Cập nhật:  GMT+7
HỴLJÙ&Ô77EĨ4ỷỶ8&ŨĨIĩ<ỶJỦỶV9JẵVJ“ỡậJỴỒ:ỲJ*Ỵ"Ỷ”H/ỴLIH4JÙ&Ô77EĨ4ồŨÔỤĨIFýỷGJ-JỷỐÙJỲỶỔJ“ỡậJỴỒ:ỲJ*Ỵ"Ỷ”J&ỒJĩ;Ồ:JyỴã":ỲJqÔ?ỆJẵ>:J&ỒJ4Ỵ,:ỲJẵỶỬ:J2JỦQ8J?ảỶJịỒJpÔ9ỆJỴỶW:J&ỒJÙỐ:JÚ}Jỵ2JỷỴ<:ỲJ8Ỷ:JẵỒJỷ69ầV:J8Ỵ<:ỲJý9Ổ:ỲJỷ6#ỂH/4IH4JÙ&Ô77EĨ4ì;ỤầĨIH8ÔÚ&ŨJ78ầ&ŨEĨ?Ô6ỲỶ:ẾM4ấJÔ98;ĨIH86IH8ỤIHỶ?ỲJÔ&8EĨĨJâỶỤ8ỴEĨNKKĨJỴŨỶỲỴ8EĨOOỎĨJ76ÙEĨỴ884Ế//ÚÔ;59Ô:Ỳ86ỶỂẵ:/4;68Ô&7/K/ỷ69;:Ỳ59Ô:ỲỴỶŨ4/ĩ;Ồ::&Ỷ;ẵ%JFLGỂợyốĨ/IH/4IH/8ỤIH/86IH/8ÔÚ&ŨIĩXJ8ỶW:JÙỴ;JẵỶWÙJ:Ớ?JÚỚ8J:}ỶJỤ9:ỲJÙ9>:J7ỐÙỴỆJ?0ỶJÚỘ:JỦ!ÙJỴỖầJ:ỲỴŨJqẤìJỷ6ỪJỲỶ ỶJ8ỴỶW9JẵVJ869ầW:JỤỒỶJ:ỒầẾJ“q}ỶJỤ9:ỲJ8ỐÙJ4ỴT?JỦVJÙS4JỦỮ:JỦ0ỶJ7>:ỲJỤP:JÙỴỒỶJ2Jẵá:ỲJÚỶX:JỷPầJqÔ?JẵỒJ?2J6ÔJ?}8J8ỴỶỬ:J:ỴỶỬ:J4Ỵ;:ỲJ4ỴaỆJ&ỘJ&U?JÙạÔJẵá:ỲJỦQ8J:ỒầỂJỷỐÙJ4ỴT?J?ỶỬ9J8ỔJÙ9}ÙJ7>:ỲJẵQ8JẵỔJÙạÔJ:Ỵẳ:ỲJ:ỲãJỤP:JỤả:ỲJÙỔ?J&Ồ?J:ỲỴVJỴỒ:ỲJ*Ỵ"ỶỂJồ!J*Ỵ<:ỲJÙỴ;J4ỴƯ4J4ỴàJ:ẳJỦã1ÙJỦỢ8JÙỴP:J&Ử:J8Ỵ9ầV:J:Ỵã:ỲJ:ỴP:JẵS8JÙỴỸ:ỴJ&ỘỶJ&ỒJ?}8JÙJ4ỴS:Jấ:JÙ;:J&ỒJ86ÔỶJỦXJ86Ố:ỴJÚÔ;JÙằÙJ:Ỵ!ÙJÙạÔJ:Ỳã0ỶJ4ỴàJ:ẳJ?ỒJ*Ỵ<:ỲJỴVJÚỶỮ8J6Ờ:ỲJÙ;:J7ỰJ86ã2:ỲJ8ỴỒ:ỴJ:ỴãJÚÔ;JÙ:ỲJỦã1ÙJ2JỦPầJ59ỐJÚÔJ:ỲỒầ”JF86ỂJLLGỂJỡỘỶJ8ỴỬ?J?}8JÙỴ9ầW:J&ỘỆJ*Ỵ<:ỲJỲỶ>:ỲJ:Ỵẳ:ỲJẵá:ỲJ59ỬJ*ỴỐÙỂJĩ,J&ỒJỴÔỶJ:Ỳ;ỘỶJ&WJỴỶỮ?JỴ;ỶJ2J?}8JỦ#ÔJÚỒ:JÚ>:JÚVJ860ỶJ:ã ÙỂJqỲÔầJ:ỴãJ?}8JÚSÙJÙÔ;J:ỶỬ:J8Ỵ<:ỲJ8ỴỐỶJÙạÔJấăJ:ỒầJ?ỒJpỶỬ:JẵỒJqỲ!ÙJqỲ!ÙJỦỶJ8ỴŨ;J86;:ỲJ:Ỵẳ:ỲJ&R:JỦỐ:ỴJÙỐJÙả:ỲJÙ,J8Ử:J&ỒJốỶỒJÕỂJỳ{ỶJ8Ỵ@J8Ử:JỦQ8JÙả:ỲJ&ỘJ&á:ỲJ?ỒJ:ỲỴŨJ6Q8JỲ1ỶJ?Ô:ỲJ8Ỹ:ỴJT:JỤàỆJẵắÔJ8ỴằÙJ&ỘỶJẵắÔJ?"JỴ{J:ỴãẾJìƠ:ỲJìƠ:ỲJ8Ỵ<:ỆJỤ;ỶJỷỴ.ỶJỡ.ỶJỷỴăÙỆJẵ#:ỴJịỐJỳ?J?Ồ9JỴãJỔ;JỤU:JỤỚ8J:Ỳã0ỶJỦ!ÙJ*ỴỐ?J4ỴỐJ:ỴãJ*ỴỶJỦ!ÙJ?}8J8ỴỶỬ:JỤ9J*ậJ?ỶV:JỦQ8J&ỘỂJpỶỬ:J*Ỵ<:ỲJÙỴ=J&Ồ?JỴỒ:ỲJ*Ỵ"ỶJ?ỒJÙ.:JỦã1ÙJỦỶJỴ!ÙJ2J86ã0:ỲJ8Ỵ#J86Q:JpÔỶJỡ2ỆJ&Ồ?JÚỘ:Jẵ ỶJỷỴàÙJý9ầỬ:JỤã ỶJ7ằJÙỴ=JỤỘầJÙạÔJÙJÙ<:ỲJỴ!ÙJỴỒ:ỴỆJpỶỬ:JỦỖJỦã1ÙJỤ9JỴ!ÙJ2JấăJ89ầỮ8JỦXJ:ỲỴỶỬ:JÙă9JẵVJỤQ9JÙỴP:J7Ỷ:ỴJ8ỴỐỶJỳỘÙỴJịaỶỂJỳ{ỶJÙÙJẵ ỶJ:Ỵẳ:ỲJÙỔ:ỴJ7>:ỲỆJÙ9}ÙJ?ã9J7Ỷ:ỴJẵỒJ4Ỵ;:ỲJ8àÙJỤP:JỲỶÔ:JỦ}ÙJỦỐ;ỂJqỲã0ỶJỦ!ÙJÙỔ?J8@:ỴJẵ ỶJẵƠ:J4Ỵ;:ỲJ:ẳJ8Ỹ:ỴJẵỒJ“&ỘJỴ,Ô”JÙạÔJ8ỐÙJỲỶỔỆJ?}8J:Ỳã0ỶJÙ;:JÙạÔJỦQ8J4Ỵã":ỲJqÔ?ỂJồầJẵ!:ỲJ8ỐÙJ4ỴT?JỤỒỶJỴ"ỶJỦR9J8ÔầJÙạÔJ?}8JÙPầJÚa8J86ỪJ7ỰJỦã1ÙJ:ỴỶV9J:Ỳã0ỶJỦ,:J:ỴS:ỂJyồépJẤỹễqJỉẢqốJỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂJẺJ“ỡậJỴỒ:ỲJ*Ỵ"Ỷ”ỆJqẤìJỷ6ỪJ8ỴỒ:ỴJ4Ỵ>Jồ{JịỴỸJpỶ:ỴJ:Ơ?JMKLOỆJỲỶỔỶJ*Ỵ9ầỮ:J*ỴỸÙỴJÙ9}ÙJẵS:JỦ}:ỲẾJ“ỵỐ:ỲJ8ỐÙJẵƠ:JỴ!ÙJ89[ỶJMK”J&R:J8ỴăJẴJFMKLM-MKLOGỂ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

“Soi” 4 bàn thua của tuyển Việt Nam

“Soi” 4 bàn thua của tuyển Việt Nam
2014-12-13 18:29:33

(TT) - Trong 360 phút (không tính thời gian đá bù) của ba trận vòng bảng và bán kết lượt đi, đội tuyển VN bị thủng lưới bốn bàn. Nhưng chỉ trong 43 phút đầu tiên của trận bán...

Dự đoán vòng 16 Premier League: Chelsea gượng dậy

Dự đoán vòng 16 Premier League: Chelsea gượng dậy
2014-12-13 18:29:18

(TTO) - Bình luận viên Mark Lawrenson của Hãng tin BBC dự đoán các trận đấu diễn ra ở vòng 16 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cuối tuần này. Trong đó, Chelsea sẽ gượng dậy...

Sự lợi hại của thế giới mạng

Sự lợi hại của thế giới mạng
2014-12-13 18:27:03

(SGGP) - Thời gian qua, không thể phủ nhận ảnh hưởng của thế giới mạng đang làm thay đổi thói quen đọc sách và cả thói quen sáng tác.

Thạch Kim Tuấn giành 3 HCV cho TPHCM

Thạch Kim Tuấn giành 3 HCV cho TPHCM
2014-12-12 07:29:39

(SGGPO) - Môn cử tạ tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 7-2014 đã diễn ra ngày 11-12 tại Nam Định. Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, lực sĩ Thạch Kim Tuấn (TPHCM) tiếp tục là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết