Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhuqjhu4Vna+G7hVtwOOG6qeG7hVtx4buFclvhu4VzcVvhuqk4a1vhuq3DtFtx4buhbGvhu4NbxKnDrGvhu4Vb4buxxrDhuqlbdltx4bq7Klvhu4Thu5lrWzNbceG7hThr4buDW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4nhu4U3Zlvhuqnhu4XDrVtx4buFclvhu4VzcVti4bulxqHhuqlbMFvhuq044bqpW3DDrFvhu7Hhur1bcXJ24bq7a1vhu4VydsOqayEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfShRxalba+G7gzl2WyIvIi8gXSAgP1tL4buD4buFaVvhu59yduG6u3FbcOG7j1siMzMvIF0gIi9L4bueLeG7hEJL4bqqW2vhu4M5dls2LyIgLyBdICJb4bqpw7o3W+G7hEJL4bqqW3HDrWvhu4Vb4buecsOha+G7g1tR4buhaVvhu4nhu4VtN1vhu7BGRkZb4bufcnZbYmlr4buFW+G6qeG7hWdr4buFW3A44bqp4buFW3Hhu4VyW+G7hXNxP1tiw6BmW2vhu4PDtD9bYjlsW3FhbFtiw7RmW2vhu4PDuVvhu7Fm4bq5a1vhuqnhu4Xhu6fhuqlbcMawW2vhu4Phu4Vmw6rhu6Nbdltx4bq7W+G6qeG7jWvhu4NbxKnDouG7o1vhu7E5W+G6qeG7hWdr4buFW3A44bqp4buFW+G7heG7k1tx4buhxqFbYjlsW3FhbD9b4bqtw7VmW+G6q+G7peG7nWvhu4NbYuG7j2Zb4bux4buVZlvhuqk4a1vhuq3DtD9b4bqp4buNa+G7g1vhuqnhu4Xhu6fhuqk/W+G7sWbhurlrW+G6qeG7heG7p+G6qVtr4burW3HDrWvhu4Vb4buDZjdmW2JsYWtbIF0gIFstWyBdIDNb4bqpbVvhu4Vmw6pyW8SpxrDhuqk6W1Fydltr4buFZuG6uWs/W8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpW3ZbceG6u1twN3Jb4buF4buZa1szW3Hhu4U4a+G7g1tx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2Y/W3HDrWvhu4Vb4bqp4buFw61bauG7lWZbceG7hXJb4buFc3FbYuG7pcah4bqpWzBb4bqtOOG6qVtww6xb4bux4bq9W3FyduG6u2tb4buFcnbDqms6IS/hu6MoIXE34bqtxKljW3BxdsSpY+G7uH1qN+G7oeG7g2ZrKiDhu6Phu69bN3JxbH0oIXHhu6EoIXHhuqsoIWZq4buDW3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqk64bqtN2zhu59yN2vhu4Nx4buhZjrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAgIDUvMTXhuqsiIjMyNTAgcSIzNTQyMcSpIjrhu4vhu6Phu4N9Wy8oIS9x4bqrKCEvceG7oSghceG7oSghceG6qygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjDgWvhu4VbamZr4buFW+G7hW83IS/hu6MoIS9x4bqrKCEvceG7oSghL3E34bqtxKljKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu4VjbFtr4buD4buFaVvhu59yduG6u3E/W2Lhu49mW+G7seG7lWZb4bqtOOG6qVtww6xbYjdb4buJ4buFbDdbYjlsW3FhbFvhu4XDqlvhuqnhu4Vna+G7hVvhu59ydltx4buPcVtr4buD4buFZsOq4bujW8SpbGFmW+G7r3LhurNxW3DhuqPhuqlb4buJ4buFZlvhu7Hhur1bccOta+G7hVvhuqnhu41r4buDW3E44bqpW3DDqVti4bulxqHhuqlb4buF4buTW3Hhu6HGoVswXV1bceG7oWbDqnJbYsO1a+G7gzpb4bqsOOG6qVtww6xbYjdb4buJ4buFbDdbYjlsW3FhbFvhu4XDqlvhuqnhu4Vna+G7hVvhu59ydlti4bulxqHhuqlbceG7hXJb4buFc3E/W3FyduG6v2tb4bqrdWvhu4Nb4buxOWxb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVtxYWZb4bqpOOG6qVti4buZa1vhu7FpW3DGsFtr4buD4buFZsOq4bujW3ZbceG6u1vhuqnhu41r4buDW8Spw6Lhu6NbcXJ24bq7a1vhu4VydsOqaz9bcXJ24bq7a1vhu6/DoCpbceG7j3Fba+G7g+G7hWbDquG7o1vEqWxhZlvhu4nhu4U4W2Lhu6XGoeG6qVvhu4Xhu5NbceG7ocahWyAyXVtx4buhZsOqcltiw7Vr4buDJltx4buPcVtr4buD4buFZsOq4bujW8SpbGFmW3Hhu6Fya+G7g1vhuq1oa+G7hVvhu4nhu4U4W2Lhu6XGoeG6qVvhu4Xhu5NbceG7ocahWyIyXVtx4buhZsOqcltiw7Vr4buDJltx4buPcVtr4buD4buFZsOq4bujW8SpbGFmW3Hhu6Fya+G7g1vhuq1oa+G7hVti4bulxqHhuqlb4buF4buTW3Hhu6HGoVsiXV1bceG7oWbDqnJbYsO1a+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buDbDlmW+G7oTc/W+G6qTjhuqlb4bqtOOG6qVtww6xbYuG7pcah4bqpW3Hhu4VyW+G7hXNxW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbceG7oWxr4buDW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpW2Jm4bq9cltx4buhaVvhu7E5W+G6q8awW+G7o+G7hW5r4buDW3FhZlvhuqk44bqpW3FyduG6u2tbceG7oWxr4buDW2vhu4M5a+G7hVt2W3HhurtbYuG7pcah4bqpW+G7heG7peG7m2vhu4Nb4buj4buFdVvhuqnhurPhu6NbYsOgZltr4buDw7Rb4buFOWvhu4NbceG7hThr4buDW3HFqVtdPzJbLVsiP11bauG7p+G6qVvEqeG7peG7mWvhu4Nb4bqp4buZW3Dhu5svceG7hThr4buDWyxxdHZbceG7hWNsW3FyduG6u2suOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6qOG7hWdr4buFW3A44bqp4buFW3Hhu4VyW+G7hXNxW8SpOVvhu7HDonY/W2vhu4Xhu6Vr4buDW3A3clvhu4Xhu5lrWzNbceG7hThr4buDW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4nhu4U3Zj9bccOta+G7hVvhuqnhu4XDrVtq4buVZltx4buFclvhu4VzcVti4bulxqHhuqlbMFvhuq044bqpW3DDrFvhu7Hhur1bcXJ24bq7a1vhu4VydsOqazohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buF4buNa+G7g1txZmtbccWpW1Dhu5tbVltx4bq7W+G6qeG7hWxb4bqtZuG6u3E/W+G7hWbDqmtbcWw5a1tr4buDOWvhu4Vbdltx4bq7W+G6qcO6N1txw61r4buFW+G6qW1bMzEwW+G6rTjhuqlbcMOsP1tiYXFbccOtW8Spw6pbIl1b4bqtOOG6qVtww6wvIl06XV1dW+G6q+G6t2s6W1Fydltr4buFZuG6uWs/W+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4Nb4bqtOOG6qVtww6xb4bqpw7o3W2vhu4M5a+G7hVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qTdsP1tiN1vhu6Phu4XhurVrW+G6rTjhuqlbcMOsW3FhZltxcnbhurtrW+G7hXJ2w6prP1vhu6/DoFti4bulxqHhuqlbYjlsW3FhbFtx4buFY2xb4buFaGvhu4VbceG7heG7p+G6qVvhuqnhu6lbcXJ24bq/az9b4bqp4buFcnbhurlrW3FyOlvhuqzhurlrW+G6qWFr4buFW2JtP1tqw7RxW3Dhu49b4bqtOOG6qVtww6xbYsOgW8Sp4buVa1txcuG7kWY/W+G7hWzEg+G6qVvhuqnhu4VyduG6v2tbcDdr4buDW+G7ieG7heG7j2Zbdltx4bq7W3Hhu6Vba+G7heG6t2s/W2vhurlrW+G6q8awW+G6rThsW2LhurtrW2vhuqFqWyBdIDM/W2vhu4M5a+G7hVt2W3HhurtbccOta+G7hVtww6lb4buDZsOhalvhu4nhu4Vsw6Fr4buDWyJdXVvhuq044bqpW3DDrDohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqpsW2JtP1txw61r4buFW2rhu5VmW2Lhu6U3W+G7oTdb4bqp4buFZ2vhu4VbcDjhuqnhu4VbceG7hXJb4buFc3FbceG7oWxr4buDW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpW3ZbceG6uz9ba+G7hcOjaltx4buFclvhu4VzcVtx4buh4bq5a1siXV1b4bqtOOG6qVtww6xbYjdb4buJ4buFbDdb4bux4bq9W+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbcWFmW+G7nnLDoWvhu4NbUeG7oWk/W2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW8SpOVvhu5tbcXJ24bq7a1vhu4VydsOqa1vhu7E5W+G7r8OgW2vhu4XDo2pbYjjhu6Nb4buna+G7g1tr4buFclvhuqnhurVyW+G6qeG7heG6oWpbcG3huqlbcOG7p+G6qVvhu4nhu4XDs2Nb4bqp4buFbFtL4buF4bq3a1vhuqvhurdrOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu6Hhu6Xhu5dr4buDW0vhu4NyduG6uWshL+G7oyg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh
2022-07-11 14:35:22

QTO - Xăng E5 RON 92 giảm 3.103 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 3.088 đồng/lít. Dầu diesel giảm 3.022 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.008 đồng/lít, dầu mazut giảm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết