Cập nhật:  GMT+7
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbibhu6lCw7Xhu53DtMO0w7XEqOG7nMO1eMOKQsSCw7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO1duG6rsOT4buCQsSCw7XEqOG7iuG6skLhuq7DtS3DteG7iOG7oXbhuq7DtcSC4bqw4buhQ8O14bqs4bquQ+G7n8O14bqq4buE4bqwbS/huq7hu5FubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw40/eeG7n3fhu49ua+G6ryYm4bqjbMSpLcO1fcSCcOG7lMO14buTw7Qt4buRw7Thu4nDteG7ruG6vsO1xKjhu4rDk0hCxILDteG7ruG6vsO1JlctWOG6scO14bqj4bquceG6qsO1xJFPw7U+SuG7q0LDtXhzw7XEqOG7iuG6skLhuq7DtcOjSuG6vHbDteG6ruG6vuG6sMO14buQw4HDteG7kOG6sMOAdsO14buv4bufQsO14bqucELhuq7DtX3EguG6ruG6tMO1w4xK4buUQcSow7V2TuG7n8O1w6NK4bq8dsO14bqu4bq+4bqww7Xhu5DDgcO1eOG7gOG6sMO14bqq4buE4bqww7V24bquw5Phu4JCxILDtcSo4buK4bqyQuG6ruG7icO14buI4buhduG6rsO1xILhurDhu6FDw7Xhuqzhuq5D4bufw7VrVuG6sS3huq8mPGzDtcSC4bqw4buhQ8O1d012w7XDjeG6ruG7gMO1xKjhuq7hurpCxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhuq55Q8O1eEThu4nDteG7ruG6vsO1JlctWOG6scO14buI4bu3w7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7V24bquw5Phu4JCxILDtcSo4buK4bqyQuG6rsO14bqq4buE4bqw4buJw7XEqOG6ruG7jnbDtULEguG6ruG6sMOA4bqq4buJw7XEqOG6ruG7seG6qsO1eOG6tELhuq7DteG7kHDDteG7r+G7n0LDteG6rnBC4bquw7V24bquw5Phu4JCxILDtcSo4buK4bqyQuG6rsO1xILhurDhu6FDw7V3TXbDtcON4bqu4buAw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xILDiuG6qsO1duG6rsOT4buCQsSCw7XEqOG7iuG6skLhuq7DtcSo4buAQsSCw7XEqOG6ruG6oMO14buQcMO1duG7oXbDtXbhuq7Dk+G7gkLEgsO1xKjhu4rhurJC4bquw7XhuqrhurpCw7Xhuq5FdsSpw7XhurHhuq7hu452w7Xhuq7hurDDgELDtXbhuq5Ow7XEqOG7isOT4buCQsSCw7Xhuqrhur7EqMO1VuG6seG7icO1QuG6ruG6sMOBSsO14bqvJjzhu4nDteG7ruG6vsO1JlctWOG6scO14buI4bu3w7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FC4buJw7XEqOG6ruG7seG6qsO1eOG6tELhuq7DteG7kHDDteG7r+G7n0LDteG6rnBC4bquw7VW4bqxw7XEguG6sOG7oUPDtXdNdsO1w43huq7hu4DDtcSo4bqu4bq6QsSCw7V44bqgw7Xhu4jDlcO1d01CxILDtcSo4bqu4bq8QsSCw7VC4bquxrDEqMO1xKjhu4pDQsSCw7XEqENwQsO1w4xK4bq8dsSpw7VX4buO4bufw7XEqOG7iuG7uULDtVbhurHDtcSo4bqu4bq8QsSCw7VC4bquxrDEqMO1xKhDcELDtcOMSuG6vHbhu4nDteG6rOG6rkrhu5RBQsO14bqs4bqu4bq2duG6rsO1duG7oXbDtcSo4buAw7V24bquw5J24buJw7V24buhw7VC4bquxalCw7Xhu6/hurDhu7lCw7Xhu4hDcULDtULhuq7hurDDgUrDteG7r+G6vi92SuG6vELDteG6ryY8w7Xhuqzhuq7hu6F2w7VC4bqu4bufSsSpw7Xhu67hur7DtSZXLVjhurHDteG7r+G7n0LDteG6rnBC4bquw7V24buhdsO1w4xK4buUw7V44bq0QuG6rsO14buQw4HDtXbGsErDtcSo4buKS3bDteG7kHDDtcSo4bqw4bu5SsO1duG6ruG6tsO1eOG7oULhuq7DtcSC4bqw4buhw7Xhuq8mPOG7icO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FC4buJw7XEqOG6ruG7seG6qsO1eOG6tELhuq7DteG6ryY84buLw7XEqOG6rnBC4bquw7Xhuqjhu6vDjcO1P+G6vuG6sMO1eMOKQsSCw7XEqOG6ruG7seG6qsO1eOG6tELhuq7DteG7kHDDtcSo4buAw7V24bquw5J2w7XEqOG6ruG7seG6qsO1eOG6tELhuq7DteG6ryY84buLw7Xhu6/hu59Cw7Xhuq5wQuG6rsO1w4xK4buUQcSow7V44bq0QuG6rsO1duG6ukLEgsO1QuG6ruG7q0LDtXbhu6F2w7Xhu6/hur4vdkrhurxCw7Xhuq8mPMO1eMOTR3bDtcON4bquw73DjcO14bqow5NKw7Xhuq5wQuG6rsO1d+G7juG7n8O1xKjhu4rhu7lCw7XhuqxBxKjDtcOMSnLDtXZO4bufw7Xhu5DhurDDgHbDtcSo4bqu4bux4bqqw7V44bq0QuG6rsSpw7XhurHhu4DDtXbhuq7DknbDtULEguG6ruG6sOG7uULDtXbDkkrDteG6quG6usO14bqu4bqyQuG6rsO14bqvJjzDtXjhurDDgELDtcSow5XDtXjhuqDDtcSo4buMQsSCw7Xhu6/Dk+G7hHbDteG7r+G6sOG7uULDteG7iENxQuG7icO1xKjhuq7DlcO1QsSC4bqu4bqww4DhuqrDteG7kHDDteG7iMOVw7V3TULEgsO1SMO1QuG6rsOUQsSCw7VC4buC4bqww7V2RMO1eE7DtXjhurDDgUrDteG6rOG6sMOAQsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbsSRw4HDteG7kOG6sMOAdsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7Xhuq8mPOG7icO1xKjhuq55Q8O14buu4bq+w7XEqOG7isOTSELEgsO14bqj4bquceG6qsO1xJFPw7U+SuG7q0Lhu4nDteG7kOG7rULDtXZEw7VC4bqu4bqww4FKw7Xhu5bDteG6rOG6sEFCw7V24bquQ8O14buKw7pCxILDteG7ruG6vsO1JlctWOG6scO14bqs4bqu4bq6QsSCw7VC4bu5QsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7Xhuqpww7V24bquw4LDtcSo4bqu4bux4bqqw7V44bq0QuG6rsO14bqvJjzEqcO14bqxSuG7lMO1QuG6ruG6sOG7uULhu4nDtVbhuq7hurZC4bquw7XDjeG6rk7DtXjDgcO14buYSsawxKjDteG7kOG7hOG6sMO1w6NK4bq8dsO14bqu4bq+4bqww7V24bquQ8O1xKjhu4rhurDhuqBCw7Xhuqzhuq7hu5/hurDDtcSo4bqueUPDtcON4bquw5Phu4JCxILDteG7oULDrMO14buu4bq+w7UmVy1Y4bqxw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7Xhuqrhur7EqMO14buv4bq+w7Xhuq8mPOG7i8O1eMOKQsSCw7XEqOG6rkbhurDDtXbhu6F2w7XEqOG7gMO1duG6rsOSduG7icO1duG7ocO1QuG6rsWpQsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7V24buhdsO14bqvJjzDteG6rOG6ruG7oXbEqcO1WOG6sMOBSsO1QnDhu5TDtULhuq7DuuG6qsO1duG6rk7DtXjhur5CxILDteG7kMOBw7XEqOG6rkbhurDDtcSC4bqw4bufQsO14buQcMO1duG6ukLEgsO14buQ4bqww4B2w7XEqOG7ikNCxILDtcOMSuG7ocO1xKjhu4rhurJC4bquw7XEqOG7iuG6sOG6oELDteG6rOG6ruG7n+G6sMO1eOG7gOG6sMO14bqq4buE4bqww7VW4bqxw7Xhuqrhur7EqMO1duG7oXbhuq7DtXjDikLEgsO14buv4bq+4buJw7XhuqzhurTDjcO1xKjhuq5G4bqww7Xhuqpww7Xhu5Dhu61Cw7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq5K4buUw7V4w5NHdsO14bqoR+G6sMO14bq2duG6rsO1dk7hu5/DtXbhuq5Ow7XEqOG7isOT4buCQsSCw7VC4bqu4bqww4FKw7Xhuq8mPMSpw7VW4bqu4bq2QuG6rsO1w43huq5Ow7VC4bu5SsO14buK4bq44buJw7Xhu5DhurDDgHbDtXZEw7Xhuqrhur7EqMO14buv4bq+w7Xhuq8mPMO1d0PDteG7ruG6vsO1JlctWOG6scO1xKjhu4DDtXbhuq7DknbDteG7r+G6sOG7uULDteG7iENxQsO14bqs4bqu4bq6QsSCw7VyQuG6rsO14bquw5NIQsSCw7V4QULDteG7kOG6sMOAdsO1dkTDtXbhu6F2w7Xhu6/hur7DteG6ryY8w7Xhuqzhuq7hu6F2w7V2TELEgsO14bqow5NKw7Xhuq5wQuG6ruG7i8O1xKjGsMSow7V2csO1duG7oXbDteG7r+G6vsO14bqvJjzDtXjDgUrDtXjDk0d2w7U/4bq+4bqww7V4w4pCxILDtcOMSuG6vHbDtcSC4bqw4bufw7XEqOG6ruG7seG6qsO1eOG6tELhuq7DtXjhur52w7Xhuqjhu6vDjcSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG7ruG7oUPDtXbhu6FDw7XEqOG6ruG7seG6qsO1xKjhu4rhu5/DtXfhu47DtcSo4bquckPDtX3EguG6ruG6tMO1w4xK4buUQcSow7V2TuG7n8O1w6NK4bq8dsO14bqu4bq+4bqww7Xhu5DDgcO1eOG7gOG6sMO14bqq4buE4bqww7VW4bqxLeG6ryY8w7XEguG6sOG7oUPDtXdNdsO1w43huq7hu4DDtcSo4bqu4bq6QsSCw7V2TuG7n8O14bql4buUw7Xhu6/hu59Cw7XEkXRCw7Xhuq5E4buf4buJw7Um4bqw4buhQ8O1d0124buJw7XhurHhuq7hu59C4bquw7XEqOG6ruG6sEFKw7VC4bqw4bu5QsO14buQcMO1feG6ruG6sMO1eMOKQsSCw7V2TuG7n8O1w6NK4bq8dsO14bqu4bq+4bqww7XEqOG7oULDtcSo4bqucELhuq7DtXbhuq5Ow7XEqOG7isOT4buCQsSCw7Xhu4jDlcO1d01CxILDtULhuq7hurDDgUrDteG6ryY8w7V24bquQ8O14bqq4buG4bqww7XhuqrhurpCw7Xhuq5FdsO14buQcMO1xKjhuq7hu452w7Xhuq7hurDDgELDteG7mHPDteG6ruG6vuG6sMO14bquROG7n8O14buQ4bqww4B2w7Xhu6/hurDhu7lCw7Xhu4hDcULhu4nDteG7mErGsMSow7Xhu69yQsO14bqvJjzDtcON4bqu4buAw7XEqOG6ruG6ukLEgsO14bqq4bq+xKjDtXbhu6F24bquw7Xhuq5Hw43DteG6qOG7lsO14buQcMO1dkTDtXjhurDDgUrDteG6rOG6sMOAQsSpw7XhuqXhu5TDteG7r+G7n0LDtUJw4buUw7V4w4pCxILDtcSo4bqyQuG6rsO1w43huq7Dk+G7gkLEgsO14buhQsO14buu4bq+w7UmVy1Y4bqxw7XEqHFDw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7Xhuqrhur7EqMO14buv4bq+w7Xhuq8mPOG7i8O1eMOKQsSCw7XEqOG6rkbhurDDtXbhu6F2w7XEqOG7gMO1duG6rsOSduG7icO1duG7ocO1QuG6rsWpQsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7V24buhdsO14bqvJjzDteG6rOG6ruG7oXbEqcO1xJHhu4ThurDDteG7r3RCw7Xhuqzhuq5DdELDteG7ruG6vsO1JlctWOG6scO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7Xhuq8mPMO14buI4bu3w7Xhuqzhuq7hurpCxILDtXbhurpCxILDteG7r8O6QsSCw7Xhu5Dhu4ThurDDtXbhu6F2w7XEqOG7gMO1duG6rsOSduG7icO1duG7ocO1QuG6rsWpQsO14bqs4bqu4buhduG7icO14bql4buUw7Xhu6/hu59Cw7VCcOG7lMO1duG6rsOCw7Xhu4rhurjDteKAnOG6qk12w7XEqOG6sOG7uUrDteG7kOG6ssO14bqoR+G6sMO14bq2duG6rsO1dk7hu5/DtXjhurpCxILDtXhyQ8O14bquRXbDteG7iOG6sELhuq7DteG7kHDDteG7kOG6ssO1duG6rsawxKjDteG6qMOTR0LEgsO1xILhurDhu6FDw7V3TXbDtcON4bqucuG6sMO1eMO5xKjDteG6qOG7uULDtcSo4buK4bu5QsO14buU4bu5SsO1duG7qUrDtXbhurpCxILDteG7r8O6QsSCw7XEqOG7ikNCxILDteG6rOG6sELhuq7DtXdD4bufQuG6rsO1QkFKw7V2RMO14buYSkLEgsO1eOG6vsSoxKnDtT/hu4JCw7VCw5Thu5/hu4nDteG7r3RCw7Xhuqzhuq5DdELDteG7kMOBw7Xhu5DGsELDtXjDgcO1QnDhu5TDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO14buYw5XDteG6qOG7lsO14buvw7pCxILDteG7kOG6sMOAdsO14buv4buhQsO1eMawSsO1xILhurDhu6HDteG7r3JCw7XDjErhu5TDgULDteG7r+G6vsO14bqvJjzDtXdDw7Xhu67hur7DtSZXLVjhurHDteG7r+G6sOG7uULDteG7iENxQsO1duG6rkPDtXbhu6F2w7VC4bqucMO14buYSsawxKjDteG7r3JCw7V44bqgw7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq5wQuG6ruG7icO14bqs4bqwQuG6rsO1w43huq7hurbDtcSo4bquSsO1eMOTR3bDtULhur7DjcO1QsSCxalCw7Xhu4jhu6F24bquw7VC4bqucMO1QsOT4buEdsO1dk9CxILDtULhuq7Dk8O14buQ4bqww4B2w7XEguG6sOG7n0PDtcSo4bqu4bux4bqqw7XDjErhu5TDgULDteG6qOG7juG7n8O1duG6rkVCw7Xhuq8mPMO1duG6rkPDtXbhu4LDteG7iEjDtcSC4bqw4buhQ8O1d0124oCdxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uxJHDgcO14buQxrBCw7V4w4HDteG6rOG6sELhuq7DtcON4bqu4bq24buJw7VW4bqu4bq2QuG6rsO1w43huq5Ow7XEqOG7iuG6skLhuq7DtcSo4buAQsSCw7XhuqzhurBC4bquw7XDjeG6ruG6tsO1d+G7jsO14bqs4bqwQULDtXjhuqDDtcSo4bqu4buOdsO14bqu4bqww4BCw7V4w4HDteG7oULDteG6qHDDteG7lcah4buTw7XEqOG7nMO1eMOKQsSCw7V24bquQ8O1duG7oXbDtULhuq7hurDDgOG6qsO14buQTcOsw7Xhu6/hurDhu7lCw7Xhu4hDcULhu4nDtcSo4bqu4bux4bqqw7V44bq0QuG6rsO14buQcMO1xKhw4bqww7XhuqjhurDDgErDtcSo4burw43DteG6rkrGsELDteG6ryY8w7Xhuqrhu4ThurDEqcO1fcSCQ3DhurDDteG7iuG7n+G7icO1xKjhuq7hu452w7Xhuq7hurDDgELDtcSCRMONw7Xhu5bDtXZO4bufw7XhuqXhu5TDteG7r+G7n0LDtcSRdELDteG6rkThu5/hu4nDtSbhurDhu6FDw7V3TXbhu4nDteG6seG6ruG7n0Lhuq7DtcSo4bqu4bqwQUrDtULhurDhu7lCw7Xhu5Bww7V94bqu4bqww7V4w4pCxILDtXZO4bufw7XDo0rhurx2w7Xhuq7hur7hurDhu4nDtVbhuq7hurZC4bquw7XDjeG6rk7DtXhzw7Xhu5jFqeG7lMO1d+G7jkLEgsO1d+G7jsO1xKhD4buhQsO14buv4buAw7Xhu4hKQsSCw7XDjeG6ruG7qULDteG6rOG6sELhuq7DtcON4bqu4bq2w7V24bquQ8O14buQ4bqww4B2w7XEqOG7iuG6sOG6oELDteG6rOG6ruG7n+G6sMO1xKjhuq7hu452w7Xhuq7hurDDgELDtVbhurEt4bqvJjzDteG6quG7hOG6sMO14bqocMO14buZ4buRxqHhu4nhu53DtcSo4bucw7V4w4pCxILEqcO14bqj4bqu4bupQsO14bqs4bqwQuG6rsO1w43huq7hurbDtUJw4buUw7Xhu4jhu7fDtcSo4bqu4buOdsO14bqu4bqww4BCw7VC4bqu4bqww4DhuqrDteG7kE3DteG7r+G6sOG7uULDteG7iENxQsO1xKhw4bqww7XhuqjhurDDgErDtcSC4bqw4buhQ8O1d012w7V2TuG7n8O1eOG6tOG7n8O1w43huq7Dk+G7gkLEguG7icO1dkpCxILDtXbGsMONw7XEqHDhurDDteG6qOG6sMOASsO1xKjhu6vDjcO14bquSsawQsO14buQcMO1xKhw4bqww7XhuqjhurDDgErDtcSC4bqw4buhQ8O1d012w7V2TuG7n8O1eOG6tOG7n8O1w43huq7Dk+G7gkLEgsO1duG6rkPDtcSC4bqw4buhQ8O14buQ4bqw4bu5QuG7i8O1xILhuq7hurDDteG6ruG6skLhuq7DteG7r3DhurDDtcSo4burw43DteG6rkrGsELDteG7kHDDteG7r3DhurDDtcSC4bqwckLEgsO14bqq4bqwQuG6rsO14bquReG7n8O1xKjhuq55Q8O1VuG6scO14bqq4buE4bqwxKnEqcSpw7V94bquw5PDteG7kOG7q+G7lOG7icO1xKjhu4BCxILDteG6rOG6sELhuq7DtcON4bqu4bq2w7V44bqgw7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO1eMOBw7Xhu6FCw7Xhuqhww7Xhu5vhu5vhu53hu4nhu53DtcSo4bucw7V4w4pCxILhu4nDtcSo4buKQ0LEgsO1eETDtXfhu47DteG6rOG6sEFCw7XEqOG7iuG7uULDteG7l8O04buXw7XEqOG7nMO1eMOKQsSCw7Xhuqhww7XEqOG7jMO1QsSCxalCw7Xhu4jhu6F24bquw7XEqOG7ikpCxILDtcOT4buCQsSCw7Xhu5Bww7XEqOG7iuG7uULDteG7k+G7m+G7lcO1xKjhu5zDtXjDikLEgsO1xKjhu4zDtULEgsWpQsO14buI4buhduG6rsO1eOG6tOG7n8O1w43huq7Dk+G7gkLEgsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6oz/hu559w7XhurE/UlttL8ONbg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 08:43:00

QTO - Đã trở thành thông lệ từ 13 năm nay, cứ vào tháng 7, Báo Quảng Trị - Báo Kinh tế & Đô thị lại tổ chức Chương trình Nghĩa tình Tháng 7. Năm 2024,...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Xứng đáng là điểm tựa cho chị em phụ nữ

Xứng đáng là điểm tựa cho chị em phụ nữ
2014-10-21 08:10:52

(QT) - 20 năm làm công tác phụ nữ, chị Trần Thị Thanh Nữ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Long (Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã đưa Hội Phụ nữ xã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đem đến...

Người phụ nữ gắn bó với nghề sửa xe

Người phụ nữ gắn bó với nghề sửa xe
2014-10-21 08:09:17

(QT) -Mỗi khi nhắc đến nghề sửa xe đạp, xe gắn máy, nhiều người thường nghĩ đó là công việc của đàn ông, bởi nghề này rất cực nhọc và đòi hỏi người làm nghề phải có sức mạnh...

Viêm xoang, tránh ăn gì ?

Viêm xoang, tránh ăn gì ?
2014-10-20 09:00:03

(TNO) - Tránh ăn một số thực phẩm sau trong thời gian bị viêm xoang có thể giúp đẩy nhanh tiến độ phục hồi bệnh.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết