Cập nhật:  GMT+7
Ủ>ÔỪ7ãỰềềƯỨẽỆ=ệã`ỨŨý=W=Ừệế ắ>,ỪãỮăỪếấỪắ>=^ểỪk1ắỪ9^Ừ9V=Ừ6=*ểỪkỮỪ7ĩỪệế=ỪêểỰắỪệ0ăỦ/>ÔŨỦẽỪ7ãỰềềƯỨẽỳ`Ự8ỨŨÙÊỆỤỪ-ỪỆV=ỪảóỪ>ẵẽỪệ>ìỪÔÕ,ỪỳụẮùỪệáắ>ỪÊểWắ<ỪỆếaỪả>ằỬỪKỵ,Ừ9íé7ỪềỉỪểọỪêển^ắỪ7hỰỪú>hỪệa7>ỪỂuẮùỪệáắ>,ỪãXắ>Ừ9VằỪ7Ử7Ừềẹ,Ừắ<Ữắ>Ừã=$ắỪêểỰắỪ9XỪệếWỪãe=,ỪãỮăỪếấỪắ>=^ểỪk1ắỪ9^ỪăỮỪ9V=Ừ6=*ểỪỳụẮùỪệáắ>ỪkỮỪ7ĩỪệế=ỪêểỰắỪệ0ă.ỪỀỰểỪ90nỪẽ>ặắ<Ừk=$ắỪuỬằỪÊểWắ<ỪỆếaỪãíé7Ừ<>=ỪăẫệỪềậỪắẫ=Ừ8ểắ<Ừệế$ắ.ỪK1ắỪ9^Ừả>ầ=Ừẽ>g7ỪềWắỪmể1ệỪềỰểỪ6XằỪãi;Ừ7>hỪệếídắ<,Ừ7>"ắ>ỪềỬ7>Ừ9ậ=Ừkđ=Ừ70nỪ7ầắ<Ừắ<>=&ẽỪ8Ữ=Ừắ<ỮnỪkỮỪả%ệỪêểW,Ừệ=%ắỪ9ẫỪm0nỪ8ỉắ<Ừắầắ<Ừệ>ầắỪăđ=ỦệỰ6ã`Ừềệnã`ƯỨăỰế<=ắ:ỐẽmỪỰểệằỨŨỦệếŨỦệ8ŨỦẽŨŨŨŨỪu%ỪăV7ỪảóỪ>ẵẽỪệ>ìỪÔÕ-ỪỳụẮùỪệáắ>ỪÊểWắ<ỪỆếaỪả>ặỰỪKỵỪŨŨŨỪụằỮắỪả%ệỪẽ>1ắỪ91ể,Ừêển%ệỪệ0ăỪ>ằỮắỪệ>Ữắ>Ừệ>Ýắ<Ừãé=Ừả%Ừ>ằV7>ỪẮ>ỮỪắíđ7ỪắYăỪỐÕÔỘ,Ừm0nỪ8ỉắ<Ừêể$Ừ>ídắ<ỪÊểWắ<ỪỆếaỪắ<ỮnỪ7Ữắ<Ừ<=ỮểỪ9!ẽÙÚỤỪŨŨŨỪẮ<ỮnỪãỮăỪk=&7Ừệ>ìỪỐ,ỪảóỪ>ẵẽỪệ>ìỪÔÕỪ-ỪỳụẮùỪệáắ>ỪÊểWắ<ỪỆếaỪả>ặỰỪKỵ:ỪẮ<>`Ừ6ỬằỪ7ỬằỪả%ệỪêểWỪ>ằVệỪ9ẫắ<,Ừ<=ỬăỪềỬệỪ7hỰỪỳụẮùỪệáắ>;Ừệ>WằỪãể3ắỪệV=Ừ>ẫ=Ừệếíeắ<ỪkỮỪ<=W=Ừệế ắ>Ừ7hỰỪ7Ử7Ừềẹ,Ừắ<Ữắ>Ừã=$ắỪêểỰắỪŨŨŨỪuỬằỪ7ỬằỪả%ệỪêểWỪ<=W=Ừêển%ệỪ7Ử7ỪoỪả=%ắ,Ừả=%ắỪắ<>aỪ7hỰỪ7ĩỪệế=ỪŨŨŨỪuỬằỪ7ỬằỪệặăỪệÝệỪệ ắ>Ừ> ắ>Ừả=ắ>Ừệ%Ừ-ỪmXỪ>ẫ=ỪắYăỪỐÕÔỒ;Ừăg7Ừệ=$ể,Ừắ>=&ăỪkg,Ừ<=W=Ừẽ>ỬẽỪệ>ỉ7Ừ>=&ắỪả%Ừ>ằV7>Ừả=ắ>Ừệ%Ừ-ỪmXỪ>ẫ=ỪắYăỪỐÕÔỘỪŨŨŨỪụ^ỪếỰỪắ>jắ<Ừắ>=&ăỪkg,Ừ<=W=Ừẽ>ỬẽỪ9ễắ<Ừ9Ýắ,ỪệbỪ7>ì7Ừệ>ỉ7Ừ>=&ắỪ9ẩắ<Ừ6ẫ,Ừêển%ệỪã=&ệỪ9*Ừệ>ỉ7Ừ>=&ắỪệ>Ýắ<Ừãé=Ừả%Ừ>ằV7>Ừẽ>ỬệỪệế=*ắỪẢỆ-MỳỪắYăỪỐÕÔỘÙÚỤỪŨŨŨỪẢ>Ự=ỪăV7ỪảóỪ>ẵẽỪệ>ìỪÔÕ-ỪỳụẮùỪệáắ>ỪÊểWắ<ỪỆếaỪả>ặỰỪKỵỦ/ẽŨỦ/ệ8ŨỦ/ệếŨỦ/ệỰ6ã`Ũ-Ừụẩắ<Ừ7>"ỪẮýỂNxẮỪKỗẮỪuốỵ,Ừý=ỬăỪ9ậ7ỪỀẹỪẮầắ<Ừắ<>=&ẽ-ỪẼỆẮỆỪ7>ằỪ6=%ệ:ỪẮ<ỮnỪỐ/ÔÕ/ỐÕÔỒỪềẹỪ9XỪ7ặỪ7ầắ<ỪkYắỪ<ĩ=Ừ7Ử7Ừ9aỰỪẽ>ídắ<Ừ9^Ừắ<>aỪã3ẽỪ8Ựắ>ỪềỬ7>Ừ9*Ừ>cỪệếéỪắầắ<Ừ80ắỪ6aỪệ>=&ệỪ>V=Ừ8ằỪệ>=$ắỪệỰ=,Ừ8a7>Ừ6&ắ>Ừắ>íắ<Ừ9%ắỪắỰnỪ7>"ắ>Ừêển^ắỪ7Ử7Ừ71ẽỪk5ắỪ7>íỰỪệbắ<Ừ>éẽ,Ừ7>íỰỪ7ặỪềậỪã=&ểỪ<ĩ=Ừ9%ắỪềẹỪ9*Ừ>cỪệếé.ỪỆếỬ7>Ừắ>=&ăỪắỮnỪệ>ểẫ7Ừk^ỪỂuẮùỪ7Ử7Ừ>ển&ắ,Ừệ>aỪmX,Ừệ>Ữắ>Ừẽ>ậ.Ừú>"ắ>Ừẽ>hỪ7iắ<Ừ9XỪ71ẽỪ7>ằỪệáắ>ỪỔÕÕỪệ1ắỪ<=ậắ<ỪãễỰ,ỪỚÕỪệ1ắỪắ<ầ,ỪỚỪệ1ắỪ<=ậắ<ỪếỰểỪăỮểỪ7Ử7ỪãằV=.Ừúfắ<Ừkđ=Ừ7Ử7Ừ<=ậắ<ỪãễỰỪ7hỰỪ9aỰỪẽ>ídắ<Ừ7dỪ6WắỪ9ỬẽỪìắ<Ừ<=ậắ<Ừ7>ằỪềWắỪmể1ệ,Ừ9WăỪ6WằỪ7>1ệỪãíéắ<,ỪảaẽỪệ>e=Ừkg.ỪK^Ừ7>hỪệếídắ<,Ừ7>"ắ>ỪềỬ7>Ừẽ>ỬệỪệế=*ắỪ70nỪ7ầắ<Ừắ<>=&ẽỪ8Ữ=Ừắ<Ữn,Ừ7dắỪ6XằỪềậỪÔÕ,ỪÔÔỪ<0nỪệ>=&ệỪ>V=ỪãđắỪắ>1ệỪãỮỪk^Ừ70nỪ7ỰằỪềểỪệ=*ểỪ9=^ắ,ỪềỰểỪ9ặỪ7ặỪắ>=^ểỪoỪả=%ắỪắ$ểỪk1ắỪ9^Ừắ$ắỪệ=%ẽỪệg7Ừệếẩắ<Ừ7ỰằỪềểỪ>ỰnỪả>ầắẫ=Ừệ>WằỪ9íé7ỪệbỪ7>ì7Ừăđ=Ừ90nỪ9XỪả>Ỷắ<Ừ9aắ>Ừ70nỪ7ỰằỪềểỪk5ắỪãỮỪệ>%ỪăVắ>Ừ7hỰỪệáắ>,Ừ9íé7Ừệếẩắ<ỪệịỪắYăỪÔỜỔỚ,Ừ9%ắỪắỰnỪ7ỰằỪềểỪệ=*ểỪ9=^ắỪ9XỪẽ>ỬệỪệế=*ắỪkđ=Ừ8=&ắỪệ"7>Ừ<2ắỪỐÕ.ÕÕÕỪ>Ự,ỪăỰắ<ỪãV=Ừ7ểẫ7Ừềậắ<Ừ1ăỪắằỪ7>ằỪắ>=^ểỪ<=ỰỪ9 ắ>.ỪK1ắỪ9^Ừ72ắỪãỮăỪãỮỪếỮỪềằỬệỪãV=ỪêểnỪ>ằV7>,ỪêểnỪăầỪẽ>ỬệỪệế=*ắ,Ừ7>ẵắỪ<=ậắ<,Ừă3ệỪ9ẫỪệếẩắ<,ỪãỮăỪkỮắ>Ừ9Ự=Ừ7>ÝắỪ<=ặ.Ừụậ=Ừkđ=Ừắ>jắ<Ừắd=Ừệ>=&ệỪ>V=Ừệế$ắỪƠÕSỪệ> Ừắ$ắỪ7>ển*ắỪ9b=ỪềỰắ<Ừ70nỪệếẩắ<Ừả>Ử7.Ừụậ=Ừkđ=Ừ70nỪ7ỮỪẽ>$,Ừệbắ<Ừ8=&ắỪệ"7>Ừ9XỪệếẩắ<Ừ<2ắỪỔ.ÕÕÕỪ>Ự,Ừệếằắ<Ừ9ặỪắ>=^ểỪ8=&ắỪệ"7>Ừệếẩắ<Ừ9XỪã0ểỪắYă,Ừ70nỪ<=ỮỪ7c=,ỪắYắ<Ừềể1ệỪệ>1ẽ.Ừỳ=&ắỪắỰnỪ<=ỬỪ7ỮỪẽ>$Ừệ>1ẽỪắ>1ệỪềằỪkđ=Ừắ>=^ểỪắYăỪệếíđ7Ừắ$ắỪWắ>Ừ>íẹắ<Ừ9%ắỪắ<íe=Ừệếẩắ<,Ừ9dắỪkaỪả=ắ>Ừ8ằỰắ>.ỪỀẹỪẮầắ<Ừắ<>=&ẽ-ẼỆẮỆỪ9Ựắ<Ừm0nỪ8ỉắ<Ừ9^ỪỬắỪệỬ=Ừ7Ựắ>Ừ70nỪ7ỮỪẽ>$ỪẹỪỳíđắ<ỪỳặỰ,Ừú>"ắ>Ừẽ>hỪ7iắ<Ừ9Ựắ<Ừ7ặỪ7>hỪệếídắ<Ừ>cỪệếéỪ7>ằỪắ>jắ<Ừắ<íe=Ừệếẩắ<Ừ7ỮỪẽ>$,Ừả>=Ừ7>hỪệếídắ<ỪắỮnỪ9íé7Ừệ>ỉ7Ừ>=&ắỪệVằỪệ>ể3ắỪãé=Ừ7>ằỪk=&7Ừệếẩắ<Ừăđ=,ỪệỬ=Ừ7Ựắ>.Ừu$ắỪ7Vắ>Ừ9ặ,ỪềẹỪ9Ựắ<Ừ7fắ<Ừkđ=Ừ7Ử7Ừ9dắỪkaỪk3ắỪ9ẫắ<Ừm0nỪ8ỉắ<Ừỳ=&ẽỪ>ẫ=Ừ7ỮỪẽ>$Ừ7hỰỪệáắ>Ừắ>ỲăỪ6WằỪk&Ừêển^ắỪãé=Ừ7>ằỪắ>jắ<Ừắ<íe=Ừệếẩắ<ỪãằV=Ừ70nỪắỮn,ỪệếỬắ>Ừk=&7ỪăểỰỪ6ỬắỪ~ẽỪ<=Ử…ỪK^Ừm0nỪ8ỉắ<Ừắầắ<Ừệ>ầắỪăđ=,Ừ90nỪãỮỪệếỬ7>Ừắ>=&ăỪ7hỰỪ7WỪ>&Ừệ>ậắ<Ừ7>"ắ>Ừệếa.ỪỆếằắ<Ừệ>e=Ừ<=ỰắỪêểỰỪ7Ử7Ừ9dắỪka,Ừ9aỰỪẽ>ídắ<Ừ9XỪ7ặỪắ>=^ểỪắcỪãỉ7,Ừ7ậỪ<Ýắ<Ừ9VệỪ9íé7Ừắ>jắ<Ừả%ệỪêểWỪệ"7>Ừ7ỉ7Ừệếằắ<Ừm0nỪ8ỉắ<Ừắầắ<Ừệ>ầắỪăđ=,Ừ9XỪ7ặỪ>dắỪỔ.ÕÕÕỪệáỪ9ẩắ<Ừ92ểỪệíỪ7>ằỪắầắ<Ừệ>ầắỪăđ=,ỪệằỮắỪệáắ>Ừ7ặỪỘỪmXỪ9VệỪệế$ắỪÔỔỪệ=$ểỪ7>",ỪỒÔỪmXỪ9VệỪệế$ắỪÔÕỪệ=$ểỪ7>",ỪệểnỪắ>=$ắỪăẫệỪềậỪmXỪk5ắỪ9Ựắ<Ừ<ỴẽỪả>ặỪả>YắỪệếằắ<Ừk=&7Ừệ>ỉ7Ừ>=&ắỪ7Ử7Ừệ=$ểỪ7>",Ừ8ằỪắ<ểẩắỪãỉ7Ừ>VắỪ>!ẽ.ỪK1ắỪ9^Ừ9ỴệỪếỰỪãỮỪãẩắ<Ừ<>~ẽỪ7Ử7Ừắ<ểẩắỪkậắỪắ>íỪệ>%ỪắỮằỪ9*Ừ9VệỪ>=&ểỪêểWỪ7Ựằ.ỪĂằắ<ỪăểậắỪ7hỰỪắ>=^ểỪắ<íe=ỪãỮỪỳụẮùỪệáắ>Ừ7ặỪăẫệỪắ<>aỪêển%ệỪk^Ừắầắ<Ừệ>ầắỪăđ=,Ừệ>*Ừ>=&ắỪêển%ệỪệ0ă,ỪệếỬ7>Ừắ>=&ăỪ9ậ=Ừkđ=Ừắầắ<Ừ80ắ,Ừắầắ<Ừệ>ầắ.ỪK ỪềỰằỪắ>=^ểỪề=ắ>Ừk=$ắỪ7ĩỪệển*ắỪếỰỪệếíeắ<Ừ7>íỰỪ9íé7Ừ<=W=Ừêển%ệỪk=&7ỪãỮă;Ừk1ắỪ9^Ừệển*ắỪ6=$ắỪ7>%Ừắ<Ữắ>Ừ<=ỬằỪ8g7Ừ71ẽỪ>ển&ắỪệ>ỉ7Ừ>=&ắỪắ>íỪệ>%ỪắỮằ?Ừ-Ừụẩắ<Ừ7>"ỪỳẨỪẮýẴúỪõẮ,Ừý=ỬăỪ9ậ7ỪỀẹỪẮẫ=ỪkgỪ7>ằỪếỲắ<:ỪỆ>`ằỪ7Ử7ỪkYắỪ6WắỪêểnỪ9aắ>Ừ7hỰỪẮ>ỮỪắíđ7Ừk=&7Ừ7ĩỪệển*ắỪ7>áỪệ>ỉ7Ừ>=&ắỪẹỪ7Ử7Ừkfắ<Ừ7ặỪ9=^ểỪả=&ắỪẢỆ-MỳỪ9Ỵ7Ừ6=&ệỪả>ặỪả>YắỪkỮỪ7Ử7Ừ80ắỪệẫ7Ừệ>=*ểỪềậỪ7>íỰỪ7ặỪ>ằỴ7Ừ7ặỪế1ệỪ"ệỪ7ỬắỪ6ẫỪ9VệỪệế ắ>Ừ9ẫỪ9V=Ừ>ẵ7,Ừ7ỰằỪ9Ỷắ<,Ừệếểắ<Ừ71ẽ,Ừệ>=%ểỪắ<ểẩắỪ7ỬắỪ6ẫ,Ừ7ầắ<Ừ7>ì7.ỪỂuẮùỪệáắ>Ừ7iắ<Ừ9XỪ7ặỪúầắ<ỪkYắỪềậỪỐỔỒỒ,Ừắ<ỮnỪỐƠ/Ờ/ỐÕÔÔỪ<ĩ=Ừ7Ử7Ừ>ển&ắỪỳíđắ<ỪỳằỬ,ỪụỰảếầắ<,ỪKàắ>ỪÃ=ắ>,Ừý=ằỪÃ=ắ>Ừn$ểỪ72ểỪỂuẮùỪ>ển&ắỪ7YắỪ7ìỪắ>ểỪ72ểỪ7hỰỪ9aỰỪẽ>ídắ<Ừ9*Ừ6ậỪệế"Ừ7ầắ<ỪệỬ7Ừ7>ằỪề=ắ>Ừk=$ắỪ7ĩỪệển*ắỪệậệỪắ<>=&ẽỪệ>`ằỪ9^Ừmể1ệỪ7hỰỪ>ển&ắỪk^Ừệển*ắỪ7>ẵắỪ>ẵ7Ừề=ắ>Ừ7ĩỪệển*ắ.ỪỆếằắ<Ừắ>jắ<ỪắYăỪêểỰỪề=ắ>Ừk=$ắỪắ<íe=Ừ80ắỪệẫ7Ừệ>=*ểỪềậỪệậệỪắ<>=&ẽỪếỰỪệếíeắ<Ừ9XỪ9íé7Ừệển*ắỪ8gắ<ỪkỮằỪãỮăỪk=&7ỪãỮỪÔỘỔỪắ<íe=,Ừệếằắ<Ừ9ặỪỳíđắ<ỪỳằỬỪỘỐ,ỪụỰảếầắ<ỪỚƠ;Ừý=ằỪÃ=ắ>ỪkỮỪKàắ>ỪÃ=ắ>ỪÔÕ...ỪẢóỪệ>=Ừệển*ắỪ7ầắ<Ừ7>ì7ỪỒÕ/ỐÕÔỐỪ7iắ<Ừ9XỪệển*ắỪỐỪ7ầắ<Ừ7>ì7Ừ8=&ắỪ7ĩỪệển*ắ.ỪĂỴ7Ừ8fỪ9XỪ9íé7ỪêểỰắỪệ0ăỪắ>íắ<Ừ9%ắỪắỰnỪắ>=^ểỪề=ắ>Ừk=$ắỪ7ĩỪệển*ắỪếỰỪệếíeắ<Ừk5ắỪ7>íỰỪ7ặỪk=&7ỪãỮă,Ừ8ằỪềậỪề=ắ>Ừk=$ắỪệếíeắ<ỪềíỪẽ>Vă,Ừệếểắ<Ừ71ẽỪnỪếỰỪệếíeắ<ỪêểỬỪắ>=^ểỪả>ầắ<Ừ6ậỪệế"Ừ>%ệ.ỪĂỴệỪả>Ử7,ỪệếỬ7>Ừắ>=&ăỪ7hỰỪỂuẮùỪ>ển&ắỪệếằắ<Ừk=&7ỪmỬ7Ừ9aắ>Ừắ>ểỪ72ểỪ72ắỪ6bỪềểắ<Ừ7ỬắỪ6ẫ,Ừ7ầắ<Ừ7>ì7,Ừk=$ắỪ7>ì7Ừ9*Ừ7ĩỪ>ẵ7Ừề=ắ>Ừ9=Ừ>ẵ7.ỪẮ%ểỪ7ĩỪ9=Ừắ>=^ểỪăỮỪả>ầắ<Ừ6ậỪệế"Ừ9íé7Ừk=&7ỪãỮăỪãỮỪệếỬ7>Ừắ>=&ăỪ7hỰỪỂuẮùỪ>ển&ắ.Ừụ*ỪệếỬắ>Ừệ ắ>ỪệếVắ<Ừắ>=^ểỪề=ắ>Ừk=$ắỪ7ĩỪệển*ắỪếỰỪệếíeắ<Ừả>ầắ<Ừ7ặỪk=&7ỪãỮă,Ừ<0nỪệậắỪả~ăỪ7>ằỪ<=ỰỪ9 ắ>ỪkỮỪãXắ<Ừẽ>"Ừả=ắ>Ừẽ>"Ừ9ỮằỪệVằ,Ừ7Ử7Ừ>ển&ắỪ72ắỪếỮỪềằỬệỪắ>ểỪ72ểỪăỮỪ>ển&ắỪ9Ựắ<Ừệ>=%ểỪệếằắ<Ừắ>jắ<ỪắYăỪệđ=,Ừ9^Ừmể1ệỪỳẫ=Ừ9ẩắ<Ừm~ệỪkỮỪ7ĩỪ>ẵ7Ừề=ắ>Ừ9=Ừ9ỮằỪệVằỪệ>`ằỪắ<Ữắ>Ừắ<>^Ừẽ>fỪ>éẽ,Ừ9WăỪ6WằỪả>=ỪếỰỪệếíeắ<Ừ6ậỪệế"Ừ9íé7Ừk=&7ỪãỮă.ỪK^Ừ7ầắ<ỪệỬ7Ừệển*ắỪ8gắ<Ừ6=$ắỪ7>%Ừắ<Ữắ>Ừ<=ỬằỪ8g7,Ừ>=&ắỪắỰnỪ7>íỰỪ7ặỪềỉỪệ>ậắ<Ừắ>1ệỪ<=jỰỪ7Ử7Ừắ<Ữắ>Ừã=$ắỪêểỰắỪk^ỪềậỪãíéắ<ỪkỮỪêểỰắỪ9=*ă,Ừẽ>ídắ<Ừẽ>ỬẽỪệển*ắỪ8gắ<.Ừý=ỬăỪ9ậ7ỪỀẹỪẮẫ=ỪkgỪ7>ằỪ6=%ệỪệế$ắỪ7dỪềẹỪ7Ử7ỪkYắỪ6WắỪêểnỪ9aắ>Ừ7hỰỪắ>ỮỪắíđ7,Ừắ<ỮnỪÔỔ/Ơ/ỐÕÔỒỪỂuẮùỪệáắ>Ừ9XỪ7ặỪÊển%ệỪ9aắ>ỪềậỪÔỜỪêểnỪ9aắ>Ừệ>4ăỪêển^ắỪêển%ệỪ9aắ>Ừk^ỪệbỪ7>ì7Ừ6ẫỪăỬn,Ừ6=$ắỪ7>%,Ừệển*ắỪ8gắ<ỪkỮỪêểWắỪãoỪ7ỬắỪ6ẫ,Ừ7ầắ<Ừ7>ì7,Ừk=$ắỪ7>ì7.ỪỆếằắ<Ừ9ặỪk=&7Ừệển*ắỪ8gắ<Ừk=$ắỪ7>ì7Ừệếằắ<Ừ7dỪềẹỪ<=ỬằỪ8g7ỪỆỳúỀ,Ừệ=*ểỪ>ẵ7ỪkỮỪă2ăỪắằắỪ8ằỪỂuẮùỪ>ển&ắỪệển*ắỪ8gắ<ỪÙỪ9ậ=Ừkđ=Ừ7Ử7Ừ9dắỪka,Ừệếíeắ<Ừ>ẵ7Ừệếỉ7Ừệ>ểẫ7ỪỀẹỪýù-ụỆỪệ> Ừ8ằỪềẹỪệển*ắỪ8gắ<Ụ.ỪÊểnỪ9aắ>ỪắỮnỪãỮỪẽ>fỪ>éẽỪk Ừ9dắỪkaỪ<=ỬằỪ8g7Ừ71ẽỪ>ển&ắỪả>ầắ<Ừ7ặỪ6ẫỪăỬnỪãỮăỪ7ầắ<ỪệỬ7ỪệbỪ7>ì7Ừ7ỬắỪ6ẫỪ7>ển$ắỪệếỬ7>Ừk Ừệ>%Ừk=&7Ừệển*ắỪ8gắ<Ừ<ỴẽỪả>ặỪả>YắỪả>=ỪềậỪắ<íe=Ừ8ỉỪệển*ắỪêểỬỪãđắ.ỪẮ%ểỪệển*ắỪ8gắ<Ừ7fắ<ỪăẫệỪãễ7ỪềậỪãíéắ<Ừ9ầắ<,Ừả>ầắ<Ừệển*ắỪ7>ẵắỪảỏỪề#Ừả>ầắ<Ừ7ặỪ9ỉd7Ừắ<íe=Ừ<=â=.Ừỳ=&ắỪắỰnỪ7Ử7Ừệáắ>Ừẽ>0ắỪ71ẽỪ7>ằỪệếíeắ<Ừệển*ắỪ7>ẵắỪ9^ểỪẽ>W=ỪếễệỪãV=Ừk Ừắ>=^ểỪ61ệỪ73ẽ.ỪK=&7Ừẽ>0ắỪ71ẽỪ7>ằỪỂuẮùỪ>ển&ắỪệển*ắỪ7>ẵắỪề#Ừệ3ắỪ8gắ<Ừ6ẫỪăỬnỪẼ>ẳắ<Ừýù-ụỆỪkỮỪẼ>ẳắ<ỪẮẫ=ỪkgỪ9*Ừệ>ỉ7Ừ>=&ắỪ7ầắ<ỪệỬ7ỪắỮnỪệ>ể3ắỪãé=Ừ>dắ.ỪK=&7Ừệển*ắỪ8gắ<Ừ7ặỪỳẫ=Ừ9ẩắ<Ừ7hỰỪ>ển&ắ,Ừ7ẳắỪk=&7Ừ6bỪắ>=&ăỪệ>ỉ7Ừ>=&ắỪệ>`ằỪêểnỪệế ắ>.ỪúỬ7Ừ7ầắ<Ừk=&7Ừả>Ử7Ừắ>íỪệ>ển$ắỪ7>ển*ắỪắẫ=Ừ6ẫ,Ừệ=%ẽỪắ>3ắ,Ừệ=^ắỪãídắ<Ừ8ằỪ>ển&ắỪẽ>0ắỪ71ẽỪệ>ỉ7Ừ>=&ắ.ỪK^ỪêểỰắỪ9=*ă,Ừẽ>ídắ<Ừẽ>ỬẽỪệển*ắỪệển*ắỪ8gắ<:ỪẸỪệáắ>ỪÊểWắ<ỪỆếaỪ8ằỪ7ặỪềậỪãíéắ<Ừ<=ỬằỪk=$ắỪ>éẽỪ9ẩắ<Ừã0ểỪắYăỪệếằắ<Ừ7Ử7Ừ7dỪềẹỪ<=ỬằỪ8g7,Ừ9Ỵ7Ừ6=&ệỪãỮỪẹỪệếíeắ<Ừă2ăỪắằắỪ7ẳắỪắ>=^ểỪkỮỪ7ặỪềỉỪă1ệỪ70ắỪ9ậ=Ừk^Ừ9ẫ=Ừắẵ7;Ừ<=jỰỪ<=ỬằỪk=$ắ-Ừắ>0ắỪk=$ắỪắ$ắỪỀẹỪẮẫ=ỪkgỪệ>ậắ<Ừắ>1ệỪkđ=Ừ9^Ừmể1ệỪ7hỰỪ7Ử7Ừ>ển&ắỪêểỰắỪ9=*ăỪẽ>ídắ<Ừẽ>ỬẽỪệển*ắỪ8gắ<Ừắ>íỪềỰể:ỪôẽỪ8gắ<ỪẮ<>aỪ9aắ>ỪỐỜ/ỐÕÔỐ/úẼỪ9*ỪíểỪệ=$ắỪệển*ắỪệếíđ7ỪÙệển*ắỪ9Ỵ7Ừ7Ử7>ỤỪắ>jắ<Ừắ<íe=Ừ7ặỪệ>e=Ừ>VắỪ>éẽỪ9ẩắ<ỪỒỪắYăỪệếẹỪã$ắỪẹỪ7Ử7Ừ7dỪềẹỪ<=ỬằỪ8g7Ừ7ầắ<Ừã3ẽ,Ừ6ỬắỪ7ầắ<Ừ7>ển*ắỪ9b=,ỪềỰểỪ9ặỪăđ=Ừệển*ắỪăđ=.ỪẢ>=Ừ7ặỪ<=ỬằỪk=$ắỪ8ầ=Ừ8íỪắ<>áỪ>íể,ỪềĩỪ8gắ<ỪềậỪ6=$ắỪ7>%ỪắỮnỪ9*Ừệển*ắỪ8gắ<Ừắ<Ữắ>Ừ>ẵ7,Ừ637Ừ>ẵ7Ừ7ẳắỪệ>=%ểỪẹỪ>ển&ắ,ỪíểỪệ=$ắỪắ<Ữắ>Ừ>ẵ7Ừă2ăỪắằắ.ỪuậỪệế"ỪăẫệỪềậỪ<=ỬằỪk=$ắỪ8ầ=Ừ8íỪ9WăỪắ>3ắỪkaỪệế"Ừắ>0ắỪk=$ắỪ7ẳắỪệ>=%ểỪÙệếịỪ7Ử7Ừ7>ì7Ừ8Ựắ>Ừ7ặỪn$ểỪ72ểỪắ<>=$ăỪắ<ỴệỪk^Ừ7>ển$ắỪắ<Ữắ>Ừ9ỮằỪệVằỪắ>íỪnỪệ%Ừ>ẵ7Ừ9íeắ<,Ừả%ỪệằỬắỤỪăỮỪ7>íỰỪệển*ắỪềậỪắ>0ắỪk=$ắỪắỮn.ỪỆ>ậắ<Ừắ>1ệỪkđ=ỪoỪả=%ắỪ7hỰỪ9V=Ừ6=*ểỪỳụẮùỪệáắ>Ừ9^Ừắ<>aỪ7Ử7Ừ>ển&ắ,Ừệ>aỪmX,Ừệ>Ữắ>Ừẽ>ậỪ7>1ăỪ8ìệỪệ ắ>ỪệếVắ<Ừ>éẽỪ9ẩắ<Ừả>=Ừ7>íỰỪệển*ắỪ8gắ<Ừ>%ệỪ6=$ắỪ7>%Ừ9íé7Ừ<=ỰằỪÙệếịỪệếíeắ<Ừ>éẽỪ>éẽỪ9ẩắ<Ừắ<ÝắỪ>VắỪ<=W=Ừêển%ệỪắ<>áỪề=ắ>,Ừ9=Ừ>ẵ7…Ụ.ỪẢ%ệỪêểWỪ9VệỪ9íé7ỪkỮỪắ>jắ<Ừ>VắỪ7>%ỪêểỰỪệ>ỉ7Ừ>=&ắỪẮ<>aỪêển%ệỪÕỖ/ỐÕÔỐỪ7hỰỪỳụẮùỪệáắ>Ừ-Ừụẩắ<Ừ7>"ỪÃựỪẢỳÍĐú,ỪỆếíẹắ<Ừ6ỰắỪù0ắỪệẫ7Ừệáắ>ỪệếỰằỪ9b=Ừk^Ừk1ắỪ9^ỪắỮnỪắ$ểỪếấ:ỪẮ<>aỪêển%ệỪÕỖỪắ<ỮnỪÔỒ/Ộ/ỐÕÔỐỪ7hỰỪỳụẮùỪệáắ>Ừk^Ừ<=WăỪắ<>èằỪ6^ắỪkjắ<Ừ7>ằỪ7Ử7ỪmXỪkỮỪệ>ầắ,Ừ6WắỪkfắ<Ừ9Ỵ7Ừ6=&ệỪả>ặỪả>YắỪ7ặỪoỪắ<>àỰỪ>%ệỪềì7ỪệằỪãđắỪk^Ừ<=WăỪắ<>èằỪ7>ằỪ7Ử7ỪmXỪ7ặỪệọỪã&Ừ>ẫỪắ<>èằỪ7Ựằ.ỪẮ<>aỪêển%ệỪ6ỰắỪ>Ữắ>Ừệ>*Ừ>=&ắỪêển%ệỪệ0ăỪăVắ>Ừă#Ừệếằắ<Ừ7ầắ<ỪệỬ7ỪmằỬỪ9ặ=Ừ<=WăỪắ<>èằỪ7hỰỪỳụẮù,ỪỂuẮùỪệáắ>,Ừ9íé7Ừắ>0ắỪ80ắỪkfắ<Ừ8ỉỪỬắỪẽ>1ắỪả>ẹ=,Ừ>íẹắ<Ừìắ<.ỪỆ>e=Ừ<=ỰắỪêểỰỪỂuẮùỪệáắ>ỪkỮỪ7Ử7Ừềẹ,Ừắ<Ữắ>,Ừ9aỰỪẽ>ídắ<Ừ9XỪ7>áỪ9VằỪệế=*ắỪả>Ự=ỪăẫệỪềậỪ>ằVệỪ9ẫắ<Ừắ>ỲăỪệYắ<Ừ7íeắ<Ừắ>3ắỪệ>ì7Ừ7hỰỪ71ẽỪểọỪ9Wắ<,Ừ7>"ắ>Ừêển^ắỪkỮỪ7Ử7Ừắ<Ữắ>,Ừ9aỰỪẽ>ídắ<Ừk^Ừắẫ=Ừ8ểắ<Ừắ<>aỪêển%ệỪắỮn.ỪụXỪãẩắ<Ừ<>~ẽỪ7Ử7Ừắ<ểẩắỪkậắ,Ừả$ểỪ<ẵ=Ừ7Ử7ỪệbỪ7>ì7ỪệỮ=ỪệếéỪkỮằỪ7Ử7ỪmXỪệếằắ<Ừệ>ỉ7Ừ>=&ắỪ9^ỪỬắ,ỪăẫệỪềậỪ9aỰỪẽ>ídắ<Ừ7iắ<Ừ9XỪêểỰắỪệ0ăỪíểỪệ=$ắỪ6ậỪệế"Ừắ<ểẩắỪãỉ7Ừệ3ẽỪệếểắ<Ừ<=ễẽỪ7Ử7Ừ9aỰỪ6ỮắỪắỮnỪkỮỪệVằỪ9íé7ỪăẫệỪềậỪ7>ển*ắỪ6=%ắ.ỪÊểỰỪ<2ắỪỐỪắYăỪệ>ỉ7Ừ>=&ắỪệbắ<Ừả=ắ>Ừẽ>"Ừ9XỪ92ểỪệíỪ7>ằỪỜỪmXỪkỮỪỐỒỪệ>ầắỪ6WắỪãỮỪÔÔỔỪệá/ÔƠƠ,ÔỚỚỪệáỪ9ẩắ<,Ừ9VệỪỖỘ,ỜSỪkậắỪả%Ừ>ằV7>.ỪĂg7Ừệ=$ểỪắ<>aỪêển%ệỪ9^ỪếỰỪãỮỪ>Ữắ<ỪắYăỪ<=WăỪ<1ẽỪỐỪã2ắỪ>ẫỪắ<>èằỪ6 ắ>Ừêể0ắỪ7hỰỪỜỪmXỪkỮỪỐỒỪệ>ầắ,Ừ6WắỪệ>ểẫ7Ừ9^ỪỬắ,Ừả%ệỪêểWỪ<=WăỪ9íé7ỪỜ,ỔỒS,ỪÙệịỪỖÕ,ÕỒSỪ92ểỪắYăỪỐÕÔỐ,Ừ<=WăỪ7ẳắỪỔÕ,ỔÔSỪ7ểậ=ỪắYăỪỐÕÔỒỤ.ỪỆáỪã&Ừ>ẫỪắ<>èằỪ6 ắ>Ừêể0ắỪ7hỰỪỜỪmXỪ<=WăỪ9ỉd7ỪÔÕ,ÔỖS;ỪệáỪã&Ừ>ẫỪắ<>èằỪ6 ắ>Ừêể0ắỪ7hỰỪỐỒỪệ>ầắ,Ừ6WắỪ<=WăỪ9ỉé7ỪỚ,ÕỘS;ỪệáỪã&Ừ>ẵ7Ừề=ắ>Ừệếằắ<Ừ9ẫỪệểb=Ừ9%ắỪệếíeắ<Ừ9VệỪỜỒS;ỪÔÕÕSỪmXỪ9VệỪẽ>bỪ73ẽỪỆỳúỀ;ỪÔÕÕSỪệ>ầắ,Ừ6WắỪ7ặỪãđẽỪă5ểỪ<=ỬằỪắ>ỮỪệế@;Ừệế$ắỪỜỔSỪệ>ầắỪ6WắỪ7ặỪ9=&ắỪãíđ=Ừẽ>g7ỪkgỪề=ắ>Ừ>ằVệỪkỮỪềWắỪmể1ệ.ỪỆểnỪk3nỪ9*Ừ9VệỪăg7Ừệ=$ểỪ<=WăỪắ<>èằỪ6^ắỪkjắ<Ừ72ắỪêểnỪ>ằV7>Ừkfắ<ỪềWắỪmể1ệ,Ừ9=*ăỪ80ắỪ7í,Ừẽ>ỬệỪ>ểnỪãé=Ừệ>%Ừệịắ<Ừkfắ<Ừệếằắ<Ừệếẩắ<Ừệếẵệ,Ừ7>YắỪắểầ=,Ừ9ẩắ<Ừệ>e=Ừ7ặỪả%Ừ>ằV7>Ừả>Ự=Ừệ>Ử7,ỪềĩỪ8gắ<,Ừ8ểnỪệểỪ6WằỪ8íẻắ<Ừ7Ử7Ừ7ầắ<Ừệế ắ>Ừ9XỪ92ểỪệíỪắ>ỲăỪăỰắ<ỪãV=Ừả%ệỪêểWỪã0ểỪ8Ữ=.ỪẾỮỪềằỬệỪk=&7Ừ71ẽỪ91ệỪ7>ằỪ7Ử7ỪệbỪ7>ì7,Ừ7ỬỪắ>0ắỪềĩỪ8gắ<Ừả>ầắ<Ừ9ễắ<Ừăg7Ừ9"7>Ừ>ằỴ7Ừ>=&ểỪêểWỪệ>1ẽỪ9*Ừ71ẽỪ7>ằỪ80ắỪệếằắ<Ừkfắ<Ừ8ỉỪỬắ;ỪíểỪệ=$ắỪệ3ẽỪ>ể1ắỪ7>ển*ắỪ<=ỰằỪảỏỪệ>ể3ệỪ7>ằỪắ<íe=Ừ80ắ;ỪềĩỪ8gắ<Ừ7ặỪ>=&ểỪêểWỪ7ỬắỪ6ẫỪả>ển%ắỪắầắ<,Ừả>ển%ắỪã0ăỪẽ>g7ỪkgỪ7>ằỪẽ>ỬệỪệế=*ắỪả=ắ>Ừệ%,ỪmặỰỪ9ặ=Ừ<=WăỪắ<>èằ…Ừú0ắỪ9ậ=Ừkfắ<Ừắ<ển$ắỪã=&ểỪ7>ằỪ7Ử7Ừắ>ỮỪăỬnỪ7>%Ừ6=%ắỪềÝắ,Ừ7ỰằỪềể,Ừ7>%Ừ6=%ắỪỉ7Ừ>=&ắỪắ>íỪệ>%ỪắỮằ?Ừ-ụẩắ<Ừ7>"ỪÊỂẬúỪỳẨỪỳỵvẼỪẮýỳÀõ,ỪẼ>ặỪý=ỬăỪ9ậ7ỪỀẹỪúầắ<Ừệ>ídắ<Ừ7>ằỪ6=%ệ:Ừ>=&ắỪắỰnỪ8=&ắỪệ"7>Ừệếẩắ<ỪềÝắỪệế$ắỪ9aỰỪ6ỮắỪệáắ>Ừ<2ắỪÔÔ.ÕÕÕỪ>Ự,ỪềWắỪãíéắ<Ừăc=ỪắYăỪả>ằWắ<ỪÔƠÕ.ÕÕÕ-ÔỚÕ.ÕÕÕỪệ1ắỪềÝắỪ7h,Ừ7ểắ<Ừ71ẽỪ9hỪắ<ển$ắỪã=&ểỪ7>ằỪỐỪắ>ỮỪăỬnỪệ=ắ>Ừ6ẫệỪềÝắỪệế$ắỪ9aỰỪ6ỮắỪ>ằVệỪ9ẫắ<Ừ>=&ểỪêểW,Ừ>Ữắ<ỪắYăỪ9ặắ<Ừ<ặẽỪ7>ằỪắ<0ắỪềỬ7>Ừệế$ắỪỒÕỪệáỪ9ẩắ<.Ừụậ=Ừkđ=Ừ70nỪềÝắỪệ>e=Ừ<=ỰắỪệ>ểỪ>ằV7>Ừệ3ẽỪệếểắ<Ừệếằắ<ỪỔỪệ>Ửắ<,Ừ>ằVệỪ9ẫắ<Ừ7>%Ừ6=%ắỪ7iắ<ỪắỲăỪệếằắ<Ừệ>e=Ừ<=ỰắỪệế$ắ,Ừkđ=Ừ7ầắ<Ừềể1ệỪ7hỰỪỐỪắ>ỮỪăỬnỪả>ằWắ<ỪỐỔÕỪệ1ắỪệ=ắ>Ừ6ẫệỪắ<ỮnỪệ>Ừăc=ỪắYăỪềĩỪ8gắ<Ừả>ằWắ<ỪÔỘÕ.ÕÕÕỪệ1ắỪềÝắỪ7h.ỪỆ>`ằỪêểnỪ>ằV7>Ừ7hỰỪắ<Ữắ>ỪẮầắ<Ừắ<>=&ẽ-ẼỆẮỆỪề#Ừ<=jỪ8=&ắỪệ"7>Ừệếẩắ<ỪềÝắỪ9%ắỪắYăỪỐÕÔỔỪãỮỪÔÕ.ÕÕÕỪ>Ự,Ừ7fắ<Ừkđ=Ừ92ểỪệíỪệ>0ăỪ7Ựắ>,ỪỬẽỪ8gắ<Ừ7Ử7Ừ6=&ắỪẽ>ỬẽỪẢỳẢỆỪ9*ỪệYắ<ỪắYắ<Ừềể1ệỪã$ắỪỐỔỪệ1ắ/>Ự,ỪềWắỪãíéắ<ỪềÝắỪề#Ừ9VệỪỐỔÕ.ÕÕÕỪệ1ắ.ỪỆ>e=Ừ<=ỰắỪêểỰỪăẫệỪềậỪ8ằỰắ>Ừắ<>=&ẽỪm=ắỪẽ>~ẽỪm0nỪ8ỉắ<Ừắ>ỮỪăỬnỪ7>%Ừ6=%ắỪệ=ắ>Ừ6ẫệỪềÝắỪkỮỪ9íé7ỪỂuẮùỪệáắ>Ừ9ẩắ<ỪoỪk^Ừ7>hỪệếídắ<Ừm0nỪ8ỉắ<Ừắ>ỮỪăỬnỪ7>%Ừ6=%ắỪẹỪúỰăỪÃẫ.ỪK=&7Ừm0nỪ8ỉắ<Ừệ>$ăỪÔỪắ>ỮỪăỬnỪãỮỪ>ằỮắỪệằỮắỪ7ặỪả>WỪắYắ<Ừ9ỬẽỪìắ<Ừk^Ừắ<ển$ắỪã=&ể.ỪĂỴệỪả>Ử7ỪêểỰỪệ>`ằỪ8ấ=Ừệ ắ>Ừ> ắ>Ừệ=$ểỪệ>gỪềÝắ,Ừ7>ằỪệ>1nỪắầắ<Ừ80ắỪ<ỴẽỪả>ặỪả>YắỪệếằắ<ỪăfỰỪ7ỰằỪ9=*ă,Ừ>ằVệỪ9ẫắ<Ừệ=$ểỪệ>gỪềÝắỪ7>ằỪắ<íe=Ừ80ắỪ7>íỰỪ9ỬẽỪìắ<ỪảaẽỪệ>e=Ừkg,Ừk Ừệ>%Ừk=&7ỪỂuẮùỪệáắ>Ừ9ẩắ<ỪoỪ7>ằỪm0nỪ8ỉắ<Ừắ>ỮỪăỬnỪãỮỪẽ>fỪ>éẽ.Ừụậ=Ừkđ=Ừ7dỪềẹỪ7>%Ừ6=%ắỪ7ỰằỪềể,Ừệế$ắỪ9aỰỪ6ỮắỪệáắ>Ừ7ặỪÔÕỪ7dỪềẹỪ7>%Ừ6=%ắỪăhỪkđ=Ừệbắ<Ừ7ầắ<Ừềể1ệỪệ>=%ệỪả%Ừ7>%Ừ6=%ắỪệế$ắỪỒÕ.ÕÕÕỪệ1ắ/ỪắYăỪệếằắ<Ừãễ7ỪềWắỪãíéắ<ỪăhỪ7>íỰỪ9ỬẽỪìắ<Ừ9íé7ỪÔ/ỐỪ7ầắ<Ừềể1ệ,Ừ85ắỪ9%ắỪệ ắ>ỪệếVắ<ỪệếỰắ>ỪăểỰỪ6Ửắ,Ừ~ẽỪ<=Ử,ỪăẫệỪềậỪ7dỪềẹỪ7>%Ừ6=%ắỪã0ăỪkỮằỪ>ằỮắỪ7Wắ>Ừả>ặỪả>YắỪ8ằỪệ>=%ểỪắ<ển$ắỪã=&ể,Ừệ>=%ểỪkậắỪẽ>W=Ừ<=W=Ừệ>*.ỪỆếằắ<Ừệídắ<ỪãỰ=Ừ7iắ<Ừả>ầắ<Ừ9hỪắ<ển$ắỪã=&ểỪ7>ằỪ7Ử7Ừắ>ỮỪăỬnỪắỮnỪ>ằVệỪ9ẫắ<.Ừụậ=Ừkđ=Ừ7Ử7Ừắ>ỮỪăỬnỪ7>%Ừ6=%ắỪỪệểnỪ7ặỪắ>=^ểỪắ>ỮỪăỬnỪ7>%Ừ6=%ắỪắ>íắ<ỪắYắ<Ừềể1ệ,Ừ7>1ệỪãíéắ<ỪkỮỪ>=&ểỪêểWỪ7>%Ừ6=%ắỪắ> ắỪ7>ểắ<Ừ7ẳắỪệ>1ẽỪ8ằỪêểnỪăầỪắ>â,ỪăỰắ>Ừăễắ,Ừ7ầắ<Ừắ<>&ỪãV7Ừ>3ể,ỪềWắỪẽ>4ăỪãỮăỪếỰỪả>ặỪ7Vắ>ỪệếỰắ>ỪÙệếịỪắ>ỮỪăỬnỪ=(ăỪăầ=Ừệếíeắ<Ừ8ằỪ9ặỪ72ắỪếỮỪềằỬệ,ỪềÝẽỪm%ẽỪ7dỪ71ểỪãV=Ừ7>ằỪ>éẽỪão.ỪúặỪ>ỰnỪả>ầắ<Ừk=&7ỪkỰnỪkậắỪ9*Ừ92ểỪệíỪm0nỪ8ỉắ<Ừ7dỪ6WắỪ7hỰỪệáắ>Ừ9XỪệYắ<ỪỘ,ỔỪã2ắỪềằỪkđ=ỪêểnỪ9aắ>Ừ7hỰỪÃể3ệỪẮ<0ắỪềỬ7>?ỪK1ắỪ9^ỪmĩỪãoỪắéỪ9ẵắ<Ừm0nỪ8ỉắ<Ừ7dỪ6Wắ;Ừ8ỉỪỬắỪ9ặắ<ỪệỮểỪẽ>g7ỪkgỪ8ểỪãa7>,Ừ9=ỪãV=ỪẹỪ9WằỪúẩắỪúâỪkđ=Ừ91ệỪã=^ắỪ9XỪả=%ắỪắ<>aỪắ>=^ểỪã2ắỪắ>íắ<Ừ7>íỰỪ9íé7Ừệế=*ắỪả>Ự=,Ừk ỪềỰằ?Ừ-ụẩắ<Ừ7>"ỪỆẾqẮỪụÌúỪỆỡĂ,Ừý=ỬăỪ9ậ7ỪỀẹỪẢỳ-ụỆỪ7>ằỪ6=%ệ:ỪỆ>`ằỪêểnỪ9aắ>ỪệV=Ừụ=^ểỪỐỖ,ỪẮ<>aỪ9aắ>ỪỖÕ/ỐÕÕỒỪệ> ỪệV=Ừệ>e=Ừ9=*ăỪ>=&ắỪệV=Ừ8íỪắéỪ7>ằỪẽ>~ẽỪ7hỰỪệáắ>ỪãỮỪỘỔÕ,ỖỜỪệáỪ9ẩắ<,ỪềằỪkđ=Ừệbắ<Ừ7Ử7Ừả>ằWắỪắéỪkỰnỪkỮỪệVăỪìắ<ỪệịỪắ<0ắỪềỬ7>Ừ7hỰỪệáắ>ỪãỮỪỘỜÔ,ỔỚỪệáỪ9ẩắ<,Ừ7>$ắ>Ừã&7>ỪỘÕ,ỚỜỪệáỪ9ẩắ<,Ừk5ắỪắỲăỪệếằắ<Ừắ<íẻắ<Ừ7>ằỪẽ>~ẽỪ7hỰỪÃể3ệỪẮ<0ắỪềỬ7>,Ừ7>ìỪả>ầắ<ỪkíéệỪêểỬỪỘ,ỔỪã2ắỪắ>íỪ7ặỪoỪả=%ắỪ7hỰỪ9V=Ừ6=*ểỪắ$ểỪếỰ.ỪỆếằắ<ỪêểỬỪệế ắ>Ừ9=^ểỪ>Ữắ>Ừắ<0ắỪềỬ7>,ỪỂuẮùỪệáắ>Ừ7iắ<Ừ9XỪ7>áỪ9VằỪệ>ỉ7Ừ>=&ắỪk=&7ỪmĩỪãoỪắéỪẽ>fỪ>éẽỪkđ=Ừệ ắ>Ừ> ắ>Ừệ>ỉ7Ừệ%,Ừắ<ỰnỪệếằắ<Ừả%Ừ>ằV7>ỪắYăỪỐÕÔỘỪ6$ắỪ7Vắ>Ừệ=%ẽỪệg7Ừả=%ắỪắ<>aỪkđ=ỪỆếểắ<Ừídắ<Ừ7>ằỪ<=WắỪắé,Ừả>ằỰắ>ỪắéỪkỮỪ7>ển*ắỪệịỪìắ<ỪềỰắ<Ừ71ẽ,ỪỂuẮùỪệáắ>Ừ9XỪ6ậỪệế"ỪệếWỪắéỪƠỒ,ỔỪệáỪ9ẩắ<,Ừ6ỰằỪ<ẩăỪệếWỪắéỪả=$ắỪ7ậỪ>ặỰỪ<=ỰằỪệ>ầắ<Ừắầắ<Ừệ>ầắỪkỮỪả$ắ>Ừăídắ<ỪỒÔỪệáỪ9ẩắ<;ỪệếWỪắéỪệVăỪìắ<Ừắ<0ắỪềỬ7>Ừệáắ>ỪỒỪệáỪ9ẩắ<,ỪệếWỪắéỪìắ<Ừệếíđ7Ừắ<0ắỪềỬ7>Ừệáắ>Ừ7>ằỪ72ểỪềầắ<Ừỳ=%ểỪƠỪệáỪ9ẩắ<ỪệịỪắ<ểẩắỪkậắỪỆếểắ<Ừídắ<Ừ>cỪệếéỪ7ặỪăg7Ừệ=$ể;ỪệếWỪắéỪkỰnỪệ>`ằỪẮ<>aỪêển%ệỪÕỐỪãỮỪÔỐ,ỔỪệáỪ9ẩắ<;Ừ6ậỪệế"Ừệ>ểỪ>ẩ=Ừk^Ừắ<0ắỪềỬ7>ỪỆếểắ<Ừídắ<Ừ8ằỪệ>ỉ7Ừ>=&ắỪẮ<>aỪêển%ệỪÔÔ/ỪúẼỪãỮỪỐÕ,ÔỖỔỪệáỪ9ẩắ<.Ừụ%ắỪả%Ừ>ằV7>ỪỐÕÔỘỪ8íỪắéỪkỰnỪkỮỪệVăỪìắ<ỪệịỪắ<0ắỪềỬ7>Ừ7hỰỪệáắ>Ừ7>áỪ7ẳắỪỒỜỚ,ÔỚỪệáỪ9ẩắ<Ừ.ỪK^ỪmĩỪãoỪắéỪ9ẵắ<ỪMùúu,Ừắ<ỰnỪềỰểỪả>=Ừ7ặỪú>áỪệ>aỪỐƠ/ỐÕÔỐỪ7hỰỪỆ>hỪệíđắ<Ừú>"ắ>Ừẽ>hỪk^Ừắ>jắ<Ừ<=W=Ừẽ>ỬẽỪ7>hỪn%ểỪả>Ý7Ừẽ>g7Ừệ ắ>ỪệếVắ<ỪắéỪ9ẵắ<ỪMùúuỪệV=Ừ7Ử7Ừ9aỰỪẽ>ídắ<,ỪỂuẮùỪệáắ>Ừ9XỪ7>áỪ9VằỪ7Ử7Ừắ<Ữắ>Ừ7>ì7ỪắYắ<Ừệ>ỉ7Ừ>=&ắỪắ<>=$ăỪệễ7ỪêểnỪ9aắ>Ừ7hỰỪỆ>hỪệíđắ<ỪãỮỪ“>Ữắ<ỪắYăỪệếíđ7Ừắ<ỮnỪỐÕỪệ>Ửắ<ỪỔỪẽ>W=ỪmĩỪãoỪ9íé7Ừ"ệỪắ>1ệỪỒÕSỪả>ậ=Ừãíéắ<ỪắéỪ9ẵắ<ỪMùúu”.ỪỆ>`ằỪ9ặỪệếằắ<Ừả%Ừ>ằV7>ỪkậắỪắYăỪỐÕÔỒỪệáắ>Ừ9XỪmĩỪãoỪ9íé7ỪỒỐ,ỖỖ/ÔÔỒ,ỚƠỚỪệáỪ9ẩắ<ỪắéỪ9ẵắ<ỪMùúu,Ừ9VệỪỐỜSỪệbắ<ỪắéỪ9ẵắ<ỪMùúuỪ7hỰỪệáắ>,Ừệếằắ<Ừ8ỉỪả=%ắỪả%Ừ>ằV7>ỪắYăỪỐÕÔỘỪệ=%ẽỪệg7ỪmĩỪãoỪƠỒ,ỔÕƠ/ÔỒÔ,ỜƠỒỪệáỪ9ẩắ<,Ừ7>=%ăỪỔỔ,ƠSỪệbắ<ỪắéỪ9ẵắ<ỪMùúuỪ7hỰỪệáắ>Ừệ"ắ>Ừ9%ắỪắ<ỮnỪỒÕ/Ỗ/ỐÕÔỒ.ỪÃinỪả%ỪỐỪắYăỪỐÕÔỐ-ỐÕÔỒỪệáắ>Ừ9XỪ6ậỪệế"Ừả%Ừ>ằV7>ỪkậắỪ9*ỪmĩỪãoỪắéỪ9ẵắ<ỪãỮỪÔÕỖ,ÔỖƠỪệáỪ9ẩắ<,Ừ9VệỪỖỘ,ỘỚSỪệbắ<ỪềậỪắéỪ9ẵắ<,Ừ<ặẽỪẽ>2ắỪệVằỪ9=^ểỪả=&ắỪ<=W=Ừêển%ệỪả>ặỪả>YắỪ7>ằỪ8ằỰắ>Ừắ<>=&ẽỪệếằắ<Ừãàắ>Ừkỉ7Ừm0nỪ8ỉắ<ỪkỮỪả=ắ>Ừ8ằỰắ>Ừk3ệỪệí.ỪùỉỪả=%ắỪả%Ừ>ằV7>ỪắYăỪỐÕÔỔỪ6ậỪệế"ỪmĩỪãoỪắéỪ9ẵắ<ỪỔỚ,ỘỖỖỪệáỪ9ẩắ<,Ừắ>íỪk3nỪk^Ừ7dỪ6WắỪÊểWắ<ỪỆếaỪ9XỪệ>ỉ7Ừ>=&ắỪ>ằỮắỪệ>Ữắ>Ừk=&7ỪmĩỪãoỪắéỪ9ẵắ<Ừệ>`ằỪệ=ắ>Ừệ>2ắỪú>áỪệ>aỪỐƠỪkỮỪú>áỪệ>aỪÔỘỪ7hỰỪỆ>hỪệíđắ<Ừú>"ắ>Ừẽ>hỪ.ỪK^Ừả=%ắỪắ<>aỪ7hỰỪ7ĩỪệế=Ừ9WằỪúẩắỪúâ:ỪỀẹỪẢỳ-ụỆỪ7>ằỪếỲắ<Ừ90nỪãỮỪắ<ển&ắỪkẵắ<Ừ7>"ắ>Ừ9Ửắ<,Ừệếằắ<Ừắ>jắ<ỪắYăỪêểỰỪềẹỪ9XỪ7>hỪ9ẫắ<Ừẽ>ậ=Ừ>éẽỪkđ=ỪỂuẮùỪ>ển&ắỪ9WằỪkỮỪ7Ử7Ừềẹ,Ừắ<Ữắ>Ừã=$ắỪêểỰắỪệếằắ<Ừk=&7ỪệếỰắ>Ừệ>hỪềỉỪhắ<Ừ>ẫỪ7hỰỪỆếểắ<Ừídắ<Ừ9*Ừệ>ỉ7Ừ>=&ắỪắ<ển&ắỪkẵắ<ỪắỮn.ỪỆV=Ừ6ểb=ỪãỮăỪk=&7Ừkđ=ỪãXắ>Ừ9VằỪệáắ>Ừắ<ỮnỪỜ/Ớ/ỐÕÔỒ,ỪẼ>ặỪỆ>hỪệíđắ<ỪKiỪKYắỪẮ=ắ>Ừả%ệỪãể3ắ:ỪỆáắ>ỪếỮỪềằỬệỪ7Ử7Ừẽ>ídắ<Ừệ=&ắỪ>=&ắỪ7ặỪ7hỰỪ7Ử7Ừ9dắỪkaỪ9ặắ<Ừệế$ắỪ9aỰỪ6ỮắỪ9*Ừẽ>ậ=Ừ>éẽỪềĩỪ8gắ<.ỪẢ>=Ừắ>ểỪ72ểỪ9=ỪãV=ỪệYắ<Ừ7Ựằ,Ừệáắ>Ừ6ỬằỪ7ỬằỪỆ>hỪệíđắ<Ừm`ăỪm~ệ,Ừêển%ệỪ9aắ>Ừk=&7Ừ>cỪệếéỪả=ắ>Ừẽ>"Ừ9*Ừ9ặắ<ỪệỮể.ỪĂỴệỪả>Ử7ỪỀẹỪẢỳ-ụỆỪ7>ằỪếỲắ<Ừk=&7Ừ92ểỪệíỪăẫệỪ7ằắỪệỮểỪả>ầắ<Ừ7>áỪã=$ắỪêểỰắỪ9%ắỪệếỬ7>Ừắ>=&ăỪ7hỰỪ7>hỪ92ểỪệíỪãỮỪỂuẮùỪ>ển&ắỪ9WằỪăỮỪ7ẳắỪã=$ắỪêểỰắỪ9%ắỪệếỬ7>Ừắ>=&ăỪêểWắỪãoỪ7hỰỪắ>=^ểỪắ<Ữắ>Ừắ>íỪk^Ừắ<0ắỪềỬ7>Ừ9WăỪ6WằỪ>ằVệỪ9ẫắ<Ừệ>íeắ<Ừmển$ắỪ7hỰỪệỮểỪÙỀẹỪỆỮ=Ừ7>"ắ>Ụ,Ừ9ẫ=ỪắhnỪệ>hỪêểWắỪãoỪkỮỪk3ắỪ>Ữắ>ỪệỮểỪÙỀẹỪẮẫ=ỪkgỤ,Ừả>Ự=Ừệ>Ử7Ừ7Wắ<ỪkỮỪệển%ắỪk3ắỪệW=ỪÙỀẹỪýỆKỆỤ.ỪK Ừk3nỪ9^Ừắ<>aỪỂuẮùỪ>ển&ắỪ9WằỪ7>hỪ9ẫắ<Ừã3ẽỪ8ỉỪỬắỪ92ểỪệíỪệế$ắỪ7dỪềẹỪệ"ắ>ỪệằỬắỪảỏỪk^Ừ7Ử7Ừk1ắỪ9^Ừ9XỪắ$ểỪ7fắ<Ừkđ=ỪỀẹỪẢỳUụỆỪãỮăỪk=&7Ừkđ=Ừ7Ử7Ừ6ẫ,Ừắ<Ữắ>ỪỆếểắ<Ừídắ<Ừm=ắỪ6ậỪệế"ỪkậắỪả%Ừ>ằV7>Ừ92ểỪệí...ỪỳẰốẮýỪẮõĂỪuớẮýỪÙãíé7Ừ<>=ỤỦ/ẽŨ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu quả của quỹ tín dụng quay vòng

Hiệu quả của quỹ tín dụng quay vòng
2013-12-07 08:37:27

* Đồng chí NGUYỄN KIM VĂN, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị Khi bắt tay thực hiện dự án Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ) cho người khuyết tật tỉnh Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết