Cập nhật:  GMT+7
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFfhu7XDrcOi4bu2ZTvhu53hu7Zt4bq1OMOp4bu2NuG6u2XhurPhu7Zt4bq1w63DouG7tmzhu5NWL+G6tUBXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnhurQ4Ozbhu7RXw5nhu7ZD4bq1LG3hu7bhu5fhur1l4bqz4bu2NeG7jTvhu7Y1LDXhu7bhurXhur074bu2bOG6q+G7tmPhurVu4bud4bqjbeG7tm0xbVYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V01N4bu2LeG7tkwsbuG7tuG6s8O1aGXhurPhu7bEkX1t4bu2bWvDocWo4bu2xKjhurUhxJHhu7ZNbiBl4bu2TW/hu6jhu7ZE4bqh4bu2TeG6teG6reG7tsSQw6Jl4bq14bu2TSLEkeG7qOG7tkThuqHhu7bDveG6teG6peG7tuG6tMOi4bqjbuG7qOG7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tuG7tcO0NeG7tuG6tMOzZeG6s+G7qOG7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tkPhurU+NeG7tsO94bq1w6Jl4bq14bu24buXLuG7tk1r4bqtZeG6teG7tsSQw6Jl4bq14bu2TcOi4bqjZeG7tjXDs2XhurPhu7bhurXhu4XDouG7tm3DsuG7tm1rw6ll4bqz4bu2bWvDouG6r2Xhu7ZkKcSR4bu24bu1w63DouG7tmU74bud4bu24buX4buRO+G7tmPhurU7w6Lhu7bEkSE14bu2beG7h8Oi4bu2IzotKuG7qOG7tmM5w6nhu7Y2LsOi4bu2N+G6o2Xhu7ZAJC0m4bu2bSHDouG7tnJrbeG7tk07ZGPhu7bDvTvhurc54buo4bu2Sm4sZeG7tkzDtOG7qOG7tuG6tC7hu7ZF4buFw6Lhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWbTs0ZDjhu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMSRO2vhurPDomXFqCPEqeG7m+G7tjtubcOp4bu0V1Zta1dWbTZXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7Rkw4LEkTvhurM44bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tiQjPcSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7YjPz/EqeG7m+G7tOG7tuG6tTjDouG6s+G6tW1U4bu0PSbhu7jhu7Thu7Y7ZG1U4bu04bu04bu24bq1bMSpOzU4VOG7tOG7uOG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7QlJCThu7Thu7Y0w6lrNjhrVOG7tEDhu7Thu7bhurXhu53EqThrZMOiZWNU4bu04bu04bu2w6llNWTDojVjVOG7tGs4bW5rZeG7tmzhurXDqcahw4LEkTvhurM44busbeG6tcOibOG7qmxrNeG7ruG7tOG7tmxrNVThu7ThurVtbcSpxagvL8OixJE74bqzOGxA4buqbW7DqcOibWs44buq4buXZS9tw6I7ZeG7ncOpZS/DgsSRO+G6szjhu5bDojjGoeG7qjtsxKnhu5vhu6ZN4bq1bsSRNGU7w6Jkw4Lhu7NUJSYkJSVA4bu0L1dWL202V1YvbWtXVm1rV1ZtNldNLDXhu7bEqeG6tTLEkeG7tsO9buG7hTXhu7Zs4buHZeG6s+G7tjXhu4074bu2xJE7ZWg1O2XhurXhu7Y14buNO+G7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tkPhurU+NeG7tsO94bq1w6Jl4bq14bu2LeG7tsO6ZeG6tcWo4bu2ReG6szvhu7ZEw6Jl4bq14bu2NeG6tcOyxKnhu7ZkIcOiVi9tNldWL21rV1YvbTs0ZDhX4bq0aGXhu7Yj4bu44bu2NMO0NeG7tm1rO2XhurXhu7Y14bq1IcSR4bu2bWnDouG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu24buXIGXhu7Y3w6Phu7Y3w63DouG7tmzhu4dl4bqz4buo4bu2NcOpZeG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7bhurMwZeG7tuG6s+G7j8Oi4bu2bWvDqWXhurPhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tuG6teG6p2XhurXhu7Zt4bq1w7Q14bu2beG6teG6r+G7tuG6tcOixINl4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2beG6teG7meG7tmXhurPhurXDosSDxJHFqOG7tm3hu5Hhu7Zt4bqlZeG6teG7tjUsNeG6teG7tjc74bu2NiFl4bqz4bu2NeG7jTvhu7bEkeG7hW3hu7Y1LOG7tm3hurXhuq/hu7Zl4buL4bu2beG6tS5l4bq14bu24bq1w6k74bu2N+G7hTXhu7Zta+G6oWXhu7Y34bqpZeG6teG7tmUpw6nhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu24busQ+G6teG7gWXhurPhu7Y14bq54bu24bqz4bqn4bu2ZC7hu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tjXhurnhu7bhurPhuqfhu6jhu7bEkOG7hW3hu7Zkw6kuw6Lhu7bhurXDqTvhu7Yt4bu2xKjhurUhxJHhu7ZNbiBl4bu2TW/hu67hu7Y34bqjZeG7tuG6tMOpbeG6s8Oia2Thu7bhu6xE4bqh4bu2TeG6teG6reG7tsSQw6Jl4bq14bu2TSLEkeG7ruG7tuG6tTvhu53hu7Zs4buT4bu2Nzvhu7Y2IWXhurPhu7bhu5fDo+G7tuG6s8OiacOi4bu2beG6pWXhurXhu7bhu6xN4bqnxJHhu7Zjw6LhuqPEkeG7tuG6s8O1aGXhurPhu7bEkX1t4bu2beG6tTFt4buo4bu2w71u4buFNeG7tmzhu4dl4bqz4bu2NeG7jTvhu7bEkTtlaDU7ZeG6teG7ti3hu7ZF4bqzbuG7neG6sWXhu7ZD4bq1PjXhu7bDveG6tcOiZeG6teG7ruG7quG7tuG7s8Oz4bu2NeG6u2Xhu7bEkWnDouG7tsSRw6Hhu7bhurU74bud4bu2Y+G6tSw14bu2ZCHhu7bhu5dpw6Lhu7Y14buBZeG6s+G7tjXhurVvZeG6s+G7tuG7l8Oj4bu2bcO14bu2Nm7hu53hu6jhu7ZjceG7tm3hurVuMW3hu7ZsLGXhurPhu7ZtLDXhu6jhu7Zl4bqz4bq1xIPhu7Zs4bqr4bu2ReG6s27hu53hurFl4bu24bu1w7Q14bu24bq0w7Nl4bqz4bu2NeG6tcOiO+G7tmzDocWo4bu24oCcQ+G6tSxt4bu24buX4bq9ZeG6s+G7tjVu4buHw6Lhu7Y1w7Nl4bqz4bu2NeG7jTvhu7Zt4buBw6Lhu7bhurU74bud4bu2xJHhu4Vt4bu2bOG7h+G7tjfhu4Nl4bqz4bu2ZeG6s+G6tcOixIPEqeG7tmQu4bu2NsOzZeG6s+G7tmXhurPhurXEg+G7tm3hurVuMW3hu7bEqeG6tcOyNeG7tuG7l8Oy4bu24bubKeG7tuG6teG7hcOi4bu2beG7h23hu7bhurVoZeG7qOG7tuG6tWhl4bu2ZeG7lTvhu7ZkLuG7tjbDs2XhurPhu7Zl4bqz4bq1xIPhu7Zt4bq1bjFt4bu2N+G6rWXhurXhu7bhurXDtWll4bqz4bu24bubKeG7tuG6teG7hcOi4oCd4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXTWvDqWXhurPhu7Zj4bq1buG7gWXhu7Zj4bq1ZuG7tm1rw6Lhuq9l4bu2ZCnEkeG7qOG7tsSR4buFbeG7tjVu4buFNeG7tm1r4bq74bu2NeG6tW7hu53Eg2Xhu7Y14buNO+G7tjUsNeG7tmXhurPhurXEg+G7tmzhuqvhu7bhu5fDo+G7tjUsNeG7tm0sNeG7tsSp4bq1MsSR4bu2bMOg4bu2a+G7hWXhurPhu7Y14buZO+G7tjXhurXDqeG7tmPhurUsNeG6teG7tm3hurXDteG7i2XhurPhu7ZkKcSR4bu2ZG814bu2QCThurM94bu44bu2ZeG6sy7hu53hu7Y94bu4LSrhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfDmeG7tsSo4bq14bq7ZeG6s+G7tm1rO2XhurXhu7ZD4bq1LG3hu7bhu5fhur1l4bqz4bu2NeG7jTvhu7ZsLG7hu7bhurXhur074bu2bOG6q+G7tmPhurVu4bud4bqjbeG7tm0xbeG7tjfhuqNl4bu2beG7keG7tuG6tC7hu7ZN4bqrZeG6teG7qOG7tuG7tS7hu7ZFXWXhurPhu7bhu5cu4bu2TeG6teG7kTvhu7ZN4bq1w6LhuqFl4bu2LeG7tuG6tG7huqPhu7bhu5fhu5E74bu2xJHhu4vhu7Y14buZO+G7tjXhurXDosOjbuG7tiM/LSrhu7ZtIcOi4bu2beG6uzvhu7Zsw6khZeG7tm0hxKnhu7Y14bq14bql4bu2TOG7gWXhurPhu7bhurTDtWhl4bqz4bu24busxKjhurUhxJHhu7bhurThu4Nl4bqz4bu2TeG6tSzDouG7qOG7tk3EqOG7tuG6tG7huqPhu67hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFcjKuG7tjTDtDXhu7Ztaztl4bq14bu2bGhl4bu2NjBu4bu24buXLuG7tjs1a+G7nWTDojXhu7bhu5dpw6Lhu7bhurXhuqdl4bq14bu2KGXhurXhu7bEkSzDouG7tiDEkeG7tuG6s8OiO+G7tjfhuqdl4bq14buo4bu2xKnhurXDqWXhurPhu7Y1KGXhurXhu7ZqbuG6oeG7tuG6tcO1aGXhurPhu7bhu5cu4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7bhu5fDoeG7tjdhxKnhu7Zj4bq1LDXhu7Y14buNO+G7tjfDrcOi4bu2beG6tcO1w61l4bqz4buq4buq4buq4bu2Nynhu7bEkTtl4bqz4bu2N+G6o2Xhu7Y14bq1w6nhu7Y14buBZeG6s+G7tjXhurVvZeG6s+G7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2NSjEkeG7tuG7m2814bu2N3014bu2NMOixINt4buq4bu24bq04bq9O+G7tmzhuqvhu7bhu7V9ZeG6s+G7tsSQMW7hu7ZN4buTbuG7qOG7tjXhurXhu43hu7Zt4bqtNeG6teG7tuG6tOG7hcOi4bu2RMOi4bqhZeG7tuG6tcOixIPEqeG7tuG7lzxl4bu24bq14bq9NeG7tmXhurPhurXEg+G7tm3hurVuMW3hu7ZN4bq14buRO+G7tk3hurXDouG6oWXhu7Yt4bu24bq0buG6o+G7qOG7tmXhurnDouG7tm1rO2XhurXhu7Y14buNO+G7tjUsNeG7tuG6teG6vTvhu7Zs4bqr4bu2Nynhu7Y3w7XDrDXhu7bhu5fDoOG7tjR7ZeG6s+G7tjUsw6Lhu7ZtIsSR4bu2beG6tTvhu7Zt4bq1w6LhuqNt4bu24bud4bqhbuG7tjfDrcOi4bu24buXLuG7tjUo4bu2bcOiZeG6teG7tm3hurUwZeG7tm3hurU5xKnhu7Y34bqv4bu24buXw7XDrG3hu7Zk4bqhZeG7tmzhu4fhu7bEqeG6tTFl4buq4bu2TWvDouG6r2Xhu7ZkKcSR4bu2xJHhu4vhu7Y14buZO+G7tjfhuqNl4bu24bq14bqjbeG7tmXhurMu4bud4bu2JS0m4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXReG6snLhu7ZEw4JF4bq04bu2LeG7tk1L4buvReG7tuG6tHVF4bq0Vi/EqVc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Siêu nhện tái xuất

Siêu nhện tái xuất
2012-06-30 11:10:05

TT - Những ai yêu thích loạt phim về Người nhện - loạt phim từng ăn khách trên toàn thế giới - thì mùa hè năm nay sẽ được mãn nhãn với định dạng 3D của The amazing Spider-man...

NSND Trần Hiếu 76 tuổi vẫn “trai tráng”

NSND Trần Hiếu 76 tuổi vẫn “trai tráng”
2012-06-30 11:09:21

(TNO) - Xuất hiện trong chương trình Còn mãi với thời gian - 11 vào tối 29.6 tại TP.HCM, NSND Trần Hiếu mang đến nhiều cảm xúc khi thể hiện những ca khúc giàu sức sống của...

Trái tim dũng cảm

Trái tim dũng cảm
2012-06-29 10:33:36

(TNO) - Thức trắng đêm xem các trận của đội Ý, tôi bỗng thấy trên sân cỏ Euro hình ảnh người chiến binh anh hùng William Wallance trong bộ phim Trái tim dũng cảm của đạo diễn...

Tiqui-taca vẫn chưa bắt được nhịp

Tiqui-taca vẫn chưa bắt được nhịp
2012-06-29 10:33:15

(TNO) - Thật nghịch lý khi đề cập đến vấn đề này bởi tiqui-taca là tượng trưng cho lối đá tấn công tổng lực nhưng có nhịp điệu và mang tính cống hiến cao.

Tạm biệt Donetsk

Tạm biệt Donetsk
2012-06-29 10:32:52

(TNO) - Trên đường ra sân ga, Jang Min-choo cho tôi xem chiếc áo màu xanh da trời với chi chít chữ ký và thông điệp. Euro 2012 và Donetsk sẽ sống mãi trong ký ức của anh ta.

Bản lĩnh đương kim vô địch

Bản lĩnh đương kim vô địch
2012-06-29 10:32:34

(TNO) - Tây Ban Nha đã lọt vào chung kết sau cuộc “đấu súng” nghẹt thở trên chấm 11 m với người láng giềng Bồ Đào Nha.

Truyền thông mạng - Lợi, hại đan xen

Truyền thông mạng - Lợi, hại đan xen
2012-06-29 08:06:23

(SGGP) - Những ngày qua, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin nghệ sĩ Quyền Linh bị bắt vì “buôn bán ma túy”. Tất cả bắt nguồn từ một video clip được đưa đầu tiên trên diễn...

James Bond - phim gián điệp hay nhất

James Bond - phim gián điệp hay nhất
2012-06-29 08:05:53

(TNO) - Loạt phim về James Bond đã được bầu chọn là phim gián điệp hay nhất mọi thời đại, theo kết quả cuộc bình chọn với sự tham gia của hơn 2.500 người yêu phim của trang web...

Thành Long tiết lộ về dự án mới

Thành Long tiết lộ về dự án mới
2012-06-29 08:05:38

(TNO) - Sáng 28.6, tờ Hollywood Reporter đã đăng tải thông tin độc quyền về việc nam diễn viên lừng danh Thành Long đang rục rịch chuẩn bị cho dự án phim hành động mới nhất của mình.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết