Cập nhật:  GMT+7
L&ÔỎỮ<ỢăăỂỌạẮ?ắ8?ỎdỠỎ{Ủ{*ỎỮỢ}ỎỮ&ŨắỎ<ầa{*ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{L/&ÔMLạỎỮ<ỢăăỂỌạỡXỢVỌMJẢẮKỎ-ỎẮẩỎắ;{&Ỏ&;{&Ỏắ&ẫỮỎắ?${ỎỮâỢỎW,ỢỎạ&ầ7{*ỊỎoóỡỎọQ{*ỎỬ4Ỏắ.{&ỎẢằQ{*ỎẮã,Ỏ)&[ỢỎEDỎW@ỎãỢỎó&ầ7{*Ỏắã;{&Ỏ&Ỡ{&ỎW4{*Ỏắ&ẫỮỎ&?#{Ỏũ*&,ỎảằéỸắỎă2ỎỐỔ-ũẢ/ẮĐỎỮâỢỎoóỡỎẮãằ{*Ỏầ7{*ỎọQ{*Ỏ)&[ỢỎEpỎd@Ỏ“ẮS{*ỎỮầ9{*ỎdỠỎW5?Ỏ>8?ỎăẫỎ8?”ỈỎủẵỮỎắ?ỶằỎW@ỎãỢỎ<ỠỎạ&Q?ỎắP}ỎWầaỮỎăẫỎỮ&ằé={ỎỬ?Ỹ{ỎỮS{ỎỬQ{Ỏắã}{*Ỏ{&Ứ{Ỏắ&ậỮỎdỠỎắãỞỮ&Ỏ{&?#>Ỏd@ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{Ỏắã}{*Ỏắ}Ỡ{ỎWQ{*ỎỬ4ỎdỠỎỮQỎ&#Ỏắ&2{*ỎỮ&:{&Ỏắã,ÌỎạ&ỞắỎ&ằéỎắãỞỮ&Ỏ{&?#>ỎỮâỢỎắẩ{*Ỏắ5ỎỮ&ậỮỎắã}{*Ỏ&#Ỏắ&2{*ỎỮ&:{&Ỏắã,ỎW2?Ỏd8?ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ÌỎắỨạỎ&aạỊỎdỨ{ỎW4{*Ỏ{&Ủ{ỎVỦ{Ỏắ&ẫỮỎ&?#{Ỏắ2ắỎỮỞỮỎỮ&âỎắãầ7{*ỎỮâỢỎọQ{*ỊỎỮ&:{&ỎăỞỮ&ỊỎạ&ỞạỎ<ằỨắỎỮâỢỎũ&ỠỎ{ầ8ỮÌỎ)?#{Ỏắ}Ỡ{Ỏắ5ỎỮ&ậỮỎỬ4Ỏ>ỞéỊỎỮỞ{ỎỬ4ỎoỢ{ỎòỦ{ỎdỨ{ỊỎủÚắỎắãỨ{ỊỎW}Ỡ{Ỏắ&=Ỏ{&Ủ{ỎVỦ{ỎỮỞỮỎỮŨạỎdc{*Ỏ>P{&ÌỎ{Ủ{*ỎỮỢ}Ỏ{S{*Ỏ<ẫỮỎắ&Ợ>Ỏ>ầằỎdỠỎ{]{*ỎỮ2ắỎỮ&}ỎỮŨạỎâéỎWQ{*ỎỮỞỮỎỮŨạỎd@ỎắS{*ỎỮầ9{*ỎdỠỎW5?Ỏ>8?ỎăẫỎ8?ỈLắỢỬỢã*?{ÍỐạeỎỢằắ}ỌMLắãMLắVMLạMoóỡỎọQ{*ỎỬ4Ỏắ.{&ỎẢằQ{*ỎẮã,Ỏ)&[ỢỎEDỎW@ỎãỢỎó&ầ7{*Ỏắã;{&Ỏ&Ỡ{&ỎW4{*Ỏắ&ẫỮỎ&?#{Ỏũ*&,ỎảằéỸắỎă2ỎỐỔ-ũẢ/ẮĐỎỮâỢỎoóỡỎẮãằ{*Ỏầ7{*ỎọQ{*Ỏ)&[ỢỎEpỎdỠ}Ỏắ&9?ỎW?=>ỎỮQỎ{ầ8ỮỎWỢ{*ỎWỪéỎ>P{&ỎăẫỎ{*&?#ạỎỮ1{*Ỏ{*&?#ạỎ&[ỢỊỎ&?#{ỎWP?Ỏ&[ỢỊỎạ&ỞắỎắã?={Ỏ)?{&ỎắỸỎắ&,Ỏắãầ9{*ỎW,{&Ỏ&ầ8{*ỎEỡóũỊỎ&4?Ỏ{&ỨạỎảằ2ỮỎắỸỈỎDỨ{ỎVẵ{*Ỏạ&ẳỎ&aạỊỎăỞ{*ỎắP}Ỏ{*&,ỎảằéỸắỎdỠ}Ỏắ&ẫỮỎắ?${ỎW,ỢỎạ&ầ7{*ỎăỴỎắP}ỎW?@ằỎ)?#{Ỏắ&ằỨ{ỎỎ*?ỢỎỮỞỮỎạ&}{*ỎắãỠ}Ỏắ&?ỎWằỢỎéỶằỎ{ầ8ỮỊỎạ&ỞắỎắã?={Ỏ)?{&ỎắỸỎ-ỎeRỎ&4?ỊỎ*[ạỎạ&Ư{ỎỮâ{*ỎỮ2Ỏdc{*ỎỮ&TỮỎ{?@>Ỏắ?{ỎỮâỢỎ{&Ủ{ỎVỦ{ỎW2?Ỏd8?ỎọQ{*ỊỎắS{*ỎỮầ9{*Ỏ)&2?ỎWP?ỎW}Ỡ{Ỏ)ỸắỎắ}Ỡ{ỎVỦ{ÌỎạ&ỞắỎ&ằéỎăậỮỎ>P{&Ỏắ}Ỏ<8{ỎỮâỢỎắ}Ỡ{ỎVỦ{Ỏạ&ẵỮỎdẵỎăẫỎ{*&?#ạỎeỦéỎVẫ{*ỎdỠỎỬQ}Ỏd#ỎẮ5Ỏảằ2ỮỈL/ạML/ắVML/ắãML/ắỢỬỎảằỢỊỎỮỞỮỎỮŨạỎâéỊỎắ5ỎỮ&ậỮỎWQ{*Ỏắã}{*Ỏắ.{&ỎWRỎắã?={Ỏ)&Ợ?Ỏắ&ẫỮỎ&?#{Ỏ{*&?Ỷ>ỎắặỮỊỎắẩ{*ỎỬầ8ỮỎW5?Ỏ>8?Ỏd@Ỏ{4?ỎVằ{*ỊỎạ&ầ7{*Ỏắ&ậỮỎ2?ỎảằỢ{Ỏ&#Ỏ>ỞằỎắ&,ắỎ*?cỢỎọQ{*ỊỎũ&ỠỎ{ầ8ỮỎd8?Ỏ{&Ủ{ỎVỦ{ỈỎó&:{&Ỏảằé@{ỎỮỞỮỎỮŨạỎWRỎỮ[Ỏ{&?@ằỎỮ&âỎắãầ7{*ỊỎỮ&:{&ỎăỞỮ&Ỏạ&ỞắỎắã?={Ỏ)?{&ỎắỸỊỎe[ỢỎW[?Ỏ*?Q>Ỏ{*&è}ỊỎWQ>ỎỬQ}ỎỢ{Ỏă?{&ỎeRỎ&4?ỊỎ{Ủ{*ỎỮỢ}ỎW9?Ỏă2{*ỎdỨắỎỮ&ŨắỎdỠỎắ?{&Ỏắ&Ư{ỊỎạ&ỞắỎ&ằéỎảằé@{Ỏ<Ỡ>ỎỮ&âỎỮâỢỎ{&Ủ{ỎVỦ{ỈỎỡ#Ỏắ&2{*Ỏắ5ỎỮ&ậỮỎỮ7ỎảằỢ{ỎVỦ{ỎdỨ{ỎỮâỢỎọQ{*ỊỎủÚắỎắãỨ{ỎdỠỎỮỞỮỎW}Ỡ{Ỏắ&=ỊỎắ5ỎỮ&ậỮỎ&4?ỎảằƯ{ỎỮ&ặ{*ỎWầaỮỎỮâ{*ỎỮ2ỊỎ)?#{Ỏắ}Ỡ{ỊỎỮ[ỎăẫỎW5?Ỏ>8?Ỏ{4?ỎVằ{*ỊỎạ&ầ7{*Ỏắ&ậỮỎ&}PắỎW4{*ỊỎắ5ỎỮ&ậỮỎWầaỮỎ{&?@ằỎạ&}{*ỎắãỠ}Ỏắ&?ỎWằỢỎéỶằỎ{ầ8ỮÌỎỮ&S>Ỏ<}ỎỬQ}Ỏd#ỎP{&Ỏ)&2?ỎWP?ỎW}Ỡ{Ỏ)ỸắỎắ}Ỡ{ỎVỦ{Ỏắ4ỮỎắ&ẫỮỎ&?#{Ỏắ&T{*ỎỎdẵỎạ&ỞắỎắã?={Ỏ)?{&ỎắỸỎ-ỎeRỎ&4?ỊỎ*?cỎdc{*Ỏ5{ỎW,{&ỎỮ&:{&Ỏắã,ỊỎỬQ}ỎWQ>Ỏảằ2ỮỎạ&]{*Ỏ-ỎỢ{Ỏ{?{&ỎắãỶ{ỎW,ỢỎỬỠ{Ỏắ.{&ỈỎẮằéỎ{&?Ỷ{ỊỎắ&X}ỎWỞ{&Ỏ*?ỞỎỮâỢỎoóỡỎọQ{*ỎỬ4Ỏắ.{&ỊỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ỎỮâỢỎ&#Ỏắ&2{*ỎỮ&:{&Ỏắã,ỎỮ]{ỎỬ4ỮỎ<4Ỏ{&c{*Ỏ&P{ỎỮ&ỸỈỎủ4ắỎă2ỎỮŨạỎâéỎWQ{*ỊỎỮ&:{&Ỏảằé@{ỎỮ]{ỎỮ&ầỢỎảằỢ{ỎắỦ>ỎWƯéỎWâỊỎăỦằỎăỞắỎWỸ{ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ÌỎạ&ầ7{*Ỏắ&ậỮỎỎW5?Ỏ>8?ỈỎD?#ỮỎắ5ỎỮ&ậỮỎảằỞ{Ỏắã?#ắỊỎắã?={Ỏ)&Ợ?Ỏắ&ẫỮỎ&?#{ỊỎ)?=>ỎắãỢỊỎ*?Ở>ỎăỞắỊỎắ5{*Ỏ)ỸắỎ>4ắỎă2Ỏ{*&,ỎảằéỸắỊỎỮ&.Ỏắ&,ỎỮâỢỎọQ{*Ỏd@ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ỎỮ&ầỢỎ),ạỎắ&9?ỊỎ&?#ằỎảằQỎ&P{ỎỮ&ỸÌỎắ&?ỸằỎ{&PéỎỬY{Ỏắã}{*Ỏ{T>ỎỬTắỎắỦ>ỎắầỊỎ{*ằé#{Ỏd"{*ỎỮ&:{&ỎWỞ{*ỎỮâỢỎ{&Ủ{ỎVỦ{ỎW=Ỏạ&Q{ỎỞ{&Ỏ),ạỎắ&9?ỎdỠỎW@ỎeằŨắỎ*?Q?Ỏạ&ỞạỎỮ&.ỎWP}Ỏ*?Q?ỎảằéỸắỎ&?#ằỎảằQỈỎẮãỞỮ&Ỏ{&?#>ỎỮâỢỎỮ&:{&Ỏảằé@{Ỏắã}{*Ỏd?#ỮỎắ&ẫỮỎ&?#{ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ỎỮ]{ỎỮ[Ỏ>ÚắỎ&P{ỎỮ&ỸỈỎũ4?ỎVằ{*ỊỎạ&ầ7{*Ỏắ&ậỮỎ&}PắỎW4{*ỎỮ[Ỏ>ÚắỎỮ&Ứ>ỎW5?Ỏ>8?ÌỎ{S{*Ỏ<ẫỮỎắ&Ợ>Ỏ>ầằỎdỠỎắỨạỎ&aạỊỎdỨ{ỎW4{*ỎảằƯ{ỎỮ&ặ{*ỎỮâỢỎỮỞ{ỎỬ4ỎắãẫỮỎắ?ỸạỎ<Ỡ>ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ỎỮ]{Ỏ&P{ỎỮ&ỸỈỈỈỎọ=ỎắS{*ỎỮầ9{*ỎăẫỎ8?ỊỎỮŨạỎâéỎWQ{*ỊỎỮ&:{&Ỏảằé@{ỊỎ>ÚắỎắãỨ{ỎdỠỎW}Ỡ{Ỏắ&=ỎỮỞỮỎỮŨạỎắã}{*Ỏắ.{&ỎỮƯ{ỎắỨạỎắãằ{*ỎWỪéỎ>P{&ỎắằéỶ{Ỏắãằé@{ỊỎ*?Ở}ỎVẵỮỎ{Ủ{*ỎỮỢ}Ỏ{&Ứ{Ỏắ&ậỮỎỮ&}ỎỮỞ{ỎỬ4ỊỎWQ{*Ỏd?Ỷ{ỎdỠỎỮỞỮỎắƯ{*Ỏ<8ạỎ{&Ủ{ỎVỦ{Ỏd@ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{Ỏắã}{*Ỏắ;{&Ỏ&;{&Ỏ>8?ỈỎẮS{*ỎỮầ9{*ỎỮ1{*ỎắỞỮỎeỦéỎVẫ{*ỎọQ{*Ỏd@ỎỮ&:{&Ỏắã,ỊỎắầỎắầá{*ỎdỠỎắ5ỎỮ&ậỮÌỎắỨạỎắãằ{*ỎỮ&.ỎWP}Ỏ*?Q?ỎảằéỸắỎ),ạỎắ&9?ỊỎỮ[Ỏ&?#ằỎảằQỎ{&c{*ỎỬậỮỎeặỮỎỮ&:{&ỎWỞ{*ỎỮâỢỎ{&Ủ{ỎVỦ{ÌỎỮâ{*ỎỮ2ỎdỠỎeỦéỎVẫ{*Ỏ<]{*Ỏắ?{ỎỮâỢỎ{&Ủ{ỎVỦ{ỎdỠ}ỎăẫỎ2?ỎảằỢ{Ỏ&#Ỏ>ỞằỎắ&,ắỎỮâỢỎ{&Ủ{ỎVỦ{Ỏd8?ỎọQ{*ỎdỠỎũ&ỠỎ{ầ8ỮỈỎọ5?Ỏ>8?ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ỎỮâỢỎỮỞỮỎỮ7ỎảằỢ{Ỏ{&ỠỎ{ầ8ỮỎdỠỎỮ&:{&Ỏảằé@{ỎỮỞỮỎỮŨạÌỎW5?Ỏ>8?Ỏ{4?ỎVằ{*ỎdỠỎạ&ầ7{*Ỏắ&ậỮỎ&}PắỎW4{*ỎỮâỢỎủÚắỎắãỨ{ỎdỠỎỮỞỮỎW}Ỡ{Ỏắ&=Ỏ{&Ủ{ỎVỦ{ỊỎỮỞỮỎ&4?ỎảằƯ{ỎỮ&ặ{*ỊỎWỞạỎậ{*ỎéỶằỎỮƯằỊỎ{&?#>ỎdẵỎắã}{*Ỏắ;{&Ỏ&;{&Ỏ>8?ỈỎẠ&ỞắỎ&ằéỎăậỮỎ>P{&ỎWP?ỎW}Ỡ{Ỏ)ỸắỎắ}Ỡ{ỎVỦ{Ỏắã}{*Ỏắ&ẫỮỎ&?#{ỎỮỞỮỎạ&}{*ỎắãỠ}Ỏắ&?ỎWằỢỎéỶằỎ{ầ8ỮỊỎắ&ẫỮỎ&?#{Ỏắ&T{*ỎỎdẵỎạ&ỞắỎắã?={Ỏ)?{&ỎắỸỎ-ỎeRỎ&4?ỎỮâỢỎắ.{&ỈỎẮS{*ỎỮầ9{*ỎỎắãỢỎdỠỎ*?Ở>ỎăỞắỎd?#ỮỎắ&ẫỮỎ&?#{ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ỈỎọÚỮỎỬ?#ắỊỎỮƯ{ỎắỨạỎắãằ{*ỎỮ&}Ỏ{&?#>ỎdẵỎeỦéỎVẫ{*ỊỎỮâ{*ỎỮ2Ỏắ5ỎỮ&ậỮỎỬ4Ỏ>ỞéỊỎW4?Ỏ{*ấỎỮỞ{ỎỬ4ỎoỢ{ỎòỦ{ỎdỨ{ỊỎủÚắỎắãỨ{ỎdỠỎỮỞỮỎW}Ỡ{Ỏắ&=Ỏ{&Ủ{ỎVỦ{ỊỎỮỞỮỎ&4?ỎảằƯ{ỎỮ&ặ{*ỎỮỞỮỎỮŨạỊỎắã}{*ỎW[ỎỮ&S>Ỏ<}ỎeỦéỎVẫ{*ỎW4?Ỏ{*ấỎỮỞ{ỎỬ4ỎỮ&ằéỶ{ỎắãỞỮ&ỎdỠỎ)&1{*ỎỮ&ằéỶ{ỎắãỞỮ&ÌỎ<Ỡ>Ỏắ2ắỎỮ1{*ỎắỞỮỎảằéỎ&}PỮ&ỊỎWỠ}ỎắP}ỊỎỬ3?ỎVầà{*ỎW4?Ỏ{*ấỎỮỞ{ỎỬ4ỎWQ>ỎỬQ}ỎWâỎă2Ỏ<ầa{*ỊỎỮ7ỎỮŨằỎắ&X}ỎảằéỎW,{&ÌỎỮỞ{ỎỬ4ỎỮ[Ỏạ&Ừ>ỎỮ&ŨắỊỎ{S{*Ỏ<ẫỮỎdỠỎ)ếỎ{S{*ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ÌỎỮ&ặỎắã"{*ỎWỠ}ỎắP}ỊỎỬ3?ỎVầà{*ỎỮỞ{ỎỬ4ỎVỦ{Ỏắ4ỮỎắ&?=ằỎă2ỊỎỮỞ{ỎỬ4ỎỮ1{*ỎắỞỮỎáỎdẳ{*ỎăỦằỊỎdẳ{*ỎeỢỊỎdẳ{*ỎỬ?Ỷ{Ỏ*?8?ỊỎdẳ{*ỎỮ[ỎW1{*ỎW3{*ỎỬỠ}ỎỮ[ỎWP}ỊỎỮỞ{ỎỬ4Ỏ>ÚắỎắãỨ{ỊỎW}Ỡ{Ỏắ&=Ỏ{&Ủ{ỎVỦ{ỎáỎắ&1{ỊỎỬQ{ỊỎ)&[>Ỏạ&2ỊỎW,ỢỎỬỠ{ỎVỦ{ỎỮầỈỎũ*&?Ỷ{ỎỮậằỊỎỬ5Ỏăằ{*ỎỮ&:{&ỎăỞỮ&Ỏắằé={ỎVẵ{*ỊỎắ&ằỎ&ặắỎỮỞ{ỎỬ4ỎỮ[Ỏạ&Ừ>ỎỮ&ŨắỊỎ{S{*Ỏ<ẫỮỊỎ)?{&Ỏ{*&?#>Ỏắ&ẫỮỎắ?${ỊỎằéỎắ:{ỊỎắỦ>Ỏ&ằéỸắỊỎỮỞ{ỎỬ4ỎắãỲỎ<Ỡ>ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ỈỎù&1{*ỎỬ2Ỏắã:ỎỮỞ{ỎỬ4ỎéỸằỎd@Ỏ{S{*Ỏ<ẫỮỊỎ)&1{*ỎỮ[ỎằéỎắ:{Ỏ<Ỡ>ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ỈỎẮ?ỸạỎắẵỮỎảằỢ{ỎắỦ>Ỏd@ỎỮ&ỸỎW4ỊỎỮ&:{&ỎăỞỮ&ỎW2?Ỏd8?ỎỮỞ{ỎỬ4ỊỎWƯằỎắầỎỮQ?Ỏắ&?#{ỎdỠỎ{Ủ{*ỎỮỢ}ỎW?@ằỎ)?#{ỊỎạ&ầ7{*Ỏắ?#{Ỏ<Ỡ>Ỏd?#ỮỊỎ)?{&Ỏạ&:Ỏ&}PắỎW4{*ỎỮ&}Ỏ&#Ỏắ&2{*ỎVỦ{ỎdỨ{ỊỎ>ÚắỎắãỨ{ỊỎW}Ỡ{Ỏắ&=ỎỮỞỮỎỮŨạỊỎ{&ŨắỎ<ỠỎỮŨạỎỮ7ỎăáỈỎọ5?Ỏ>8?Ỏ{4?ỎVằ{*ỊỎ&;{&Ỏắ&ậỮỎWỠ}ỎắP}ỊỎỬ3?ỎVầà{*Ỏ{&U>Ỏ{Ủ{*ỎỮỢ}Ỏ{&Ứ{Ỏắ&ậỮỊỎắã;{&ỎW4ỊỎ{S{*Ỏ<ẫỮỎỮ&ằéỶ{Ỏ>1{ỊỎ)ếỎ{S{*ỊỎạ&ầ7{*Ỏạ&ỞạỎ<Ỡ>ỎỮ1{*ỎắỞỮỎVỦ{ỎdỨ{ỎỮ&}ỎỮỞ{ỎỬ4ỎWQ{*ỊỎỮ&:{&Ỏảằé@{ỊỎ&#Ỏắ&2{*ỎVỦ{ỎdỨ{ỊỎ>ÚắỎắãỨ{ỎdỠỎỮỞỮỎW}Ỡ{Ỏắ&=ỊỎỮỞỮỎ&4?ỎảằƯ{ỎỮ&ặ{*ỎỮỞỮỎỮŨạỎắã}{*Ỏắ.{&ỈỎóỞ{ỎỬ4ỊỎỮ1{*ỎỮ&ậỮỎVỦ{ỎdỨ{ỊỎ>ÚắỎắãỨ{ỊỎW}Ỡ{Ỏắ&=Ỏạ&Q?ỎWầaỮỎWỠ}ỎắP}ỎWPắỎỮ&ằỪ{Ỏd@ỎỮ&ằéỶ{Ỏ>1{ỊỎ<ẹỎ<ằỨ{ỎỮ&:{&Ỏắã,Ỏắ&X}ỎảằéỎW,{&ỈỎoóỡỎọQ{*ỎỬ4Ỏắ.{&ỎẢằQ{*ỎẮã,Ỏ)&[ỢỎEDỎW@ỎãỢỎó&ầ7{*Ỏắã;{&Ỏ&Ỡ{&ỎW4{*Ỏắ&ẫỮỎ&?#{Ỏũ*&,ỎảằéỸắỎă2ỎỐỔ-ũẢ/ẮĐỎỮâỢỎoóỡỎẮãằ{*Ỏầ7{*ỎọQ{*Ỏ)&[ỢỎEpỎdỠ}Ỏắ&9?ỎW?=>ỎỮQỎ{ầ8ỮỎWỢ{*ỎWỪéỎ>P{&ỎăẫỎ{*&?#ạỎỮ1{*Ỏ{*&?#ạỎ&[ỢỊỎ&?#{ỎWP?Ỏ&[ỢỊỎạ&ỞắỎắã?={Ỏ)?{&ỎắỸỎắ&,Ỏắãầ9{*ỎW,{&Ỏ&ầ8{*ỎEỡóũỊỎ&4?Ỏ{&ỨạỎảằ2ỮỎắỸỈỎDỨ{ỎVẵ{*Ỏạ&ẳỎ&aạỊỎăỞ{*ỎắP}Ỏ{*&,ỎảằéỸắỎdỠ}Ỏắ&ẫỮỎắ?${ỎW,ỢỎạ&ầ7{*ỎăỴỎắP}ỎW?@ằỎ)?#{Ỏắ&ằỨ{ỎỎ*?ỢỎỮỞỮỎạ&}{*ỎắãỠ}Ỏắ&?ỎWằỢỎéỶằỎ{ầ8ỮỊỎạ&ỞắỎắã?={Ỏ)?{&ỎắỸỎ-ỎeRỎ&4?ỊỎ*[ạỎạ&Ư{ỎỮâ{*ỎỮ2Ỏdc{*ỎỮ&TỮỎ{?@>Ỏắ?{ỎỮâỢỎ{&Ủ{ỎVỦ{ỎW2?Ỏd8?ỎọQ{*ỊỎắS{*ỎỮầ9{*Ỏ)&2?ỎWP?ỎW}Ỡ{Ỏ)ỸắỎắ}Ỡ{ỎVỦ{ÌỎạ&ỞắỎ&ằéỎăậỮỎ>P{&Ỏắ}Ỏ<8{ỎỮâỢỎắ}Ỡ{ỎVỦ{Ỏạ&ẵỮỎdẵỎăẫỎ{*&?#ạỎeỦéỎVẫ{*ỎdỠỎỬQ}Ỏd#ỎẮ5Ỏảằ2ỮỈỎẠỡẦỵũởỎủpũỡL/ạM


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không được từ chối hồ sơ quá một lần

Không được từ chối hồ sơ quá một lần
2024-05-18 05:05:00

QTO - Trong buổi làm việc với chúng tôi mới đây về công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Hải Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hải Lăng luôn...

Hiệu quả của việc khởi kiện thu nợ BHXH

Hiệu quả của việc khởi kiện thu nợ BHXH
2013-11-16 11:29:06

(QT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 3491/ KH-UBND (ngày 21/10/2013) về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị...

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách tư pháp

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách tư pháp
2013-11-15 10:25:18

(QT) - Những ngày gần đây dư luận thực sự nóng thông tin về trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) suốt 10 năm phải...

Y đức của người thầy thuốc

Y đức của người thầy thuốc
2013-11-09 08:57:50

(QT) - Thời gian qua, dư luận chưa hết bàng hoàng trước tình trạng nhân mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Hoài Đức, Hà Nội thì lại nổi sóng căm phẫn khi bác sĩ Thẩm mỹ viện Cát Tường...

Bàn về thu hút nhân tài ở Quảng Trị

Bàn về thu hút nhân tài ở Quảng Trị
2013-11-08 10:48:46

(QT) - Tỉnh Quảng Trị cũng như nhiều tỉnh thành khác trong cả nước mong muốn “trải thảm đỏ” đón nhân tài về phục vụ cho địa phương. Với nhiều chính sách nhằm thu hút người tài...

Lương tâm và trách nhiệm

Lương tâm và trách nhiệm
2013-11-02 12:18:56

(QT) - Khi mà những chấn động tâm lý trước hành động vứt xác phi tang của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chưa được nguôi ngoai thì một “tin dữ” nữa lại ập đến khi Công an tỉnh Quảng...

Học vị, hũ mắm và cảm hứng sáng tạo!

Học vị, hũ mắm và cảm hứng sáng tạo!
2013-10-26 09:25:48

(QT) - Đào Thị Hằng là một gương mặt quá quen thuộc trên báo chí thời gian gần đây. Báo Quảng Trị đã từng có phóng sự về cô thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc ở Úc lại về quê đi ủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết