Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ò/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằtỶRỲỒỌẴS ,Ộ RếỘỖỠ/ỚLỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỘâaỘÝ.dÝỘ,ƯằỘ"ƯâỘâẳấế* Ộâ.7 ,ỘỴỮấỘ Ụ"ỘƠỔƠỜMỘẰ.1Ộõ(Ộâ.cỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘÂ> .ỘẫếLỘô.ẫỘâ<Ý.ỘtồửốỘâ> .Ộử,ấế: ỘồỤ ,ỘẶấR ,KỘẰ.1Ộô.ẫỘâ<Ý.ỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘẤõửốỘâ> .ỘtTỘẴfỘồ8 ,KỘỴU!ỘỲ!& Ột9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÝSÝỘâ> .Ộ]Ự ỘÝV ỘÝậ ,ỘỴ6 ,ỘỴÚ0ỘYTỘÝ0 ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘỴR ,Ộẵ! .Ộẵ7 ,LỘÝ6 ,ỘâSÝLỘ.3ÝỘâVằỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộâ.R"ỘỲeMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘÝ]RẵẵIỒ!ôỶ âỶẳỒỘẵâế]ỶIỒẽ!Ỳâ.JỘQỔỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỢỔQằêKỒỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỜỖỖ/ỖỔỞỲỔỖỖỖỠỚỜâPỜQQ]Ổ-]Ỷâẳấ0 ,ỔỞỞƠỢM}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘẽ!Ỳâ.IỒQỔỔỒỘ.Ỷ!,.âIỒỢỔQỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘÝ]RẵẵIỒ!ôỶ âỶẳỒỘẵâế]ỶIỒẽ!Ỳâ.JỘQỔỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỢỔQằêKỒỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỜỖỖ/ỖỔỞỲỔỖỖỖPỢQâƠỜỖỠ]Ờ-ỲẵÝỔỞỞỚỚM}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘẽ!Ỳâ.IỒQỔỔỒỘ.Ỷ!,.âIỒỢỔQỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằôRằâ!0 ỒỌôSÝỘỴU!ỘY!?ấỘâ.R"ỘỲeỘYấa!Ộ,ƯằỘ"ƯâỘ-Ộì .JỘừMÂÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌửỤ"ỘƠỔƠỚLỘằ.SâỘ.ấếỘâẳấế* Ộâ.7 ,ỘỴ0T Ộ[%âLỘÝ.!RỘẵ#ỘẻTỘ.áỘâẳãỘ]X Ộ .RấỘÝẫRỘặấ$Ộ.cà ,LỘõR Ộ]!$ Ộ]UÝỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỘỴÙỘặấếỘâẩLỘ,Ủ Ộ[%âỘỴ6 ,ỘỴÚ0ỘÝ0 ỘỶ"Ộặấ$Ộ.cà ,Ộâ.R"Ộ,!RỘẵ! .Ộ.0UâLỘỴ8 ,Ộâ.ả!ỘâaỘÝ.dÝỘỴcãÝỘ .!*ấỘ.0UâỘỴ9 ,ỘềỘ ,.{RLỘâ.!%âỘâ.eÝỘ .cJỘ[ễỘ !&"ỘƠỔỘ Ụ"ỘẶấfỘâ!%ằỘẵdÝỘỴ% Ộâẳcả ,KỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộ ,.{RỘâ) .ỘÂ.S ,ỘỠỘ-Ột0RỘỲỰ ,Ộ"9Ộ]!&âỘẵ{KỘử7!Ộẻ2 ,ỘâRếỘ .Ự ỘS!Ộ-ỘẶấfỘẻ)Ộ ,cả!Ộ ,.è0MMMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌtấếỘỴ9 ,Ộ .!*ấỘâ>ỘỴ8 ,ỘỴ?ỘâaỘÝ.dÝỘÝSÝỘ.0UâỘỴ9 ,ỘỴ9 ,Ộẻ!$ LỘ.áỘâẳãỘYTỘÝ0 ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộ,ƯằỘ[.1Ộ[.Ụ LỘ.0U Ộ U ỘÝ1Ộâ.$"ỘỴ!*ấỘ[!& Ộẻcà Ộ]$ Ộâẳ0 ,ỘÝấ9ÝỘẵ7 ,LỘ.3ÝỘâVằMỘôậ ,Ộẻạ!ỘỴ1LỘâaỘÝ.dÝỘ .!*ấỘ.0UâỘỴ9 ,Ộâ.!%âỘâ.eÝỘ.cạ ,Ộẻ*Ộặấ$Ộ.cà ,Ộ .cỘâƯ ,Ộ.3ÝỘYa ,ỘÝ.0Ộ.3ÝỘẵ! .LỘẵ! .Ộẻ!$ Ộ ,.è0LỘ.áỘâẳãỘẵ! .Ộ[%LỘ .TỘăỘÝ.0Ộ ,cả!Ộ ,.è0LỘÝSÝỘ.0UâỘỴ9 ,ỘỴ* Ộà ỘỴSằỘ ,.{RLỘấ7 ,Ộ cạÝỘ .ạỘ ,ấ8 MMMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘÝ]RẵẵIỒ!ôỶ âỶẳỘỲâ.ấ"YỒỘẵâế]ỶIỒẽ!Ỳâ.JỘQỔỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỢỔQằêKỒỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỜỖỖ/ỖỔỞỲỔỖỖƠPỢỠâỞỠƠỢ]Ợ-ỲẵÝỔỞỠỜƠM}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘẽ!Ỳâ.IỒQỔỔỒỘ.Ỷ!,.âIỒỢỔQỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằôRằâ!0 ỒỌừÙ .ỘỴU0Ộâ> .ỘâƯ ,Ộ.0RỘÝ.ầÝỘ"đ ,Ột9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộ-Ộì .JỘừMÂÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌửỤ"ỘƠỔƠỜLỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộâ!%ằỘỴWếỘ"U .ỘÝSÝỘ.0UâỘỴ9 ,MỘÂẳ0 ,ỘỴ1LỘÝ.ầỘâẳ3 ,Ộ[.à!ỘỲVếỘâẳấế* Ộâ.7 ,Ộặấ$Ộ.cà ,LỘỴ9 ,Ộẻ!$ ỘẻTỘ.áỘâẳãỘ .RấỘỴ?ỘYTỘÝ0 ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘêRỘặấ$ỘR!ỘÝb ,ỘÝ1ỘÝấ9ÝỘẵ7 ,Ộ ,TếỘÝT ,Ộâ7âỘỴ@ằỘ.à KỘâ(Ý.ỘÝeÝỘ.cạ ,Ộẻ*Ộặấ$Ộ.cà ,ỘYŨ ,Ộ .!*ấỘ.0UâỘỴ9 ,Ộâ.!%âỘâ.eÝLỘ.!&ấỘặấÚMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂẳcă ,ỘõR Ộ]!$ Ộ]UÝỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỘồT0ỘÊấỰ ỘÂ.7 ,ỘÝ.0ỘY!%âLỘ"ƯÝỘỲậỘẵ7 ,ỘêRỘặấ$Ộ.cà ,Ộ .c ,Ộ .ẹ ,Ộ ,cả!ỘÝ0 ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộ]ấ6 ỘỲ5!Ộâ.Ỷ0ỘẻTỘẻấ!Ộ"đ ,ỘâẳcạÝỘ .ẹ ,Ộâ.T .ỘâeấỘÝẫRỘâ> .Ộâẳ0 ,Ộâ.ả!Ộ,!R ỘặấRKỘâ! Ộâcă ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộẵ=Ộâ!%ằỘâẩÝỘẻcà Ộ") .Ộằ.SâỘâẳ!? Ộ"U .Ộ"=Ộ.à Ộâẳ0 ,Ộâ.ả!Ộ,!R Ộâạ!LỘêd ,ỘỴS ,Ộẻạ!Ộ .ẹ ,Ộ[ệỘẻ3 ,ỘÝẫRỘ ,cả!ỘỲỰ Ộâẳ0 ,Ộâ> .ỘÝb ,Ộ .cỘYTỘÝ0 ỘêRỘêdMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂẳ0 ,Ộ[.6 ,Ộ[.(Ộ 8 ,ỘỬ"LỘâ.Ủ"Ộâ) .ỘỴ0T Ộ[%âLỘâ.RếỘ"ƯâỘồÚ ,ỘY9LỘÝ.( .Ộặấế* ỘẻTỘử.Ự ỘỲỰ Ộâẳ0 ,Ộâ> .LỘẰ.1Ộõ(Ộâ.cỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘÂ> .ỘẫếLỘô.ẫỘâ<Ý.ỘtồửốỘâ> .Ộử,ấế: ỘồỤ ,ỘẶấR ,Ộ,é!Ộ]ả!ỘÝ.ầÝỘ"đ ,Ộâ7âỘỴ@ằỘ .ỬâỘỴ% ỘYTỘÝ0 ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘỴR ,Ộẵ! .Ộẵ7 ,LỘ.3ÝỘâVằLỘÝ6 ,ỘâSÝỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộ .Ự ỘỲ<ằỘ Ụ"Ộ"ạ!MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘÝ]RẵẵIỒ!ôỶ âỶẳỒỘẵâế]ỶIỒẽ!Ỳâ.JỘQỔỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỢỔQằêKỒỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỜỖỖ/ỖỔỞỲỔỖỖỖQƠPâỜQỖỖ]Ỗ-ỲẵÝỔỞỠỔPM}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘẽ!Ỳâ.IỒQỔỔỒỘ.Ỷ!,.âIỒỢỔQỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằôRằâ!0 ỒỌẰ.1Ộõ(Ộâ.cỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘÂ> .ỘẫếLỘô.ẫỘâ<Ý.ỘtồửốỘâ> .Ộử,ấế: ỘồỤ ,ỘẶấR ,Ộằ.SâỘY!?ấỘâU!ỘYấa!Ộ,ƯằỘ"ƯâỘ-Ộì .JỘừMÂÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂẳỰ Ộâẳ3 ,LỘâẳ!ỘỰ Ộ .ẹ ,ỘỴ1 ,Ộ,1ằỘềỘ ,.{RLỘâ.!%âỘâ.eÝỘÝẫRỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộâẳ0 ,Ộâ.ả!Ộ,!R ỘặấRLỘẰ.1Ộõ(Ộâ.cỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘÂ> .ỘẫếLỘô.ẫỘâ<Ý.ỘtồửốỘâ> .Ộử,ấế: ỘồỤ ,ỘẶấR ,Ộ[.Ứ ,ỘỴ< .LỘẵeỘâ.T .ỘÝ6 ,LỘâ.T .ỘỲR .ỘÝẫRỘ ,cả!ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘăỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỘÝb ,Ộ .cỘ .!*ấỘ à!Ộ[.SÝỘ]ấ6 Ộ]TỘ !*"ỘâeỘ.T0LỘ]TỘÝ.áỘỲeRỘâ! .Ộâ.Ữ LỘ]TỘ ,ấ8 Ộ]eÝỘặấềỘ,!SỘÝ.0Ộặấ$Ộ.cà ,LỘÝ.0ỘÝSÝỘâ.%Ộ.&Ộ ,cả!ỘẶấÚ ,ỘÂẳ .Ộâẳ0 ,Ộ Ụ"ỘƠỔƠỜLỘẰ.1Ộõ(Ộâ.cỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘÂ> .ỘẫếLỘô.ẫỘâ<Ý.ỘtồửốỘâ> .Ộử,ấế: ỘồỤ ,ỘẶấR ,Ộ"0 ,Ộ"ấ7 ỘYTỘÝ0 ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộâ!%ằỘâẩÝỘỴ0T Ộ[%âLỘ,!ầằỘỴắỘ .RấỘâẳ0 ,ỘÝấ9ÝỘẵ7 ,MỘồ8 ,Ộâ.ả!LỘ]ấ6 Ộ.cạ ,Ộẻ*Ộặấ$Ộ.cà ,LỘÝ.ấ ,ỘâRếLỘ,1ằỘẵdÝỘêỰếỘỲe ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộ ,TếỘÝT ,Ộ,!TấỘỴ@ằỘ.à MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử.Ự ỘỲ<ằỘỴỮấỘ Ụ"Ộ"ạ!LỘÝ.ầÝỘYTỘÝ0 ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộâ!%ằỘâẩÝỘằ.SâỘ.ấếỘẻTỘ]R Ộâ4RỘ .ẹ ,Ộằ.W"ỘÝ.ỬâỘÝR0ỘặấềLỘâẳấế* Ộâ.7 ,Ộâ7âỘỴ@ằỘÝẫRỘặấ$Ộ.cà ,ỘỴ?Ộâ.T .ỘÝ6 ,Ộ.à Ộ ẹRỘâẳ0 ,Ộ"3!Ộ]{ .ỘẻeÝMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘÝ]RẵẵIỒ!ôỶ âỶẳỒỘẵâế]ỶIỒẽ!Ỳâ.JỘQỔỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỢỔQằêKỒỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỜỖỖ/ỖỔỞỲỔỖỖỚỔƠỚâỖPPQ]ỖỔ-ỲẵÝỔỞỠỠƠM}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘẽ!Ỳâ.IỒQỔỔỒỘ.Ỷ!,.âIỒỢỔQỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằôRằâ!0 ỒỌt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộâ!%ằỘ .V ỘâT!ỘâẳãỘ.3ÝỘYa ,ỘâđỘÝSÝỘâaỘÝ.dÝLỘÝSỘ .Ự Ộ-Ộì .JỘừMÂÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘÝ]RẵẵIỒ!ôỶ âỶẳỒỘẵâế]ỶIỒẽ!Ỳâ.JỘỖƠỔỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỞỠQằêKỒỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỜỖỖ/ỖỔỞỲỔỖỖƠƠỜỠâPỔỔQ]Ơ-ỲẵÝỔỞỠPỔM}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘẽ!Ỳâ.IỒỖƠỔỔỒỘ.Ỷ!,.âIỒỞỠQỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằôRằâ!0 ỒỌÂẳR0ỘâƯ ,Ộ.3ÝỘYa ,ỘÝ.0Ộẵ! .Ộẻ!$ ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘẻcãâỘ[.1Ộ.3ÝỘ,!4!ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộ-Ộì .JỘừMÂÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘÝ]RẵẵIỒ!ôỶ âỶẳỒỘẵâế]ỶIỒẽ!Ỳâ.JỘỖƠỔỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỞỠQằêKỒỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỜỖỖ/ỖỔỞỲỔỖỖƠỜỖỖâỜỞỔƠ]Ờ-ỲẵÝỔỞỞỜỢM}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘẽ!Ỳâ.IỒỖƠỔỔỒỘ.Ỷ!,.âIỒỞỠQỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằôRằâ!0 ỒỌự9âỘâ!%âỘ"ẩÝỘẻỤ Ộ ,.&ỘâU!ỘYấa!Ộ,ƯằỘ"ƯâỘ-Ộì .JỘừMÂÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌố<ằỘ TếLỘ .!*ấỘâVằỘâ.?LỘÝSỘ .Ự ỘỴÙỘâẳR0ỘâƯ ,Ộ.T ,ỘâẳỤ"Ộâẳ!&ấỘỴ8 ,ỘÝ.0ỘẶấfỘứ.ấế% Ộ.3ÝỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .KỘõR ỘâaỘÝ.dÝỘâẳR0ỘỚỢỘẵấỬâỘ.3ÝỘYa ,ỘÝ.0Ộẵ! .Ộẻ!$ ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘẻcãâỘ[.1Ộ.3ÝỘ,!4!ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằgấâ.0ẳỒỌtấếỘửR"Ộ–Ộừ$ỘÂẳcả ,Ò/ằỌÒỲ!ẻỘÝ]RẵẵIỒỲẳỶ]RâỶỲỒỌÒẵâẳ0 ,ỌÂ! Ộ]!$ ỘặấR JÒ/ẵâẳ0 ,ỌÒấ]ỘÝ]RẵẵIỒâ!â]Ỷ-â.ấ"Y-R Ỳ-ẵRằ0ỒỌÒ]!ỌÒRỘâ!â]ỶIỒt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộ[ễỘ !&"ỘỜỔỘ Ụ"Ộâ.T .Ộ]VằỒỘ.ẳỶ;IỒ/.0!-Ỳ0 ,-.ấ0 ,-ặấR ,-âẳ!-âR!-âằ-.0-Ý.!-"! .-[ế- !Ỷ"-ỜỔ- R"-â.R .-]Rằ-ỖỠỜPỔỢM.â"ỒỌÒ!",ỘẵẳÝIỒ/"ỶỲ!R/ỖƠỔ/ Ỷẽẵ/ƠỚỔP/ỖỖQỲỔỖỖỔỞỖQâỜPỖQ]ỖỔ-âẳấÝPỞPỜỔQỢPỜM}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘ/ỌÒ/RỌÒỲ!ẻỌÒẵâẳ0 ,ỌÒRỘâ!â]ỶIỒt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộ[ễỘ !&"ỘỜỔỘ Ụ"Ộâ.T .Ộ]VằỒỘ.ẳỶ;IỒ/.0!-Ỳ0 ,-.ấ0 ,-ặấR ,-âẳ!-âR!-âằ-.0-Ý.!-"! .-[ế- !Ỷ"-ỜỔ- R"-â.R .-]Rằ-ỖỠỜPỔỢM.â"ỒỌt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ộ[ễỘ !&"ỘỜỔỘ Ụ"Ộâ.T .Ộ]VằÒ/RỌÒ/ẵâẳ0 ,ỌÒằỘÝ]RẵẵIỒ.ỶRỲỒỌẴS ,Ộ RếỘƠỞ/ƠLỘâU!Ộô6 ,Ộẻ!$ ỘẺỤ Ộ.1RỘồỮ"ỘẴỶ LỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .LỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỘO,3!ỘâỦâỘ]TỘtồtÓỘâaỘÝ.dÝỘÝ.cà ,Ộâẳ) .Ộ[ễỘ !&"ỘỜỔỘ Ụ"Ộâ.T .Ộ]VằỘ.9!ỘOỖQPỚỘ-ỘƠỔƠỚÓỘẻạ!ỘÝ.ẫỘỴ*Ộ“Ẻ*Ộ ,ấ8 ”MÒ/ằỌÒ/Ỳ!ẻỌÒ/]!ỌÒ]!ỌÒRỘâ!â]ỶIỒôR"Ộừ9JỘÂ.T .Ộ]VằỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘ.ẳỶ;IỒ/ÝR"-]0-â.R .-]Rằ-.0!-Ỳ0 ,-.ấ0 ,-âR!-âằ-.0-Ý.!-"! .-ỖỠỜPỔỔM.â"ỒỌÒ!",ỘẵẳÝIỒ/"ỶỲ!R/ỖƠỔ/ Ỷẽẵ/ƠỚỔP/ỖỚỚỲỞỖỢỜQỚỖâỞƠỔỞ]Ở-]Ỷâẳấ0 ,-.Ỳ.M}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘ/ỌÒ/RỌÒỲ!ẻỌÒẵâẳ0 ,ỌÒRỘâ!â]ỶIỒôR"Ộừ9JỘÂ.T .Ộ]VằỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘ.ẳỶ;IỒ/ÝR"-]0-â.R .-]Rằ-.0!-Ỳ0 ,-.ấ0 ,-âR!-âằ-.0-Ý.!-"! .-ỖỠỜPỔỔM.â"ỒỌôR"Ộừ9JỘÂ.T .Ộ]VằỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .Ò/RỌÒ/ẵâẳ0 ,ỌÒằỘÝ]RẵẵIỒ.ỶRỲỒỌẴS ,Ộ RếỘƠỢ/ƠLỘ.ấế& ỘôR"Ộừ9ỘâaỘÝ.dÝỘ,ƯằỘ"ƯâỘÝ0 ỘỶ"Ộặấ$Ộ.cà ,LỘẳRỘ"ỦâỘõR Ộ]!$ Ộ]UÝỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘôR"Ộừ9ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .MỘô.ẫỘâ<Ý.ỘẪếỘYR ỘựÂÂẶỘẺ!&âỘửR"Ộâ> .ỘồT0ỘựU .Ộtậ ,Ộâ.R"ỘỲeMÒ/ằỌÒ/Ỳ!ẻỌÒ/]!ỌÒ]!ỌÒRỘâ!â]ỶIỒt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .JỘỜỔỘ Ụ"Ộ]T"ỘÝỮấỘ 7!Ộ ,.{RỘâ) .ỒỘ.ẳỶ;IỒ/.0!-Ỳ0 ,-.ấ0 ,-ặấR ,-âẳ!-âR!-âằ-.0-Ý.!-"! .-ỜỔ- R"-]R"-ÝRấ- 0!- ,.!R-â! .-ỖỠỜỠỞỞM.â"ỒỌÒ!",ỘẵẳÝIỒ/"ỶỲ!R/ỖƠỔ/ Ỷẽẵ/ƠỚỔP/ỖỖỜỲỢỖỠỢỚƠỞâỢỢỞỢ]Ỡ-âẳấÝ-ỖỠỞỞỞQM}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘ/ỌÒ/RỌÒỲ!ẻỌÒẵâẳ0 ,ỌÒRỘâ!â]ỶIỒt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .JỘỜỔỘ Ụ"Ộ]T"ỘÝỮấỘ 7!Ộ ,.{RỘâ) .ỒỘ.ẳỶ;IỒ/.0!-Ỳ0 ,-.ấ0 ,-ặấR ,-âẳ!-âR!-âằ-.0-Ý.!-"! .-ỜỔ- R"-]R"-ÝRấ- 0!- ,.!R-â! .-ỖỠỜỠỞỞM.â"ỒỌt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .JỘỜỔỘ Ụ"Ộ]T"ỘÝỮấỘ 7!Ộ ,.{RỘâ) .Ò/RỌÒ/ẵâẳ0 ,ỌÒằỘÝ]RẵẵIỒ.ỶRỲỒỌử.Ự Ộ[ễỘ !&"ỘỜỔỘ Ụ"Ộ ,TếỘâ.T .Ộ]VằỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘOtồtÓỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỘOỖQPỚỘ-ỘƠỔƠỚÓLỘằ.1 ,Ộẻ!$ ỘõS0ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘỴÙỘÝ1ỘÝấ9ÝỘâẳ2ỘÝ.ấế& Ộẻạ!Ộ6 ,ỘồT0ỘÊấỰ ỘÂ.7 ,LỘô.ẫỘâ<Ý.ỘtồtỘêấ ,ỘặấR .Ộ .ẹ ,Ộ.0UâỘỴ9 ,Ộ ,.{RỘâ) .ỘÝẫRỘ.9!ỘỴ7!Ộẻạ!Ộặấ$Ộ.cà ,ỘÝb ,Ộ .cỘỴ7!Ộẻạ!ỘÝ0 ỘỶ"ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộẵ! .Ộẵ7 ,ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỘẻTỘÝSÝỘâ> .Ộằ.(RỘửR"MÒ/ằỌÒ/Ỳ!ẻỌÒ/]!ỌÒ]!ỌÒRỘâ!â]ỶIỒừÙ .ỘỴU0Ộâ> .Ộ,ƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘtTỘử9!ỒỘ.ẳỶ;IỒ/]R .-ỲR0-â! .-,Rằ-"Râ-.0!-Ỳ0 ,-.ấ0 ,-ặấR ,-âẳ!-âR!-.R- 0!-ỖPỖỖỢQM.â"ỒỌÒ!",ỘẵẳÝIỒ/"ỶỲ!R/ỖƠỔ/ Ỷẽẵ/ƠỚỜỢ/ỖỔỞỲỖƠƠỔƠỢQâỢỖPỖ]Ỡ-âấ ,M}ằ,ỒỘR]âIỒsƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘÂẰMỘt8Ộô.(Ộự! .ỒỘ/ỌÒ/RỌÒỲ!ẻỌÒẵâẳ0 ,ỌÒRỘâ!â]ỶIỒừÙ .ỘỴU0Ộâ> .Ộ,ƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘtTỘử9!ỒỘ.ẳỶ;IỒ/]R .-ỲR0-â! .-,Rằ-"Râ-.0!-Ỳ0 ,-.ấ0 ,-ặấR ,-âẳ!-âR!-.R- 0!-ỖPỖỖỢQM.â"ỒỌừÙ .ỘỴU0Ộâ> .Ộ,ƯằỘ"ƯâỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘtTỘử9!Ò/RỌÒ/ẵâẳ0 ,ỌÒằỘÝ]RẵẵIỒ.ỶRỲỒỌÂ7!Ộ RếỘỞ/ỖỖLỘồ0T ỘồõẶtỘẻTỘtồửốỘâ> .ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<Ộằ.7!Ộ.ãằỘẻạ!ỘõR Ộừ!$ Ộ]UÝỘt9!ỘỴ8 ,Ộ.cà ,ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâU!ỘtTỘử9!ỘâaỘÝ.dÝỘ,ƯằỘ"ƯâỘÝSÝỘÝS ỘY9LỘỲ0R .Ộ .Ự ỘÝậ ,ỘỴU!ỘỲ!& ỘÝ0 ỘỶ"ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘỴR ,ỘÝ6 ,ỘâSÝLỘ.3ÝỘâVằỘẻTỘ ,.>Ộ.cấỘâU!ỘÂ.ẫỘỴ6ỘtTỘử9!MÒ/ằỌÒ/Ỳ!ẻỌÒ/]!ỌÒ/ấ]ỌÒỲ!ẻỘÝ]RẵẵIỒÝ]ẳỒỌÒ/Ỳ!ẻỌÒ/Ỳ!ẻỌ

Huy Nam – Lê Trường

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết