Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xINMdeG6u3TDomrGsHThu5XDosOB4bq5asOicsah4buNdMOidOG7leG6u3Thu5fDoibhuqrDosSpw6l0w6Jq4buX4bufw6Js4bq9dcOiVOG7l+G6u8OidOG6sHdqw6LhuqbDtcOixKjGoeG7kXTDokzGsHThu5Utw6Lhu5bDqsahw6Jsw6p1w6LDgeG7l+G7gXPDouG6puG6u8OicuG6u3PDouG6psahw7Rqw6LDgeG6vcahw6Lhu7bDgMOqdOG7lcOiI+G7ueG7o8OjL+G7l+G6p8SDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7Xhu5Ztw6lr4bq1xIPhuqHhu7Yj4bqjw6Itw6Lhu5bGsHPDouG7t8OAw6nDouG6qeG6pS9kL+G6reG6peG6p2Jhw6JsdeG6u3TDomrGsHThu5XDosOB4bq5asOicsah4buNdMOidOG7leG6u3Thu5fDoibhuqrDosSpw6l0w6Jq4buX4bufw6Js4bq9dcOiVOG7l+G6u8OidOG6sHdqw6LhuqbDtcOixKjGoeG7kXTDokzGsHThu5Utw6Lhu5bDqsahw6Jsw6p1w6JrdcOibOG7q3Thu5XDomrhu5fhu5vDouG7luG7q8OiPsOAaHTDokB2dGHDoj0pIzrDokzDqnThu5Vhw6Ij4buX4bq2w6LDgeG7ueG6sMO9dOG7lcOixKjhu7HDolThu5V14bq9xqHDouG7lcahw6l1w6Jy4bq7c8Oiw4Hhu7nhurDDvXThu5XDomx14bq7dMOibOG7j3TDosOB4buX4buBc8Oi4bqm4bq7w6Jy4bq7c8Oi4bqmxqHDtGrDosOB4bq9xqHDouG7tsOAw6p04buVw6Ij4bu54bujw6LhuqbDtcOibMOtw4DDosOB4bqww6Jq4buX4bupdOG7lcOi4bqow7rGocOicsO9w6Jsw6p1w6JK4burdMOiSuG7p8Ohw6IjxqHhu4/hu7XDouG6puG6u8OicuG6u3PDouG6psahw7Rqw6LhuqZ3xqHDomx14bq7dMOiasO6w6Js4burdOG7lcOiauG7l+G7m8OiVOG7lcOA4bqq4buTdMOi4bu2w4BodMOiSuG7l+G7m3Thu5dhw6IjPSlhw6Lhu7Thu5fDusOiSuG7l8SCw6LDgeG7o2rhu5fDoj3EqFRLw6LDgeG7n3Thu5c5w6Js4bq9xqHDomvGocO0dMOicuG6v3Thu5fDomzhur11w6Jq4bq5asOiQcO9OMOiVOG7lXXhur3GocOi4bqmw4Nhw6JR4buWNkwjYcOiVFQ24bu0I1QjOcOiKeG7gXTDouG7teG7l8O5dOG7lcOiPcSoVEvDosOB4bufdOG7lznDouG7l8OA4bqqw7R0w6Jsw6p1w6JK4burdMOiSuG7p8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8Ojw4HDqcSpcm3DokHDgeG6qnJtMuG6tXPDqeG7ueG7lcahdDjhuq3hu7XhuqjDosOpw4DDgXXhurXEg8Ojw4Hhu7nEg8Ojw4FrxIPDo8ahc+G7lcOiw6lyw4Ey4bq14bq1w6LhuqzGoWvDgeG7lzLhurXhuqti4bql4bq1w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTLhurXhuq1lZeG6tcOiQeG7uWoy4bq14buXw4HDgeG7tTgvL8Spw6l14bu3w4DDqXThu5XDgeG7ucahw6HhuqZ0L+G7tXXhu7nDgcOpckEv4bqlLyPhu7nDgHV04buV4bu3w4DDqXThu5Xhu5fGoW3hu7Uv4bql4bqn4buXxqHhuq3huqfhuqlt4bu14bqow6LhuqFk4bqjw6Fw4bu14buV4bq1L8SDw6Mvw4FrxIPDoy/DgeG7ucSDw6PDgeG7ucSDw6PDgWvEg0zhu6t04buVw6Jq4buX4bubw6Lhu5bhu6vDoj7DgGh0w6JAdnRhw6Ij4buX4bq2w6LDgeG7ueG6sMO9dOG7lcOixKjhu7HDolThu5V14bq9xqHDouG7lcahw6l1w6Lhu7Xhu5fhurnDgcOixKnGoeG7kcOAw6Jx4buPw4HDonLDgMOsdMOixKnDgOG7rcahw6Jy4bq7c8Oi4bqmxqHDtGrDoy/DgWvEg8OjL8OB4bu5xIPDoy/DgcOpxKlybcSDSsawdOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6Jxw6jDomrhu5fhu6l04buVw6LhuqjDusahw6Jyw73DouG7l8OA4bqqw7R0w6Jsw6p1w6JK4burdMOiSuG7p8OiasO6w6Jq4buXxqHDtcOAw6Jr4bq7xqHDouG6q8OicXNhw6Js4bq/w6Jsw63DgMOiw4HhurDDouG7l8OpxqHDouG7lcahw6nGocOibHXhur10w6Jq4buXxqHDtcOAw6Jr4bq7xqHDouG6rcOicXPDocOiVOG7j8OAw6Jx4buXxrB04buVw6LDgcah4buP4bu1w6LDgcODasOibMOtw4DDosOB4bqww6Lhu7Xhu5fDrXTDomrDuXTDonLhur3GocOiw4Hhu5fhu53DonPhurDDqcOixKnhur91w6JBw7LDosOB4bq5asOibOG7sXThu5XDouG7uWnDgcOicnd0w6Jy4bq7c8Oi4bqow7rGocOicsO9w6JsacOBw6LDgeG7ueG7jXTDomzDqnXDocOiI+G7rXThu5XDomvGocO0dMOiw4Hhu5tq4buXw6Jsw6p1w6JK4burdMOiSuG7p8Oi4bqrw6Jxc8Oi4bqtw6Jhw6Lhu5fGocO0dMOibOG6v8OixKnhu6PDouG6qMO6xqHDonLDvcOiauG7l+G7n8OiasO5dMOi4bqtYeG6qXFzw6Lhuq3DosOhw6JL4bq0w6JxxqHhu490w6Lhu5XGocOpxqHDomx14bq9dMOi4bqpw6JBw7LDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Jxw6jDomrhu5fGocO1w4DDomvhurvGocOi4bqr4bql4bqtc2HDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Js4buNw6Jq4buX4buHdMOiQcO6dOG7lcOiceG7l3XDqnThu5XDouG6rWPhuq1zw6LhuqbhurvDomrhurlqw6Lhu5fhur104buVw6Jzw4Nqw6Lhu7Xhu5fDg8Oiw4Hhu7l5w6J04buX4bqwOMOidGh04buVw6JqaeG7tcOic+G7hcOBw6Js4bqweHThu5Vhw6J04bqgw4HDouG7lcahw6l1w6LDgeG7l8awdOG7leKApsOiVOG7lXXhurvGocOic8ODasOibOG7m2rhu5fDomrhu5fhu6l04buVw6LhuqjDusahw6Jyw73Domxpw4Fhw6Jx4buPw4HDonThu6nGocOi4buVxqHDqXXDosOB4buXxrB04buVw6LhuqbhurvDomvDgMOicuG7o2rhu5fDosOB4bu54buNdMOibMOqdWHDomrGsHThu5XDosOB4bu54buddOG7l8OiccOow6Jq4buX4bupdOG7lcOi4bqow7rGocOicsO9w6Lhu5fDgOG6qsO0dMOibMOqdcOiQcOyw6Lhu5XDuuG7tcOi4bu14buXw610w6Jx4buXxrDGocOi4bu14buXw4Nqw6LDgeG6tMOidOG7l8ah4buNdMOiceG7l3XDqnThu5XDouG6qeG6qcOh4bql4bql4bqlc8Oi4bqtw6JsacOBYcOibOG7q3Thu5XDosOB4buXeMahw6Lhu5XDuuG7tcOi4bu14buXw610w6LDgeG7ueG6uXThu5fDomzhurB5asOiw4Hhurlqw6Js4buxdOG7lcOia8O5dOG7lcOi4bqodeG6ueG6qsOi4buXw6rGocOicuG6sMOAw6Jq4buX4bubdOG7l8Oiw4DhuqrDouG7l8ah4buP4bu1w6LDgeG7ueG6tGrDosOBxqHhu4/hu7XDonHhu5fDgMOi4buX4bq7dOG7l8OiauG7l+G7m3Thu5fDosOB4bu54buNdMOibMOqdcOi4bqm4bq7dcOic+G6osOpw6Jz4bqww6nDosSp4bq/dcOhw6HDocOiI+G7rXThu5XDonPhurZqw6Jsw63DgMOiw4HhurDDouG7lcahw6nGocOibHXhur10w6LhuqnDomvhurTDonHGoeG7j3TDonHhu5d1w6p04buVw6Lhuqvhuq3huqXDosOBxJDDomzhu6t04buVYcOiw4Hhur11w6Lhu5fDtMOiw4Hhu5fhu6l04buVw6JqdsOiQcO9w6Lhu5fhur3DosOBw6104buVw6LDgeG7l+G7qXThu5XDonThu5dpw4Fhw6Jqw6p04buXw6Lhu7fDgMOpdMOiw4Hhu6nDgWHDouG7lcO64bu1w6Lhu7Xhu5fDrXTDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu48tw6Lhuqjhur/DouG7l+G7scahw6LhuqbhurvDouG7lcah4bqkw6LhuqbhuqR04buVw6LDqXTDonTGoXThu5ctw6Lhu7fDgOG7qWrDouG7teG7l8O5dOG7lcOiw4Hhu7nhu410w6Jsw6p1w6HDoiPhur3GocOixKnDgOG7rcahw6Jy4bq7c8Oi4bqmxqHDtGphw6Js4bq9xqHDomvGocO0dMOiauG6uWrDosSp4buxw6J04buV4bq7dOG7l8OiI+G7ucOAdOG7lcOi4bqwdnThu5XDouG7teG7l+G6ucOBw6LEqcah4buRw4DDonLhurtzw6Lhu7nFqcOiw4Hhu5fhu41zw6JB4bq0w6Jqw610w6LDgeG7l8ah4buPw4HDouG7teG7l8OqxqHDomzDrcOAw6LDgeG6sMOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDonHDqMOiauG7l+G7qXThu5XDouG6qMO6xqHDonLDvcOibMOqdcOiSuG7q3TDokrhu6c5w6Lhuqjhurlqw6Js4bujdOG7l8OiauG6uWrDouG7l+G6vXThu5XDonPDg2rDouG6sMOAw6LDgcah4buNdGHDonThu5XDgOG7q3TDouG6puG7qXTDouG6puG6u8Oi4bu14buXaHTDonFDw6Jsw63DgMOiw4HhurDDouG7l3nhu7XDonJCw6HDouG7tOG7l+G6ucOBw6LEqcah4buRw4DDosOB4bq9xqHDosSpw4Dhu63GocOicuG6u3PDouG6psahw7RqYcOibOG7q3Thu5XDomrhu5fhu5vDouG7luG7q8OiPsOAaHTDokB2dGHDoiPhu5fhurbDosOB4bu54bqww7104buVw6LEqOG7scOiVOG7lXXhur3GocOi4buVxqHDqXVhw6LDgeG7ueG6sMO9dOG7lcOibHXhurt0w6JqxrB04buVw6LDgeG6uWrDonLGoeG7jXTDonThu5Xhurt04buXw6Im4bqqw6LEqcOpdMOiauG7l+G7n8OibOG6vXXDolThu5fhurvDonThurB3asOi4bqmw7XDosSoxqHhu5F0w6JMxrB04buVLcOi4buWw6rGocOibMOqdcOidOG7l2l0w6Jz4bq9dOG7lzjDokrhu6t0w6JK4bunw6Jy4bq7w6JsxqHhu5Fzw6Js4buRw6Lhuqjhurlqw6Js4bujdOG7l8Oi4bu14buXaHTDomzhu6N04buXw6Js4bqweHThu5XDomp2w6JBw73DonThu5V14bq7xqHDonHhu5d2xqHDoinhu6N04buXw6LEqOG7h2rDosSo4buxw6Lhu5XGoeG6pMOpw6IpxqHDtMOBw6JUw6lzw6LhuqbhurvDoiPhu7nDgHThu5XDouG7tsOA4bupamHDonThu410w6LhuqbGocO0asOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDonHDqMOiauG7l+G7qXThu5XDouG6qMO6xqHDonLDvcOixKnDqnXDouG6psO0w6Jsw6p1YcOixKnDqnXDouG6psO0w6LDgeG7l8O1c8OicsODasOibOG7o8Opw6Jy4bq7w6Lhu7lpw4HDouG7t8OAw6l0w6LDgeG7ueG7pXThu5XDocOiTOG7q3Thu5XDomrhu5fhu5vDomzDtcOidOG7leG7l+G7o8Oiw4Hhu5904buXw6Lhu7bDgMOqdOG7lcOiI+G7ueG7o8OiasOtdMOi4buVaeG7tcOi4bu54bqgw4HDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Lhu5d14bq7dMOiw4Hhu5fGocO0dMOibMO1w6Lhurl0w6LEqeG6uXXDomrhurl1w6JxxqF04buXw6LDgeG7jy3DonFFw6LDgeG7l8OAw6zDgcOiasODw6LDgeG7l+G7kWHDomrhu5fGocOiw4HGoeG7j8OBYcOixKnhurl1w6Jq4bq5dcOiSuG7l+G7m3Thu5fDouG7teG7l8SCw6J04buVw6nhuqrDosOB4bu5dXThu5XDosOB4buX4bq5dOG7lcOixJEv4bqt4bql4bqnYsOibOG7kcOiQXdzw6Jqw7rDonHhu4/DouG7l3Xhur1q4buXw6Jsw63DgMOiw4HhurDDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Jxw6jDomrhu5fhu6l04buVw6LhuqjDusahw6Jyw73DosSpw6p1w6LhuqbDtMOibMOqdcOhw6Ij4bu54bqwd2rDonPhu4fDgcOi4bqww4DDosOBxqHhu410w6Jq4buXdcOibHXhur10w6Jxw6jDomrhu5fhu6l04buVw6LhuqjDusahw6Jyw73DouG6q+G6peG6qXNhw6JBw6nDgMOibMO6w6JBw7LDosOBxqHhu4/hu7XDosOBw4Nqw6Jsw63DgMOiw4HhurDDomrhurlqw6Lhu5fhur104buVw6Jzw4Nqw6Jqw7l0w6Jy4bq9xqHDocOiI8ahdGHDosOqdOG7lzjDolQj4buWw6Mv4bu1xIM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động

Giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động
2015-07-31 05:26:13

(QT) - 6 tháng đầu năm 2015, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Quảng Trị đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết