7s+G7h3lr4buHw73EgkPhu4d54buT4buz4buHeMaw4bu34buHeMawb+G7s+G7h+G7neG7teG7h+G7o+G6vOG6tOG7s8Wp4buHR8SpYuG7h+G6qsOD4bup4buHeWvDveG7h0PGsOG6uOG7h0PDieG7m2Lhu4fGsMOD4buHQuG6tuG7h+G7m+G7t+G7h8Wp4bux4buH4buE4bq84bqy4buzxanhu4fDvcOz4bub4buHQnLhu4fDveG7kUPhu4fhu4Rr4bup4buH4buzxalrSOG7h+G7o+G7qeG7h3ls4bup4buHw73hurLhu6nhu4fhu5vhu7fhu4d4dEPhu4fhuqhEbWPhu4fhu7LGsOG6vOG7s8Wp4buHxqFr4buHQ8aw4buZQ+G7h+G7hEThu6nhu4d4xrDhu6nhu4fDveG6suG7qeG7h8ah4bq84bqy4bub4buH4buEa+G7teG7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4d5a8O94buH4buE4bupw7rhu5vhu4fGoMSC4buH4bqsxrDhu5nhu7Phu4dD4bupdOG6rOG7h+G7s8aw4buZ4buz4buH4buEa+G7h0Phuqpt4buHeHRD4buH4bqoRG3hu4dDxrDhu5/hu7Xhu4fhu5vhurbhu4fhu5vGsHThu4figJzDvcSCQ+G7h+G7m+G7hsSp4oCd4buH4bub4bq4xKnhu4ddxqDhu7Lhu5zhu4fGsERIw7rhu7Phu4fhu6Nu4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5vGsOG7reG7h1lz4buHW8aw4but4buHWOG7qXVE4buHWUhi4buH4bubxrBESHPhu7Phu4fhu4Thu6lz4buz4buH4bqsxrDDieG7h0Phuqpq4bubxrDhu4dD4bupdOG6rOG7h+G7s8aw4buZ4buz4buHxrDDg+G7h0LhurZi4buHw7Thu7Phu4fhu5vhu5Phu7Phu4fGsMOB4bup4buHxrDEqeG7s+G7h+G7s8awROG7h+G7m+G7k0Thu4fhu4Rr4buHxrDhurzhurLhu7PFqeG7h+G7neG7l+G7s+G7h0Phu5nhu7Phu4dD4bux4buzxrDhu4fhu5tq4bubxrDhu4fhu4Thu6l0Q2Lhu4fhu6Phu6l14buz4buH4buEa+G7teG7h+G7m2rhu5vhu4fGoeG7qcO5ROG7h8O94buXROG7h+G7o8O54buHxrDhu7Vr4buz4buHQ8awa+G7s8aw4buHxrDDg+G7h0Lhurbhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4dIc0Thu4fhu5vhu5NEY+G7h1vhu6l04bqs4buH4buj4bu3YuG7h+G7m8aw4but4buHWUjhu4fGsHDhu7Phu4fGoWvhu4fhu5pt4buzxrDhu4dCxKlE4buHZuG7h+G7s8Wpa0jhu4fhu6N04buz4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4d4dEPhu4fhuqhEbWPhu4dbREjhu4fhu7PGsOG7qXPhu7Ni4buHeMaw4bup4buHxqHhu6l0Q+G7h8aha+G7h3lr4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu5vEqeG7teG7h0NE4bqu4bupYuG7h+G7o+G7qeG7h3ls4bup4buHR8Sp4buHR+G6oOG7qeG7h8SRxrDhurbhu7Phu4fDrOG7g+G7h3jDveG7h0Phur7hu4fEqOG7h8agROG7s8Wp4buH4bqqxKnhu4dD4bqqROG7s8Wp4buHQ8O0w73hu4fGsERIw7rhu7NlYuG7h+G7m8aw4but4buHWUjhu4fhu6Nu4buHeeG7qXPhu7Phu4d5bOG7m+G7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m2rhu7Phu4fGocSC4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h0Nr4bup4buH4bubxrDhu6vhu7PGsC14dOG7h8aw4bu1bOG7m8aw4buHxrBESMO64buz4buH4buzxrDhurThu4fFqeG7qcSQ4bqs4buH4buj4bqm4buHeWvDveG7h0PGsOG6uOG7h0PDieG7m+G7h+G7s8awxKnhu7PGsOG7h+G7o8O54buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHeW7hu7PGsOG7h+G7o2zhu7Xhu4d4SWLhu4fFqeG7qcSQ4bqs4buHxqFr4buH4buabeG7s8aw4buHQ+G6quG6pOG7h+G7hHXhu4fhu7PGsGvhu4d44but4bqs4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buzxalrSGPDqUPEqcaheeG7n+G7h0JDSHnhu5/hurPhu4HDvcSp4bqqxanhu6nhu7Phuqlm4bqsR+G7h8SpREPhu7Xhu4HhurnDqUPhuqrhurnDqUPhu53hurnDqeG7qcO9xanhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5tjxqHEqeG7teG6qETEqeG7s8WpQ+G6quG7qWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL+G7hWZmaC9o4buL4budZ+G7hWbhu4NnaOG7i0Npw6zhu4Phu4Phu4N54buFY3fhuqzFqeG7geG7hy/hurnDqS9D4bud4bq5w6kvQ+G6quG6ucOpQ+G6quG6ucOpQ+G7neG6ucOp4bqs4bq54buaauG7s+G7h8ahxILhu4fGsOG6vOG6suG7s8Wp4buH4bud4buX4buz4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu53DtOG7s+G7h3lrw73hu4dDxrDhurjhu4dDw4nhu5vhu4dDbOG7qeG7h0Phuq7hu4figJzDvcSCQ+G7h+G7m+G7hsSp4oCd4buHxrBESMO64buz4buH4buixKl44bqq4bqg4buzxaljw6kv4bqs4bq5w6kvQ+G7neG6ucOpL0PhuqrhurnDqS9DxKnGoXnhu5/hurnGoGvhu4fhu5pt4buzxrDhu4fhu5vGsOG7teG7h8ah4bupdEPhuqnhu4figJzhu5pq4buz4buHxqHEguG7h0Phuq7hu4figJzDvcSCQ+G7h+G7m+G7hsSp4oCd4buH4bqk4buHXcag4buy4buc4buHxrBESMO64buz4buH4buixKl44bqq4bqg4buzxanhu4dDxrDhu5lD4buH4bubxrBE4buH4bujauG7tWPhu4dZxJDhu5vhu4fhu6Phu5NE4buH4bujdOG7s+G7h+G7o8O0SGLhu4dD4bqg4bup4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhuqrDgOG7h3lrw73hu4dDxrDhurjhu4dDw4nhu5vhu4fFqeG7qeG7kUjhu4fhuqzGsOG7oeG6rOG7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G7neG7tcSp4buzxrDhu4fhu7PGsOG6vOG7s8Wp4buH4bubxrDhu6/hu4fhuqhExKnhu4fhu4Rr4bup4buH4bqsxrDEkEPhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8aw4bq84bqy4buzxanhu4fhu53hu5fhu7Phu4fhu5vGsEThu4fhu6Nq4bu14buHQ+G6oOG7qeG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bub4bu54buz4buHQ8aww7Phu5vhu4fDvcOz4bub4buH4buz4buCxKlj4buH4buaauG7s+G7h8ahxILhu4dD4bqu4buH4oCcw73EgkPhu4fhu5vhu4bEqeKAneG7h+G7o27hu4d54bup4buzxrDhu4fGsOG7tWxD4buHxanhu6lt4bup4buH4bqoREh0Q+G7h+G7hGvhu4fhu4Thu5nhu7Phu4fhu53DieG7s8Wp4buH4bubauG7m+G7h0PGsOG6uOG7h0PDieG7m+G7h8aww4Lhuqzhu4d5SeG7h8Wp4bupxJDhuqzhu4fhu53DtOG7s+G7h8Wp4bupbeG7qeG7h+G6qERIdEPhu4fGsMOD4buHQuG6tuG7h+G7s8awxKnhu7PGsOG7h8WpQeG7s+KAnWPhu4fDncSCQ+G7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h8aww4Lhuqzhu4d4xrBq4bubYuG7h8aha+G7h+G7ssWpREjhu6Xhu7Phu4dbxrDhu63hu4fhu5rEkOG7m2Lhu4dD4bqqxJDhu4dDbOG7qeG7h0PGsOG6oOG7s+G7h8OhRMO04buz4buHWcO0w71i4buHR27hu4db4bqq4bupw7pE4buH4buyxalESHPhu7Phu4fhu5vhu7fhu4fhu7PGsEThu4fhu5vhu5NE4buH4bujb+G7s8Wp4buHeEnhu4d5a8O94buHxanhu6nhu5FI4buH4bqsxrDhu6Hhuqzhu4d44bup4buzxrDhu4fhu53hu7XEqeG7s8awY+G7h1tESOG7h3jGsOG7tW3hu7PFqeG7h+G7m2rhu5vGsOG7h0Phur7hu4dHbuG7h8aha+G7h+G6pOG7h+G7o3Thu7Phu4dD4bqu4buH4oCcw73EgkPhu4fhu5vhu4bEqeKAneG7h13GoOG7suG7nOG7h8awREjDuuG7s+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buHR8Sp4buH4buzxrDhurzhu7PFqeG7h+G7m2rhu7Phu4fGocSC4buH4bqk4buH4bujw7RI4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4dDxrDhu5FI4buHQuG6ouG7h8aww4Phu4dC4bq24buHQ8OD4buz4buH4bujQeG7s8Wp4buH4bub4buT4buz4buHxanhu6lt4bup4buH4bqoREh0Q+G7h0Ns4bup4buHQ+G6ruG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bub4bu54buz4buH4buzc+G7s+G7h+G7o27hu4fhuqzGsOG6ouG7qeG7h8aww4Lhuqzhu4fFqeG7qW3hu6nhu4fhuqhESHRD4buH4buzxrDEqeG7s8aw4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buzxalrSOG7h8Wp4bupxJDhuqzhu4fGoWvhu4fhu5rEkOG7m+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqsxrBt4bup4buH4bubxrDhurThu4fhu6PDguG7qeG7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buH4buzxrDhurzhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h8O94buRQ+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4bqqxKnhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h3h0Q+G7h+G6qERt4buHQsSpROG7h+G7hGvhu6nhu4fhu7PFqWtI4buHQ+G6suG7qWPhu4dYxrDhuqDhu7PFqeG7h+G7m8aw4buv4buHxrDDg+G7h0Lhurbhu4fhu5vhurjEqeG7h8aha+G7h+G7mm3hu7PGsGLhu4fGoWvhu4fhu5rEkOG7m+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHxanhu6lt4bup4buH4bqoREh0Q+G7h+G7s8awxKnhu7PGsOG7h8WpQeG7s+G7h8O9a+G7h+G6rMaw4buT4buz4buHeeG6suG7s+G7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4budw7Thu7Phu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buz4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7s2/DveG7h+G6qETEqeG7h3lE4bqg4buz4buH4bubbcO94buHQ8aw4buRSOG7h0PGsEThu5nhu7Phu4d5w4Lhu6nhu4d4xrDhu6nhu4fhu6N04buz4buHeWvDveG7h0PGsOG6uOG7h0PDieG7m+G7h+G7hOG6suG7qeG7h8ahxILhu4fhuqzGsOG7meG7s+G7h0Phu6l04bqs4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4fhu4Rr4buHQ+G6qm3hu4d4dEPhu4fhuqhEbeG7h0PGsOG7n+G7teG7h+G7m+G6tuG7h+G7m8awdOG7h+KAnMO9xIJD4buH4bub4buGxKnigJ3hu4dDbOG7qeG7h13GoOG7suG7nOG7h8awREjDuuG7s+G7h+G7hGvhu4fhuqThu4fhu6Phu63EqeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4fDveG7seG7s8awY+G7h+G7osO54buH4bqsxrDDieG7m+G7h+G7hMOJ4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7ncO04buz4buH4buzxalrSOG7h+G7m2vhu7PFqeG7h0PhuqJD4buH4buEa+G7h8aw4bupw7pE4buH4bqoRG3hu4fGsOG6tuG7s2Lhu4ddxqDhu7Lhu5zhu4fGsERIw7rhu7Phu4fhu6LEqXjhuqrhuqDhu7PFqeG7h+G7o27hu4dD4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h+G6qERq4buz4buHQ+G6quG7qcO6Q+G7h0LDtEThu4fhuqrEguG7s8Wp4buH4bubxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h+G7muG7msav4bua4buHxanhu6nEqeG7qeG7h+G7o+G7tWzhu7Phu4dm4buD4buD4buFLeG7h2bhu4Phu4Xhu4Phu4fhu5vhurjEqeG7h+G7msaw4bur4buzxrDhu4fhuqzGsOG6uOG7h+G7o3Thu7Phu4dD4bu1a+G7s+G7h0PGsMO54buH4bubauG7s+G7h8ahxIJi4buH4bub4bqg4buzxanhu4fhu5vGsMOK4bub4buHQ8awRMSC4bub4buH4bubauG7m+G7h8ahxKnhu7Phu4fhu7PFqWvhu7PGsGLhu4fhu6Phu7Vr4buz4buHQ8aww7nhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fGsERIw7rhu7Ni4buHR25j4buH4buiw4Phu7PFqeG7h0PGsOG6tOG7qWLhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu4Rr4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeMawxKnhu6nhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsOG7qcO64buz4buH4bubauG7m+G7h+G7m8aw4bq84bq24buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrBi4buHeHThu4fGsOG7tWzhu5vGsOG7h+G7muG7msav4bua4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h0PDtMO94buHaeG7h+G7s2/DveG7h+G7hGvhu4fGsGvhu7PFqeG7h+G7s2/DveG7h0Phuqpz4buz4buH4buj4butxKnhu4fGoWvhu7Phu4fGsERIw7rhu7Phu4dDxrDhu5/hu7Xhu4fhu6PEkOG7s8Wp4buHw73DieG7m+G7h0Phu6lzROG7h+G7m8aw4bq84bq24buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrDhu4dD4bqu4buzxanhu4dDxrDDueG7h+G7m+G6uMSp4buH4buaxrDhu6vhu7PGsOG7h+G6rMaw4bq4Y+G7h+G7onThu7Phu4fhu7PEqUhi4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h0Phu6l04bqs4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4fhu4Rr4buHQ+G6qm3hu4d4dEPhu4fhuqhEbeG7h0PGsOG7n+G7teG7h+G7m+G6tuG7h+G7m8awdOG7h+KAnMO9xIJD4buH4bub4buGxKnigJ1i4buH4oCcw73EgkPhu4fhu5vhu4bEqeG7h3nhu6lz4buz4buHQ8aw4bqg4buzxanigJ3hu4fhuqThu4fGsERIw7rhu7Phu4fhu6LEqXjhuqrhuqDhu7PFqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeMawxKnhu6nhu4dD4bur4bubxrDhu4fhu5vhu4Dhu5vhu4fhu4Rr4buH4bujbEPhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7s8aw4bupdUThu4d4dEPhu4fhuqhEbeG7h+G7o2rhu7PFqeG7h8WpxrDhu6nhu4fhu7PGsOG7meG7s2Phu4fGr+G7qcO64buz4buH4bubauG7m+G7h+G6rMaw4bu54buzxali4buHxqHEqeG7s+G7h+G7m8awREhz4buz4buHw73huqDhu7Phu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fGsERIw7rhu7Ni4buHXcag4buy4buc4buH4bubauG7m+G7h0duYuG7h0PGsOG7reG7h0Phuqrhu5Hhu7Phu4fhu6Nu4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buH4buEa+G7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhuqhESOG7h+G7m8awdOG7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buH4buEa+G7h8aw4bu1bEPhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5vhurbhu4fhuqhExKnhu7Ni4buH4buj4bq24buz4buH4buE4butY+G7h+G7muG6oOG7s8Wp4buHQ2rhu5vhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d4xrDEqeG7qeG7h0NESHPhu7Phu4dD4bqqREh14buz4buH4buEa+G7h+G6rMaw4bqu4buHxqHhu6l04buz4buHPMawauG6rOG7h3nDuuG7s8aw4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7ncO04buz4buH4bubxrDhurjhu4fhuqThu4fhu5vhurbhu4dC4bqk4buH4buEa+G7h1lE4buZQ+G7h1jGsOG7qXRE4buH4buzbOG7qeG7h0PhuqLhu4fhu5tq4bu1YuG7h+G7m+G6tuG7h+G7m8awdOG7h+KAnMO9xIJD4buH4bub4buGxKnigJ1i4buH4oCcw73EgkPhu4fhu5vhu4bEqeG7h3nhu6lz4buz4buHQ8aw4bqg4buzxanigJ3hu4dDxrDhu5/hu7Xhu4c+REh0Q+G7h+G7o+G7reG7s8aw4buHQuG6ouG7h+G7iWcvPuG7oi1bW8WpYuG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHeMawxKnhu6nhu4fhu7PFqcO04buz4buHQmrhu5vGsGLhu4dDa+G7qeG7h+G7m8aw4bur4buzxrBi4buH4buj4buRROG7h0PGsOG7k0Ri4buHQ8awxKnhu7PGsOG7h0PhuqrEqeG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhu53DtOG7s+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ2/hu7PFqeG7h+G7m+G6vOG6tOG7s8WpY+G7h+G7msaw4buRQ+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4fhu6PEguG7qeG7h+G7s8Wp4bq64buH4buaxqDhu5rhu5rhu4fhu7PFqWtI4buH4buba+G7s8Wp4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Vi4buHQuG6ouG7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4bub4bq64buzxanhu4fhu53hu5Phu7Phu4fhu6PhurzDguG7m+G7h3jhu6nDuuG7s+G7h0Phu7Vr4buz4buH4buEa+G7h+G7m8aw4buRQ+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4bub4bqg4buzxanhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h+G7m8awREhz4buz4buHw73huqDhu7Phu4fhu6Nu4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5tt4bup4buHQ8aw4bupw7rhu7Phu4fhu7PGsOG7qXVE4buHxrDhurbhu7Phu4dC4bu14buH4buE4bqy4bup4buHQ8aw4bq04bup4buHxanhu6nEqeG7s+G7h0PhuqrhurzhurLhu5vhu4fhu6PDtEhj4buHxq9r4buzxanhu4fhu7Nvw71i4buHXcag4buy4buc4buHxrBESMO64buz4buH4bujdUThu4dD4bupdOG7s+G7h8awa+G7s8aw4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4fGsMSC4bup4buH4buzxanGsOG7reG7h+G7o2rhu7PGsOG7h8Wp4bupamLhu4dHdOG6rOG7h3nhu7Vs4bup4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h+G6qERIdeG7s+G7h+G7m+G6tuG7h0LhuqThu4dDxrDhu5/hu7Xhu4c+REh0Q+G7h+G7o+G7reG7s8aw4buHQuG6ouG7h2fhu4Xhu4NoLz7hu6ItXcag4buH4bub4bq4xKnhu4ddxqDhu7Lhu5zhu4dD4buv4buzxrBi4buH4buzxalrSOG7h+G7hWYv4buFZi9m4buD4buDaWPhu4fhu6LDg+G7s8Wp4buHQ8aw4bq04bupYuG7h+G7o2rhu7PGsOG7h8Wp4bupauG7h0d04bqs4buHeeG7tWzhu6nhu4dD4bux4buzxrDhu4fGsOG7seG7s8aw4buHxrDhu7VsQ+G7h+G7o8SC4buzxanhu4fhuqhEbeG7s+G7h3lJ4buH4buEa+G7h+G7o+G7qXVE4buHxrBr4buzxrDhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fhuqzGsOG7ueG7s8WpYuG7h8ahxKnhu7Phu4fhu5vGsERIc+G7s+G7h8O94bqg4buzYuG7h+G6qETEqeG7h+G7o+G7t+G7h+G6qsSQQ+G7h+G6qsSp4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h8aha+G7qeG7h8awQeG7m+G7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G7s8WpxrDhu6nDusO9YuG7h+G7o3Xhu4fhuqrEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fFqeG7qW3hu6nhu4fhuqzGsGrhuqzhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsOG7qcO64buz4buHQ+G6okPhu4fGsOG6tuG7s+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0PGsOG6tOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu7Phu4dD4bqy4bup4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5tq4bub4buH4bub4bq24buH4bqoRMSp4buzYuG7h+G7o+G6tuG7s+G7h+G7hOG7reG6q+G7h3jhu63huqzhu4dDxrDhurThu6nhu4d4xrDhu5/hu7Phu4dDxrDhurzhuqThu7PFqeG7h+G7o+G6ouG7qeG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4dD4buZ4bqs4buHQ8aww7li4buH4bubauG7h+G7s8aww7Thu7Phu4dHROG7kUPhu4dCw7Phu5ti4buH4buj4bupw7nhu7Phu4fGsOG7seG7s8aw4buHQ+G7qXNE4buHxqHhu6nDuUThu4fhu4Rr4buHR+G7huG7h3lJ4buHeOG7iuG7h3lE4buZQ+G7h+G7s8WpxrDhu6lzw73hu4fDveG7qeG7s8aw4buH4buj4bqi4bup4buH4buE4bqy4bup4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h0Phu5nhuqzhu4dDxrDDuWLhu4fhu5tq4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7hOG7qeG7h+G6rMawbMO94buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bqoRG3hu7Phu4d5SeG7h8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h+G7s8awa+G7h+G7s+G6vOG6suG7m2Phu4c54bupw7rhu5vhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsOG7qcO64buz4buH4bubbeG7qeG7h+G7m2rhu5vGsOG7h8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4bujbuG7h0Ns4bu14buH4buj4bupdUThu4d44bupw7rhu7Phu4fhu5vGsOG7teG7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vhurbhu4fhuqhExKnhu7Phu4fhu6Phurbhu7Phu4fhu4Thu63hu4fhu5vGsOG6uOG7h+G7o8SC4buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h0Lhu4bhu4fhu53DieG7s8Wp4buHxqHhu6lz4buz4buH4bubxrB04buH4buEa+G7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G6rMaw4bur4buH4bqoRG3hu7Phu4d5SeG7h8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h8O9xIJD4buH4bubauG7m8aw4buHxrDDguG6rOG7h3lJ4buH4buEa+G7h8aw4bu1a+G7s+G7h0PGsGvhu7PGsOG7h0PhuqJD4buH4bubxrDDiuG7m+G7h+G7s2/hu7PFqWLhu4fhu7PGsOG7qcO6w73hu4fhu4TDieG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHxanhu6nEqeG7tWNjY+G7h1jDueG7h0Phur7hu4d4xrDhu6nhu4dDxrBr4buzxrDhu4d54buZ4bqs4buH4bujdOG7s+G7h+G7s8SpSGLhu4dD4bqu4buH4oCcw73EgkPhu4fhu5vhu4bEqeKAneG7h13GoOG7suG7nOG7h8awREjDuuG7s+G7h+G7o27hu4dDxrDDieG7h3lJ4buH4buEa+G7h8Wp4bupbeG7qeG7h+G6qERIdEPhu4fFqeG7k+G7s+G7h+G7hWNm4buD4buD4buHxrDDg+G7h0Lhurbhu4fhu5vGsOG6uOG7h0h0ROG7h0Phuqpz4buz4buH4bubauG7m+G7h3l24buzxrDhu4fhu4Thu4Dhu5vhuqnhu4fhu5rGsOG7q+G7s8aw4buHQmrhu5vGsC3hu4dHbuG7h8awxILhu6li4buH4buj4buRQ+G7h+G7o8Sp4bupYuG7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7m+G6tuG7h8ahbeG7s2Lhu4fhu6Nv4buzxanhu4d4SeG7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G7neG7tcSp4buzxrDhu4fGsMSC4buHQ+G7reG7m8aw4buHxrDEguG7h3jGsOG7lURj4buHW+G7kUPhu4fhu5tt4buH4bubauG7m+G7h8aww4Phu4dC4bq2YuG7h0PGsOG6uOG7h0PDieG7m+G7h+G7o27hu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8Wp4bupbeG7qeG7h+G6qERIdEPhu4fhu7PGsMSp4buzxrBi4buHxalB4buzYuG7h+G7o8SQ4buzxanhu4fhuqhESOG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsGLhu4fhuqhESOG7h+G7o+G7reG7s8awYuG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bub4bu34buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHxrDDguG6rOG7h3jhu6Hhu7Xhu4fhu51r4bupYuG7h3jGsOG7qXRE4buHeOG7qcO64buzYuG7h3jGsOG7qXRE4buH4buzbOG7qeG7h0dtSOG7h+G6qsSpY+G7h+G7muG6oOG7s8Wp4buHQ2rhu5vhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buH4bqoREh14buz4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4ddxqDhu7Lhu5zhu4fGsERIw7rhu7Phu4fhuqhExKnhu7Phu4dDw7TDveG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4dDxrDhu5/hu7Xhu4fhu7PFqURIc+G7s+G7h0PDs+G7m+G7h0Phu5nhuqzhu4dD4bqqROG7s8WpYuG7h+G7ncO04buz4buH4bubxrDhurjhu4fhu4Rr4buHQ8aw4buf4bu14buH4bujxJDhu7PFqeG7h+G6qERI4buH4buj4but4buzxrDhu4fhuqzGsGrhuqzhu4d5ROG7mUNj4buHxq/hu6nDuuG7s+G7h+G7s8SpSGLhu4dC4bqi4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu5rGoGLhu4fhu5rhu5pi4buHOeG7muG7h0Phu7Vr4buz4buHxrBESMO64buz4buH4bub4bu34buH4buFY+G7g8Osw6zhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qWLhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu7fhu4fhu5tq4buz4buHxqHEgmLhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7m8aww4rhu5ti4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7m8aww4rhu5vhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fGsERIw7rhu7Phu4fhu4nhu4nhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qWLhu4fhu6PEguG7qeG7h+G7s8Wp4bq64buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7m8aww4rhu5vhu4dC4buA4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buHw6zhu4Vp4buH4buzxanhurzhurThu6li4buH4bub4buR4bqs4buHR27hu4fhu5vhu7fhu4dmw61n4buH4buzxanhurzhurThu6lj4buHW+G6vuG7h+G7s2/DveG7h2bhu4Phu4Np4buH4bujdOG7s+G7h+G7s8SpSGLhu4fGsERIw7rhu7Phu4fhu6Nu4buHQ+G6qsSp4buzxrDhu4dDxrDhurjhu4fhu5tq4bub4buH4buzxalEw4Phu7Phu4fGsOG6sOG7h0PhuqrDguG7h0Phur7hu4fhu5tq4bub4buH4bubxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsGLhu4fhu53hu4Dhu4dq4buz4buH4buj4buTROG7h0Phurzhu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buz4buH4bub4bq64buzxanhu4fhu7PGsOG6vOG7h0Phur7hu4fhu7PFqcO04buz4buHQmrhu5vGsOG7h+G7s8awa+G7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buH4buja+G7teG7h0Ns4bu14buHQ+G6qnPhu7Phu4dnaWnhu4d54bq8w4JD4buH4bubauG7s+G7h8ahxILhu4fhu4Rr4buH4buj4bqi4bup4buHQ+G6vMOC4buzxanhu4fhu53hu4Dhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h0PGsMSpw73hu4fFqeG7qcSp4buH4bubauG7m+G7h3jGsOG7tWrhu4fGsEHhu5tj4buHOeG7qcO64bub4buHauG6rOG7h+G7ncOJ4buzxanhu4fGsMO64buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fhuqhEbeG7s+G7h3lJ4buH4bubxrDhu5FD4buHeeG6vMOC4buzxanhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4dD4bupc0Thu4fhu5vGsEThu5Xhu7Phu4db4buaOeG7suG7h+G7qH3hu7Thu4fhu4nhu4Phu4Phu4UtZuG7g+G7g+G7i+G7h+G7o27hu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8awREjDuuG7s+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h3jGsMSp4bup4buHxqHDs0Phu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vuG7h+G7s2/DveG7h2bhu4Phu4Phu4li4buH4bujdOG7s+G7h+G7s8SpSOG7h+G7o27hu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7iy/hu4fhu4XDreG7h+G7m+G6tuG7h+G6qETEqeG7s+G7h+G7o+G6tuG7s+G7h+G7hOG7reG7h+G7m+G7keG6rOG7h8awREjDuuG7s+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h3jGsMSp4bup4buHauG6rOG7h+G7ncOJ4buzxanhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsOG7qcO64buzY+G7hyjhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fGsERIw7rhu7Ni4buH4bujxKnhu4dC4bqi4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G6tuG7h+G6qETEqeG7s2Lhu4fhu6Phurbhu7Phu4fhu4Thu63hu4fhu6Nu4buHQ+G6qsSp4buzxanhu4fGoeG7reG7h8O9akjhu4fhu4Thu6nhu4dD4bur4buzxrDhu4fhu5vhu7fhu4d4dEPhu4fhu7PhuqLhu6nhu4fDvWzhu7PFqeG7h+G7qeG7s0Phu5/huqrhu7Phu59DYuG7h8O9xIJD4buHQuG6ouG7h+G7m+G6tuG7h+G6qETEqeG7s2Lhu4fhu6Phurbhu7Phu4fhu4Thu63hu4fhu6Nu4buHQuG7huG7h+G7ncOJ4buzxanhu4fGsMSC4bqs4buHQ8aw4bq84buH4buj4bupw7rhu7Phu4dD4buG4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHQ8awROG7h0PGsOG7meG6rOG7h0PGsOG6oOG7s8Wp4buHQ+G7qeG7s2Lhu4dD4bqqREh14buz4buHQuG6ouG7h3nhu6nDukRi4buHQ+G6qsSp4bu14buH4buj4bqu4bup4buH4buEb+G7s+G7h8ahbeG7s+G7h8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu6vhu7PGsGLhu4d4xrDEqeG7qeG7h0PGsGrhu5vhu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h0Phu6nhu7Ni4buHQuG6ouG7h3nhu6nDukThu4dD4bq+4buHw71s4buzxanhu4fhu6nhu7ND4buf4bqq4buz4bufQ2Lhu4fGoeG6vOG6suG7m+G7h3jGsOG6pOG7qeG7h+G7o+G7k0Thu4fhu5vGsOG7teG7h+G7hOG7qcO64bub4buHauG6rOG7h+G7ncOJ4buzxanhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7s8WpxrDDuuG7h0PGsOG6oOG7s8Wp4buHQ+G7qeG7s+G7h+G7hGvhu7Xhu4fGsOG7tWxD4buH4bujxILhu7PFqeG7h+G6qERt4buz4buHeUnhu4fGsGvhu7PGsOG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4fhu7PGsGvhu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buz4buHxrBESMO64buz4oCm4buHW0RI4buH4buzxrDhu6lz4buzYuG7h+G7hOG7qcO64bub4buH4bubbeG7qeG7h+G7m2rhu5vGsOG7h8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu7Nvw73hu4fhuqhExKnhu4fhuqThu4fhu6LEqXjhuqrhuqDhu7PFqeG7h+G7hOG7l+G7s+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buHQ+G6qmrhu7PGsOG7h3jGsMOB4bup4buHw73EgkPhu4dC4bqi4buHxrBs4buz4buH4bubxrB04buH4buzxrDhurzhuqnhu4d94bqi4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu4Rv4buz4buHxqFt4buz4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fGocSp4buz4buHxrBr4buzxrDhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buzxrDhurzhu7PFqeG7h+G7m8aw4buRQ+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4bubxrDhurzEqeG7h+G7m8Sp4bu1YuG7h+G7m+G7ueG7s+G7h0PGsOG7qXRE4buHQ+G7q+G7s8aw4buHQ+G7tWvhu7Phu4fhu53hu6nDuuG7s2Lhu4fhu6PDg+G7s8Wp4buHxqHEgmPhu4fDncSCQ+G7h0LhuqLhu4fhu6Phu63EqeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4dDxrDhu6l0ROG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHeMawxKnhu6li4buHw73hu6nhu7PGsOG7h8ahbOG7m8aw4buH4buEdeG7h8aww4Phu4dC4bq24buHQ8aw4bq44buHQ8OJ4bubYuG7h+G6rMaw4bur4buH4buEa+G7h3nDuuG7h+G6rMaw4bur4buH4bujbuG7h8Wpw7RI4buH4bqsxrDhu6l14buz4buHxrBr4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7ncO04buzY+G7hznhu6nDuuG7m+G7h+G6rMaww7Thu7Phu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fhu6PhuqLhu6nhu4fhu4ThurLhu6nhu4fDvcSCQ+G7h0LhuqLhu4fhu5tq4buz4buHxqHEgmLhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7m8aww4rhu5vhu4fhu5vGsOG6vMSp4buHQ8aw4buA4bub4buHQuG7gOG7h+G6rMawReG7h8aww4Lhuqzhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5vGsERIc+G7s+G7h8O94bqg4buzYuG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h+G7hMOJ4buH4bub4buT4buz4buHQ0RIw7nhu7Nj4buH4buaxrDhu5nDveG7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h3jGsMSp4bup4buH4bub4bq24buH4bubxrB04buH4oCcw73EgkPhu4fhu5vhu4bEqeKAneG7h0Ns4bup4buH4buj4butxKnhu4fhuqzGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buHxrDhu7Xhu43hu5vhu4fhu5vhu7fhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d4xrDEqeG7qeG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu7PGsOG6vOG7s8Wp4buHeMaw4bqg4buzxanhu4dD4bqq4bupw7pD4buH4bujw7li4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7m8aw4bq8xKnhu4fhu6PEkOG7s8Wp4buHQ8aw4buf4bu14buHSHNE4buH4bub4buTROG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fDvcSCQ+G7h0LhuqLhu4fhu7PGsOG7qcO6w73hu4fhu4TDieG7h0PhuqpB4buzxanhu4dDw7TDveG7h+G7m+G6uMSp4buH4bubxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h+G7muG7msav4buaY+G7h+G7muG6tuG7h0LhuqThu4fGsGzhu4dD4buT4buzxanhu4dDxrDhu6l0ROG7h+G7o8OD4buzxanhu4fGocSCYuG7h0PhuqrEqeG7s8Wp4buHQ8aw4bupdEPhu4fGoeG7reG7h8O9akjhu4fDveG7t+G7m+G7h8awbOG7s+G7h+G7m8awdOG6q+G7h0PhuqrEqeG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buzxanhu4dD4bup4buz4buH4buj4bupw7rhu7Phu4dD4buG4buH4bub4bq4xKnhu4fGsERIw7rhu7Phu4fhu5vGsOG6vMSp4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu6PDueG7h+G6rMaww4nhu5vhu4fhu4TDieG7h+G7m8aw4bu14buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h+G6qERt4buz4buHeUli4buH4buj4bupdUThu4fGsGvhu7PGsOG7h+G7hGvhu4dD4bqqxKnhu7Xhu4fhu6Phuq7hu6nhu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h0Phu6nhu7Nj4buH4bua4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h3jhu6nDucO94buHQ+G6qsSp4buH4buE4bupw7rhu5vhu4dD4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu4R14buH4bubbeG7qeG7h+G7m2rhu5vGsOG7h8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h+G7m8aw4bq8xKnhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0Phu6l04buz4buHxrBr4buzxrDhu4dDxrDhurzhurThu7PFqeG7h0dESHPhu7Ni4buHeeG7qXPhu7Phu4dDw4nhu5vhu4figKbhu4db4bq+4buH4buzxKlI4buH4bujdOG7s+G7h+G7s2/DveG7h2bhu4Nm4buDYuG7h8awREjDuuG7s+G7h+G7osSpeOG6quG6oOG7s8Wp4buHQ+G7qXThuqzhu4dDw4nhu5vhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fDvcSCQ+G7h+G7s3Xhu7Phu4fGsGvhu7PGsOG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4fhu53DtOG7s+G7h+G7m8aw4bq4YuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0Js4bubxrBi4buH4buE4buC4buzxanhu4fDvWzhu7PGsGLhu4fhu5vGsERIc+G7s+G7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rGLhu4fGsOG7qcO64buz4buH4bujbOG7qWLhu4fGsOG7tWxD4buH4bujxILhu7PFqeG7h+G7m+G7t+G7h8aw4bupw7pE4buHeeG7gOG7m2Lhu4fGsOG7qcO6ROG7h+G6qERt4buHQ8aw4buf4bu14buH4buzxalESHPhu7Phu4dDw7Phu5vhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7s8awa+G7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h+G6rMawauG6rOG7h+G6qERIdeG7s+G7h0du4buHxrDEguG7qeG7h+G7m8aw4bq44buH4buzxanGsHbEqeG7h+G7neG6vOG6suG7qeG7h0Lhu4Dhu4d5buG7s8aw4buH4bujbOG7teG7h+G7m+G6uMSp4buH4buibeG7s8Wp4bqr4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buH4bujxILhu6nhu4fhu7PFqeG6uuG7h+G7m2rhu7Phu4fGocSCYuG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4bubxrDDiuG7m+G7h+G7m+G7t+G7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h+G7o8SC4buH4bubxrBESHPhu7Phu4fDveG6oOG7s+G7h0LDtERi4buH4bub4bu34buH4bqsxrDhu5XDveG7h+G7m8aw4buRQ+G7h+G7o2zhu7Xhu4fhu6PDiuG7m+G7h+G7hGvhu4fhu7Nv4buzxanhu4d54buA4bub4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h+G7o2rhuqzhu4fDiuG7s8Wp4buHSHNE4buH4bub4buTROG7h+G7m+G6uMSp4buH4bub4bqg4buzxanhu4fhu5tExILhu5vhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxali4buH4bqsxrBqQ+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h+G7o+G7kUPhu4fhu7PhurzhurLhu5tj4buHxqBr4bupYuG7h23hu7PGsOG6qeG7h1gk4buHWE/hu7Lhu4d9Mzvhu7LFqMOpL+G6rOG6uQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuyển sinh ngành mới

Tuyển sinh ngành mới
2012-06-12 06:10:26

(TNO) - Bộ GD-ĐT vừa có quyết định chính thức giao cho Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đào tạo ngành giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ ĐH chính quy (mã ngành: 52140208).

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết