Cập nhật:  GMT+7
jẢỏòựẤớÍÍềóGãÃÌẤvók$ÊòÌOòữùỊòÌIEÃòỎỷgj/ẢỏkjGòựẤớÍÍềóG%vớửókỉàãĩò-òbOớòÌỀÃòữủỊòẬẠĐíòEẬẠòỪớòữpòẤỀẬòÌÃỵẬẠòẢDÃhòóãIũẬòẤLòỎOớòIẸÃíòẠÊòÌOòÌẢMỂẬẠòẬẠỊẸẬòÌIEÃòỎỷòẤợẬẠòÌớòẬẢÃỷỊòỎEòÂAìò<ẢợòEẬẠòãMòỄòẠủẬòÍEẬẠíòựẢrựòựLẬẠòỎỀÌòữMỂựòẬẢÃỷỊòẠÊòẤrẦòGẢỡÃòÂẢEẬẠgóìòãẢKẬẠòÌẢuẬẠòIẪÌòẦẺÌòừờÌòẬMỀựòựẢèòÔớẬẢòữtựòHỊờẬẢòẦỆÃòEẬẠòỪớíòEẬẠòãMòẢDÃòẤởÃhòóãẢỵòÌIũẬòẤJÌòỎOớòIẸÃíòẬẢợòEẬẠòựẪòừẰòÌẢÃỹÌòẢởÃòẠẮòÂẢEẬẠgòảớẨòựẢMớòẠẮòEẬẠòữpòỎẺÃòữMớòẦụỐòựẢỊỐỹẬòẠÊòẤởÌòIớòẦợòẬẪÃìììóò-ãẢẮòEẬẠòựLẬẠòừÃỵÌòữẪíòẢẨớòẦợỊòẬẢợòÌỊÃòựẨÃòẬẢMòẦụÌòÌIrẬẠíòẦụỐòựẨẬòẤỂẬòựẢẨớÃòữớẬẠòÌIẨẬẠòÌẢỆÃòÂỘòÌẢỈựòữAòừờẬòựLẬẠòừẰòÌIEÃòÌẢvẨòẬMỀựòẤLìòỰLẬẠòẦớỐòữẸòữởựòÌIẨẬẠòẬẢợòựBẬòẠÃỌòẤởÃòữMỂựìòãẢÃỹÌòẤợíòÌẢÃỳẬòÌớÃòẬẠợỐòựợẬẠòÂẢẪòẤMỆẬẠìò)ụỐòẢEẦòIẸÃíòẤợẬẠòÌIỳẬòÔẪẦòửMỀÃòựNòÂẢờẨòẬẢớỊòựẢỊỐỹẬòẬẢợòẬợỐíòẬẢợòÂÃớòÌIỈẬẠòữũẦòẬẢỆòỎỀÌòữMỂựòÂẢÉÃòẤMỂẬẠòẠÊòẤỀẬòÌOòÌẢMỂẬẠòẬẠỊẸẬòÌIEÃòỎỷòẬỳẬòẠtGòEẬẠíòÌỊÃòÌẢÒòẢDÃòÔvẦòÌẮẬẢòẢẮẬẢòẬẢMòÌẢỵòẬợẨíòEẬẠòỪớòựMỆÃòÔỊỷòÔBớìò-<ẢrựòữỵẬòựẢỊỐỹẬòẬợỐíòÌỊÃòÌẢụỐòừỊẸẬìò)ụỐòẢEẦòẤLíòHỊỡòÌẢÓựòÌIẨẬẠòẤợẬẠòựẪòẬẢÃỷỊòẬẢợòỎỀÌòữMỂựòẠÊòÌẢÃỹÌìòãỊÃòÍÉẬẠòỄòựờÃòẤợẬẠòẬợỐòửÁòữỵẬòẦụỐòựẢJựòẬqẦòIẸÃòẬẢMẬẠòựẢMớòẤủẬòẬợẨòÌẢụỐòẠÊòÌOòÌẢMỂẬẠòẬẠỊẸẬòÌIEÃòỎỷòẬẢÃỷỊòữỵẬòẬẢMòỎũỐìòỰẪòẬẢỌẬẠòÌẢùẬòẠÊòữMỆẬẠòÂĂẬẢòÌẨòựỡòẦwÌìììò-ò$ÊòẬẢÃỷỊòẬẢMòÌẢỵòẬỳẬòẬẠMỆÃòửùẬòÌIẨẬẠòẤợẬẠíòÂAòựỡòÌẢớẬẢòẬÃỳẬòẤứẬòẬẠMỆÃòẠÃợòừụÌòựẢụGòẦMớòẤLíòÌIớẬẢòẬẢớỊòÌOẬẠòÂẢỈựòẠÊíòẬẢợẬẢòựKÃòÌIEÃòÌIỳẬòÍEẬẠìò<ẠMỆÃòÌớòựBẬòừỡẨòẬẢớỊòữẪòẤợòóẤẺựòIOẬẠóòữụỐòEẬẠòởìììò-<ẪÃòẬẢMòỎũỐòẤợòÂẢEẬẠòữỈẬẠíòừỄÃòẤýòÌIũẬòẤLòỎOớòHỊớòữpòẠùỐòÌẼẬòÌẢụÌòẬtẬẠòẬỷòỎỷòẬẠMỆÃòỎợòựKớòữÉÃòỎỀÃòẬẠMỆÃòửùẬìò!ẢEẬẠòÌẢAòÍẨòÍờẬẢòẠÃỌớòựờÃòữMỂựòựKớòẦẺÌòÍÉòừẺòGẢũẬòẬẠMỆÃòửùẬòỎỀÃòẬẢỌẬẠòÌẼẬòÌẢụÌòẤỀẬòẤớẨòựKớòữởÃòữớòÍÉòẬẠMỆÃòửùẬòÌIỳẬòữẰớòừợẬòữMỂựìò-ãỊÃòựLẬẠòẬẠẢẲòÌẢỵìò<ẢMẬẠòÂẢEẬẠòẢÃAỊòÍớẨíòẦẺÌòÍÉòẬẠMỆÃòửùẬòẤởÃòÂẢEẬẠòỒòÌẢNựòữMỂựòÍÓòẬẠỊỐòẢÃAẦòữÉÃòỎỀÃòừỡẬòÌẢùẬòẦợòẬẠớỐòÂẢÃòẬMỀựòẤLòỎứẬòựBẬòựẢỡỐòÔÃỵÌòẤởÃòÌIớẬẢòẬẢớỊòữÃòỎỀÌòẠÊòỎợòựKÃìòỰLẬẠòựẪòẬẢỌẬẠòÂẢÉÃòẠÊòÌẨòÌụGòửởÌòỎợẨòừỆíòỎợẨòỎMỆẬòữMỂựòẬẠMỆÃòửùẬòÂẢẨớẬẢòỎĨẬẠíòựẨÃòữẪòẤợòÍỄòẢỌỊòựKớòẦẮẬẢìììò-<ẠẢvòẬẪÃòẠÊòỎợòựKÃòÌIEÃòÌOòÌẢMỂẬẠòẬẠỊẸẬòỎỷòẬẢÃỷỊòữỵẬòẬÊÃòỎỀÌòữỵẬòõ-ôòẬẠợỐòỎứẬòựẢMớòẢỵÌìò$ÊòÌIỳẬòừỆòừẰòẬẠMỆÃòÌớòÌIớẬẢòẬẢớỊòẤụỐòẠủẬòẢỵÌíòẦỊÉẬòẤụỐòữMỂựòẬẢÃỷỊòGẢỡÃòIớòÍEẬẠìòbẮòÌẢỵíòựẪòẬẠMỆÃòựBẬòẤÃỷỊòẦẮẬẢòẬẢẨợÃòIớòẠÃỌớòửBẬẠòẬMỀựòÔÃỵÌòữAòÂwẨòẠÊòỎợẨòừỆìòỰLẬẠòẦớỐòÂẢEẬẠòựẪòÌẢÃỹÌòẦởẬẠòỎẮòửBẬẠòẬMỀựòẢỊẬẠòẢpẬìììò-<ẠớỐòÍớỊòÂẢÃòẬMỀựòIỈÌíòẬẢÃỷỊòẠÃớòữẮẬẢòữpòựẢỄòÍÉòẠÊòÌẢỊòữMỂựòữvẦòữÃòừờẬíòữỷòGẢBẬẠòựờựòựẾòHỊớẬòựẢNựòẬqẬẠòÌẢỊòẠÃỌìò)ợòEẬẠòãMòẬợỐíòÌỊÃòựNòÌẢrựòẦrựòẤợòÂẢEẬẠòừÃỵÌòẠÊòÌOòữùỊòÌIEÃòỎỷòẬẢÃỷỊòÌẢỵíòÌẨợẬòẤợòẬẢỌẬẠòÂẢÉÃòẠÊòữMỂựòữýẨòẠCÌòựưẬòÌẢũẬòựẢNòÂẢEẬẠòGẢỡÃòựùỐòừẰòừũÌòẠÉựòIÁòửẨòẦMớòẤLìììò-<ẠẢvòựẨẬòÌIớÃòÌỊÃòẬẪÃíòÍÉòẠÊòữẪòGẢủẬòẤỀẬòẤợòửẨòÂẢớÃòÌẢờựòÌIờÃòGẢwGòỎẮòÌụÌòựỡòẠÊòữMỂựòÂẢớÃòÌẢờựòẢỂGòGẢờGòữỷỊòựẪòửụỊòựKớòựẾòHỊớẬòÂÃAẦòẤùẦìò!ẢEẬẠòIÃỳẬẠòẠẮòỄòÔpòÌớòẦợòẦẺÌòÍÉòÌẶẬẢòẦÃỷẬòãIỊẬẠòÂẢờựòựẢẰỊòỡẬẢòẢMỄẬẠòựKớòựẾẬòừpẨòÍÉòơíòÌẮẬẢòÌIởẬẠòẠÊòÌOòÌẢMỂẬẠòẬẠỊẸẬòỉẦợòẬẢÃỷỊòÌIẨẬẠòÍÉòữẪòẤợòẠÊòựKớòẤùẦòÌtựòựẢMớòÂẰGòỎũẬòựẢỊỐAẬòỎỷòÔỊEÃĩòừẰòẬMỀựòựỊÉẬòÌIEÃòẬẢÃỷỊòỎEòÂAìò<ẠMỆÃòửùẬòỄòẬẢỌẬẠòÂẢỊòỎÓựòữẪòựLẬẠòÌIớẬẢòẬẢớỊòữÃòỎỀÌòẠÊòỎợòữpòựẪòẬẠMỆÃòÌẢÃỹÌòẦởẬẠòỎẮòẦpÃòẦỳòÂwẨòẠÊòÌIỳẬòÍEẬẠìììò-ãẢÃỹÌòẤợòóựẢờỐòẬẢợòẦỀÃòIớòẦtÌòựẢỊẺÌóìòàỊớòẦẺÌòÌIũẬòẤLòẦỀÃòÌẢụỐòIOẬẠòữủỊòẬẠỊẸẬòựKớòựẢỈẬẠòÌớòừẰòÌợẬòGẢờòẬtẬẠòẬỷìòbợòẢũỊòHỊỡòẦợòựẨẬòẬẠMỆÃòữpòỎợòữớẬẠòGẢỡÃòẠờẬẢòựẢẰỊòữẪòẤợòÍÓòựỊẸẬẠòẬẺòựKớòÌẢÃỳẬòẬẢÃỳẬòỎỀÃòẦNựòữẺòẬẠợỐòẦẺÌòẬtẬẠòẬỷòỎợòÌợẬòÂẢÉựòẢẾẬìò<ởẬòựẢtÌòGẢờòIOẬẠòÂẢEẬẠòẬẢỌẬẠòẤợẦòÌớẬòẢẨớẬẠòẬỈÃòữẸÃòẦợòựBẬòẠùỐòỡẬẢòẢMỄẬẠòữỵẬòẦEÃòÌIMỆẬẠòÍÉẬẠòựKớòựẨẬòẬẠMỆÃòựLẬẠòẬẢMòữẺẬẠòỎũÌíòẦEÃòÍÃẬẢíòữẪòẤợòựẢMớòÂAòưẬòẢCớòÂẢEẬòẤMỆẬẠòựKớòẬẢỌẬẠòựẾẬòẤLòHỊwÌòỎợẨòẦĨớòẦMớòẦợòÌIũẬòẤLòỎOớòHỊớòẤợòẦẺÌòỎĂòửJòẬẢpẬòÌÃỷẬìììò-bũỐòựờựòựẾòHỊớẬòựẢNựòẬqẬẠòÂẢEẬẠòựẪòừÃỹẬòGẢờGòẠẮòữAòẬẠqẬòựẢtẬòÌẮẬẢòÌIởẬẠòGẢờòIOẬẠòÍớẨgò-ỮpòựẪòIụÌòẬẢÃỷỊòẬÊòẤÓựòựKớòựờựòựẾòHỊớẬòựẢNựòẬqẬẠíòữẰớòGẢMẾẬẠòựLẬẠòẬẢMòẦẺÌòÍÉòựờòẬẢùẬòÌIẨẬẠòỎÃỹựòừỡẨòỎỹòẬẢỌẬẠòựờẬẢòIOẬẠòữủỊòẬẠỊẸẬìò<ẢMẬẠòÌụÌòựỡòựẢẶòẬẢMòóẦỊÉÃòừDòừAóìò<ẢẮẬòÍÉòẤMỂẬẠòẠÊòẸòởÌòÌẢvẨòửBẬẠòẬMỀựòÌIEÃòỎỷòÔỊEÃòHỊớòẦẺÌòÌIũẬòẤLíòựẢẶòỄòẦẺÌòữẰớòừợẬòẬẢDòựLẬẠòữKòẬẪÃòẤỳẬòữÃỷỊòữẪìòỰẪòIụÌòẬẢÃỷỊòẤỒòửẨòữMỂựòữMớòIớòẬẢMòỒòÌẢNựòừỡẨòỎỹòIOẬẠòựKớòẬẠMỆÃòửùẬòựBẬòÌẢụGíòẢẨởÌòữẺẬẠòựKớòẤùẦòÌtựòẬẠợỐòựợẬẠòẢỊẬẠòẢpẬòỎợòÌÃẬẢòỎÃòÌIẨẬẠòÂẢÃòữẪòẤÓựòẤMỂẬẠòÂÃAẦòẤùẦòẦDẬẠíòÌẢÃỵỊòỎỷòựẾòÍỄòỎũÌòựẢụÌìììò-<ẪÃòẠẮòÌẢẮòẬẪÃíòữAòÔỡỐòIớòÌẮẬẢòÌIởẬẠòÂẢớÃòÌẢờựòIOẬẠòừOớòừpÃòÌIMỀựòẢỵÌòÌẢỊẺựòỎỷòÌIờựẢòẬẢÃỹẦòựKớòẤÓựòẤMỂẬẠòÂÃAẦòẤùẦòỎợòựẢĂẬẢòHỊỐỷẬòữẰớòGẢMẾẬẠòựẪòIOẬẠìòỰủẬòGẢỡÃòẬẠqẬòựẢtẬòÌOòÂẢÃòựùỐòIOẬẠòựẢMớòữMỂựòữÉẬòẬẠpíòựẢNòÂẢEẬẠòGẢỡÃòữỂÃòữỵẬòẤỈựòẠÊòÌIEÃòỎỷòÔỊEÃòẦỀÃòÌẮẦòựờựẢòÌẢỊòẠÃỌìììòÌẢẮòữpòHỊờòẦỊẺẬòẦợẬẠìò%ẨợÃò<ớẦj/Gk


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

10 sa mạc kỳ vĩ nhất thế giới

10 sa mạc kỳ vĩ nhất thế giới
2009-10-18 12:01:01

(VnExpress) - Nơi bao phủ một màu trắng toát, nơi lại rực đỏ, và có nơi chứa đầy hồ nước, đó là những sa mạc ấn tượng nhất trên thế giới.

Khoảnh khắc ấn tượng trong tuần

Khoảnh khắc ấn tượng trong tuần
2009-10-18 12:00:47

(VnExpress) - Công nhân treo mình lơ lửng trên khung sắt giữa lưng chừng trời. Những bông tuyết đầu mùa rơi xuống cây mùa thu lá đỏ. Dưới đây là những bức ảnh đẹp về thế giới tuần qua.

“Virus FIFA” đẩy Mourinho vào thế kẹt

“Virus FIFA” đẩy Mourinho vào thế kẹt
2009-10-17 12:15:11

(VnExpress) - Chấn thương mới nhất của một tiền đạo trụ cột khiến HLV người Bồ Đào Nha phải cầu viện đến chân sút tưởng như chìm trong quên lãng David Suazo trong trận đá sớm...

FIFA xét tội Maradona

FIFA xét tội Maradona
2009-10-17 12:14:58

(VnExpress) - HLV trưởng đội tuyển Argentina gặp rắc rối vì lời lẽ có phần quá khích sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trên sân của Uruguay, tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.

Ghana đánh bại Brazil để vô địch U20 thế giới

Ghana đánh bại Brazil để vô địch U20 thế giới
2009-10-17 12:13:09

(VnExpress) - Sớm mất người từ hiệp một, nhưng Ghana vẫn đứng vững trước sức ép nghẹt thở của Brazil (hòa 0-0), trước khi đánh bại đại gia này trong loạt luân lưu để trở thành...

Làng Tây Nguyên-Không gian cồng chiêng

Làng Tây Nguyên-Không gian cồng chiêng
2009-10-17 11:43:36

(QT) - Thực ra đề tài này không có gì mới. Nó cũ như... làng. Nhưng cứ thử xem, mỗi khi về làng, dù là làng người Việt hay làng ở Tây Nguyên, bao giờ ta cũng tìm ra những cái...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết