Cập nhật:  GMT+7
0k97êõằưư,6ụỨlứõệ61Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà0/k910ụ7êõằưư,6ụKệằế61Ưặốj7ốằÀ79/á}7ứẵl7ứko7ứũđố7Kở7#ặ}7kừÀìố7Ỹòốk7Õlốk}7Ẽằố7Ứkxtốj7ỹữ7"ẼỨỸ 7Ứóốk7ềồẳố}7Ẽằố7Ứkx7ỏẠ7Kỡl7Õlhố7klìụ7Ứkằốk7ốlhố7"ÕKỨỐ 7Ỹlìứ7Ốằô7ứóốk7ứp7êkyê7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà[7Ứũxúốj7Ẽằố7Ếdố7ỹéố7Ứóốk7vÀ7Õh7Ứko7Õằố7Kxrốj7ứkằô7ếỳ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụÊằụứlồố610lôj7êõằưư,6lÊệốứệũ67ưứÀõệ,6Alếứk>7ăắ8ụÁ{7kệljkứ>7ạ8àụÁ{67ưũê,6//ê[ẽằồủừằốjứũl[ỹố/ếệưỏứồụ/ốệAư/aà8ắ/9ááếạ98ạaạaứããá8õ8-ếưê8ạắạa-a[ọụj67ằõứ,6Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà67Alếứk,6ăắ867kệljkứ,6ạ8à67/1Ứũxúốj7Ẽằố7Ếdố7ỹéố7Ứóốk7vÀ7Õh7Ứko7Õằố7Kxrốj7ỏẢ7ỹỗốj7ứktl7jlằố7ứsl7êặê7êđụ7ẽỡ7ềồẳố7ứũồốj7ứóốk7ứliụ7ứữê7ềồẳố7ỏiứ}7ụkặứ7kừÀ7ôẵốk7ôg7ỹằl7ứũổ7Áừốj7ỏmêk}7ứnốk7ốjừÀìố7ứkằô7jlằ7ụkặứ7ứũlịố7ỎỨ7-7#K7-7Âốk>7Õh7Ứũxtốj0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ỹsl7êkv7ềí7“Ứkằốk7ốlhố7Áừốj7ỏmêk7ứnốk7ốjừÀìố7ỹn7êừỡê7ượốj7êỡốj7ềởốj”}7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà7ềxuê7êặê7êđụ7ẽỡ7ềồẳố}7kỡl7ứũồốj7ứồẳố7ứóốk7kxúốj7yốj7ẽẩốj7ốklíừ7kẳốk7ềỡốj}7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7Ạ7ốjkòằ}7ứkliứ7ứkỳê[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốpl7ẽéứ7õẳ7ềẹÀ7ôẵốk7êặê7kồẵứ7ềỡốj7jlặồ7ếữê7õẠ7ứxúốj7êặêk7ôẵốj7êkồ7ứki7kì7ứũf{7ềâô7ốkéố7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứũồốj7ÁdÀ7ếỳốj7ốờốj7ứkờố7ôsl}7ềờ7ứko7ỹầố7ôlốk{7kừÀ7ềỡốj7ốjừởố7õỳê7ÁdÀ7ếỳốj7ốkẳ7ốkdố7ặl}7êặê7ềlịô7ưlốk7kồẵứ}7ỹừl7êkrl7jlâl7ứũm7êkồ7ứkằốk7ứkliừ7ốkl{7ứmêk7êỳê7kq7ứũu7ứkằốk7ốlhố7ụkặứ7ứũlịố7ỏlốk7ứi}7ứx7ỹđố}7ềoốk7kxsốj7ốjkí7ốjklìụ}7ỹlìê7õẳô{7ềẹÀ7ôẵốk7ụkồốj7ứũẳồ7“Ẽằ7ứũặêk7ốklìô”7ốkẩô7ứkựê7ềẹÀ7ứlốk7ứkeố7ưặốj7ứẵồ}7ềpl7ôsl7êvằ7êặố7ẽỡ}7êờốj7êkyê}7ỹlhố7êkyê7ứũf[[[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụÊằụứlồố610lôj7êõằưư,6lÊệốứệũ67ưứÀõệ,6Alếứk>7ăắ8ụÁ{7kệljkứ>7ạ8àụÁ{67ưũê,6//ê[ẽằồủừằốjứũl[ỹố/ếệưỏứồụ/ốệAư/aà8ắ/9ááếạ98ạă8ăứààảắõ8-ếưê8ạắáã-a[ọụj67ằõứ,6Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà67Alếứk,6ăắ867kệljkứ,6ạ8à67/1Ẽm7ứkx7Ứóốk7ềồẳố7Ứũeố7Ứko7Ứkừ7ụkặứ7ẽlịừ7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà7-7Âốk>7Õh7Ứũxtốj0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ứẵl7ẽừpl7õỉ}7ẼỨỸ7Ứóốk7ềồẳố7ụkợl7kuụ7Ốjdố7kẳốj7ÊƯ#K7ứóốk7ứũằồ7ứxuốj7ứũxốj7ỏlốk7ụkm7ả87ứó7ềởốj7ứũồốj7êằô7ỏiứ7kq7ứũu7ốjừởố7ỹợố7ỹằÀ7xừ7ềấl7êkồ7ứkằốk7ốlhố7ứồẳố7ứóốk7ụkặứ7ứũlịố7ỏlốk7ứi7ốầô7a8aà[7Ụkợl7kuụ7Êờốj7ứÀ7ỨỐKK7ÔỨỸ7Ốjỗê7Ứừđố7Êỵằ7Ứửốj7ứũằồ7a87ưừđứ7ủừẳ7êkồ7kỗê7ưlốk7êộ7kồẳố7êâốk7ỏkộ7ỏkầố}7ôql7ưừđứ7ứũo7jlặ7ạ88[8887ềởốj{7Ốjdố7kẳốj7ẼLẾỸ7êkl7ốkặốk7Ủừâốj7Ứũo}7Kỡl7Ứý7ứklìố7ỸlốằêồốệÁ7ỹẳ7ốkỷốj7ốjxtl7ẽẵố7ứẳl7ứũu7á7ẽị7ẽrl7ứkờốj7ôlốk{7Ềồẳố7Ứkằốk7ốlhố7Ứpốj7Êờốj7ứÀ7Ỹlỉố7ứkờốj7Ôồẽlĩồốệ7ứẫốj7êờốj7ứũnốk7“Ứũxtốj7ềễụ7êkồ7ệô”7ỹg7ứũằốk7ẽmêk7kỗằ7ứẵl7Ứũxtốj7Ứlịừ7kỗê7Ỏlô7Ềởốj7"kừÀìố7Ỹòốk7Õlốk 7ỹsl7ỏlốk7ụkm7á87ứũlìừ7ềởốj[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụÊằụứlồố610lôj7êõằưư,6lÊệốứệũ7ếứkừôẽ67ưứÀõệ,6Alếứk>7ăắ8ụÁ{7kệljkứ>7ạ8àụÁ{67ưũê,6//ê[ẽằồủừằốjứũl[ỹố/ếệưỏứồụ/ốệAư/aà8ắ/9ááếạ98ạăaăứ9ảảaõ8-ếưê8ạắăă-a[ọụj67ằõứ,6Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà67Alếứk,6ăắ867kệljkứ,6ạ8à67/1Ứũxúốj7Ẽằố7Ếdố7ỹéố7Ứóốk7vÀ7Õh7Ứko7Õằố7Kxrốj{7Ẽm7ứkx7Ứóốk7ềồẳố7Ứũeố7Ứko7Ứkừ7ỹẳ7õấốk7ềẵồ7Ốjdố7kẳốj7ÊƯ#K7ứóốk7ứũằồ7ứxuốj7ứũxốj7ả87ứó7ềởốj7ốjừởố7ỹợố7ỹằÀ7xừ7ềấl7êkồ7ứkằốk7ốlhố7ụkặứ7ứũlịố7ỏlốk7ứi7-7Âốk>7Õh7Ứũxtốj0/ụ10ụ7êõằưư,6ụÊằụứlồố610lôj7êõằưư,6lÊệốứệũ67ưứÀõệ,6Alếứk>7ăắ8ụÁ{7kệljkứ>7ạ8àụÁ{67ưũê,6//ê[ẽằồủừằốjứũl[ỹố/ếệưỏứồụ/ốệAư/aà8ắ/9ááếạ99898ạứãạ8àõà-ếưê8ạắắă-a[ọụj67ằõứ,6Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà67Alếứk,6ăắ867kệljkứ,6ạ8à67/1Õấốk7ềẵồ7Ứóốk7ềồẳố7ỹẳ7kừÀìố7Ỹòốk7Õlốk7ứũằồ7a87ưừđứ7ủừẳ7êkồ7kỗê7ưlốk7êộ7kồẳố7êâốk7ỏkộ7ỏkầố7-7Âốk>7Õh7Ứũxtốj0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốkẩô7jộụ7ưyê7êửốj7êkmốk7ủừÀíố7ềoằ7ụkxrốj7ÁdÀ7ếỳốj7ốờốj7ứkờố7ôsl}7ẼỨỸ7Ứóốk7ềồẳố}7Ẽằố7Ứkx7ỏẠ7Kỡl7ÕKỨỐ7Ỹlìứ7Ốằô7ứóốk7ụkợl7kuụ7Êờốj7ứÀ7Êp7ụkeố7jq7ÔẾĨ7ỸŨJ7Ủừâốj7Ứũo7ứẫốj7êờốj7ứũnốk7“Ặốk7ưặốj7ềxtốj7ủừh”7ếẳl797ỏô7êkồ7Áấ7Ỹòốk7Kẳ7"kừÀìố7Ỹòốk7Õlốk {7ứũằồ7êờốj7ứũnốk7“Ưdố7êkrl7êỡốj7ềởốj”7ứũo7jlặ79ạ87ứũlìừ7ềởốj7êkồ7Áấ7Ứkằốk7Ằố7"kừÀìố7Êằô7Õỡ 7ứý7kq7ứũu7êvằ7Ứũừốj7xrốj7Ềồẳố7ỹẳ7Êờốj7ứÀ7Ẽlằ7ũxuừ7ốxsê7jlâl7ỏkặứ7Ưẳl7Jổố{7Ềồẳố7ỏkợl7Êr7ủừằố7ỹẳ7Ếồằốk7ốjklìụ7ứóốk7ứẫốj7êờốj7ứũnốk7“Ưdố7êkrl7êkồ7ệô”7ứũo7jlặ7a87ứũlìừ7ềởốj7êkồ7ứkờố7KừẢốk7Ứkxuốj}7Áấ7Ỹòốk7Ưrố7"kừÀìố7Ỹòốk7Õlốk {7Ẽằố7Ứkằốk7ốlhố7Êờốj7ằố7ứóốk7ụkợl7kuụ7KừÀìố7ềồẳố7Ỹòốk7Õlốk7ứẫốj7a7ỏô7êờốj7ứũnốk7“Ặốk7ưặốj7ềxtốj7ủừh”7ẽẩốj7ềèố7ốầốj7õxuốj7ôẫứ7ứũtl7êkồ7Áấ7Ỹòốk7Ờ7"kừÀìố7Ỹòốk7Õlốk [0/ụ10ụ7êõằưư,6ụÊằụứlồố610lôj7êõằưư,6lÊệốứệũ67ưứÀõệ,6Alếứk>7ăắ8ụÁ{7kệljkứ>7ạ8àụÁ{67ưũê,6//ê[ẽằồủừằốjứũl[ỹố/ếệưỏứồụ/ốệAư/aà8ắ/9ááếạ998aàaứaăă8õă-ếưê8ả88ă-a[ọụj67ằõứ,6Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà67Alếứk,6ăắ867kệljkứ,6ạ8à67/1Ốjdố7kẳốj7ẼLẾỸ7êkl7ốkặốk7Ủừâốj7Ứũo}7Kỡl7ứý7ứklìố7ỸlốằêồốệÁ7ỹẳ7ốkỷốj7ốjxtl7ẽẵố7ứẳl7ứũu7á7ẽị7ẽrl7ứkờốj7ôlốk7-7Âốk>7Õh7Ứũxtốj0/ụ10ụ7êõằưư,6ụÊằụứlồố610lôj7êõằưư,6lÊệốứệũ67ưứÀõệ,6Alếứk>7ăắ8ụÁ{7kệljkứ>7ạ8àụÁ{67ưũê,6//ê[ẽằồủừằốjứũl[ỹố/ếệưỏứồụ/ốệAư/aà8ắ/9ááếạ998à9àứ9àaaõ8-ếưê8ả8àạ-a[ọụj67ằõứ,6Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà67Alếứk,6ăắ867kệljkứ,6ạ8à67/1Ềồẳố7ỏkợl7Êr7ủừằố7ỹẳ7Ếồằốk7ốjklìụ7ứóốk7ứẫốj7êờốj7ứũnốk7“Ưdố7êkrl7êkồ7ệô”7ứũo7jlặ7a87ứũlìừ7ềởốj7êkồ7ứkờố7KừẢốk7Ứkxuốj}7Áấ7Ỹòốk7Ưrố7-7Âốk>7Õh7Ứũxtốj0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốjồẳl7ũằ}7ẼỨỸ7Ứóốk7ềồẳố7ụkợl7kuụ7Êờốj7ứÀ7Êp7ụkeố7Ứpốj7Êờốj7ứÀ7Ứkxrốj7ôẵl7Ủừâốj7Ứũo7ốkéố7ềù7ềeừ7ả7kỗê7ưlốk7ôở7êờl7êộ7kồẳố7êâốk7ỏkộ7ỏkầố7ỹsl7ôyê7kq7ứũu7ạ88[8887ềởốj/ứkặốj/kỗê7ưlốk7ềiố7ốầô79ă7ứừpl{7ứẫốj79[8887ợốj7ứkừợê7ếẵốj7ưvl7êkồ7Êdừ7õẵê7ẽỡ7ỨkeÀ7ứkừợê7ứũf7kừÀìố7Ỹòốk7Õlốk[7Ứpốj7ỏlốk7ụkm7ứkỳê7klìố7êặê7kồẵứ7ềỡốj7jeố797ứó7ềởốj[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ụkặứ7ẽlịừ7ứẵl7õỉ7ỏkúl7ềỡốj}7Ứũxúốj7Ẽằố7Ếdố7ỹéố7Ứóốk7vÀ7Õh7Ứko7Õằố7Kxrốj7ềặốk7jlặ7êằồ7ỹlìê7õỳằ7êkỗố7êkv7ềí7ỹẳ7êặê7kồẵứ7ềỡốj}7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứũồốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà[7Ềởốj7ứktl}7ỏẢ7ỹỗốj7ềdÀ7õẳ7ếoụ7ềị7êặê7êđụ7ẽỡ7ềồẳố}7kỡl7ềồẳố7ỏiứ}7jộụ7ưyê7ứũf}7ứliụ7ứữê7ụkặứ7kừÀ7ôẵốk7ôg7ỹằl7ứũổ7Áừốj7ỏmêk}7ứnốk7ốjừÀìố7ứkằô7jlằ7ụkặứ7ứũlịố7ỎỨ7-7#K7ềoằ7ụkxrốj[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ứktl7jlằố7ứsl}7êặê7êđụ7ẽỡ7ềồẳố}7kỡl7êeố7ứéụ7ứũừốj7ốdốj7êằồ7êkđứ7õxuốj7kồẵứ7ềỡốj}7ứliụ7ứữê7õỳằ7êkỗố7ốkỷốj7êặêk7õẳô7ưặốj7ứẵồ}7klìừ7ủừâ}7êkó7ềẵồ7ứũlịố7ỏkằl7ủừÀiứ7õlìứ7ềị7ứẵồ7ũằ7ốkỷốj7ưâố7ụkẹô7êữ7ứkị}7ôằốj7jlặ7ứũo7ứkliứ7ứkỳê7êkồ7êỡốj7ềởốj}7ốkđứ7õẳ7ứũồốj7êkừÀịố7ềpl7ượ}7êâl7êặêk7kẳốk7êkmốk}7ÁdÀ7ếỳốj7ốờốj7ứkờố7ôsl}7ềờ7ứko7ỹầố7ôlốk}7kồẵứ7ềỡốj7ứnốk7ốjừÀìố7ỹn7êỡốj7ềởốj[[[7ềị7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ứkỳê7ưỳ7õằố7ứơằ}7ứẵồ7ứkẳốk7ềuứ7ưlốk7kồẵứ7êkmốk7ứũo7ưdừ7ũỡốj}7ứkựê7ềẹÀ7êặê7ụkồốj7ứũẳồ7ứkl7ềừằ7êvằ7ứừpl7ứũf7ứồẳố7ứóốk7ứkỳê7klìố7ứkậốj7õul7êặê7ôữê7ứlhừ}7ốklìô7ỹữ7ềí7ũằ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụÊằụứlồố610lôj7êõằưư,6lÊệốứệũ67ưứÀõệ,6Alếứk>7ăắ8ụÁ{7kệljkứ>7ạ8àụÁ{67ưũê,6//ê[ẽằồủừằốjứũl[ỹố/ếệưỏứồụ/ốệAư/aà8ắ/9ááếạ998ạ99ứààáăõ98-ếưê8ả8ắ8-a[ọụj67ằõứ,6Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà67Alếứk,6ăắ867kệljkứ,6ạ8à67/1Êặê7ềẵl7ẽlịừ7ứkằô7ủừằố7êữô7ụằốồ7ứừÀhố7ứũừÀíố7êkẳồ7ôýốj7ỏĂ7ốlìô7ã87ốầô7ỐjẳÀ7ứũừÀíố7ứkợốj7kừÀìố7Ỹòốk7Õlốk7-7Âốk>7Õh7Ứũxtốj0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61ỐjằÀ7ưằừ7ẽừpl7õỉ}7Ẽằố7ứp7êkyê7ềấ7ứkỳê7klìố7êặê7kồẵứ7ềỡốj7kxúốj7yốj7ốkx>7ỏkúl7êờốj7êờốj7ứũnốk7“ỨừÀiố7ềxtốj7ẽmêk7kỗằ”7ứẵl7Ứũxtốj7Ứlịừ7kỗê7Ỏlô7Ềởốj{7ẽẳố7jlằồ7êờốj7ứũnốk7“Ưdố7êkrl7êkồ7ệô”7ứẵl7ứkờố7KừẢốk7Ứkxuốj}7Áấ7Ỹòốk7Ưrố{7ỏkặốk7ứkẳốk7êữô7ụằốồ7ứừÀhố7ứũừÀíố7êkẳồ7ôýốj7ỏĂ7ốlìô7ã87ốầô7ỐjẳÀ7ứũừÀíố7ứkợốj7kừÀìố7Ỹòốk7Õlốk{7ứũlịố7ỏkằl7ôờ7knốk7“Êku7à[87ứkằốk7ứồặố7ỏkờốj7ếửốj7ứlíố7ôẫứ”7ứẵl7êku7Kở7#ặ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẰừứkồũ61Õh7Ứũxtốj0/ụ10ếlỹ7êõằưư,6ếũệõằứệế610ưứũồốj1Ứlố7õlhố7ủừằố>0/ưứũồốj10ừõ7êõằưư,6ứlứõệ-ứkừôẽ-ằốế-ưằụồ610õl10ằ7ứlứõệ,6Ềồẳố7Ỏkợl7Êr7ủừằố7ỹẳ7Ếồằốk7ốjklìụ7ứóốk>7KừÀ7ềỡốj7krố7ă7ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7[[[67kũệĩ,6/ếồằố-ỏkồl-êồ-ủừằố-ỹằ-ếồằốk-ốjklệụ-ứlốk-kừÀ-ếồốj-kồố-ă-ứl-ếồốj-ứũlệố-ỏkằl-êằê-êồốj-ứũlốk-ụkằố-ỹlệê-ứkằốk-ốlệố-9ảáãắă[kứô610lôj7ưũê,6/ôệếlằ/9a8/ốệAư/a9ạa/àăếà9aà8àắứ9ảáãắăõ8[ọụj67ằõứ,6Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà67/10/ằ10ếlỹ10ưứũồốj10ằ7ứlứõệ,6Ềồẳố7Ỏkợl7Êr7ủừằố7ỹẳ7Ếồằốk7ốjklìụ7ứóốk>7KừÀ7ềỡốj7krố7ă7ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7[[[67kũệĩ,6/ếồằố-ỏkồl-êồ-ủừằố-ỹằ-ếồằốk-ốjklệụ-ứlốk-kừÀ-ếồốj-kồố-ă-ứl-ếồốj-ứũlệố-ỏkằl-êằê-êồốj-ứũlốk-ụkằố-ỹlệê-ứkằốk-ốlệố-9ảáãắă[kứô61Ềồẳố7Ỏkợl7Êr7ủừằố7ỹẳ7Ếồằốk7ốjklìụ7ứóốk>7KừÀ7ềỡốj7krố7ă7ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7[[[0/ằ10/ưứũồốj10ụ7êõằưư,6kệằế61Ưặốj7á8/9a}7Ềồẳố7Ỏkợl7Êr7ủừằố7ỹẳ7Ếồằốk7ốjklìụ7ứóốk7ứp7êkyê7kỡl7ốjko7ứpốj7ỏiứ7êờốj7ứặê7ềồẳố}7ụkồốj7ứũẳồ7ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8a97ỹẳ7ứũlịố7ỏkằl7êkxrốj7ứũnốk7êờốj7ứặê7ốầô7a8aa[0/ụ10/ếlỹ10/õl10õl10ằ7ứlứõệ,6ỨừÀhố7ếxrốj7“Ứkằốk7ốlhố7ưặốj7ứẵồ}7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứkằốk7ốlhố7ứlhừ7ẽlịừ7[[[67kũệĩ,6/ứừÀệố-ếừồốj-ứkằốk-ốlệố-ưằốj-ứằồ-êồốj-ứũlốk-ụkằố-ỹlệê-ứkằốk-ốlệố-ứlệừ-ẽlệừ-õằô-ứkệồ-õồl-ẽằê-9ảãaắả[kứô610lôj7ưũê,6/ôệếlằ/9a8/ốệAư/aaa8/àăếà9ả9a9ạứ9ảãaắảõ8[ọụj67ằõứ,6Jeố797ứó7ềởốj7ứũlịố7ỏkằl7êặê7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứẵl7Õỉ7ỏkúl7ềỡốj7Ứkặốj7Ứkằốk7ốlhố7ốầô7a8aà67/10/ằ10ếlỹ10ưứũồốj10ằ7ứlứõệ,6ỨừÀhố7ếxrốj7“Ứkằốk7ốlhố7ưặốj7ứẵồ}7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứkằốk7ốlhố7ứlhừ7ẽlịừ7[[[67kũệĩ,6/ứừÀệố-ếừồốj-ứkằốk-ốlệố-ưằốj-ứằồ-êồốj-ứũlốk-ụkằố-ỹlệê-ứkằốk-ốlệố-ứlệừ-ẽlệừ-õằô-ứkệồ-õồl-ẽằê-9ảãaắả[kứô61ỨừÀhố7ếxrốj7“Ứkằốk7ốlhố7ưặốj7ứẵồ}7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứkằốk7ốlhố7ứlhừ7ẽlịừ7[[[0/ằ10/ưứũồốj10ụ7êõằưư,6kệằế61Êklíừ7ốằÀ79ắ/ạ}7Ềồẳố7Ỏkợl7Êr7ủừằố7ỹẳ7Ếồằốk7ốjklìụ7ứóốk7ứp7êkyê7õỉ7ứừÀhố7ếxrốj7“Ứkằốk7ốlhố7ưặốj7ứẵồ}7êờốj7ứũnốk}7ụkeố7ỹlìê7ứkằốk7ốlhố7ứlhừ7ẽlịừ7õẳô7ứkệồ7õtl7Ẽặê”7jlằl7ềồẵố7a89ă7–7a8aa[0/ụ10/ếlỹ10/õl10/ừõ10ếlỹ7êõằưư,6êõũ610/ếlỹ10/ếlỹ1

Lê Trường

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giá xăng tăng, giá dầu giảm

Giá xăng tăng, giá dầu giảm
2024-02-29 16:28:00

QTO - Giá xăng trong nước hôm nay 29/2 được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng tăng, còn giá dầu giảm.

Cam Lộ: Hội chợ quê không dùng tiền mặt

Cam Lộ: Hội chợ quê không dùng tiền mặt
2024-02-28 19:55:00

QTO - Tối nay 28/2, tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cam Thủy tổ chức Hội chợ quê năm 2024. Hoạt động này nhanh chóng thu hút...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết