Cập nhật:  GMT+7
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Oh4buO4buRecO94buz4bqv4bug4buJ4bqyw70t4buyeeG7k+G6rzvhu5HDs+G7s+G6r+G7ocO0ZuG7oeG6r8O14buRZeG7keG6r+G7snB34bqvSXli4buhw6zDveG6r+G6s+G6seG6t8OiYS/DtOG6t8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8OU4buJYsOsxIPDoTjhu7Lhu6BQOeG6ry3huq/DnWPhu6HDteG6r+G6s+G6pTbhurfhurE14bqv4buzxJHhu5Hhuq/hu7J54bu14buhw7Xhuq/hu7Phu4fhu5/huq/DlOG7p+G7keG6r+G7ocO1w7Thu5Xhuq9Y4bu1w7nDreG6r+G7s27huq8t4bqv4buyw7TDuuG7ocO14bqv4buz4buD4buh4bqv4bq0w6nhuq874buRw7Phu7Phuq/hu6Bi4buf4bqvOFjhu7Vm4buh4bqv4bq1NeG6r+G7slc2w5TDjeG7njnhuq/hu4vDqeG6r8Os4buR4buN4buh4bqveWLhuq/hu6Phu43huq/hu7N5YnDhuq/DteG7kWXhu5Hhuq/Eg+G7ssO04bqg4bup4buhw7Xhuq/DtOG7kcOz4bu14bqvw7Rk4buhw7Xhuq/hu4vhu4Xhu7Xhuq8t4bqv4buycHfhuq9JeWLhu6HDrMO94bqv4bqz4bqx4bq3w6LEgzbhuq/DjcO64buhw7Xhuq/hu7PDguG6r+G6tuG6ueG7oeG6r8O0cWLhuq/DvWPhu6HDteG6r+G7s8SRcOG6r+G7snnhu5Phuq874buRw7Phu7Phuq844buO4buRecO94buz4bqv4bug4buJ4bqyw7054bqv4bujZOG6r+G7i+G7qeG7oeG6r+G6tuG7leG6r+G6tOG7teG7g+G7s+G6r2ll4buh4bqvw6zhu7XDguG6r+G7ocO04buD4buz4bqv4buhw7Rm4buh4bqvw7Xhu5Fl4buR4bqv4buzw7ThuqDhu6/hu6HDteG6r+G7oWTDgjZhL3fDoWHhu7NiaeG7o+G7ieG6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhu59iecO14buR4buhM+G6s3fhurThuq9i4bu14buzcMSDw6Fh4buzecOhYeG7s8Osw6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r2Lhu6Phu7NdxIPEg+G6r8O9ecOtXcSDw7Thu7Phu7N3My8v4bqy4bqy4bqyNuG7s8O0YuG7ocO04buh4buR4buJ4buhNsOtcOG7nzbhurbhu6EvV+G7kcOt4buz4bu1eeG7icO94bqz4bqx4bq3w6LhurfhurEvSWJfw53hu4nhu6Ev4buP4buRecO94buz4buh4buJ4bqyw73hurc24bubd8O1xIMvw6HDjWPDreG6r8OscGLhu6HDtOG6r+G7ocO1w7Thu5HDs3fhuq/hu6HDtGbhu6Hhuq/DteG7kWXhu5Hhuq/hu7PDtOG6oOG7r+G7ocO14bqvxIPhu7LDtOG6oOG7qeG7ocO14bqvw7Thu5HDs+G7teG6r8O0ZOG7ocO14bqv4buL4buF4bu1LeG7snB34bqvSXli4buhw6zDveG6r+G6s+G6seG6t8OixINhL3fDoWEv4buzw6zDoWEv4buzecOhYS/hu7NiaeG7o+G7icOhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDleG7kWXhu5Hhuq/hu7PDtOG6oOG7r+G7ocO14bqvw6xw4bqvO+G7kcOz4buh4bqv4bugw7XDtOG7kW3hu6Hhuq/DreG6ouG7teG6r+G7nOG7keG7ocO04bqv4buzbuG6rzg74buRw7Phu7Phuq/hu6Bi4bufOTXhuq/hu6Lhu5Ft4buh4bqv4buf4buR4buhw7Thuq/hu7LDtOG6oOG7qeG7ocO14bqv4bufxJHhu5Hhuq/DleG7o3BpYuG7o+G6r8OVQuG7si3DleG7o3BpYuG7o+G6r+G7snliw6zhu4nhuq9C4buj4buj4buRYuG7ocOt4buJ4bqvOOG6tuG6oOG7qeG7ocO14bqveOG7tcO5w63huq9C4buhw7Q54bqvd8O0w7nhu5Hhuq/DtOG7rXfhuq/hurTEqeG7s+G6r8Os4bu1w4LDs+G7s+G6r+G6tmThuq/hu7N5YnDhuq/hu7PDquG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6FJYuG7oeG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqvw63DtHDhuq9p4buRbuG7s+G6r8O14buRZeG7keG6r+G7s8O04bqg4buv4buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G6tMSp4buz4bqvw6zhu7XDgsOz4buz4bqvw6zEgmLhuq/hu7N5beG7oeG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7s+G7kW3hu7Xhuq/DrcO04buTM+G6r2ll4buh4bqvw73hurvDreG6r+G6tmThuq/DrWPDreG6r+G6tuG7g+G7oeG6r+G7i2/huq/hu6Phu5Ft4buh4bqveOG7tWLhu6Hhuq/hu4tu4buh4bqv4buzw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r8O04buRw7Phu7U04bqv4budw7Rl4bqv4buh4bq54buhw7Xhuq/hu6HDtGbhu6Hhuq9p4buRbuG7s+G6r+G6tmThuq/hu7Phu5Phu6HDtOG6r3fDtMWp4bqvaeG7kW7hu6Hhuq/DrcOBYuG6r+G7ocO0w6nhu6Hhuq/DtOG7kcOz4bu1NOG6r8O9xILhuq/hu7Phu5Phu6Hhuq/hu6HDtOG7kcOz4bufNeG6r+G7s+G7keG7oeG6r+G7s+G6oOG7r+G7ocO14bqv4bq2ZOG6r+G7s8O64buh4bqv4buzeXPhu6HDteG6r+G7i8O54buR4bqv4bq24bur4buR4bqv4buhw7TDqeG7oeG6r8O04buRw7Phu7Xhuq/hu7PDg+G6r8Ot4bun4buhw7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDteG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5E04bqv4buj4but4buR4bqv4buhw7Thu7Vm4buhNeG6r8O9xILhuq9l4buhw7Thuq/DtOG6oOG7r+G7ocO14bqv4bq2ZOG6r+G7s+G6ueG7ocO14bqv4buzeeG6oOG7r+G7ocO14oCmYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocOa4buhw7Xhuq/hu6DDteG7tcOC4buN4buh4bqv4buK4bqiw63huq/hu7Lhu7Xhu4Phu6E14bqv4buyw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G7s3nEgsOt4bqv4bui4buRbeG7oeG6r+G7n+G7keG7ocO04bqv4buyw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G7n8SR4buR4bqvw5Xhu6NwaWLhu6Phuq/DleG7skI14bqvV8O0ceG6r+G6tuG7kcOz4buh4bqv4buzeeG6oOG7r+G7ocO14bqvO+G7kcOz4buh4bqv4bugw7XDtOG7kW3hu6Hhuq/DreG6ouG7teG6r+G7nOG7keG7ocO04bqv4buzbjXhuq/DrcO0cOG6r2nhu5Fu4buzM+G6r+KAnFjhu7XDguG6r+G7s3nhu5nhu6HDtOG6r+G7ncO0ZXDhuq/DvWPhu7M14bqvaWNw4bqvw61jcOG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r+G7oeG6ueG7ocO14bqv4bujxILDreG6r8OtxJHhu6HDtOG6r+G7s3li4buhw7Thuq/DrcO0cOG6r8OtY8Ot4bqvw6xwYuG7ocO04bqv4buhw7XDtOG7kcOzd+G6rzvhu5HDs+G7s+G6r+G7oGLhu5/huq/hu4vhuqDhu63DreG6r8O9xILhuq/DtMaw4bqv4buzeeG7reG6r8O14buRY+G7n+G6r8O9Y+G7s+G6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r8Otw4Fi4bqv4buyxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu4tj4buhw7Thuq/DteG7kWPhuq/hurZk4bqvw63DtOG6ouG7ocO14bqv4buhw7Rm4buh4bqvWOG7tcO5w63huq/hu7Nu4bqv4buQ4buh4buz4buJecONcOG7oeG7j3B54buf4buR4buzw4Lhuq84w43DlOG7oknhuq/hu4rhuqLDrTk14bqv4bujZOG6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq944bu1w7nDreG6r+G7s27huq/DrXHhuq/hu7XDguG6r+G7s+G7k+G7oeG6r+G7o+G7q+G7oeG6r+G6tmThuq/hu6Hhurnhu6HDteG6r+G7o8SCw63huq/DrcO04bu1w4Jt4buh4bqv4bufw7rhu6Hhuq/DrWJw4bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G7o8ah4buhw7Thuq/hurbEgsOt4bqveOG7tWXhu6Hhuq/hu7N54buV4bqvecOB4buR4bqveXA14bqv4buL4bqg4butw63huq/DrWPDreG6r+G7s2Z34bqv4buLcGThu6Hhuq944bu1w7nDreG6r+G7s27huq84w6zhu4Xhu7Xhuq/hu53DtOG7kzXhuq/hu6Hhurnhu6HDteG6r+G7o+G6oOG7reG7ocO14bqvw7TEkeG7s+G6r+G7ocO04buH4buh4oCmOeG6r+G6oOG7teG6r+G7s+G7kW3hu6Hhuq/hu6PEgmLhuq/DrcO0c+G7oeG6r8O0ZOG7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqv4buzeXDhu6HDteG6r8O0cMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu4tj4buhw7Thuq/DteG7kWPhuq/hu4vhu6fDreG6r+G7o2Z34bqv4buzcGThu6Hhuq/DreG7heG7teKAnTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buK4bqg4butw63huq9p4buRbuG7szXhuq/hu4vhu4fDguG6r+G7o2Thuq/DtHDEkeG7s+G6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G7oeG7kW3hu6Hhuq/DrcOBYuG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buj4buRbeG7oeG6r+G7nW7hu7Phuq/DleG7skLhuq/hurZk4bqvO+G7kcOz4buh4bqv4bugw7XDtOG7kW3hu6Hhuq/DreG6ouG7teG6r+G7neG7keG7ocO04bqv4buzbjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhO+G7q+G7keG6r+G6s+G6seG6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G7s8O0ZOG7ocO04bqv4bujZnc14bqv4buO4buRecO94buz4bqv4bug4buJ4bqyw70t4buyeeG7k+G6rzvhu5HDs+G7s+G6r+G7i8Op4bqvw61x4bqvw7Rk4buhw7Xhuq/hu7N54bq54buf4bqv4buL4buF4bu14bqvw71jw63DtOG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvd8O0Y+G7s+G6r8O0ZOG7ocO0NeG6r+G7i8Oqw63huq9p4buRw7Phu7Phuq/hu6Nk4bqv4buzw4Hhuq/DvWPDrcO04bqvw5TEkeG7s+G6r8O14buRw7nhu6HDteG6r+G7s+G7h+G7n+G6r8O04bul4buh4bqv4buLw6nhuq/hu7N54buv4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/Eg+G7i+G7kcOy4buf4bqv4buzxIJi4bqv4buz4buR4buhw7Thuq/hu7PDtOG7heG7ocSD4bqvw63DtHDhuq/DtGThu6HDteG6r+G7s3nhu5HDs+G7teG6r+G7i+G7p8Ot4bqvw7Xhu5Fl4bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu53DtOG6u3fhuq/DrWXhuq/hu6HhuqDhu6vDrTbhuq/hu7Lhurnhu6HDteG6r0lj4bqvw51t4buh4bqvReG7ocO0M+G6r0li4buh4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/DreG7teG7ocO14bqvw63hu4N3YS93w6E=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Ronaldo tố La Liga thiên vị Barcelona

Ronaldo tố La Liga thiên vị Barcelona
2014-10-26 00:12:47

(TNO) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid cho rằng việc ban tổ chức La Liga xếp trận 'siêu kinh điển' đá vào thứ bảy là thiên vị cho...

Bán độ ở Champions League, 8 người bị bắt giữ

Bán độ ở Champions League, 8 người bị bắt giữ
2014-10-26 00:12:35

(TNO) - Vấn nạn dàn xếp tỷ số tiếp tục hoành hành thế giới bóng đá sau khi UEFA cho biết cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 8 thành viên của CLB Daugava Daugavpils (Latvia) nhúng...

Vĩnh Linh trong tôi

Vĩnh Linh trong tôi
2014-10-26 00:11:25

(QT) - Nói có vẻ sách vở nhưng thoạt kỳ thủy, chính văn học đã đưa tôi đến với Vĩnh Linh. Nhiều nhà thơ, nhà văn đã viết về Vĩnh Linh như Tế Hanh, Nguyễn Khải, Xuân Đức, Cảnh...

Real Madrid - Barcelona: Trận đấu 1 tỷ euro

Real Madrid - Barcelona: Trận đấu 1 tỷ euro
2014-10-25 14:24:12

(TNO) - Không chỉ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới, cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona vào đêm nay (23 giờ ngày 25.10, giờ VN) sẽ là...

Halep giúp Serena vào bán kết WTA Finals

Halep giúp Serena vào bán kết WTA Finals
2014-10-25 14:23:55

(TNO) - Cuối cùng thì tấm vé thứ hai vào bán kết của bảng Đỏ giải WTA Finals 2014 cũng thuộc về tay vợt số 1 thế giới Serena Williams sau khi Simona Halep...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết