Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s8OTd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qX3hu6ThuqnDg+G7o8SCw6rhuqnDg8SCxJDhu5fhu6Xhuqkl4buf4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7pOG7o2rDg+G6qU3hu4Phu6XhuqliLWThurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6s+G6ryoq4bum4bqx4bqpLeG6qU7hu6Phu5/hu5nEguG6qeG6uy1i4bqr4bqj4bqpw7N34buf4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpfeG7pOG6qcOz4buF4bqpw4Phu6PEgsOq4bqpw7N34buf4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpJeG7n+G7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6Thu6Nqw4PhuqlN4buD4bul4bqpYi1k4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg+G6oGrhu6Xhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qeG7o+G6qsSC4bqpw7PEqcSC4bqpw4Phu5/hu5Hhu6XhuqnDg+G7h+G7n+G6qSrhuqDEguG7peG7neG6qcOD4buLw7nhuqlULeG7nOG6oMOyw7Lhu6Xhuqklw6rhu591w6rhuqnhuq/hu6bhuqLDqnXDquG6seG6qeG7peG7o2jDueG6qW7hu6PEgmvhu6XhuqltceG6qW7hu6Phu6fhuqnDiuG7muG7muG6qSXEgnrEgnXhu5/huqlOxILDgeG6qWPhuqtixJHhuqlv4bufxqHhu6XhuqnhuqDDquG6qULhu4Hhu6fhuqluxILhu6/hu5/huqnhu6Vmw7nhuqnhu6XDqsSQw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t8ODw6ptw7rDsuG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rcO5w6rhuqDhu53hu5/hu6XDoGPDgUThuqnDqsSCw4Phu6fhuq3hurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s+G6t+G7n8O54bud4bqpw6rDusODNuG6reG6reG6qUPhu59vw4Phu6M24bqtxJFl4bqr4bqt4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDgzbhuq1j4bq94bq74bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq3hu6PDg8ODw4HDoC8vbcOq4bunw4DEgsOq4bul4budw4PhuqDhu5/Do0Lhu6Uvw4Hhu6fhuqDDg8Oqw7rhuqIv4bqrLyrhuqDEguG7p+G7peG7ncOAxILDquG7peG7neG7o+G7n8Oyw4Ev4bq9fXrDiuG7o+G7ncSRKsOjdMOB4bud4bqtL+G6s+G6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s07hu63hu6Xhu53huql94buf4bul4buj4bqp4bqv4bud4buf4bqqw6rhurHhuqnDs+G7heG6qW3hu6vhuqnDukHhuqnDuXfDg+G6qW7DveG6qeG7o3fhu5/huqnhu53hu6Phu5/huqlt4buB4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg+G6oGrhu6Xhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qeG7o+G6qsSC4bqpw4PhuqDDguG7s27huqnDs3fhu5/huqnDg8SCxJDhu5fhu6Xhuqkl4buf4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7pOG7o2rDg+G6qU3hu4Phu6XDo+G6qeG7guG7peG7o8Og4bqp4bukw6NV4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6ty/Dg8OqbcO6w7LhurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OTd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qSXhu5/hu6Xhu6PhuqlC4buf4buR4bul4bqp4buk4bujasOD4bqpTeG7g+G7peG6qW7FqeG6qcODxIJ44buf4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qW1w4bul4buj4bqpdeG7o+G7p+G7g+G7peG7neG6qWPhuqvhuqPhuqnhuqLhu7nhuqnhu6PhuqrEguG6qcOD4buj4buX4bqp4bujcOG7peG7o+G6qcOD4buvw4PhuqlC4buB4bqpw7PDguG7t27huqnDg8SCxJDhu5fhu6Xhuqlu4buj4bup4bul4bqpw4Phuqbhuqlu4bq/buG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDs+G7h+G7n+G6qeG7o+G7qW7huqnDg+G6oOG7keG7peG6qXXhu6Nnw4Hhuqnhu6Thu6Nqw4PhuqlN4buD4bulw6PhuqnDk+G7i8SQ4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcO64buB4bqpw7N34buf4bqpbcWp4bul4bud4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqnhu6Phu4fhuqnDs3fhu5/huqnDg8SCxJDhu5fhu6XhuqkmLWLhur3huql94buk4bqpZS1i4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg+G6oGrhu6Xhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qeG7o+G6qsSC4bqpw4Phu4fhu5/huqnhu6Thu6Nqw4PhuqlN4buD4bul4bqp4bujduG7n+G6qcOD4buj4bq/4bul4bud4bqpZeG6qULhuqbDquG6qcOAxILDquG6qeG7peG7o2jDueG6qW7hu6PEgmvhu6XhuqltceG6qW7hu6Phu6fhuql9TlXhuqkmLWLhur3huqlu4buj4buLxILhuqnhur7huqlj4bqrYsSR4bqpw7PDquG7peG7neG6qW/hu5/GoeG7peG6qeG6oMOq4bqpw4Phu4fhu5/huqnDmcSQw6rhu6XDucOq4bqgw6PhuqlP4bun4bqp4bqg4buJw4Phuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qW7EqcSC4bqpw4Phu6PhurLhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqlC4buf4buR4bul4bqp4buk4bujasOD4bqpTeG7g+G7peG6qeG6osO04bqpdeG7oeG6qeG7o+G7t8OB4bqpw7N24bul4bud4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpTsOaTeG6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4Hhuqnhu6Thu6Nqw4PhuqlN4buD4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlCxrDhu6Xhu53huqliLWPhuqnhu6Vmw7nhuqnDg+G7s+G7n+G6qeG7peG7keG7peG6qcOD4bqgauG7peG6qcOz4buJxILhuqnhu53hu5/huqrDquG6qcOzd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qX3hu6ThuqlC4buB4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7pOG7o2rDg+G6qU3hu4Phu6XhuqnDs+G7heG6qcOD4bujxILhuqnhu6Phuq7Dg+G6qeG6oOG7icOD4bqpw7Phu63hu6Xhu53huqlu4bq/buG6qcODxILEkOG7l+G7peG6qcOD4bqg4buHbuG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqlu4bq/buG6qU7Dmk3huqlu4bujxILEkOG7keG7peG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqp4buk4bujasOD4bqpTeG7g+G7peG6qeG6r1Qtw5rDssOq4budxILDsuG6seG6qcOz4buT4bul4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qW/hu7Hhu5/Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4buk4bud4bun4buH4buf4bqpw4PhuqDhuqbhuqltw6rhuqluxKnEguG6qcOD4buj4bqy4bqpw7PDquG7peG7neG6qW7hu6Phu4nhu6XhuqnDg+G7o8OCw73hu6Xhu53huqnDuuG7geG6qeG7o2rEguG6qULhu5Xhuqnhu6LEgsSQ4bqpKuG7p+G7geG7peG6o+G6qX1m4bul4bqpw5rhu6fhu6Xhu53huqlC4buB4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqlC4buV4bqp4bui4bun4buB4bul4bud4bqpKuG7o3Hhu6Xhu6Phuql14buj4but4bul4bud4bqpw4Phu6PDqsO54bqp4bud4bufw6rhuqnDg+G6oGrhu6XhuqnDs+G7icSC4bqj4bqp4buiw5p94bqpw4PhuqDDguG7ueG7peG7neG6qSrhu6fhuqLhu6Phu5/EkMOq4bqpw5nhu5/EguG6oMOq4bqpw7Phu4XhuqnDg8SC4bul4bud4bqp4bujxKnEguG6qeG7o+G7k8OD4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpbsSpxILhuqnDg+G7o+G6suG6qW7GsOG7peG6qcO64buH4buf4bqp4bqgw6rhuqnhuqLhu4vhu6Xhuqnhu6Xhu6Now7nhuql14buf4buXw7nhuqnDg+G6oMOq4bqpw4Hhu6Phu6fhu6Xhu53huqnDs3fhuqlu4bqyw6rhuqlu4bq/buG6qeG7o+G7qW7huqnDg+G6oMaww6Phuqnhu7jhuqnhu6Phu5/hu5XDgeG6qcO5d8OD4bqj4bqp4buiw5p94bqpw5nhu5/EguG6oMOq4bqpw4PEguG7peG7neG6qeG6oMOq4bqp4bqi4buL4bul4bqpw7N34buf4bqp4bujcOG7peG7o+G6qeG7nXbDueG6qcOD4buj4bqy4bqpw7nhu63hu6Xhuqkq4bujw6rhu6Xhu6PhuqlNcOG7peG7o+G6oeG6qeG7o2rEguG6qULhu5XhuqnDg+G6oOG6v+G7n+G6qV3EguG7i+G7peG6qSrhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqPhuqluacOB4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qULhu5Xhuqkj4bujw4Lhu7Nu4bqpKuG6pOG6qS3huqkq4buf4buT4bul4bqpKuG7o+G7geG7peG7o+G6oeG6qeG7o2rEguG6qULhu5XhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qeG7isSC4bqpfWbhu6Xhuqnhu6Lhu6fhu4Hhu6XhuqPhuqnDg+G7n+G7meG7peG6qULhu5XhuqnDg+G6oOG6v+G7n+G6qT3EguG7r27huqnDiuG7peG7o+G6qeG6ryrhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDmsOCw73hu6Xhu53huqnDg+G7o8OqxJDhuqnDgeG7o+G6rsOD4bqpZGLhurHhuqHhuqluacOB4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqlC4buV4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qcOD4buLw7nhuqkq4buJ4bul4bqpKuG7geG7n+G6qS3huqnDmeG7n+G7peG7o+G6qU7hu6Phu4vEguG6o+G6qcOD4buf4buZ4bul4bqpQuG7leG6qcOB4buj4buD4buf4bqpKuG6oOG7qeG7peG7neG6qeG7ouG7p+G7geG7peG7neG6oeG6qW5pw4HhuqnDg+G7n+G7meG7peG6qcOz4buH4bun4bqpTuG7reG7peG7neG6qX3hu5/hu6Xhu6Phuqnhuq/hu6Thu53EgsSQxqHhu6Xhuql9ZuG7peG6qT3EgsSQ4buTw4PhuqnDg+G7o8OqxJDhuqnDgeG7o+G6rsOD4bqpZGLhurHhuqkt4bqp4bui4buD4buf4bqpw4rhu6Xhu6Phuqnhuq/hu6Thu53EgsSQxqHhu6XhuqnDiuG7peG7o+G6qcOT4bqkbuG6qcOD4bujw6rEkOG6qcOB4buj4bquw4PhuqlkYuG6scOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6Thu6Phuqrhu6Xhu53huqnDgeG7o+G6rsOD4bqpw7PEqcSC4bqpw4PhuqBq4bul4bqpw7Phu4nEguG6o+G6qcOzd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qX3hu6Thuqlu4bujccSC4bqp4bqg4buJw4Phuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG6ouG6pG7huqnhu43DgeG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpw7rhu6/hu5/huqlu4bujw73hu5/huqnDgeG6oMOy4bqi4bqi4buf4bul4bud4bqpb+G6rMOq4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu5nhu6XhuqnDg+G7g+G7peG7neG6qcOD4buj4buX4bqpw7rhuqxu4bqpQuG7reG6qW7hurDhu6Xhu53huqnhuqLEguG7peG7neG6qcO54buF4bul4bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v27huqluxKnEguG6qcOD4buj4bqy4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7pOG7o2rDg+G6qU3hu4Phu6XDo+G6qVXhu5PDg+G6qcOAxILhu4PhuqnDuuG7geG6qcOB4buj4bquw4PhuqliYuG6o+G6qcOzd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qSXhu5/hu6Xhu6PhuqlC4buf4buR4bul4bqp4buk4bujasOD4bqpTeG7g+G7peG6qcOz4buF4bqp4bud4buj4buf4bqpbeG7geG7peG6qcO54bu54bqpw4Ny4bqp4bqi4buv4bqp4bqiw6rEguG6qcOB4bujw6rhuqnDgeG7o+G6v+G6qW1sxJDhuqlC4buf4buVw4PhuqlCceG6qeG6oHbhu5/huqltZuG7peG7neG6qUTEguG7r+G7peG7neG6qW/huqTDg+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnhu6Phu4fhuqnDg+G7o+G6suG6qcO54but4bul4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqpTXDhu6Xhu6PDo+G6qeG6ueG6qcOB4buj4bquw4PhuqnhuqLDqsSC4bqpbeG7geG7peG6qcOD4bujxILDquG6o+G6qcOzd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qX3hu6ThuqnhuqLEgkXDg+G6qW7FqeG6qW3hu4Hhu6Xhuqnhu51B4bqp4bujxrDDquG6qWItYsOj4bqpKuG7n+G7k27huqnDuuG7geG6qU7hu63hu6Xhu53huql94buf4bul4buj4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDgeG7o8Oq4bqpw7Phu6/hu5/huqnDuWnDg+G6qcOz4buF4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOD4bujZ+G7peG7neG6qcOzw4Lhu7du4bqpw4Phu6PhurLhuqnDueG7reG7peG6qcOzd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6Thu6Nqw4PhuqlN4buD4bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syPhu6Phuq7Dg+G6qWThurvhuqPhuqnhuqLhuqzhuql14buj4but4bul4bud4bqp4buj4buf4buXxILhuqlF4bqp4bud4buf4bqqw6rhuqlu4bq/buG6qcOD4bqgxILhu6Xhu53huqlC4buV4bqpQuG7geG6qcOD4buf4buZ4bul4bqpQuG7leG6qcOD4bqgxILhu6Xhu53huqnDg+G7i8O54bqpw7N34buf4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpfeG7pOG6qcOz4buF4bqpw4Phu4fhu6fhuqluw73huqnhu6N34buf4bqpbuG7o+G7p+G6qcOD4buf4buZ4bul4bqpw7Phu4fhu6fhuqnDs3fhu5/huqnDg8SCxJDhu5fhu6XhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqlC4buf4buR4bul4bqp4buk4bujasOD4bqpTeG7g+G7peG6qW7DguG7s8OB4bqpw7PDguG7t27huqltxanhu6Xhu53huqnhu6Xhu53DqsSQ4bqpw4Phu4fhu5/huqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqpw7p34bqp4bqgduG7n+G6qW/huqTDg+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnDg8SC4bul4bud4bqpw7rDguG7s+G7n+G6qcOD4buj4bqy4bqpw7nhu63hu6Xhuqkq4bujw6rhu6Xhu6PhuqlNcOG7peG7o+G6qeG7peG7i+G7peG7neG6qcODcuG6qeG6ouG7r+G6qcO64buR4bul4bqpYy3huqvDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzJcOq4bul4bud4bqp4buj4buf4buVw4Hhuqnhu6PDquG7n+G6o+G6qeG7osOafeG6qcOZ4bufxILhuqDDquG6qcOz4buF4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bq2buG6qUThur/hu6fhuqnDg8SC4bul4bud4bqpw7N34buf4bqp4bujcOG7peG7o+G6qcOz4buX4bqpw4Phu6Phuqjhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDucOj4bqpKuG7o+G6suG6qcO54but4bul4bqpKuG6oMSp4bul4bqp4buk4budxILEkOG7keG7peG6qcOZ4buH4bul4buj4bqpQuG7geG7p+G6qeG6ouG7i+G7peG6oeG6qeG7o2rEguG6qULhu5XhuqnDg+G6oOG6v+G7n+G6qeG7osSCxJDhuqlOw4Lhu7Xhu6Xhu53huqPhuqluacOB4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qULhu5XhuqlPxILEkOG6qVXhu6Phur/hu6Xhu6PhuqnigJPhuqnhu6Thu53hu6lu4bqp4bui4buD4buf4bqj4bqp4bujasSC4bqpQuG7leG6qcOB4buj4buD4buf4bqp4buk4budxILEkMah4bul4bqpfWbhu6XhuqlN4buf4buX4bul4bqh4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqlC4buV4bqpw4PhuqDhur/hu5/huqkq4buj4buB4bul4buj4bqpw5rDgsO94bul4bud4bqp4bqvw5Phu5/hu6Xhu6Phuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqkq4bqgxILhu6Xhu53huqnDg+G7o8OqxJDhuqnhu7nhuqnDgeG7o+G6rsOD4bqpw6li4bqx4bqj4bqpbmnDgeG6qcOD4buf4buZ4bul4bqpQuG7leG6qcOZ4buf4bul4buj4bqpKuG7i8O54bqpLeG6qeG7osSCxJDhuqnhu6LhurDhu6Xhu53huqPhuqnDg+G7n+G7meG7peG6qULhu5XhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qX3hurThuqkj4buj4bun4bul4bud4bqh4bqpbmnDgeG6qcOD4buf4buZ4bul4bqpw7Phu4fhu6fhuqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6Xhuql9ZuG7peG6qT3EgsSQ4buTw4Phuqnhuq/DmeG7h27huqnhu6J24bul4bud4bqpPcSC4buL4bul4bqpw4Phu6PDqsSQ4bqp4bu54bqpw4Hhu6Phuq7Dg+G6qcOpYuKAmeG6seG6qS3huqnDiuG7peG7o+G6qcOT4bqkbuG6qeG6r33hurThuqnDmeG7n+G7peG7o+G6qSrEguG7ieG7peG6qcOD4bujw6rEkOG6qeG7ueG6qcOB4buj4bquw4PhuqnDqWLhurHDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bu44bqp4buj4buf4buVw4HhuqnDs+G7icSC4bqp4bul4buBxJDhuqPhuqnDs3fhu5/huqnDg8SCxJDhu5fhu6Xhuqkl4buf4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7pOG7o2rDg+G6qU3hu4Phu6XhuqlCbOG7peG6qcO64buB4bqpw7N34buf4bqpdeG7n+G7l8O54bqp4bqi4bun4bq/w4Phuqltxanhu6Xhu53huqnDg+G7r8OD4bqp4bujw73hu6XDo+G6qVXhu5PDg+G6qcOAxILhu4PhuqnDuuG7geG6qcOB4buj4bquw4Phuqll4bqr4bqj4bqpbuG6v27huqluxKnEguG6qcOD4buj4bqy4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7pOG7o2rDg+G6qU3hu4Phu6XhuqnDg+G7n+G7k8OB4bqpw4PhurZu4bqp4bud4buj4buf4bqpbeG7geG7peG6qeG7peG7i+G7peG7neG6qcOD4bq64bqp4bqi4buv4bqpw7rhu5Hhu6XhuqlkLeG6q8Oj4bqpJcOqxILhuqlt4buB4bul4bqpw4Phu6Nn4bul4bud4bqpw4Phu6PhuqThuqltw6rhuqnhu6Xhu4HEkOG6o+G6qcOzd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6Thu6Nqw4PhuqlN4buD4bul4bqpw7Phu4Xhuqlu4buj4bqy4bqpw7N34bul4bud4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnhu6Xhu6Nxw4HhuqnDs3fhuqnDg+G6oGrhu6XhuqnDs+G7icSCw6PhuqnDk+G7n+G7mcSC4bqp4bul4buBxJDhuqnDs+G7heG6qeG7neG7n+G6rsOB4bqpw7N34buf4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpfeG7pOG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpw7PDguG7t27huqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qcOB4bujw6rhuqnDg+G7ieG7peG6qW7hu63hu6Xhu53huqnhu6PDveG7peG6qULhu4HhuqluxanhuqnDs8OC4bu3buG6qW3hu4Hhu6XhuqnDg+G7o2fhu6Xhu53huqnhu7nhuqnDgeG7o+G6rsOD4bqpw6nhur3huqlv4bun4bqpbuG7reG7peG7neG6qW7hurLDquG6qX3hurThuqkj4buj4bun4bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OT4bq/4bul4buj4bqp4bud4buf4bq/4bqpQuG7meG6qcOD4bqgauG7peG6qcOz4buJxILhuqnhu6Xhu4HEkOG6o+G6qeG7osOafeG6qSrhu6fhuqLhu6Phu5/EkMOq4bqpw5nhu5/EguG6oMOq4bqpbuG7o+G7p+G6qeG6oGjhu6Xhu53huqnDs+G7i8SQ4bqpw7rhu4HhuqnDg+G6oOG7g+G7n+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcO54bqp4bqg4buJw4PhuqnDg+G7r8OD4bqpw7Phu6/hu5/huqlC4buz4buf4bqpw7N34buf4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpfeG7pOG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw7N34buf4bqpbsWp4bqpw7rhu6/hu5/huqnDs+G6v+G6qcOB4bqgw7LhuqLhuqLhu5/hu6Xhu53huqnDgMSCxJDhu5PDg+G6qcO64buf4buVw4Phuqnhu6Xhu6PDguG6qcOzd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6Thu6Nqw4PhuqlN4buD4bulw6Phuqnhu6zhu6Xhu53huqnDmeG7n8SC4bqgw6rhuqlu4bq04bul4bud4bqpxJDhu5HEguG6qW7EqcSC4bqpbuG6v27huqnDg+G7n+G7meG7peG6qcOz4buH4bun4bqpQuG7geG6qcOD4buf4buZ4bul4bqpQuG7leG6qcOD4buJ4bul4bqpbuG7reG7peG7neG6qW7hurLDquG6qcOzd+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qX3hu6ThuqluxKnhu6XhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qcOD4bujw6rDueG6qeG7neG7n8Oq4bqp4bujeeG6qcOD4bqg4bu34bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6qeG7peG7neG6rOG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bujw73hu6XhuqltaOG7peG7neG6qW7hur9u4buj4bqpw4PhuqDDquG7peG7o+G6qW7DguG7s8OB4bqpbcWp4bul4bud4bqp4bul4budw6rEkOG6qXXhu6Phu5/huqnDs+G7l+G6qcO54buJw4Phuqltxanhu6Xhu53Do+G6qU3hu7nhu5/huqnDs+G7i8SQ4bqpw7rhu4HhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpbuG6v27huqluxKnEguG6qcOD4buj4bqy4bqpJeG7n+G7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6Thu6Nqw4PhuqlN4buD4bul4bqpw7Phu4XhuqnDuuG7gcO54bqp4bqg4buJw4PhuqnDg+G7r8OD4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg+G6oGrhu6XhuqnDs+G7icSC4bqp4bul4buBxJDDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzw5N34buf4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpfeG7pOG6qeG6osO04bqpbsWp4bqpw4PhuqBq4bul4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnhu6PhuqrEguG6qcOD4buj4bqk4bqp4bujw6rhu5/huqnDg+G6oMOC4buzbuG6qU7Dmk3huql94buf4bqi4bqiw7LDuuG6qVXhu6dtw7Lhuqnhuq/hu53hu5/hu4Phu5/huqnhu6Phu4fhu6Xhu53huqnhu6Thu6Phu4nDg+G6qeG7pOG7o2rDg+G6qU3hu4Phu6XhuqPhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWJiLWLhuqvhurHhuqlC4buB4bqpTsOaTeG6qVXEkOG7p8OD4bun4bqpJcOq4bul4budw6rhuqnhuq/hu53hu5/hu4Phu5/huqnhu6Phu4fhu6Xhu53huqnhu6Thu6Nw4bqp4buk4bujasOD4bqpTeG7g+G7peG6o+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpYmUtYuG6q+G6seG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpdeG7o+G7n+G6qcOD4bqg4bu54bqpw7rhu4fhu5/huql94buk4bqpQuG7geG7p+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpYsOpLWLhuqvDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bukw6NVw6Phurcvw4HhurM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

“Ơn giời, cậu đây rồi” đến VN

“Ơn giời, cậu đây rồi” đến VN
2014-10-09 05:17:07

(TN) - Chương trình Thank god you’re here (Ơn giời, cậu đây rồi) được mua bản quyền từ Úc, nổi tiếng thế giới là một thể loại hài tình huống đã có mặt tại VN nhằm “đổi món” cho...

Buổi tập nhiều niềm vui của U-19 VN

Buổi tập nhiều niềm vui của U-19 VN
2014-10-08 07:09:57

(TTO) - Chiều 7-10, đội U-19 VN đã có buổi tập thứ 2 sau khi đặt chân đến Myanmar. Ban tổ chức đã bố trí cho đội U-19 VN tập luyện trên sân của CLB Nay Pyi Taw Paung Laung.

Michael Phelps bị cấm thi đấu 6 tháng

Michael Phelps bị cấm thi đấu 6 tháng
2014-10-08 07:09:45

(TTO) - Liên đoàn bơi lội Mỹ đã cấm kình ngư người Mỹ, Michael Phelps thi đấu 6 tháng sau khi anh bị bắt vì tội lái xe khi đã uống rượu.

Diego Costa chọc giận Jose Mourinho

Diego Costa chọc giận Jose Mourinho
2014-10-08 07:09:32

(TTO) - Tiền đạo người Tây Ban Nha, Diego Costa đang khiến HLV Jose Mourinho rất tức giận khi tuyên bố anh sẽ tự mình quyết định có nên chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng...

Người Bồ Đào Nha lại trông vào Ronaldo

Người Bồ Đào Nha lại trông vào Ronaldo
2014-10-08 07:09:19

(TT) - Dù tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Real Madrid (R.M) nhưng khi chuẩn bị quay lại đội tuyển Bồ Đào Nha, nhiều người vẫn ngờ vực phong độ của tiền đạo...

Mở màn hai hội sách

Mở màn hai hội sách
2014-10-08 07:09:05

(TNO) - Hội sách Mùa thu 2014 diễn ra từ ngày 8 - 12.10 tại Bảo tàng Phụ nữ VN (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) sẽ giới thiệu khoảng 5.000 tựa sách, thuộc các thể loại.

Thu thập dữ liệu số hóa về Phan Khôi

Thu thập dữ liệu số hóa về Phan Khôi
2014-10-08 07:08:50

(TNO) - Ngày 7.10, ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết theo đề nghị của nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết