Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌồđ ,Ộ]ỬếỘÝS!ỘẵR!ỘỴ?Ộâẳ<ỘÝS!ỘẵR!NÒ/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằtỶRỲỒỌự9âỘYấa!ỘÝ.!*ấỘ"ấ9 ỘỴ!ỘỴ1 ỘÝ0 ỘăỘY?ỘYà!LỘâ6!Ộẻ6Ộâ) .ỘÝ.d ,Ộ[!% ỘÝÚ .Ộ"9âỘâ.R .Ộ !$ Ộ.T .Ộ.ấ ,ỘỶ"Ộ.3ÝỘẵ! .ỘÂtẰÂỘ[.!Ộằ.SâỘ.!& ỘỶ"Ộ TếỘ]ỬếỘâẳ9"ỘÝ.!%ÝỘ"bỘYÚ0Ộ.!?"MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌtR!Ộ.3ÝỘẵ! .Ộ"R ,ỘỴ8 ,Ộằ.ẩÝỘÝẫRỘ"9âỘâẳcả ,ỘÂtẰÂỘâẳ$ ỘỴỘẳ5Ộ,!ạ!Ộ.U Ộẳ5ỘẳT ,ỘÝ.0ỘÝ0 Ộ.!?ấỘÝS!Ộ,)ỘÝẫRỘ") .LỘÝS!Ộ,)ỘÝẫRỘYU MỘôỮ ỘÝcà ,Ộặấế%âỘẻTỘỲdâỘ[.0SâỘỴ?Ộâẳ#Ộ.!?ấỘ.T .Ộẻ!Ộ]ỬếỘỴ8ỘÝẫRỘ ,cả!Ộ[.SÝỘ]TỘ[.6 ,Ộâ.?ỘÝ.ỬằỘ .V Ộâẳ0 ,ỘYỬâỘÝdỘâ) .Ộ.ấ7 ,Ộ T0MỘẺ)Ộ.T .Ộẻ!ỘỴ1Ộ %ấỘ]ƯằỘỴ!Ộ]ƯằỘ]U!Ộẵ=Ộ]TỘ"Ữ"Ộ"7 ,ỘÝẫRỘ.T .Ộẻ!ỘỤ ỘÝỦằỘẻƯâỘẵRấỘ TếMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂẳ0 ,ỘÝấ9ÝỘẵ7 ,LỘ.ỮấỘ .cỘR!Ộâẳcă ,Ộâ.T .ỘÝb ,ỘÝ1Ộ .ẹ ,Ộ]Ữ Ộ"ỦÝỘ]á!MỘĂỘ,1ÝỘỴ9Ộ,!RỘỴ) .LỘẻạ!Ộ.T .Ộẻ!ỘỤ ỘÝỦằỘăỘâẳ#ỘỶ"LỘ %ấỘ ,cả!Ộ]ạ ỘÝ.>ỘY!%âỘằ.S ỘêỸâLỘ]$ ỘS LỘỲ3RỘỲX"LỘ .!*ấỘ[.ÚỘ Ụ ,ỘÝ0 Ộâẳ#ỘÝb ,Ộẵ=Ộ]ƯằỘ]U!ỘÝSÝ.Ộ.T .ỘêéỘ TếỘẻạ!Ộ ,cả!ỘÝ1Ộ.T .Ộẻ!ỘẵR!Ộ[.SÝMỘĂỘ,1ÝỘỴ9ỘêÙỘ.9!LỘ[.!Ộằ.SâỘ.!& ỘẳRỘÝSÝỘẻẩỘẻ!&ÝỘâẳ#ỘỶ"ỘÝ1Ộ.T .Ộẻ!Ộâẳ9"ỘÝỦằLỘ ,cả!Ộ]ạ Ộ $ ỘY) .Ộâ{ .LỘ,!ẹỘ ,ấế$ Ộ.!& ỘâẳU ,ỘỴ?Ộ"ả!ỘÝàỘặấR ỘÝ.dÝỘ Ụ ,Ộ]T"Ộẻ!&ÝMỘồđ ,Ộ $ Ộ“,!V ỘặấSỘ"ỬâỘ[.6 ”LỘỴ?Ộẳ8!ỘỲậ ,ỘÝS!ỘẵR!Ộ TếỘâẳ<ỘÝS!ỘẵR!Ộ[.SÝMỘứ.!Ộằ.SâỘ.!& Ộâẳ#ỘỤ ỘÝỦằỘẻƯâLỘ.ÙếỘÝ0!ỘỴ1Ộ]TỘ“ÝàỘ.9!”ỘỴ?Ộ,!ầằỘâẳ#Ộ .V Ộâ.dÝỘẻTỘỴ!*ấỘÝ.> .Ộ.T .Ộẻ!Ộằ.ậỘ.ãằỘẻạ!Ộằ.SằỘ]ấVâỘẻTỘỴU0ỘỴdÝMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẰ.R Ột0T!Ộtcà ,Ò/ằỌ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không được từ chối hồ sơ quá một lần

Không được từ chối hồ sơ quá một lần
2024-05-18 05:05:00

QTO - Trong buổi làm việc với chúng tôi mới đây về công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Hải Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hải Lăng luôn...

Để học sinh chọn đúng môn học

Để học sinh chọn đúng môn học
2022-04-16 05:37:22

QTO - Năm học 2022-2023, năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 ở cấp THPT. Điểm mới của chương trình giáo dục cấp THPT là...

Quanh chuyện môi giới bất động sản

Quanh chuyện môi giới bất động sản
2022-04-09 05:43:50

QTO - Một ngày cuối tháng 3/2022, lần đầu tiên đường dây nóng của Báo Quảng Trị nhận cuộc gọi phản ánh mâu thuẫn về môi giới bất động sản. Hơn bảy năm từ...

Không ai được đứng trên pháp luật!

Không ai được đứng trên pháp luật!
2022-04-02 05:45:42

QTO - Thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971), Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam để điều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết