Cập nhật:  GMT+7
xqAiU1EqN+G7qMSRxJFOUGJFIGU3OlDhu5rhu5/hu4XDqVFlIsOqUWXhu4HhuqU5XVHhu7kiI2VR4buzYSB6w6k4IFFlIuG7qDhRXSDhu6hRN+G6sTldUWUgKTldUWIiIDjGoC8iU+G7msagYlEqN+G7qMSRxJFOUGLhu7E64buoJlDhu5rhu5RFRUHhu5ZRLVHhu5/hu4XDqVFlIsOqUWXhu4HhuqU5XVHhu7kiI2VRw73DqTkgKiIgZGFR4buzYSB6w6k4IFHEkVhiUWXhu6ogUTld4bq3UTld4buB4bqnIFEm4bu2OVHDreG7h1E4w51lUWVk4bqnIFE44bqhKlFo4bqlIFFo4buoIFFlZMOgUTjhuqUgw5VROV3hu4HhuqcgUTfhurE5XVFlICk5XVEqImFROSLhu7Y5UWgjZVFlIsOqUTc0OSJRaMOp4buoUcOJN2Vk4buoOOG7qDlRZWRhOV1RN2Hhu6xlUWIiIDhRZWTDqcOsPDlRIjE5IlHDiTdlZOG7qDjhu6g5UeG7ksagL2Lhu5rGoGJRKjfhu6jEkcSRTlBi4bujYSbDrFDhu5rGoGXhu6glNzpRxJFlw6w3Ok5QOOG7qGRdIDnDlVRiw61R4buow6llYVDhu5rGoGVk4buaxqBlJuG7msagIDhdUeG7qDdlTlBQUSLEkWLhu6gqOk5QUlBRJWFkJjpkTlBTUFEiw6xiOmQ3IDk2TlBQUcSRZCpOUCJlZWLDlS8vaWlp4buSZcOpYSBlZDrhu5IqYTjhu5JoOS9FIOG7qDnDrGE5L+G7rTjhu6hdOkggOmnhu5Lhu6jEkWLDreG7jkUiw6k4JTnhu6ggN+G7reG7oU5V4bukxq9TxajFqFAv4buaxqAvZSbhu5rGoC9lZOG7msagZWThu5rGoGUm4bua4buf4buFw6lRZSLDqlFl4buB4bqlOV1Rw73DqTkgKiIgZGFR4buzYSB6w6k4IFEqIuG6vWJRIjE5IlFo4bqlIFEq4buqKlE4JMOpUTki4bu2OVFoI2VRZWRhOV1RYiIgOFHhu7c6XeG7qFE4YTnEkWU6ZFEl4buoZWU3OlEtUcOJN2Vk4buoUV3hu6g34buow63DrFFl4busIFFiIsOgOV1RZSLDqVHhuqlRRWE2w6xhUS1Rw7M5IsOVUeG7t+G7t+G7oS3DieG7q1Hhu6kgNzjGoC9lJuG7msagL2Vk4buaxqAvZeG7qCU3OuG7muG7o+G6t1FiIiA4UcSDOV1R4buzYSB6w6k4IFFlIuG7qDhRXSDhu6hRN+G6sTldUWUgKTldUSrDoVFl4buF4buoUeG7tzpd4buoUThhOcSRZTpkUSXhu6hlZTc6w5VRw4k3ZWThu6hRXeG7qDfhu6jDrcOsUTc6XTo5JlFlIjpROGFoIDpR4buQUTfhu7BRYiJAOVE44bqlIFE5IuG7uGVRZWRhOV1RN2Hhu6xlUWIiIDhRZWTDqcOsPDlRIjE5IlEm4buwIFEiw6IgUTki4bu4ZVHhuqlR4bu5IiNlUcOJN2Vk4buoOOG7qDlR4buSUeG7uSLhu7Y5UWgjZVHEgzldUeG7s2EgesOpOCBRN+G6sTldUWUgKTldUTfhu7BRaMOp4buoUcOJN2Vk4buoOOG7qDnhu5BRaDJRN1Y5IlE/4busYVE/4buqOV1RNjA5IlEiw6I5UVVSUuG7klJSUlFlw6nhurMgUSrDquG7qFE5IsOhOFHEkSAow6lR4buoOSJRIuG6uzldUcOJN2Vk4buoOOG7qDnhu5BRaOG6pSBRKiIgPMOpUSrhu6hhUcOZxag4UWjhu7BRZeG6rypRP+G6t1El4buow6xRKsOhUWUie1E3KDlRZeG6pSBRXUA5UeG7pjY4L8SR4buSxqAvYuG7msagYlEqN+G7qMSRxJFOUGLhu6NhJsOsUOG7msagZeG7qCU3OlHEkWXDrDc6TlA44buoZF0gOcOVVGLDrVHhu6jDqWVhUOG7msagZWThu5rGoGUm4bua4buf4buFw6lRZSLDqlFl4buB4bqlOV1R4buzYSB6w6k4IFE5VzhROeG7qMOsUeG7pOG7plFlw6nhurMg4buQUWXhu4M5XVE34buwUWUi4buwOSJRaCAoOVEqw6rhu6hRcOG7rjldUeG7oeG7tjlRKiLDqlFl4buFUSZhUeG7teG7oUJRaOG7sFE/VlEqw6FRw5lROVc4UT/hu4c5XVE/QMOpUeG7nyIwOSJRYiLDqlHhu7kiI2VR4buj4buuOVFdIOG7qCBRP2Hhu6w5UVRSUlMtVFJS4buk4buSUcSCOV1RP+G7geG6rSpROSIxOVE5IiM5UTfhu7BROOG6t2VRKiIwOSJRNiLhu6oqIlE2IuG7qlEq4bqpIFE44bqpUWjhu7BRN+G7sFE5XeG7geG6pyBRIuG7tjhROOG6t1FlZMOpOV1RZSLhu7A5IlEqw6rhu6hRcTdoIMSRUUJkOsSRNzrDrOG7klHhuqhRP+G7uGVROeG7geG6pSpRImHhu6hR4buoOSJRP+G7sGHhu5BRxIM5XVHhu7NhIHrDqTggUTfhu7BROOG6t2VRZWRhOV1ROSJnOV1ROSLhu7BRN1Y5IlE/4busYVEiI8OpUSoiICk5UT/hu4Hhuq0qUTYwOSJRZWThuqE5XVE5IuG7uGXhu5LGoC9i4buaxqAvZSbhu5rGoC9lZOG7msagL2Xhu6glNzrhu5rGoGJRKjfhu6jEkcSRTlBi4bujYSbDrFDhu5rhuqhR4bu5IiNl4buQUTki4bu2OVFoI2VRw4k3ZWThu6g44buoOVFlIiM4USoiMFEqw6A5UTnhurMgUWUgKTldUSLDojlRKuG7rlHEkSAow6lROSLhu7Y5USLhu6jDrFE5XeG7geG6pyBROSI+OVEqw6rhu6hR4buxYTc3w6xpYWEm4buSUeG7tWHhu6xlUWIiIDhRw4k3ZWThu6g44buoOVEq4bq/OV1RP1ZRP+G7geG6rSpRYiLhu6plUSLhu7A5IlHhuqlRSCA+ZVHhu7nhu6g4UWjhuqUgUWUoOVFd4bqhIFHEkCAow6lROSLhu7Y5UT8gPjlRY8Op4buoOV1R4buSxqAvYuG7msagYlEqN+G7qMSRxJFOUGLhu6NhJsOsUOG7mkIi4buqZVE5XcSDOVFoICg5USrDquG7qFFFxJHDqSXDqWThu6jDrOG7qFFCZGEmw6kqZSBhOcSR4buQUSrEgzldUWXDrFHEkeG7rjlRw63DqeG7uGVRJeG6t1FiIiA44buQUSoiYVElICllUSJWOV1RP1ZRZeG6s1EqIuG7hypROSIgPMOpUWjDoDldUWUiZlFdIOG6oTldUTki4buBOV1RNiLEgzldUWUi4buwOSJRKsSDOV3hu5JR4oCc4bu5XeG7geG6pyBRJsOpw6xROSLhu7hlUSoi4bq5OV1RZcSDIFEqImFRZFk5XVEqw6FRZSJ7USYgfTlRZeG7rlE/4buB4bqtKlHEkeG7hVFh4buoIFEi4bq7OV1ROOG6tSBRNiIgUSrDoVHDrcOp4bu4ZVEiID45USrDquG7qFHDiTdlZOG7qDjhu6g5UeG7syA5XeG7kFE5IuG7tjlRaCNlUSrDoVE2IuG7rlE5VzldUV1YOVE2KWVROSLDoThRxJEgKMOpUeG7qDkiUSLhurs5XVE54buww6zhu5BRKiIzUSrDoVFlIntRN+G7sFE5XeG7sCBR4buzYSB6w6k4IOKAneG7ksagL2Lhu5rGoGJRKjfhu6jEkcSRTlBi4bujYSbDrFDhu5rhu7nDoSBRaDxRKsSDOV1RaCA+KlE44bqlIFEqw6rhu6hRODE5IuG7kFHEgzldUeG7s2EgesOpOCBRKiIg4buoUcSRLsOVUeKAnOG7n2E5UWVk4buoIFFlxIMgUT9WUTYiw6nDrCg5UWXEgyBROSg5UWUi4buoOFFdIOG7qFE5KcOpUSXhurdRYiIgOFE2IsSDOV1RNyAoOVFjw6nhu6g5UT8pOVEqIjA5IlFlZDLhu5BRaDFRP+G7tsOsUTfhu7BRJeG6t1FiIiA4UTjhu7BRxJAiIDk1IGRhUeG7lCphOVFlZOG7qCBRxIM5XVHhu7NhesOpOCDhu5ZRZOG7uGVRZSIwKiJRNiIgUSrDoDlROSLhuqPigJ3hu5LGoC9i4buaxqBiUSo34buoxJHEkU5QYuG7o2Emw6xQ4buaxII5XVHhu7NhIHrDqTggUT9WUSJh4buwOVFl4bu4ZVFo4buoIFFlZMOgUTfhurE5XVFlICk5XVEqImFROSLhu7Y5UWgjZVEqw6rhu6hRODE5IlFl4buDUV0gZ+G7qFFlIuG7qjldUcavUWjhu4Phu6hRY8Op4buo4buSUeG7o+G6t1FiIiA4UcSRIVEqxIM5XVEqIiApw6lROV3hu7DDrFFTVC1TVFFl4bqlIFFl4busIFHhu7kiI2Xhu5LGoC9i4buaxqBiUSo34buoxJHEkU5QYuG7o2Emw6xQ4bua4bufw7Phu7nhu7FRRUFu4bu5UeG7lEUiOmFRRDrDqWU6ZMSR4buQUUUgODrhu5bGoC9i4bua


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Virus FIFA” đẩy Mourinho vào thế kẹt

“Virus FIFA” đẩy Mourinho vào thế kẹt
2009-10-17 12:15:11

(VnExpress) - Chấn thương mới nhất của một tiền đạo trụ cột khiến HLV người Bồ Đào Nha phải cầu viện đến chân sút tưởng như chìm trong quên lãng David Suazo trong trận đá sớm...

FIFA xét tội Maradona

FIFA xét tội Maradona
2009-10-17 12:14:58

(VnExpress) - HLV trưởng đội tuyển Argentina gặp rắc rối vì lời lẽ có phần quá khích sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trên sân của Uruguay, tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.

Ghana đánh bại Brazil để vô địch U20 thế giới

Ghana đánh bại Brazil để vô địch U20 thế giới
2009-10-17 12:13:09

(VnExpress) - Sớm mất người từ hiệp một, nhưng Ghana vẫn đứng vững trước sức ép nghẹt thở của Brazil (hòa 0-0), trước khi đánh bại đại gia này trong loạt luân lưu để trở thành...

Làng Tây Nguyên-Không gian cồng chiêng

Làng Tây Nguyên-Không gian cồng chiêng
2009-10-17 11:43:36

(QT) - Thực ra đề tài này không có gì mới. Nó cũ như... làng. Nhưng cứ thử xem, mỗi khi về làng, dù là làng người Việt hay làng ở Tây Nguyên, bao giờ ta cũng tìm ra những cái...

Những bước chân đi

Những bước chân đi
2009-10-17 11:39:11

(QT) - Mới đó mà trường tôi đã tròn 15 tuổi, hai mươi khóa học sinh hệ chuyên đã ra trường, thời gian trôi nhanh quá. Chàng trai trẻ 20 năm về trước là tôi bây giờ trên đầu đã...

Nguyễn Thị Huyền đẹp rạng rỡ

Nguyễn Thị Huyền đẹp rạng rỡ
2009-10-17 11:14:36

(VnExpress) - Hoa hậu VN 2004 ngày càng mặn mà, đằm thắm khi làm mẹ của cô công chúa một tuổi. Người đẹp đất cảng sút cân từ khi về nước do bận rộn công việc và ổn định cuộc...

“Đừng đốt” chính thức tranh giải Oscar 2010

“Đừng đốt” chính thức tranh giải Oscar 2010
2009-10-17 11:14:24

(TTO) - Ngày 15-10, trang web của Viện hàn lâm điện ảnh và khoa học Mỹ đã công bố có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức gửi phim đến tranh giải Oscar 2010 phim nói tiếng...

Nhà tạo mẫu xuất sắc Lavox - 2009

Nhà tạo mẫu xuất sắc Lavox - 2009
2009-10-17 11:12:58

(TTO) - Thí sinh Vũ Đại Đồng (Hà Nội) đã đoạt giải nhất cuộc thi Nhà tạo mẫu tóc xuất sắc Lavox - 2009, diễn ra tối 15-10 tại nhà thi đấu Quân khu 7 TP.HCM. Giải nhì được trao...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết