Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9Mw4N14buX4bqlw4DGoeG6ruG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6peKAnE3hu6/huqXhuqrhu5vhuqV04buHdeG7l+KAneG6pcOB4bubdcah4bqlxqHhu6dr4bqlbeG7k+G6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pcOAxqHDuuG6u+G7m+G6pcahw7nhurnhuqVt4burw4DhuqXDgeG7q3Xhu5fhuqVtcOG6ueG6pW3hu5F0xIMvxqHhuq3huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6r+G6o+G7uD3DmsOj4bql4oCT4bqlI+G6u3Xhu5fhuqV14bq5QuG6peG6reG6qS/EkcOh4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqXDgOG6tOG6pUrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlTeG6ueG6pXLGocO64bq54bql4bu44bqg4bq/deG7l+G6pT1B4buf4bqla8ahw7rhuqVq4bubw7XDgMOh4bqlbXd14bql4bqs4buf4bql4bqs4bq04bq54bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6peG7t8ahxKnhuqDhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqXDgMah4bq9dcah4bqla+G7qXXhu5fhuqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqV04butw4DhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqXDgMahw7rhurvhu5vhuqXGocO54bq54bqlbeG7q8OA4bqlw4Hhu6t14buX4bqlbXDhurnhuqVt4buRdOG6pWrhu5/huqXDgOG6ueG7m+G6pXXDqnXhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqlbeG7m+G6pXPDquG7m+G6pW3hurbDvWvhuqXDgeG6ueG6oOG6pXLGoeG7m+G6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVq4buFdeG7l+G6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqXhu7fGoeG6u+G7t+G6peKAnE3hu6/huqXhuqrhu5vhuqV04buHdeG7l+KAneG6pcOB4bubdcah4bqlxqHhu6drw6DEgy/hu7fhuq/Eg8OA4bq5anNu4bqlw4HDgEJzbjPDonThurlB4buX4bubdTnhuqnhu7fhuqrhuqXhurnhuqDDgMO6w6Lhuq/Eg8OAQeG6r8SDw4Bs4bqvxIPhu5t04buX4bqlw4FBazPDoi8va8OgauG6ucO64bu54bqg4bq5deG7l8OAQeG7m8Og4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqllL2JlbOG6qeG6p8SR4bqtYuG6q2XDgOG6rWRlxJHEkcOpc+G6rcOgceG7t+G7l8Oi4bqlL+G6r8SDL8OAbOG6r8SDL8OAQeG6r8SDw4BB4bqvxIPDgGzhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9K4buRdcah4bqldcahaXXhuqXhu7bGoeG6uXXhuqU9xqHhu5/huqV74bqgQsO1deG6pWvDueG6pcOAxqHhu5PhuqXDgMOC4bqldeG7l+G7seG7m+G6pWzhu4tC4bql4bqs4bq94bqlbeG7m+G6pXPDquG7m+G6pcOB4bq54bqg4bqlxqF3deG6peG6q+G6p+G6peG7t8ah4bqiw4DhuqVt4bq2w71r4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pcOAxqHhuq7huqXDgMah4bqg4buLw4DhuqXDom3hu6/huqXhuqrhu5vhuqV04buHdeG7l8Oi4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXGoeG7p2vhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqXDgOG7r3XhuqXDgMah4bq2d3Xhu5fhuqVt4burw4DhuqXDgeG7q3Xhu5fhuqUt4bql4bq+dcahOeG6pVPhu4/huqU9QeG6tnl14buXxIMv4bu34bqvxIMvw4Bs4bqvxIMvw4BB4bqvxIMvw4Dhurlqc27huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89QeG6tnhr4bqlbcO5w6HhuqV14buX4bq9QuG6pWUvxJHDoeG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6peG7tsah4bq5deG6pT3GoeG7n+G6pXvhuqBCw7V14bql4bqjxJHEkeG6pcOA4bqg4buv4bubw6PDoeG6pcOAQeG6ouG6pcOAw6rhu5vhuqXDgMah4bupdeG6pT3GoeG6tsO9deG7l+G6pXvhurvDoeG6peG6quG7geG6pcag4bq/4bub4bqlPcah4bq2w7114buX4bql4bqjxqHhuqBC4buRdeG6pcag4bq/4bub4bqlU+G7h3Xhu5fDo+G6pXXGoeG7i+G7t+G6peG6rOG7m+G7kXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgOG7o3XGoeG6pcOAQcOqdeG7l+G6pW3hurnhuqDhuqV1ZnXhu5fhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqVz4bq2deG7l+G6peG6rOG6veG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXDgMah4buT4bqla+G6pOG6pW3hu6114buXw6HhuqVt4bub4bqlc8Oq4bub4bqlbMO64bql4buXZuG7t+G6pcOA4bq54bub4bqldcOqdcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPUHhurbhu7N14buX4bqlcsahw7rhurnhuqVLxqHhu4l14bqlbcO64bq7deG6pcah4bujdcah4bql4bq/dcahw6HhuqU9xqHDqmvhuqXDgXDDoeG6pWrhurtr4bqlw4Fw4bqldeG7reG7m+G6pcOAQeG6ouG6peG7tsahw4N14buX4bqlxqDhurZ14buX4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XDoeG6pXLDtcOA4bql4bu54bqg4bq/4bqla8ahxILhu7fhuqVr4butdeG7l+G6pcah4bq24buzdeG7l+G6pcOA4bq04bql4bqjVEDhu5rDo+G6pWvGocO64bqlw4DGocOtQsOh4bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bqlauG7n+G6pcOAxqHDuuG6u+G7m+G6pcahw7nhurnhuqVt4burw4DhuqXDgeG7q3Xhu5fhuqVtcOG6ueG6pW3hu5F04bqlw4DGoeG7g8OA4bqlc+G6tnXhu5dh4bql4bqqw7Phu7fhuqXDgMahaXXhuqVT4bqrw6HhuqXhu7fGocOD4bqldOG7qeG6peG6quG6tnd14buX4bql4bqq4bur4bu34bqlw4DGoWl14bqlU+G6q2HhuqXhu7fGoeG7o3XGoeG6pW1w4bq54bqlbeG7kXThuqVr4bq7a+G6pcOAw6x14buX4bqlU+G6qy1TYuG6peG6rOG6veG6pVNiLVNjw6HhuqXGocOz4bu34bqlc3bhuqVz4bub4buPdeG6pcahw73hu7fDoeG6pWvGocOodeG6pW/hu7fhuqVB4buZ4bqlw4DGocOsdeG6pXLhu5t1xqHhuqVTYuG6peG6rOG6veG6pVNj4bqlxqHhurnhu5vhuqVq4buPdcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVeG7l+G6vULhuqXhuq3huq0vxJHDoeG6peG7ueG6oOG6ueG6pcah4but4bub4bqla8ah4buJdcOh4bqla8ah4bqideG7l+G6pcOA4bup4bub4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqVt4bufdcah4bqlw4HhuqThuqVsxIJ14buX4bqlw4DGoeG6ruG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6peKAnG3hu6/huqXhuqrhu5vhuqV04buHdeG7l+KAneG6pcOB4bubdcah4bqlxqHhu6dr4bql4bqs4bq9w7rhuqVt4burw4DhuqXDgeG7q3Xhu5fhuqVq4buf4bqlw4Dhu6914bqlw4DGoeG6tnd14buXw6DhuqUj4bq54bqg4bql4bqr4bqn4bql4bu3xqHhuqLDgOG6pcOAxqHhu6PhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVt4bu14bqlbeG6ueG6oOG6peG6rOG6veG6pWvDueG6pcOAxqHhu5PhuqVt4bub4bqlc8Oq4bub4bqlbeG6tsO9a8Og4bqlxqDhu5vhu5F14bqlw4DDquG7m8Oh4bqlw4HhurJr4bqlcsahxalu4bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bql4buvdeG6pW3hu591xqHhuqXhuqzhur3huqXDgMOC4bqldeG7l+G7seG7m+G6pWzhu4tCw6HhuqXhu7nhuqDhurlC4bqlw4BB4buz4bql4bqs4bq94bqlbeG7m+G6pXPDquG7m8Og4bqlUsahw7rhur914buX4bql4bqpLeG6q+G6pXXhu5fhur1C4bqldeG6puG6ueG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pXvhuqBCw7V14bqla8O54bqlw4DGoeG7k+G6peG6quG6oMOtw4DhuqXhuqzhu5vhu5F1w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/igJzhu7bGoeG6tnd14buX4bql4bu3xqHhurvhu7fhuqXigJxt4buv4bql4bqq4bub4bqldOG7h3Xhu5figJ3huqXDgeG7m3XGoeG6pcah4buna+G6pW3hu6vDgOG6pcOB4burdeG7l+G6pW3hurbDvWvhuqVK4buRdcah4bql4bqs4bub4buRdeG6pU3hurnhuqVyxqHDuuG6ueG6pcOA4buhdcah4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pcahd3XhuqXhuqvhuqV14buHdOG6pXXhurlC4bql4bqs4bq94bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pWvhu6l14buX4bqla8ahw7rhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdcOg4bqlO+G6oOG6pW3hu5vhu5N04bqla+G6ruG6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqXhu7fGoeG6u+G7t+G6pXPhur3huqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bql4buz4bqldcah4bqmdeG7l+G6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pXN4deG6pcOA4bqg4buv4bub4bqla8O54bqlw4Dhu6914bqlw4DGoeG6tnd14buX4bqlbeG7q8OA4bqlw4Hhu6t14buX4bqlcsah4bupdeG7l+G6pcOAxqHhu5PhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bql4bu3xqHhurvhu7fhuqXhu7fGocSp4bqg4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqlxqHhu7PhuqVsw7rhuqV04bqya+G6pW3hu63huqVzw7rhu4F14buX4bql4bqq4bq2d3Xhu5fhuqVr4bq5w7rDoOG6pT3huqBC4bqldcah4bub4buPdcOh4bqla8ah4bub4bql4bu3xqHhu53huqVrxqHDuuG6pWzEgnXhu5fhuqVrxILhuqXhuqzhur3huqVrxqHDteG6peG7t8ah4buJdOG6peG6quG7m+G6pXThu4d14buX4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXGoeG7p2vhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqVrxqHDuuG6pcOAxqHhuq7huqXDgMah4bqg4buLw4DhuqVyxqHhurvhuqVr4bq5w7rigJ3DoeG6pUrhurtr4bqlw4Fw4bqlxqDhurZ14buX4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqXDgMah4buPdMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvSuG7kXXGoeG6pXXGoWl14bql4bu2xqHhurl14bqlPcah4buf4bqle+G6oELDtXXhuqVrxqHDuuG6pWrhu5vDtcOAw6HhuqVq4bq94bqla8O54bqlw4Dhu5vDtHXhuqXDgeG6pOG6pWrhu5F1xqHhuqXDgMahw7rhurvhu5vhuqXGocO54bq54bqlbeG7q8OA4bqlw4Hhu6t14buX4bqlbXDhurnhuqVt4buRdOG6pcOAxqHhu4PDgOG6pXPhurZ14buX4bqldcah4bubw7ThuqDhuqV14buHdOG6pXXhurlCw6HhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqVyxqHhu4Phu7fhuqV1d+G7m+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVyxqHFqeG7m8Og4bqlVHjhu5vhuqVtaULDoeG6pWzDuuG6pWrhu5/huqV14buX4buB4bqlbMSpdeG6pW3DtXXhuqXDgOG7r3XhuqXDgMah4bq2d3Xhu5fhuqVr4butw4DhuqXDgeG7q3Xhu5fhuqVyxqHhu5vDtXXhuqVq4bq94bqlcsah4bupdeG7l+G6pcOAxqHhu5PhuqVr4bqk4bqlbeG7rXXhu5fDoeG6pW3hu5vhuqVzw6rhu5vhuqXhuqzhu6PhuqXhu7nhuqDhurvhuqVt4bq54bqg4bqlbXh1w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/igJxN4bq2w71r4bql4buX4bubeOG7m+G6pcOAxqHhu5vhu5HhuqDhuqVtw7V14bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqlw4DDquG7m+G6pUrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlTeG6ueG6pXLGocO64bq54bqlw4Dhu6F1xqHDoeG6pXThurlC4bqldOG7g3XhuqVqaULhuqXhu5fhu5t54bqlw4Dhu6nhu5vhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqlw4DDguG6peG6rOG7i3XhuqVt4butdeG7l8Oh4bqlbeG6snXhu5fhuqVz4buPdeG6pXXhu5fhu7Hhu5vhuqXhuqrhuqDhu6t14buX4bqlbOG7meG6pWzhur114buX4bqldOG6veG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVr4buldeG6pW3hurnhuqDhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pXXGoeG6tuG6pcOAQeG6tnhrw6DhuqU8eOG7m+G6pXPDquG7m+G6pcOAxqF54bub4bql4buX4bub4bq5deG6peG7t8ahxKnhuqDhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqVr4bqwdeG7l+G6pXXGoeG6uXXGocOh4bql4bqs4bub4buRa+G6pXXhu4V04bql4bqs4bub4buRdeG6pWvhurB14buX4bqldeG7l+G7g3XigJ3DoeG6pWrhur3huqV74bqgQsO1deG6peG6rOG6oOG7m+G6pXThurR14buX4bqla8ah4bub4bq54bqlw4HDssOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvU+G7j+G6pT1B4bq2eXXhu5fEgy/hu7fhuq8=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thăm, tặng quà 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng
2022-07-11 18:07:24

QTO - Chiều nay 11/7, lãnh đạo Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75...

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh
2022-07-11 14:35:22

QTO - Xăng E5 RON 92 giảm 3.103 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 3.088 đồng/lít. Dầu diesel giảm 3.022 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.008 đồng/lít, dầu mazut giảm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết