Cập nhật:  GMT+7
ỹÕẰĂIỜẪYYứÃVôÔÝỜỊÃAãỠCỞĂãàọcĂÝỔỞÕĂọỲĐỞỎĂôXỘĂÝÔMVĂÝỸIĂỎÔBỢĂYBÝĂ:ÔOIĂÝÕ*IĂÕÔOỞĂIÕỐỞÕĂYBIÕyĂVÕBVĂỜỲỄÝĂ:NĂẪỞĂÝỠCỞĂÝÕ*IĂVÕFỢỹ/ÕẰAỹVĂIỜẪYYứÃVcỊẪÍÃAỵọôỷĂ-ĂcUỢĂWỲẪĂẶẬ/ẰẶ/ẶẮẰẤyĂãỠCỞĂÌDÔĂHÔÓỲĂọỲÚIĂÕỤÔĂỵãàọcỷĂÝỔỞÕĂọỲĐỞỎĂôXỘĂỚÕPẪĂsdqĂÍỠĂÌÙỞỎĂIÕỐĂcỠCỞỎĂã$IĂôÕẸỞỎyĂốqôqôốyĂôX=ỬỞỎĂãỠCỞĂãàọcĂÝỔỞÕĂỜCỢĂÝX=ỬỞỎĂÌỠCỞĂÝÔMVĂÝỸIĂÝÔMỞĂÕCỞÕĂỎÔBỢĂYBÝĂ:ÔOIĂÝÕ*IĂÕÔOỞĂIÕỐỞÕĂYBIÕyĂVÕBVĂỜỲỄÝĂ:NẪỞĂÝỠCỞĂÝÕ*IĂVÕFỢĂỎÔẪÔĂÌỠDỞĂẶẮẰẰĂ-ĂẶẮẰẤĂÝDÔĂÕỲ.OỞĂbÔỠĂếÔỞÕýĂạỶỞỎĂÝÕẪỢĂÍ*ĂIPĂÌÙỞỎĂIÕỐĂcÙĂôÕỘĂềÔỞÕyĂôX=ỬỞỎĂàẪỞĂôỲ.LỞĂỎÔBỠĂcỲ.OỞĂ@.Ăc=ỨỞỎĂcPẪyĂÌDÔĂHÔÓỲĂọỲÚIĂÕỤÔĂÝỔỞÕĂọỲĐỞỎĂôXỘĂỚÕPẪĂsdqxĂÌDÔĂÍÔOỞĂIBIĂHẪỞyĂỞỎCỞÕyĂIƯĂWỲẪỞĂIÕ$IĂỞÉỞỎĂỜÔLỞĂWỲẪỞĂ:CĂỜEỞÕĂÌDỠĂÌỘẪĂVÕ=ƯỞỎýỹÝẪHỜỊĂYÝ.ỜỊứÃỢẪXỎÔỞwẶV,ĂẪỲÝỠÃAỹÝXAỹÝÍAỹÔỢỎĂYXIứÃ//IýHẪỠWỲẪỞỎÝXÔý:Ở/ÍỊYỚÝỠV/ỞỊ;Y/ẰẤÂẶ/ẴẬÍẴẮẬẰẦÂẤÝẰẰẦẴẦẨỜẰýƠVỎÃĂ/Aỹ/ÝÍAỹ/ÝXAỹÝXAỹÝÍAỹVAãỠCỞĂỎÔBỢĂYBÝĂÝÔMỞĂÕCỞÕĂỚÔÓỢĂÝXẪĂ:ÔOIĂÝÕ*IĂÕÔOỞĂIÕỐỞÕĂYBIÕyĂVÕBVĂỜỲỄÝĂ:NĂẪỞĂÝỠCỞĂÝÕ*IĂVÕFỢĂÝDÔĂIÕỰĂạỂỲỹ/VAỹ/ÝÍAỹ/ÝXAỹ/ÝẪHỜỊAôDÔĂHỲỦÔĂỜCỢĂ:ÔOIyĂốàệảĂÕỲ.OỞĂbÔỠĂếÔỞÕĂÌEĂHBỠĂIBỠĂÝỒỞÕĂÕỒỞÕĂÝÕ*IĂÕÔOỞĂIÕỐỞÕĂYBIÕyĂVÕBVĂỜỲỄÝĂ:NẪỞĂÝỠCỞĂÝÕ*IĂVÕFỢĂ:ỨÔĂÌỠCỞĂỚÔÓỢĂÝXẪýĂcÔOỞĂỞẪ.ĂÝỠCỞĂÕỲ.OỞĂIPĂẰẶĂIÕỰyĂÝXỠỞỎĂÌPĂIPĂẰĂIÕỰĂÕDỞỎĂdyĂẨĂIÕỰĂÕDỞỎĂdddyĂẶĂIÕỰĂÝDỢĂ:ỨÔĂÕƯỞĂẰýẮÂẨĂIƯĂYỬĂÕỠDÝĂÌỤỞỎĂÝXỠỞỎĂỜỖỞÕĂ:*IĂÝÕ*IĂVÕFỢýĂôXỠỞỎĂỞÕ?ỞỎĂỞÉỢĂWỲẪyĂốàệảĂÕỲ.OỞĂbÔỠĂếÔỞÕĂÌEĂÝỄVĂÝXỲỞỎĂIÕỔĂÌDỠĂIBIĂVÕQỞỎyĂHẪỞĂI@ẪĂÕỲ.OỞĂ:CĂVÕÚÔĂÕỰVĂIÕẼÝĂIÕKĂ:ỨÔĂIBIĂIƯĂWỲẪỞĂIÕ$IĂỞÉỞỎĂỜÔLỞĂWỲẪỞĂỜCỢĂỚÕBĂÝÚÝĂIUỞỎĂÝBIĂẪỞĂÝỠCỞĂ:OĂYÔỞÕĂÝÕ*IĂVÕFỢĂỵ{ôqõôòỷĂÝXLỞĂÌỘẪĂHCỞýĂãMỞĂỞẪ.yĂÝỠCỞĂÕỲ.OỞĂIPĂẶẰ/ẶẰĂ,EĂÝÕ*IĂÕÔOỞĂIẪỢĂỚMÝĂỎÔ?ẪĂIÕ@ĂIƯĂYỬĂỚÔỞÕĂÍỠẪỞÕĂÍỘIÕĂ:ỸĂÉỞĂỲÚỞỎĂ:ỨÔĂIÕỐỞÕĂWỲ.NỞĂÌỘẪĂVÕ=ƯỞỎyĂÝ<ĂỜOĂIƯĂYỬĂỚ!ĂIẪỢĂỚMÝĂIÕÔMỢĂẦÂựĂÝỦỞỎĂYÚĂIƯĂYỬĂÍỠĂÝỲ.MỞĂ,EĂWỲĐỞĂỜ!yĂÝXLỞĂẬÂựĂÍỠĂÝỲ.MỞĂÕỲ.OỞĂWỲĐỞĂỜ!ýĂàLỞĂIDỞÕĂÌPyĂÕỲ.OỞĂbÔỠĂếÔỞÕĂÌEĂÝÉỞỎĂI=ỪỞỎĂIUỞỎĂÝBIĂÝỄVĂÕỲỆỞyĂỚÔÓỢĂÝXẪĂY$IĂỚÕSỊĂÌỘỞÕĂỚ(yĂÝỲ.LỞĂÝXỲ.NỞĂ:NĂIÕỐỞÕĂYBIÕyĂVÕBVĂỜỲỄÝĂ{ôqõôòĂIÕỠĂIÕ@ĂIƯĂYỬĂỚÔỞÕĂÍỠẪỞÕýĂạUỞỎĂÝBIĂỜỆ.ĂỢGỲĂÝÕ*IĂVÕFỢĂÝỊYÝĂỞÕẪỞÕĂIBIĂ.MỲĂÝÚĂÕPẪĂỜ!yĂIÕỔĂÝÔLỲĂ:ÔĂYÔỞÕĂÌ=ỰIĂÝÔMỞĂÕCỞÕĂÝÕ=ỪỞỎĂ,Ỳ.LỞýĂô%ĂỞÉỢĂẶẮẰẰĂÌMỞĂỞẪ.yĂÝỠCỞĂÕỲ.OỞĂÌEĂỜỆ.ĂẨẲĂỢGỲĂỎ&ÔĂôXỲỞỎĂÝỀỢĂtĂÝMĂÍ*ĂVÕQỞỎĂÝỔỞÕĂ:CĂẶẬẤĂỢGỲĂ,ỈÝĂỞỎÕÔOỢĂÝX*IĂÝÔMVĂÝDÔĂÝỲ.MỞĂÕỲ.OỞýĂọỲẪĂÝỊYÝĂỞÕẪỞÕyĂÝ<ĂỜOĂỢGỲĂỚÔÓỢĂỞỎÕÔOỢĂÌDÝĂẨẲyẴựyĂÝỆÝĂIĐĂIBIĂỢGỲĂỚÕUỞỎĂÌDÝĂÌNỲĂÌ=ỰIĂỎ&ÔĂÝÕUỞỎĂHBỠĂHẺỞỎĂ:ÉỞĂHĐỞĂIÕỠĂIBIĂIƯĂYỬĂỚÕẸIĂVÕỸIĂ:CĂIĐỞÕĂHBỠĂIÕỠĂIỤỞỎĂÌÙỞỎĂWỲẪĂÕOĂÝÕÚỞỎĂÌCÔĂVÕBÝĂÝÕẪỞÕĂÌỘẪĂVÕ=ƯỞỎýĂôXỠỞỎĂỞÉỢĂẶẮẰẤyĂÝXLỞĂÌỘẪĂHCỞĂÕỲ.OỞĂỚÕUỞỎĂ,Đ.ĂXẪĂ:ỸĂỞỎỤĂÌỤIĂÝÕ*IĂVÕFỢĂỞCỠýĂôỲ.ĂỞÕÔLỞĂHLỞĂIDỞÕĂỞÕ?ỞỎĂỚMÝĂWỲĐĂÌDÝĂÌ=ỰIĂ:GỞĂIQỞĂỢỤÝĂYÚĂÝÙỞĂÝDÔyĂ:=ỨỞỎĂỢẸIĂÍỠĂỞÕÔNỲĂ.MỲĂÝÚĂỚÕBIÕĂWỲẪỞĂÝXỠỞỎĂ:ÔOIĂÝÕ*IĂÕÔOỞĂIÕỐỞÕĂYBIÕyĂVÕBVĂỜỲỄÝĂ{ôqõôòýĂạÕỐỞÕĂ:ỒĂÝÕMyĂÝDÔĂHỲỦÔĂỜCỢĂ:ÔOIĂỞC.ĂÕỲ.OỞĂbÔỠĂếÔỞÕĂI#ỞỎĂÌEĂÌNĂ,ỲỆÝyĂỚÔMỞĂỞỎÕỘĂỢỤÝĂYÚĂ!ĂỚÔMỞĂỞÕẺỢĂỎPVĂVÕỂỞĂỜCỢĂÝÚÝĂÕƯỞĂIUỞỎĂÝBIĂ{ôqõôòĂÝXỠỞỎĂÝÕỪÔĂỎÔẪỞĂÝỨÔĂÝXLỞĂÌỘẪĂHCỞýĂõẪỲĂỚÕÔĂỞỎÕỊĂÌỘẪĂVÕ=ƯỞỎĂHBỠĂIBỠĂ:ÔOIĂÝÕ*IĂÕÔOỞĂIÕỐỞÕĂYBIÕyĂVÕBVĂỜỲỄÝĂ:NĂ{ôqõôòyĂÌỠCỞĂIUỞỎĂÝBIĂÌEĂÝÔMỞĂÕCỞÕĂỚÔÓỢĂÝXẪĂÝÕ*IĂÝMĂÝDÔĂIÕỰĂạỂỲýĂôÕỊỠĂHBỠĂIBỠyĂIÕỰĂạỂỲĂÌ=ỰIĂ,Ề.ĂÍ*ỞỎĂỢỨÔĂỞÉỢĂẶẮẮẲyĂỜCĂIÕỰĂỜỨỞĂỞÕỆÝĂI@ẪĂÕỲ.OỞĂbÔỠĂếÔỞÕýĂcÔOỞĂỞẪ.yĂÝỠCỞĂIÕỰĂạỂỲĂIPĂẲẴẨĂÕỤĂỚÔỞÕĂÍỠẪỞÕyĂÝXỠỞỎĂÌPĂIPĂẦẲĂÕỤĂỚÔỞÕĂÍỠẪỞÕĂỜÔLỞĂWỲẪỞĂÌMỞĂ{ôqõôòýĂọỲẪĂỚÔÓỢĂÝXẪĂỢỤÝĂYÚĂIƯĂYỬĂỚÔỞÕĂÍỠẪỞÕĂÕCỞỎĂÉỞĂỲÚỞỎyĂHỲUỞĂHBỞĂXẪỲĂI@yĂWỲĐyĂÕCỞỎĂÝ=ƯÔĂYÚỞỎĂỬĂIÕỰĂạỂỲyĂÌỠCỞĂỎÔBỢĂYBÝĂÌEĂỎÕÔĂỞÕỄỞĂỢỤÝĂYÚĂỚMÝĂWỲĐĂÌDÝĂÌ=ỰIĂÝXỠỞỎĂIUỞỎĂÝBIĂ:OĂYÔỞÕĂẪỞĂÝỠCỞĂÝÕ*IĂVÕFỢýĂôỲ.ĂỞÕÔLỞĂÌỠCỞĂI#ỞỎĂIÕỔĂXẪĂỞÕ?ỞỎĂÕDỞĂIÕMĂỞÕ=ĂÌÔOỞĂIÕÔMỲĂYBỞỎĂIÕ=ẪĂÌĐỢĂHĐỠĂỬĂÕCỞỎĂÉỞĂỲÚỞỎxĂHÚĂÝXỐĂIƯĂYỬĂỚÔỞÕĂÍỠẪỞÕĂIÕ=ẪĂÕỰVĂỜ!xĂỚÕUỞỎĂÍỶỞỎĂÝDVĂÍNyĂỎÉỞỎĂÝẪ.ĂỞÔĂỜUỞỎĂÌÓĂIÕMĂHÔMỞĂỢPỞĂÉỞxĂỢẼÝĂYCỞĂIÕỰĂIÕ=ẪĂÌĐỢĂHĐỠĂ:OĂYÔỞÕýýýĂêMÝĂỜỲỄỞĂÝDÔĂHỲỦÔĂỜCỢĂ:ÔOIyĂÌÙỞỎĂIÕỐĂcỠCỞỎĂã$IĂôÕẸỞỎyĂôX=ỬỞỎĂãỠCỞĂãàọcĂÝỔỞÕĂÌEĂỎÕÔĂỞÕỄỞyĂÌBỞÕĂỎÔBĂIẪỠĂỢỤÝĂYÚĂỚMÝĂWỲĐĂỞỦÔĂHỄÝĂI@ẪĂÕỲ.OỞĂbÔỠĂếÔỞÕĂÝXỠỞỎĂ:ÔOIĂÝÕ*IĂÕÔOỞĂIÕỐỞÕĂYBIÕyĂVÕBVĂỜỲỄÝĂ:N{ôqõôòýĂãÙỞỎĂÝÕỪÔĂỞLỲĂXTĂÝÙỞĂÝDÔyĂÕDỞĂIÕMĂ:CĂ.LỲĂIỂỲĂÌƯỞĂ:ỘĂVÕĐÔĂÝÉỞỎĂI=ỪỞỎĂÕƯỞĂỞ?ẪĂÝXỠỞỎĂIUỞỎĂÝBIĂIÕỔĂÌDỠyĂÌF.ĂỢDỞÕĂIUỞỎĂÝBIĂÌBỞÕĂỎÔByĂXCĂYỠBÝĂỜDÔĂ:ÔOIĂÝÕ*IĂÕÔOỞĂ{ôqõôòyĂỞÕỆÝĂỜCĂỬĂIBIĂIÕỰĂÝXỲỞỎĂÝỀỢyĂỚÕỲĂHEÔĂÝẸỢĂạ&ẪĂqÔOÝýĂàLỞĂIDỞÕĂÌPyĂ.LỲĂIỂỲĂÌỘẪĂVÕ=ƯỞỎĂVÕĐÔĂIÕỴĂÝXRỞỎĂÕƯỞĂỞ?ẪĂIUỞỎĂÝBIĂÝỲ.LỞĂÝXỲ.NỞĂỞÕẺỢĂỞỀỞỎĂIẪỠĂỞÕỄỞĂÝÕ$IĂ:NĂ{ôqõôòĂÌÚÔĂ:ỨÔĂIBIĂÕỤĂỚÔỞÕĂÍỠẪỞÕýĂôDÔĂHỲỦÔĂỜCỢĂ:ÔOIyĂỜEỞÕĂÌDỠĂốàệảĂÕỲ.OỞĂbÔỠĂếÔỞÕĂÌEĂỞỎÕÔLỢĂÝỴIĂÝÔMVĂÝÕỲĂỞÕ?ỞỎĂỞÕỄỞĂ,ỈÝyĂÌBỞÕĂỎÔBĂI@ẪĂÌỠCỞĂ:CĂÕ$ẪĂYKĂỚÕẸIĂVÕỸIĂỚỘVĂÝÕỪÔýĂãÚÔĂ:ỨÔĂỞÕ?ỞỎĂỚÔMỞĂỞỎÕỘyĂÌNĂ,ỲỆÝĂIÕỐỞÕĂÌBỞỎĂI@ẪĂÌƯỞĂ:ỘĂYKĂÌ=ỰIĂãỠCỞĂãàọcĂÝỔỞÕĂÝÔMVĂÝÕỲĂ:CĂÝỦỞỎĂÕỰVĂHBỠĂIBỠĂỜLỞĂọỲÚIĂÕỤÔyĂIBIĂIƯĂWỲẪỞĂIÕ$IĂỞÉỞỎĂ,ỊỢĂ,ỈÝyĂỎÔĐÔĂWỲ.MÝýĂôÔỞyĂĐỞÕwĂệckệĂàìệỹ/VA


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết