Cập nhật:  GMT+7
ồẪỡợÁẼụỌỌjờObBỎẼẢờộ$ỆẾẨ/ÊMợỎẪỳÕợẨỆBợỎẪỳÕợQyRợẼửOợẪÂợỎẪIẾẨợẠBÂẾợÁẪBẲÕợỌủẾẨồ/ẪỡộồOợÁẼụỌỌjờO{ẢụÀờộôậbốợ-ợ#ẪBẴÕợÓÕụợú/ỡỡ/pởỡtọợẫMợ2ẲợẪỀưÁẪợỠũợ$ỳÕợỎỖợOẪIBợẪLOợỠJBợ@ụẾợậÕứẾợẼSợô@ậ3ốợÀỜợủẾợầẪủỎợỎÒBẤẾợẠHợỎẪĐợÀỄÁợ{ũẾẪợẼụẾẨợbBẤÕợỠỐẾẨợỌHẾẨợ4Ặợ2HẾẨợỎEẾẪợô>4ẫốợậÕứẾẨợbÒĐợỎỊợÁẪƠÁợẼẦợẠỆẾẨ/ÊMợẨỆBợỎẪỳÕợQyRợẼửOợẪÂợỎẪIẾẨợẠBÂẾợÁẪBẲÕợỌủẾẨỏồỎụAẼẢợỌỎRẼẢjờÊụÒẨBẾópOQợụÕỎỀờộồỎÒộồỎÀộồBÊẨợỌÒÁjờ//ÁỏAụỀÓÕụẾẨỎÒBỏỠẾ/ÀẢỌẺỎỀO/ẾẢPỌ/ỡtrs/rúÀqởúỡúpqỎỡỡspùrẼỡỏẸOẨờợ/ộồ/ỎÀộồ/ỎÒộồỎÒộồỎÀộồOộ4MợỠũợẺBẤÊợỎÒụợẪÍợỌĨợỎưBợAÕỊBợẼẦợẠỆẾẨ/ợÊMợỎẪỳÕợẨỆBợỎẪỳÕợQyRợẼửOợẪÂợỎẪIẾẨợẠBÂẾợÁẪBẲÕợỌủẾẨồ/Oộồ/ỎÀộồ/ỎÒộồ/ỎụAẼẢộ>ỆBợỎẪỳÕợQyRợẼửOợẪÂợỎẪIẾẨợẠBÂẾợÁẪBẲÕợỌủẾẨợÀỀợẫMợ2ẲợẪỀưÁẪợỠũợ$ỳÕợỎỖợẼũÊợÁẪỘợẠỳÕợỎỖòợ@ậ3ợÀỜợủẾợ>4ẫợẼũợÁĨợÓÕụẾợÊKBợỎẪỳÕỏợbẪKBợẨBụẾợẠỆẾẨợẨỆBợỎẪỳÕợAửỎợẠỳÕợỎỚợỡrợẨBKợỠũợÊMợẨỆBợỎẪỳÕợAửỎợẠỳÕợỠũỀợẼÔÁợỡrợẨBKợqởợOẪÔỎọợẾẨũRợú/ỡỡ/pởỡtỏợ#ỆợrợẠĨẾợỠĐợỎẪụÊợẨBụợẾÌOợẪÍợỌĨợÀỜợỎẪỳÕọợẨÍÊóợ3BẶẾợÀụẾẪợ#HẾẨợỎRợb5{{ợfyRợÀỜẾẨợbẪỖĨẾẨợÊưBợbÒỳẾợểỔợỤ%#ọợ#HẾẨợỎRợ#ỊợOẪỳẾợẾựẾẨợẼỖLẾẨợ#HẾẨợẾẨẪÂợểÉẾẪợ#ỢÕợỠũợ#HẾẨợỎRợb5{{ợẫứẾợQÕýỎợbẪỖĨẾẨợÊưBợỠũợfyRợÀỜẾẨợẠBÂẾợ4BẾẪợ{Ệụòợ3BẶẾợÀụẾẪợ#HẾẨợỎRợb5{{ợ4bểợ#ẪBẲÕợỌủẾẨợỠũợbẪBẲỎợAĐợẠHợỎẪĐọợ#HẾẨợỎRợb5{{ợểBÂỎợbyÊòợ#HẾẨợỎRợ#ỊợOẪỳẾợẠBÂẾợỎỢợÁẪÕRẶẾợÀỒẾẨợ{ụẾẢẼòợ3BẶẾợÀụẾẪợ#HẾẨợỎRợb5{{ợfyRợÀỜẾẨợỠũợbẪỖĨẾẨợÊưBợ5ẪýỎợ{ÕRợỠũợ#HẾẨợỎRợ#ỊợOẪỳẾợÁẪBẲÕợỌủẾẨợÁHẾẨợÁÌẾẨợỎẪũẾẪợOẪIợ{Íợ#ẪCợ4BẾẪỏợbưBợAÕỊBợẼẦọợẠưBợÀBÂẾợ@ậ3ợÀỜợủẾợ>4ẫợÁỐẾẨợỠJBợỌỜợÁẪƠẾẨợẺBẲẾợÁỘụợẠưBợÀBÂẾợÁủÁợẾẪũợỎẪỳÕọợÁủÁợẠưBợABẤÕợỎẪụÊợÀỜợAÕỊBợẼẦợẠừợỎBẲẾợẪũẾẪợẺBẤÊợỎÒụợẾBẶÊợOẪỀẾẨợỎýỎợÁứợẪÍợỌĨợÀỜợỎẪỳÕợỎẪẢỀợÓÕBợẠĐẾẪỏợẫụÕợẺẪBợỎẪIẾẨợẾẪýỎợÁủÁợẾÌBợÀÕẾẨợẠỆẾẨ/ÊMợỎẪỳÕợẨỆBợỎẪỳÕợQyRợẼửOợẪÂợỎẪIẾẨợẠBÂẾợÁẪBẲÕợỌủẾẨọợÁẪỘợẠỳÕợỎỖọợÁĨợÓÕụẾợÊKBợỎẪỳÕọợÁủÁợẠĨẾợỠĐợỎẪụÊợẨBụợÀỜợỎẪỳÕợỠũợẠưBợABẤÕợÁỆợÊvỎợỎưBợAÕỊBợẼẦợẠừợỎẪIẾẨợẾẪýỎợÁủÁợẾÌBợÀÕẾẨợỎÒỀẾẨợABẶẾợAứẾọợỎBẲẾợẪũẾẪợẺSợABẶẾợAứẾợẠỆẾẨ/ÊMợỎẪỳÕợẨỆBợỎẪỳÕợQyRợẼửOợẪÂợỎẪIẾẨợẠBÂẾợÁẪBẲÕợỌủẾẨợỠũỀợẼÔÁợỡtợẨBKợỡsợOẪÔỎợÁỐẾẨợẾẨũRỏợ$ỖLÁợABẲỎọợẨỆBợỎẪỳÕợQyRợẼửOợẪÂợỎẪIẾẨợẠBÂẾợÁẪBẲÕợỌủẾẨợỌẰợỎÒBẤẾợẺẪụBợÁẪỀợỡpợÁHẾẨợỎÒDẾẪợẨÍÊợuợÁHẾẨợỎÒDẾẪợỎưBợỎẪũẾẪợOẪIợ$HẾẨợ{ũợỠũợsợÁHẾẨợỎÒDẾẪợỎưBợẪÕRÂẾợ{ỖJẾẨợ{ỆụợôỎẪĐợỎÒýẾợ2ẪẢợẫụẾẪợpợÁHẾẨợỎÒDẾẪợỠũợỎẪĐợỎÒýẾợ3ụỀợ@ứỀợqợÁHẾẨợỎÒDẾẪốỏợ=ỜợẺBẲẾọợỎỊẾẨợẺBẾẪợOẪCợỎÒBẤẾợẺẪụBợẨỆBợỎẪỳÕợẾũRợỎÒẶẾợutợỎÚợẠÍẾẨợỏợbBẾọợứẾẪóợ2ỏ2ỏẫồ/Oộ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh Linh: Xây dựng hơn 255 trang trại, gia trại

Vĩnh Linh: Xây dựng hơn 255 trang trại, gia trại
2016-11-09 08:18:12

(QT) - Gần 20 năm qua, nhiều hộ nông dân ở Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi quy hoạch cây cao su, hồ tiêu, vùng cát bạc màu, vùng đất gò đồi, hoang hoá,...

Trao quà hỗ trợ người dân huyện Triệu Phong

Trao quà hỗ trợ người dân huyện Triệu Phong
2016-11-08 08:59:23

(QT) - Ni sư Chúng Liên, Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện vừa đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết