Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrVMOsdcOp4buT4bu5dcOp4bq94bq54bq94bq3w6kubeG7rcOp4bq0aeG7rXPDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOpw7R04bqqw6nhurbhuqThur7hu5/hu63DqcO1dXDhu63DqeG7k8Os4buv4bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBU4buZZ+G7kWXhuqvhuqc7IeG6rcOpLcOp4buSduG7rXPDqeG6tuG6pG7hu63DqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqcOK4buLw6kh4bqydeG7oeG6pMOpR+G7rcOp4bqndOG6pOG6vuG7oeG7rcOpIeG6snXhu6HhuqTDqTp04buv4butc+G6tcOpw4Lhu6fhu610w6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bul4bqtw6lUw6x1w6nhu5Phu7l1w6nhur3hurnhur3DqeG6p8OVIeG7qsOpMuG6rOG7rXPDqcOUw6zhu610w6nhurRow4LDqcO1dXDhu63DqeG6veG6rcOpw7R2w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HDqcOC4buvaeG7rcOp4bq64buX4butw6nDtHThuqrDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOpw7V1cOG7rcOp4buTw6zhu6/DqcOCdHXhu53hu61zw6nhu6t14bud4butc8Opw7Thuqpnw6khQcOp4bq24bqk4bu1w7ThurXDqXN14bq4w6nhurrhurjhu61zw6ln4butw6nhu6114butdMOpw4LhurLDssOCw6nDgkXhurXDqWfhu63DqcOC4buvaeG7rcOpdGnhu61zw6l0w6x14bq1w6nDguG6sm/hu63DqWjhurDDqeG6umnDqeG7k2/huqTDqcOC4bqyZ+G7rXTDqcO0dsOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOp4bur4buvw611w6nhurp1w6nhurB0w63hu7HhurXDqcOC4bu5dcOp4bqwdMOt4buxw6nDguG6suG7neG7rcOpw7Row7TDqeG6uuG6rOG7rXPDqcO1dXDhu63hurXDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqcOCw7rDtHTDqcO0RcO0w6nhurpp4buvw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDgsO54buxw6nhu6l14buj4buxw6nDtEThuqTDqeG7rcOt4but4bq1w6nhu5Phu7V1w6nhu61z4buvw611w6nhurbhuqThu7XDtMOp4bqwdHfhu61z4bq1w6nDguG7ieG7rXPDqcO0Q+G6ouG7rXPDqXTDg+G6sMOpw4Jow7TDqeG6tuG6pOG7tcO0w6nDguG7o+G6tcOpc3XhurjDqeG6uuG6uOG7rXPDqeG7seG7s3XDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqXR3Z8Opw7XDueG7rXThurXDqUHhu63DqeG7k+G7peG7rXTDqcO0dOG7r8Op4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6nDtOG6qmfDqeG7k2/DgsOp4butQ+G6oMO0w6LDqSHhurLhu6/hu61zw6nDgnThuqJ1w6lzdWfhu63DqeG6tuG6pGfhurXDqcO1auG7rXPDqeG7gMOpw7R0w7rhurXDqeG7rXN04bulw6nhu6tFw7ThurXDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nDgm7hu7HhurXDqcO1w6zhu63DqeG7q8Wp4butdMOp4bq64bq44butc8Op4bq6aeG7rXPDqcOC4bqyQ+G6oMO0w6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7reG6tcOpw7Rn4buxw6lz4buv4bq1w6nDgnTDicOpw4J0aMO0dOG6tcOpw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOpw7R0deG7o+G7rcOp4bq0xanDqVTDrHXDqeG7k+G7uXXDqeG6veG6ueG6vcOp4bur4bqk4buz4butw6l04buvaeG7rcOpw4J0aeG7rXTDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqeG7k0PDg8O0w6lzdWfhu6/DosOpIeG6suG6pOG7rXPDqcOCaMOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqTLhu4nhu63DqSF0Z+G7rXThurXDqTp0dsOpVMOsdcOp4buT4bu5dcOpw4LhurJDxILhu61zw6lUw6x1w6nhu5Phu7l1w6nhur3hurnhur3DqcO0dOG7r8Opw7V14bujw4LhurXDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq74bq/w6nDlSHhu6rDqTLhuqzhu61zw6nDlMOs4butdMOp4bq0aMOCw6nDtXVw4butw6nhur3DqXN1Z+G7r8Op4buHw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61zw6nDtHThu6/DqVTDrHXDqeG7k+G7uXXDqeG6veG6ueG6veG6tcOp4buTdsOp4buracOp4bupdeG7oeG7rcOpw4Lhu69p4butw6nDtXXhu53hu63DqcO0dOG7o8Opw4JBw6nDtHREw7TDqeG7k+G7t+G7rXPDqcOCdOG6onXDqeG6uuG6oHXDqeG6unXhu6HDtMOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61z4bq1w6nhurB0Q8OA4butc8Opw4J14buh4butw6nhu5Nww6nhurThuqDhu7HDqUHhu63DqeG7k+G7peG7rXTDqeG7k3XDqeG6umnhu6/DqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61z4bqzw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw4LhuqTDs+G7rcOpw4LhurJn4bq1w6nDtGfhu610w6lzaMO0w6nDtcOs4buvw6nhu5PDrOG7scOpZ+G7rcOpw4Lhu69p4butw6nhu5Hhu69n4butdMOpw4LhurLDrXXhurXDqeG7qXThu6/DqcOC4bqyw63hu7HhurXDqeG7rXRpw6nDikPEguG7rXPhurXDqcO0w7PhuqTDqcO0w6zhu61z4oCm4bqzw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu7Hhu7V1w6nhurbhuqRn4butw6l04buhw6nhu5Phu69p4butw6nhu6nhu6PDgsOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63hurXDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDqeG6umnDqcO0dMO64butdMOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Op4butw4B1w6nhu5N24butc8Op4bq24bqkbuG7reG6s8Opw7R0b+G6sMOpdGnhu610w6nhu61zdHXhu53hu7HDqeG7qeG7hMOp4bur4bqkw7LDgsOpw7Thuqpnw6nhurbhuqRu4butw6nhu5Phu7l14bq1w6nDtGjDtMOpw7R04bujw6nhu5Phu7nDqeG6tuG6pOG6vsOp4buT4bul4butdMOpw7Thuqpnw6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bulw6nhurppw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOpw7Thuqpnw6nhu610acOp4butQ+G6oMO04bqzw6nhurB04bu1dcOpdMOD4bqww6nhurrhuqB1w6nDlSHhu6rDqTLhuqzhu61zw6nDlMOs4butdMOp4bq0aMOCw6nDtXVw4butw6nhur3DqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6nDtGjDtMOp4buT4bul4butdMOp4buxRMO0w6l0w7LhuqTDqcO0w7Phu63hurXDqeG7qUbDqcOCdOG6pMOyw4LDqcO0dOG7r8Opw4Jp4bqk4bq1w6nDiuG7mcOp4bupdHXDqcO0dsOpw7V14bud4butw6nDtHThu6PDqeG6uuG7n8OpVMOsdcOp4buT4bu5dcOp4bq6acOpw7Thuqrhu61zw6nDtOG7tcOp4buR4buvZ+G7rXTDqcOC4bqyw6114oCmw6nhu5Jww6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDguG7tcOCw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhu5NDw4PDtMOpc3Vn4buv4bq1w6lUw6x1w6nhu5Phu7l1w6nhur3hurnhur3DqeG7k+G7i8Opw4pow7TDqeG7k+G7peG7rXTDqeG6sHTDrHXDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqVTDrHXDqeG7k+G7uXXDqeG7scOt4butdMOp4bq64bufw6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6nhurrhuqB1w6nhurp14buhw7TDqcOCdEPhuqLhu61zw6nDiuG6pOG6vuG7neG7rcOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Opw7XDrOG7rcOp4burxanhu610w6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6nhurrhurjhu61zw6nhurpp4butc+G6tcOp4bupdeG7neG7rcOp4buT4bul4butdMOpw7R04bqqw6nhu61zdMWpZ8Op4buwaMO0w6ktw6nhu6rhu53hu6114but4bq1w6nDgkPDqcOCQ8SC4butc8OpVOG7t8Opw5R0w7rDqeG7sHXhu610w6nhurppw6nDguG6pOG6vuG7ocOCw6nhu5Phu7V1w6nDguG6suG6pOG7rXPDqcOCdGnhu610w6nhurrhuqB1w6nhurRFw6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Opw7Thuqpnw6nhu5LDrOG7rXPhurXDqXN14bq4w6nhurrhurjhu61zw6nhurB04buN4buxw6nDtHRvw4LDqeG7k8Ot4buvw6nhu5NEw7ThurXDqeG7q+G7tXXDqeG6tOG7teG7rXPDqcO04bqqZ8Op4butc0PhuqJ1w6nhurbhuqRu4butw6nhu610buG7rcOpw7Row7R0w6nhu7HDreG7rXPhurPDqeG7q+G6pOG7s+G7rcOp4bq24bqkaOG7rcOpw4LhurJ14buhw4LDqeG6tG7huqTDqeG6tMSpw7TDqcO0aMO0w6nDtHThu6fDqcOCdOG7peG6tcOp4butc3Thu6XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nDtOG6qmfDqcO0b+G6sMOpw4LhurLhu53hu63DqeG6umnDqeG6sHRow4LDqXThuqThur7DqcOC4bu1w4LDqcOCdeG7rXTDqcOCdMOz4butw6nhu5Phu69p4butw6nhu6nhu6PDgsOp4but4bu5dcOpw7Xhu7nhurXDqeG7kW7hu63DqcO0dOG6quG6tcOp4buT4bufw6nDtGfhu6/DqcO0w6zhu610w6lzdWjDtOG6tcOp4bq0beG7rcOp4bq0aeG7rXPDqeG7rXTDsuG7rcOp4bq6acOpdOG7r2nhu63DqcOCdGnhu610w6nDguG7tcOCw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhu5NDw4PDtMOpc3Vn4buv4bqzw6l04buvaeG7rcOpw4J0aeG7rXTDqeG6u+G6ueG6ucOjw6nhu6nhu6PDqXThu6/DrcO0dOG6tcOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Opc3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOpw7R0w7rhu610w6nDguG6suG7peG6s8Opw4JBw6nDtHREw7TDqeG6unXhu6HDtMOpdHjDtMOpw4LDsuG6sOG6tcOp4butc3R14bud4butw6nDtEThuqTDqcO0aMO0w6nhu6xzdOG7pcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqcO04bqqZ8Op4buSw6zhu61zw6LDqcOV4bud4butw6nDtMOt4butdMOp4buTduG6tcOpVMOsdcOp4buT4bu5dcOp4bq94bq54bq9w6nDtHThuqrDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG6sHThu7V1w6l0w4PhurDDqcO0dGvDgsOpw7R04bubw6nhurrhuqB1w6nDlcOUVMOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPhurXDqcOU4buz4butc8OpZ+G7reG6tcOpVMOsdcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4Lhu6fhu610w6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bul4bq1w6nhu5Lhu7fhu63DqcOVdeG7neG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nhur3hurnhu4XhurXDqeG7kuG7t+G7rcOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPDqcOUw4lnw6nhu6l04buN4bqkw6nDlMOJZ8OpMnXhu6HDguG6tcOpVMOsdcOp4buT4bu5dcOp4bq9w6nDlXXhu53hu63DqeG6sHR34butc+G6tcOpw5XDlFTDqTvhuqRu4butw6nhurRFw6l04bqk4bq+4buh4butw6kh4bqydeG7oeG6pMOpOnThu6/hu61zw6nDtELhu61zw6nhu610Q8Opw7Rv4bqww6nhuqrhur7hurXDqcO0dMO64butdMOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6l04bqk4bq+4buh4butw6kh4bqydeG7oeG6pMOpOnThu6/hu61zw6nhurppw6nDiuG7i8OpIeG6snXhu6HhuqTDqUfhu63DqcOC4bqy4buv4butc8OpdMOD4bqww6nhu5Phu7fhu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhurppw6lzdeG6uMOp4bq64bq44butc8OpZ+G7rcOp4butdeG7rXTDqcOC4bqyw7LDgsOpw4JFw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6LDqTp04bu1dcOpdMOD4bqww6nhurrhuqB1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOp4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcOC4bu1w4LDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcOC4bqk4bq+4bud4butw6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOp4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4LDqeG6uuG7n8Opw7V1cOG7rcOp4buTw6zhu6/DqcO0dOG7r8Opw7Vpw6nDtOG7r+G7rcOp4butc0PDqeG7kW7hu63hurXDqeG7k+G7t+G7rXPDqcOCdOG6onXDqeG6uuG6oHXDqeG6unXhu6HDtMOp4buraeG7scOpw4Lhu7XDgsOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4bq6w7Lhu63DqeG7k+G7ueG7rXPDqeG6tuG6pMOz4butw6nDtHThuqbhu61zw6nhu63DgHXDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDqeG7k3bhu61zw6nhurbhuqRu4butw6LDqeG7sOG7ucOCw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61zw6nhu7Fpw6lUw6x1w6nhu5Phu7l1w6nhur3hurnhur3DqeG7q+G6pOG7s+G7rcOpw7R04bqmw6nDguG6snjhu61zw6nhu5N2w6nhu6tpw6nhu6vhuqThu7Phu63DqeG7keG6pOG6vsOpw4LhurLDucOp4butc3R14bud4buxw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhurRt4butw6nhurRp4butc8Opw7R0deG7o+G7rcOp4buTb+G6pOG6tcOpw4LEkOG7rXPDqcO1Q+G6oMO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu6nhu6PDqXThu6/DrcO0dMOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtOG6tcOp4bup4bujw6l04buvw63DtHTDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7k2/huqTDqeG6uuG6oHXDqeG6unXhu6HDtMOpw7Row7TDqcOCaeG6pMOp4bur4bqk4buz4butw6nhu5PDrOG7scOpw7XDrOG7r8Op4bq74bq54bq5w6PDqeG6tuG6pG7hu63DqeG6tOG7tcOiw6khdOG6onXDqXN1Z+G7rcOp4bq24bqkZ+G6tcOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOp4buT4buLw6l04buvaeG7rcOpw4J0aeG7rXTDqeG7geG6vcOpw7R04bqk4bq+4buj4butw6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opw4LhurLhu53hu63DqcO1dXDhu63DqeG6uuG6oHXDqeG6veG7h+G7g8Op4burw7Phu63DqcO0w7LhurDDqcO14buj4but4bq1w6nDgnTDrMOp4butdEHDqeG7reG7meG7r8Op4bq64bqgdcOp4bq24bqkw6zhu61zw6nhu5ND4bqi4butc8Op4bq94buDw6Lhu4Vm4bq/w6l0w6x1w6nhu6vhu4DhurPDqcOCdEPhuqLhu61zw6nDiuG6pOG6vuG7neG7rcOpw7R04bunw6nhu5PDreG7r8Op4bq6acOpw4JBw6nDtHREw7TDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Op4butxKnhu7HDqcOCw7nhu610w6l0w7nhu610w6nDguG6suG7neG7rcOp4bupdOG7s+G7rXPhurXDqcOC4bqy4bud4butw6nDtXVw4butw6nhu7Fpw6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhu6tpw6nDtGjDtMOp4bq64bqs4butc8Opw4LhurJ44butc8Op4buTdXDhu7HDqcOC4bqy4bud4butw6nDtXVw4but4bqzw6nDgnRn4buxw6nhu7FD4bqk4bq1w6nhu5Phu5/DqcOK4bqkb8OC4bq1w6nDgnRn4buxw6lzdWfDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOpw7R04bqqw6nhurbhuqThur7hu5/hu63DqcO1dXDhu63DqeG7k8Os4buv4bqzw6nhurB04bu1dcOpdMOD4bqw4bq1w6l0deG7oeG6sMOp4buT4bu34butc8Opw7R0a8OCw6nDtHThu5vDqeG6uuG6oHXDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nhurppw6nDtGjDtMOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nhu5N24butc8Op4bq24bqkbuG7rcOp4buTcMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4Lhu7XDgsOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOiw6kh4bqy4buv4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpdOG6pG/hu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7reG6tcOpVMOsdcOp4buT4bu5dcOp4bq94bq54bq9w6nhu6vhuqThu7Phu63DqeG6usOy4butw6nhu5Hhuqjhu61zw6nhu5Phuqbhu61zw6nDqsOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buTdXDhu7HhurXDqeG7hcOp4butc+G6pOG6vuG7neG7rcOpw4LEqcO04bq1w6nhu4fDqeG7seG7tXXDqeG7qeG7o8OCw6l0w4PhurDDqeG6uuG6oHXDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nDtHRu4buxw6nigJzDtMOAw6nDtcOs4but4bq1w6nDgnR14bujw4LDqcOCdEXDtOG6tcOp4bq64bq44butc8Opw7R0xKnDtOKAneG6s8Opw7R04bqqw6nhu5Phu7nhu61zw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6lzdWjhu6/DqWjhu63DqeG6umnDqcOCQcOpw7R0RMO0w6l04bqkb+G7rcOp4bur4bqk4bq+4buh4butw6nDtGjDtMOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Op4bq64bufw6nhu5J14buf4bqkw6nhu6vhu6HDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DDqcO14bu5w6nhu5Phu7l14bq1w6nhu5J14buf4bqkw6nhu6vhu6Hhu610w6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOiw6kh4bqy4buv4butc8Opw7XDrOG7r8Op4buTw6zhu7HDqXTDsuG6pMOpw7TDs+G7reG6tcOpVMOsdcOp4buT4bu5dcOp4bq94bq54bq9w6nDgnRD4bqi4butc8Opw4rhuqThur7hu53hu63DqeG7keG6pOG6vsOpw4LhurLDucOp4buT4bqqw6nhu6tDw4Dhu61zw6nDgnRFw7ThurXDqcOCdEXDtMOp4bqwdOG7jeG7scOpdMOy4bqkw6nDtMOz4butw6nhu5FFw6nDguG6suG6uMOp4bq0beG7rcOp4bq0aeG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7k2/huqTDqcOCdOG7meG7r8Op4bq24bqk4bq+w6nhu5Phu6Xhu6104bqzw6nDtcOs4buvw6nhu5PDrOG7scOp4buTw7Phur7DqeG7k+G6qsOp4buT4bul4butdMOp4burQ8OD4butc+G6tcOpw4J14bud4bqkw6nDtHThuqThu43hu63DqcO04bqqZ8Opw7Xhu7nDqeG7k+G7uXXDqcOCdOG7meG7r8Opw7R04bujw6nhu5Phu7nDqeG6tuG6pOG6vsOp4buT4bul4butdOG6s8Opw7R04bqqw6nhu5Phu7nhu61zw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw4Lhu4nhu61zw6lzdWfDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw4J04buZ4buvw6nhu6104bqkw6nDtMOz4bqkw6nDteG7o+G6sMOp4buJ4butw6nDtOG6qmfDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDosOiw6LDqeG7knDDqXThu69p4butw6nDgnRp4butdMOpw4Lhu7XDgsOpdMOA4butw6nhu63hurhnw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhu5NDw4PDtMOpc3Vn4buv4bq1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCdOG6onXDqXN1Z+G7rcOpw4LhuqB1w6lUw6x1w6nhu5Phu7l1w6nhur3hurnhur3DqeG6tOG7m8Op4bq24bqkaOG7rcOpw4LhurJ14buhw4LDqeG7rXN0deG7neG7scOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc+G6tcOpw7R04bunw6nDgnXhu53huqThurXDqeG7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bulw6nhurrhurjhu61zw6nhu7HDreG7rXTDqcOCdOG7meG7r8Opw5R04bunw6nDgnThu6XDqeG6tOG7tcOpZuG6u+G7gy/hurtmZmYvw5QhL8OpOzrDqcO04bqqZ8Opw5Xhu7nDqcOC4bqyQ8SC4butc8Opw5Xhu7nDqTvhuqThu7XDtMOp4bqwdHfhu61zw6nhurppw6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqXRD4bqg4butc8Op4buR4buP4butw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu6nhu6PDqXThu6/DrcO0dMOpw4J04buZ4buvw6nhu5Phuqbhu61zw6nhurbhuqThur7DqeG7k+G7peG7rXTDqcO0dOG7r8Opw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOpw7R0deG7o+G7rcOp4bq0xanDqVTDrHXDqeG7k+G7uXXhurPDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nhurbhuqRo4butw6nDguG6snXhu6HDgsOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOpw7Thuqpnw6nDleG7ucOpIUPDqeG7q+G7oeG7rXTDqcO0dOG7r8Op4bq74bq54bq5w6PDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqcO0dHXhu6Phu63DqeG6tMWp4bqzw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu61zdHXhu53hu7HDqcO0dOG7p+G7rXTDqcO0aMO0w6nDtHThu6fDqcOCdOG7peG6tcOp4bux4buh4butdMOp4bur4buh4butdMOpw7Thuqpnw6nDtG/hurDDqcOC4bqy4bud4butw6nhurrhu5/DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG6tG3hu63DqeG6tGnhu61zw6nDtHR14buj4butw6nhu5Nv4bqk4bqzw6nhu6vhuqThur7hu6Hhu63DqcOCw7LhurDhurXDqXThu69p4butw6nDtHThu6fhu610w6nDtUHDqeG6tOG6pOG7rXPDqcO0aMO0w6nhurB0Q8OA4butc8OpaOG7rcOp4bq0beG7rcOp4bq0aeG7rXPDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7k2/huqTDqeG6umnDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7rXN0deG7neG7scOpw4LhuqbDtMOpw7R04bujw6nhu5Phu7nDqcOC4bqyRcO0w6nDtG/hurDhurPDqeG7qXVw4buxw6nDguG6smfhurXDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DDqcOC4bu1w4LDqeG6ukLDqeG7qXTDuuG6tcOp4bupdMO6w6nDgml1w6nhu6l04buz4butc8Op4buTcMOpdEPDqXR54butc+G6tcOpw4rhuqThu7Xhu61zw6nDtG/hurDDqeG7k3DDqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7sXh1w6nDgsO54butdMOpdOG6pOG7teG7rXPhurPDqcOC4buJ4butc8Opw7RD4bqi4butc8OpdOG6pG/hu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7rcOp4buT4bud4bux4bq1w6l04bqkb+G7rcOp4bur4bqk4bq+4buh4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXXhu6Hhu63DqcOCdOG6onXDqcOCdeG7o8OCw6nhurB0RMO0w6nDgsOt4bqw4bq1w6l04bqkb+G7rcOp4bur4bqk4bq+4buh4butw6nhu5FpdcOp4butc2nhur7DqcOC4bqy4bud4butw6nDtXVw4butw6nhurppw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tuG6pGjDqcOC4bqyw7nhu610w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nDguG6suG7neG7rcOpw7V1cOG7rcOp4bup4bujw4LDqXTDg+G6sMOpdOG6pG/hu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7reG6s8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Opw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqcOCRcOpdHjDtOG6tcOpw4JFw6nhu61zdHXhu53hu63DqcO0ROG6pMOpw7Thuqpnw6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtHR14buj4butw6nhurTFqcOpVMOsdcOp4buT4bu5deG6s8Opw4Lhu4nhu61zw6nDtEPhuqLhu61zw6lzdWjhu6/DqeG7keG6qMO0w6nhurppw6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buAw6nhu6nhu4TDqeG7q+G6pMOyw4LDqeG7k3DDqXN1w6zhu7HDqcOC4buEw6nhu6vhu6HDqeG6tuG6pG7hu63DqeG7rXRu4butw6nhurp1w6nhurB0w63hu7HDqeG7qeG7hMOp4bur4bqkw7LDgsOpw4J04buz4butc8Opw4J0Q+G6ouG7rXPhurPDqXThu69p4butw6nDgnR14buh4butw6nDtGjDtMOp4bq24bqk4bq+w6nDtHThu6PDqeG6uuG7n8Op4but4buf4butw6nhu63hu6PhurDDqcO0dMO64butdMOp4bq24bqk4bq+4bqzw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDguG7ieG7rXPDqXN1Z8Op4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhu5Nww6nDtMOsdcOpw4J0deG7oeG7rcOp4buT4bqidcOp4bq04bu14butc8Op4bq6w7LDgsOpw7R0b8OCw6nDtHThu6/DqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqcO0dHXhu6Phu63DqeG6tMWp4oCmw6ky4bqgdcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG6sHRDw4Dhu61zw6l0Q+G6oOG7rXPhurXDqcO1deG7oeG7rcOp4bqwdGjhurDDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqeG7k0PDg8O0w6nhu5Nrw4LDqeG6smfhurXDqVTDrHXDqeG7k+G7uXXDqeG6veG6ueG6vcOp4buTZ+G7rXPDqeG7rcOBw6nhu6tFw7TDqcO0Z+G7r8Op4butdG/DgsOpdOG7r2nhu63DqcOCdGnhu610w6nDguG7tcOCw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HDqWfhu63DqeG7rXXhu6104bq1w6nDguG6ssOyw4LDqcOCRcOp4bq6acOpw4J0RcO0w6nDgnR1w6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOpw4LhurLhu53hu63DqcO0aMO0w6nhurrhuqzhu61zw6nDtXVw4but4bq1w6nhu5PDrOG7r8Opw7Thuqpnw6khQcOp4bq24bqk4bu1w7TDqeG6umnDqXN14bq4w6nhurrhurjhu61zw6lB4butw6nhu5Phu6Xhu610w6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bul4bq1w6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qMOp4buTxKnDtMOp4burRcO0w6nDtOG7s+G7rXPDqcO04bqk4bu5w7TDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7oy3DqcOK4buLw6l04bu5deG6tcOp4buxxILDqeG6suG7ueG7rXPDqeG6tuG6pGfhu63DqXThu6HDqeG7k+G7tXXDqeG7rXPhu6/DrXXhurXDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqeG6uuG7pcOpw4J04bujw6nDtOG6qmfDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqcOC4bqy4bud4butw6nDguG6skPhuqLhu61zw6nhurbhuqThu7XDtMOpw4Lhu6PDosOpLmHDqVThu65J4busU+G6qS/hurDhuqs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Tuổi già nặng gánh âu lo

Tuổi già nặng gánh âu lo
2024-07-20 05:55:00

QTO - Năm nay, vợ chồng ông Hoàng Kim Dàn, trú tại Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà đều đã ngoài 80 tuổi. Ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi nhưng...

Thang điểm 20 ảnh hưởng gì đến thí sinh ?

Thang điểm 20 ảnh hưởng gì đến thí sinh ?
2014-12-23 14:36:14

(TNO) - Diễn ra ngay khi Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo các quy chế thi (sáng 19.12), buổi khởi động chương trình Tư vấn mùa thi 2015 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ...

Vitamin C giảm rối loạn hô hấp

Vitamin C giảm rối loạn hô hấp
2014-12-23 14:35:57

(TNO) - Nếu bạn có các triệu chứng rối loạn hô hấp như ho hoặc đau họng sau khi tập thể dục cật lực thì hãy tăng thêm lượng vitamin C cho cơ thể.

Tự hào tiếp bước cha anh

Tự hào tiếp bước cha anh
2014-12-23 14:22:23

(QT) - Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tuổi trẻ Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đối với...

Mùa đông ấm áp nơi biên giới

Mùa đông ấm áp nơi biên giới
2014-12-23 14:09:24

(QT) - Nằm trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới chào...

Nơi ngọn lửa đam mê bùng cháy

Nơi ngọn lửa đam mê bùng cháy
2014-12-23 08:00:55

(QT) - Phát triển các kỹ năng, tạo cho học sinh nhiều sân chơi bổ ích và lý thú là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của các đoàn trường hiện nay. Trong đó...

Các trường ĐH-CĐ Việt Nam có “sân chơi” chung

Các trường ĐH-CĐ Việt Nam có “sân chơi” chung
2014-12-21 09:03:52

(SGGP).- Ngày 20-12, tại Hà Nội đã diễn ra đại hội thành lập Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam. Trước đây, Việt Nam chỉ có Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ ngoài công lập, nay hiệp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết