Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRxqDhu6dzeMOqduG6vOG7lcOq4buu4bul4bubw6o8w6x44bulw6rhu5Xhu6VCw6rhuqjhuqbhu7V4w7nDqnjhu414w7nDquG7lcOsecOqxqHhuqDDquG6qOG7p3jDquG7lcO04buEw6rhu5Xhuqp4w7nDquG7leG7j8OCw6rGoeG7p3N4ZC/hu6Xhu4HEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSRYig+Y8OqLcOqxqDhu6dzeMOqduG6vOG7lcOq4buu4bul4bubw6o8w6x44bulw6p24buJw6rGocSCeMOq4buA4bupw6rGoWp3w6p44bulw7R4w6p44bul4bunc3fDquG7gETDquG6pOG6qmp4w6p2RsOq4buAw7R4w6rhu6Xhu4l44bulw6p2w4nhuq7hu6fDqsah4bunc3jDquG6ssOqd+G7p3J4w6p4QuG7p8Oq4buVw73DquG7meG7i3jDquG7r8WpeOG7pcOq4buV4buPw4LDqsah4bunc3jDqnbhuq54w6rGoeG7p8Oq4bqk4bqqw6zDqsah4bupw6zDquG7pcaweOG7pcOqw4Lhu6Xhurjhu5XDquG6qMSpw4Lhuq3DquG6qOG6pnl4w7nDqsahw73DquG7lcO9w6p44bul4buncuG6qsOq4buv4bul4bqqw6rhu4Dhurzhu5XDqnbhu4nDquG7gEN4w7nDquG6rOG7jeG6quG6rcOq4buAQ3jDucOq4buCw6zDqnjhu6Xhu6dy4bqqw6rhu6/hu6XDvcOq4buv4bulbHjhuq3DquG7peG7p3R3w6rhuqjhuqbhurLhuqnDqj7huqrhu4TDqnjhu6Xhu6dweOG6rcOqxqHEgnjDquG7gOG7qcOq4buA4buTeMOqduG6qkF4w6p4w4PDqnbhurzhu5XDqsahdMOq4buleeG7iXjDquG6qOG7peG7iXjhu6XDquG7leG7i+G7lcOq4buV4bul4burw6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu69xw6rhu6V5xKnhu5Xhu6XDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7r+G7p3jhu6XDquG7l3nDrHjhu6Xhuq3Dqsahb+G7lcOq4buZ4bunc+G6qMOqduG7icOq4buV4buL4buVw6rhu5Xhu6Xhu6vDquG6qOG7p3DhuqrDqnjhu6XDicOqeOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rGoeG6oMOq4bqo4buneMOq4buVw7Thu4TDquG7leG6qnjDucOq4buV4buPw4LDqsah4bunc3jDquG7leG7pXnDquG7r+G7peG7i+G7leG7pcOq4bul4buJeMO5w6rhuqzDisOq4buXRHjDucOqxqHhu6dzeOG6qWThuqjDrOG7mXbhu5vDquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur13w6zhuqbDueG7p3jhuqXhu4fDguG7gsOqw6zhuqrhuqh54bq9xJFk4bqo4bqmxJFk4bqo4buXxJFk4bund8O5w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG6qeG7mcOseeG6pOG6qsOseMO54bqo4bqm4bun4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4Fn4buH4buHL+G7hWnhu5fhu4Hhur9p4buF4buB4buD4buB4bqo4buB4bq/aeG7gWbDrXbhu4Hhuqnhu63DgsO54bq9w6ovxJFkL+G6qOG7l8SRZC/huqjhuqbEkWThuqjhuqbEkWThuqjhu5fEkWTDgsSRPuG7pcOJ4bqweMO5w6rhu4Lhuqrhu4RweMOq4buv4bundHfDquG6qOG6psOs4bqtw6rhuqjhu6XDrOG7hMOqd+G6ruG7p8Oq4buV4buL4buVw6rhuqjhu6Xhu6dx4bqow6rhu5nhu6nDqsah4bunc3jDqnjhu6Vud8OqeOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rGoeG6oMOq4bqo4buneMOq4buVw7Thu4TDquG7leG7pXnDquG7r+G7peG7i+G7leG7pcOq4bul4buJeMO5w6rhuqzDisOq4buXRHjDucOqxqHhu6dzeGQvw4LEkWQv4bqo4buXxJFkL+G6qOG6psSRZC/huqjDrOG7mXbhu5vEkeG7mGp4w6rhu5Xhu6Xhu4/huqjDquG7lcSQw6zDqsah4bqgw6rhuqjhu6d4w6rhu5XDtOG7hMOq4buV4bqqeMO5w6rhu5Xhu4/DgsOqxqHhu6dzeMOqduG7icOq4bqo4buldMOq4bul4bunc3jDquG6ssOq4buV4bul4buP4bqow6p2w4nhurZ4w7nDqsOC4bulROG7lcOq4buARMOq4buv4bul4buL4buV4bulw6rhu6Xhu4l4w7nDquG6qOG7pUF4w7nDquG6pOG6qsOsw6p4bHjDucOqduG6vOG7lcOq4bqk4bqqanjDqnZGw6rhu4DDtHjDquG7peG7iXjhu6XDqnbDieG6ruG7p8OqxqHhu6dzeMOq4buA4buJw6rhu6/hu6d44bulw6rhu5d5w6x44bulw6rGoeG7p3N4w6p4bHjDucOq4buVxJDDrMOqxqHEgnjDquG7gOG7qeG6qcOq4buU4bulecOqeHB44bqtw6rhu5VDeMO5w6rhu4Dhuq7hu6fDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bulQXjDucOq4bqsw4HDquG7r8ONw6rhuqjhu6XhuqrDtOG6qMOq4buVxILDquG7mWp4w6p44bulw4nDqsah4bunc3jDquG7i8OC4bqtw6rhuqjDtXjDquG6rMOBw6rhuqJ4w6rGoeG7qXjhu6XDqnbhu4nDquG7gOG7p3Phu5XDqsahanfDquG7mWp5w6rhu5Xhu4/DgsOqxqHhu6dzeMOqw6x4w6rhuqh54buJeOG6rcOqduG7p3B4w6rhuqhE4buV4bqtw6rhuqJ4w6rGoeG7qXjhu6XhuqnDqj7hu6XhurDhu6fDqsO54bunw6x4w6p34buP4bqow6rGoeG7p3N4w6rGocOB4bunw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7r+G7peG7i+G7leG7pcOq4bul4buJeMO5w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu5nhu4/huqjDquG7r0fDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhu6XhurbDgsOqeOG7iXnDqsO54bunanfDquG6qOG7pcaww6rGoeG6oMOq4bqo4buneMOq4buVw7Thu4TDquG7leG6qnjDucOq4buV4buPw4LDqsah4bunc3jDqnhseMO5w6rhuqhseMO54bqpw6rhu5Z5w6rGocO94bqtw6rGoOG7p3N4w6p24bq84buVw6rhu67hu6Xhu5vDqjzDrHjhu6XDqsaha8Oq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nDquG7leG7pcOJxIJ4w7nDquG6qOG6psaweOG7pcOqeOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rGoeG6oMOq4bqo4buneMOq4buVw7Thu4TDquG7leG6qnjDucOq4buV4buPw4LDqsah4bunc3jDqsOC4bulQ8Oq4bul4bq2w4LDquG7gOG6ruG7p8Oq4buV4buL4buVw6p3ROG7lcOq4bqo4buncOG6qsOqxqFyw6rhuqbDrMOq4bqo4bqmeXjDucOq4buU4bulw4nEgnjDucOq4bqo4bqmxrB44bulw6pY4buNeMO5w6rhu5XDrHnDqsah4bqgw6rhuqjhu6d4w6rhu5XDtOG7hMOq4buV4bqqeMO5w6rhu5Xhu4/DgsOqxqHhu6dzeMOq4bqo4bureOG7pcOqKOG6qmp4w7nDqj7huqbhu6nDqnhsd8Oq4buH4bq/4buBZ8Oq4buVw73DquG6qMWpeOG7pcOqxqFxeMOqeGx3w6rhu4fhur/hu4Fow6rhu4Dhu4nDqsagcsOq4buLeMOqw5nhu6dqd8Oq4bqo4bqieMOq4bqo4bul4buP4bqow6rGoeG7p3N4w6p4bHjDueG6rcOqw7nhu6dqd8Oq4bqs4bqq4buP4bqow6rhuqzhurzDquG7lcOB4bqtw6p44buNeMO5w6rhu5XDrHnDqsah4bqgw6rhuqjhu6d4w6rhu5XDtOG7hMOq4buV4bqqeMO5w6rhu5Xhu4/DgsOqxqHhu6dzeMOqw7nhu6fDrOG7p8OqxqF5xKl4w6rhu4fhur/hu4FnLeG7h+G6v+G7h+G6v8Oq4buVxJDDrMOqxqDhu6dzeMOqduG6vOG7lcOqKOG6qmp4w7nDqj7huqbhu6nhuqnDquG7rsONw6rhuqzDicOqIeG7pcOseMOqPuG7peG7iXjhu6XDqjbhu6d44bul4bqtw6rDmeG7p+G7i3fDqsahw4Hhu5XDqsag4bunc3jDqnbhurzhu5XDquG7ruG7peG7m8OqPMOseOG7pcOq4buV4bulecOq4buZ4bunceG6qOG6rcOq4bqo4bqmcHjDquG7lcSCw6rhuqzhurLDqsOC4bul4buNeMOq4bqoxanhu5Xhu6XDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bqoccOq4bqoxrB44bulw6rhu6XGsHjhu6XDquG6rOG6vMOq4buVw4HDqnbDieG6ruG7p8OqxqHhu6dzeMOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDquG6qOG6pnB4w6rGoeG7qcOsw6rhu5nhu4l4w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhuqjhu6XhurDhu6fDqsO54bunw6x4w6rhuqThuqrDrMOq4buA4bqu4bunw6p44bul4bq+eMO5w6p4w7nhuqrhu4RweMOqeOG7peG7jXjDquG7r+G7peG7i+G7leG7pcOq4bqk4bqqw6x4w6rhu4Dhu4nDquG7leG7pcSQw6rhuqThuqrDrHjDqsahdMOq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nDquG7lOG7pcOJxIJ4w7nDquG6qOG6psaweOG7pcOqWOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rGoeG6oMOq4bqo4buneMOq4buVw7Thu4TDquG7leG6qnjDucOq4buV4buPw4LDqsah4bunc3jDqnhsd8Oq4buH4bq/4buBZ8Oq4buVw73DquG6qMWpeOG7pcOqxqFxeMOqeGx3w6rhu4fhur/hu4Fow6rhu4Dhuq7hu6fDquG6rOG6vMOq4bqo4bulw4F4w7nDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7lcOsecOq4bqo4bqmeXjDucOq4bqoeeG7iXjDqsahxIJ4w6rhu4Dhu6nDquG7gHLDquG7leG7i+G7lcOq4buV4bul4burw6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu4Dhu4nDqsO54bunauG7p8Oqw4Lhu6Xhu4vDgsOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeOG6qcOq4buU4buL4buVw6rDueG7p2rhu6fDqsOC4bul4buLw4LDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDqnfhu4nDqsahxIJ4w6rhu4Dhu6nDquG6qMO0w4LDquG6qOG6puG6qnjDucOqxqHhu5Hhu4TDqnfEqXjhu6XDqsO5w4B3w6rDueG7p2p3w6rhuqzhurzDquG7lcOBw6p2w4nhuq7hu6fDqsah4bunc3jhuq3DqsO54bunanfDquG7leG7i+G7lcOq4buV4bul4burw6rhuqzDgcOq4buXecOq4bqs4bq8w6rhu5XDgeG6rcOqw7nhu6dqd8Oq4buV4buL4buVw6rhu5Xhu6Xhu6vDquG6rMOBw6rhu5d5w6rhu5lqecOq4bqo4bqmxrDhuq3DquG7mWp5w6rhu5fDieG6tHjDucOq4buA4buJw6rDueG7p2rhu6fDqsOC4bul4buLw4LDquG7gHLDqsahw7XhuqrDquG6qMOJ4bqpw6o+4bqmcHjDquG7lcSCw6rhuqzhurLDqsahw73huq3DquG6qOG6pnl4w7nDquG6pOG6qkbDquG7gcOq4buA4buJw6rhuqThuqpGw6rhu4fDqnhsd8Oq4buH4bq/4buBZ+G6rcOq4buV4buL4buVw6rDguG7peG7s3jDucOq4buV4bul4bq44buVw6p4bHjDucOq4buA4buJw6rGoeG6oOG7p8Oq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qMOq4buVxJDDrMOqxqHEgnjDquG7gOG7qcOq4bqo4bulw4nhurB4w7nDquG7guG6quG7hHB4w6rhu6/hu6d0d8Oq4bqo4bqmw6zDqsahcHfhuq3DqsahecOq4bqoauG7p8Oq4buV4buL4buVw6rhuqjhuqbEqXfDquG7meG7p3F4w6rhu4vDgsOqYj7hu5jDjGPDquG7r+G7peG6qsOq4buA4bq84buVw6rhuqjhu6Xhu6nDquG6qOG6puG7j3jDquG7ruG7peG7m8OqPMOseOG7peG6rcOq4buX4bu14buVw6oo4bqqw4Hhu5XDqnbhuqDDqsOtw6rhu4Dhu4nDquG6qOG7peG7qcOq4bqo4bqm4buPeMOqVsOsecOq4buYannDqsahdMOqduG6quG7jXjDquG7leG7peG6quG7hHR4w6rhu5Xhu4vhu5XDqnfhu4vhu4TDquG7meG7p3F4w6rhu4vDgsOq4bqk4bqq4buLw6rhuqhq4bun4bqnw6rhuqhseMO5w6rhu5XDieG6sHjDucOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6pOG6qsOseMO5w6rhu6Xhu4l44bulw6p2w6x4w7nDquG6qOG6quG7hHF44bqtw6rhu4Bzw6rhuqzhu6d44bulw6rhuqzhurjhuq3DquG6qOG7pcOs4buEw6rhuqzhurjDquG7gOG6tOG6rcOq4buCw4rDqnZGw6rhuqjhu6dxw4LDquG7gkLhu5Xhuq3DquG6qOG7pcOs4buEw6rhuqzhurjDquG7r+G7nXfDquG7leG7peG7j+G6qMOqdsOJ4bq2eMO54bqpw6o+4bulw6zhu4TDquG6qOG7pXHDqsah4bupeOG7pcOq4buvR8Oq4buVQXjDucOq4bqoxILDquG7gOG7icOqd+G7i+G7hMOq4buZ4buncXjDquG7l+G7s3jDueG6qcOq4bukeeG7iXjDquG6qOG7peG7p3N4w6rDguG7pcOJxIJ4w7nDquG7i3jDquG6rG3DgsOq4buCccOC4bqtw6p24bqq4buNeMOq4buV4bul4bqq4buEdHjDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bul4bunceG6qMOq4buZ4bupw6rGocO9eMO5w6rhu5Vt4bqow6rhuqjhuqZweMOqdsOJ4bqu4bunw6rGoeG7p3N44bqpw6pWbcOCw6rGoW/huqjDquG7pXnhu4l4w6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhu4PDquG7meG6oMOq4buV4bul4burw6rhuqjhu6Xhu6nDquG6rOG6vMOq4buVw4HhuqnDquG7pHnhu4l4w6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7lUF4w7nDquG6qOG6psaweOG7pcOq4bqsw4rDrMOq4buV4bul4bq+w6zDqnbhuq54w6rhuqjhu6XDrOG7hMOq4buX4buN4buEw6rhuqjhuqbDtXjDquG7mW54w7nDquG7l+G7jeG7hMOq4buZ4bu14buVw6rGocOJ4bqweMO5w6rhu5fhu43hu4TDquG7h+G7h8Oq4buvNsOqeOG7peG7i3jhu6XDquG6puG7ocOq4bukw4nhuq54w7nDqlbhuqDhu5Xhuq3DquG7rsOsw6o+QsOC4bqpw6rhu6R54buJeMOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4bqo4bulxanDqnjDueG7peG7p3N3w6rGoeG7qXjhu6XDquG7r0fDquG7gOG7icOq4buCw4rDqnZGw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qMOAeMOq4bqoxKnhu6fDquG6qOG6pnB4w6p2w4nhuq7hu6fDqsah4bunc3jhuqnDqj7hu6XDrOG7hMOq4buV4buLw4LDquG7guG6quG7j+G6qMOq4bqo4bqq4buEcXjDqmI4PmPDquG7meG7qcOq4bul4bu3eMO5w6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu4vhu5XDqj7hu5jDjMOq4bqo4bqmcHjDqsah4bupw6zDquG7meG7iXjDquG7l3nDqsahxIJ4w6rhu4Dhu6nDquG6pOG6qmp4w6p2RuG6qcOqPuG7pcOs4buEw6rhu5fhu43hu4TDquG6qOG6psO1eMOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4buX4buN4buEw6rhu5nhu7Xhu5XDqsahw4nhurB4w7nDquG7l+G7jeG7hMOq4buH4buHw6rhu67hu4DhuqnDquG7ruG7pWp5w6rhuqzhu4vhuqjDqnZtw4LDqsahb+G6qMOq4buZ4bqiw6rhuqzhuqp4w7nDquG7pXPDquG6qOG7pcOBeMO5w6rhuqjhu6dxw4LDqsah4bupw6zDquG7leG7i+G7lcOqPuG7mMOMw6rhu6/hu6XhuqrDquG7gOG6vOG7lcOq4buVw73DqnfDtOG6qMOqxqHhuqDDqsO54bunQXjDucOq4bqs4bud4bqow6rhu5XDrHnDquG6ssOq4buCa8OqPuG7peG6qsO0eOG6rcOqPuG7jXjDqj7hu6Xhu4l44bul4bqtw6rDjMOqOOG7p3jDueG6rcOq4bukw4nhuq54w7nDqjbhu6dz4bqo4bqtw6rhu6TDieG6rnjDucOqVsO0w4LDquG7gOG7icOq4buZ4bqiw6rhuqzhuqp4w7nDquG6qOG7p3HDgsOqxqHhu6nDrMOqxqHDieG6sHjDucOq4buX4buN4buEw6rhu4fhu4fDquG7rzbDqjg+w6rhu4Vo4buBw6pWw6x5w6rhu5hqecOqxqF5xKl4w6rhuqThuqrDrMOq4bulw6zhu6fDquG7gmvDqj7hu414w6pWeXjDueG6rcOqPuG7jXjDqj7hu6Xhu4l44bul4bqpw6o+4bulw6zhu4TDquG6qOG7pXHDquG7l+G7jeG7hMOq4bqo4bunccOCw6rGoeG7qcOsw6rhu5Xhu4vhu5XDqj7hu5jDjMOq4buv4bulQXjDucOqxqFqd8Oq4buZannhuq3DquG7meG6osOq4bqs4bqqeMO5w6rhuqjhu6dxw4LDqsah4bupw6zDquG7leG7i+G7lcOqPuG7mMOMw6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7lcOq4buA4bupw6rhuqjhuqbFqcOq4bqo4bqmcHjDqsahw4nhurB4w7nDquG7l+G7jeG7hMOq4buv4bulQXjDucOqxqFqd8Oq4buZannDquG6qOG6puG7qcOq4bqsw4HDquG6qOG7peG7m3nDquG6pOG6quG7hMOqxqHhu6l44bul4bqpw6pWw7TDgsOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rhu4t4w6rhu6/hu6d0d8Oq4bqo4bqmw6zhuq3DquG7meG6osOq4bqs4bqqeMO5w6rhu5fDteG6qsOq4buV4buL4buVw6p34buL4buEw6rhu5nhu6dxeMOq4buLw4LDquG7gcOqw4Lhu6XDrMOq4buA4buJw6p34buL4buEw6rhu6/FqXjDquG6qOG6pnB4w6rGoeG7qcOsw6rhu5nhu4l44bqpw6o+4bqieMO5w6rhu6/hu6d0d8Oq4bqo4bqmw6zDqnbDieG6ruG7p8OqxqHhu6dzeOG6rcOqxqHhu4t44bulw6rDueG7p+G7i8OqdsSp4bunw6rhuqjGsHjhu6XDquG7pcaweOG7pcOq4buAw7R4w6rhu6Xhu4l44bulw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qOG7peG7p3HhuqjDquG7meG7qeG6rcOqw4Lhu6Xhu414w6rhuqjFqeG7leG7pcOq4buV4buL4buVw6p4w7nhuqrhu4RweMOqeOG7peG7jXjDqsO54buN4buEw6rhuqbDrMOq4bqs4bq8w6rhu5XDgcOqdsOJ4bqu4bunw6rGoeG7p3N44bqtw6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOq4buA4buJw6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buv4bulw6zhu6fDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDqsahw4B4w7nDquG7meG6oMOq4buvccOq4bulecSp4buV4bulw6rhuqzDisOsw6rhu5Xhu6Xhur7DrMOqduG6rnjhuq3Dqsahw7XhuqrDquG6qMOJw6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDueG6rcOq4bqsw4rDrMOq4buV4bul4bq+w6zDquG6qOG7pcOJ4bqweMO5w6rhu4Lhuqrhu4RweMOqdsOJ4bqu4bunw6rGoeG7p3N44bqtw6p44buNeMO5w6rhu5XDrHnDqnhseMO5w6p24bq84buVw6rhu4Dhu4nDquG7peG7p3PhuqrDquG6pOG6qmrDquG6pOG6qmp4w6p2RsOq4buAw7R4w6rhu6Xhu4l44bulw6p2w4nhuq7hu6fDqsah4bunc3jhuqnDqsagcsOq4buC4bqq4buP4bqow6rhu5Xhu4vhu5XDquG7l+G6vMOq4buLeMOq4bqo4bq8w6rGoeG6oHjDucOq4bulw73DrMOqdsOJ4bqu4bunw6rGoeG7p3N4w6rhu4Dhu4nDquG7lWrhu6fDquG6qMSpeeG6rcOq4buZ4bu14buVw6rhu6XDvcOsw6p2w4nhuq7hu6fDqsah4bunc3jDquG7r+G7peG6qsOq4buA4bq84buVw6rhu67hu6Xhu5vDqjzDrHjhu6XDqsahw4B4w7nDquG6qOG7peG6sOG7p8Oq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nDqnfEqeG7leG7pcOq4buA4buzeMO5w6p2w4nhuq7hu6fDqsah4bunc3jDquG7leG7i+G7lcOqOD7DquG7hWjhu4Hhuq3DquG7hWjhu4fhuq3DquG7hWjhu4PDqj7huqbEqXfDquG7lW3huqjDquG7ruG7peG7m8OqPMOseOG7pcOq4buA4buJw6o4PsOq4buFaOG7gcOqPuG6psSpd8Oq4buVbeG6qMOqVsOsecOq4buYannigKbDquG7mHB4w6rhu5XEqXjhu6XDqsahw73huq3DqsahxIJ4w6rhu4Dhu6nDquG7leG7s3jDquG7leG7pULDquG6qOG6puG7tXjDucOqeOG7peG7p3N3w6rhu4BEw6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqk4bqqw6x4w7nDquG6qOG6puG7p3PhuqjDqsahdMOq4bqo4bqq4buEcXjDqsahw4nhurB4w7nDquG7l+G7jeG7hMOq4bulxKnDquG6qOG7pXHDqnhBeMO5w6rhuqjhu6VBeMOq4bqo4bunccOCw6p44bulw7R44bqtw6rGoW/hu5XDquG7meG7p3PhuqjDqnbhu4nDquG6ssOqeOG7peG6vnjDucOq4buCa8Oq4buVw73DquG7l+G7jeG7hMOq4bqo4bqmw7V4w6rhu5Xhu6XDicOsw6rGocOJ4bq24buVw6rhu5Vq4bunw6rhuqjEqXnhuqnDqiHhu6XDgeG7p8Oq4bul4bq2w4LDquG7gOG6ruG7p8Oq4buV4bulxal44bulw6rhuqThuqrhu4RyeMOqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rhuqjhuqZweMOqxqHhu6nDrMOq4buZ4buJeMOq4bqo4bqq4buEcHjDquG6qOG6puG6quG7hHJ4w6rhuqjhu6Xhurzhu5XDquG7peG7p3N4w6rhu5lqecOq4buAc8Oq4bul4buJeOG7pcOqdsOseMO5w6rDrHjDquG6qHnhu4l4w6p2w4nhuq7hu6fDqsah4bunc3jDquG7gOG7icOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6pOG6qsOseMO5w6rhu6Xhu4l44bulw6p2w6x4w7nDquG6qOG6quG7hHF44bqnw6rhu4DDtHjDqsah4bqgeMO5w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4buNeMOq4buv4bulQXjDucOqeOG7nXfhuq3DquG7mW14w6rhu5Xhu4vhu5XDquG7gMO04bqow6p2xKnDqnZweMOqxqHDieG6sHjDucOq4buX4buN4buE4bqtw6rhuqhD4buEw6rhuqjhu6dzeMOq4buVw4nDrMOqxqHhuqLDquG7leG7jeG7hMOq4buA4buJecOqxqHDieG6sHjDucOq4buX4buN4buE4oCmw6o24bqu4bunw6p44bul4bq+eMO5w6p44bul4bunc3fDquG7gETDqsaha8OqxqHDieG6tuG7lcOq4bqo4bqm4bundHjDquG7r+G7pcOs4bun4bqtw6rGoOG7p3N4w6p24bq84buVw6rhu67hu6Xhu5vDqjzDrHjhu6XDqsaha8Oq4buV4bulxJDDqsah4bqgeMO5w6rhurh4w7nDqsOC4bulw73DquG7gOG6ruG7p8Oq4buV4buL4buVw6rhuqzhurzDquG7lcOBw6rhu5XDvcOq4bqo4buldMOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDquG6qOG6pnB4w6p2w4nhuq7hu6fDqsah4bunc3jhuq3DqsO54bunanfDquG6qOG7peG7p3ThuqrDquG6qOG7peG6sOG7p8Oqw7nhu6fDrHjDqnjDueG6unjDucOq4buV4buPw4LDqsah4bunc3jDqsah4bqg4bqow6rhu4Lhuqrhu4/huqjDqnbhu4l3w6rDueG7p+G7i3jDqsahecSpeMOq4buA4bunc+G7lcOq4bqsw4rDquG7l0R4w7nDqsah4bunc3jhuq3DquG6pOG6qsOsw6rGocO9w6p44buNeMO5w6rhu5XDrHnDqsah4bqgw6rhuqjhu6d4w6rhu5XDtOG7hMOq4buV4bqqeMO5w6rhu5Xhu4/DgsOqxqHhu6dzeMOq4buV4bulecOq4buv4bul4buL4buV4bulw6rhu6Xhu4l4w7nDquG6rMOKw6rhu5dEeMO5w6rGoeG7p3N44bqpw6rhu5jhu4nhu6fhuq3Dqmp44bul4bqlw6rDjFjDquG7ruG7pMOMWOG7pGQvw4LEkQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Vàng mắt”... vì vàng

“Vàng mắt”... vì vàng
2024-06-22 05:55:00

QTO - Trong thời gian qua, giá vàng liên tục tăng khiến nhiều người khi cần mua mặt hàng này để trả nợ hoặc phục vụ cho việc cưới hỏi gặp không ít khó...

Những bản hợp đồng đặc biệt

Những bản hợp đồng đặc biệt
2016-05-29 10:48:47

(QT) - Giữa ngư dân và người cung cấp đá, dầu, nhu yếu phẩm cho chuyến vươn khơi có một bản hợp đồng đặc biệt. Bản hợp đồng đó không có chữ ký, không cần bất kỳ sự cam kết, đặt...

Hải Lăng tập trung phòng chống cháy rừng mùa khô

Hải Lăng tập trung phòng chống cháy rừng mùa khô
2016-05-27 15:12:01

(QT) - Trước tình hình hạn hán kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất có thể xảy ra, ngay từ đầu năm 2016 huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tập trung xây dựng phương án phòng chống cháy...

Giữ màu xanh cho những cánh rừng

Giữ màu xanh cho những cánh rừng
2016-05-27 07:01:35

(QT) - Để kịp thời ngăn chăn, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm, xâm hại rừng trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị), những năm gần đây, các cơ quan chức năng,...

Đưa thương hiệu gỗ mít Cam Thành đi xa

Đưa thương hiệu gỗ mít Cam Thành đi xa
2016-05-27 06:55:28

(QT) - Cây mít khi mới nhập về xưởng vẫn còn tươi xanh, với hình dáng xù xì, lồi lõm ấy thế mà qua sự cần mẫn của người thợ đẽo, những thân cây ban đầu đó đã trở thành khối gỗ...

Đổi đời trên vùng cát

Đổi đời trên vùng cát
2016-05-27 06:55:16

(QT) - Thực hiện chủ trương di giãn dân ra vùng cát để phát triển kinh tế, những năm qua người dân thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã đầu tư công sức,...

Cơ giới hóa nông nghiệp ở Hải Hòa

Cơ giới hóa nông nghiệp ở Hải Hòa
2016-05-26 10:50:47

(QT) - Tuy diện tích gieo trồng lúa mỗi vụ là 630 ha, nhưng toàn xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) hiện có đến 107 máy nông nghiệp các loại và hàng trăm máy bơm nước tưới...

Màu xanh trên vùng cát Vĩnh Trung

Màu xanh trên vùng cát Vĩnh Trung
2016-05-26 09:49:02

(QT) - Năm 2013, 40 hộ gia đình thuộc thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Trung, Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tình nguyện rời vùng đất đỏ ba dan màu mỡ để ra vùng cát trắng mênh mông...

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
2016-05-26 09:39:04

(QT) - Thực hiện Đề án số 04/ĐA-MTTQ-BTT, ngày 28/12/2015, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN) về tổ chức thực hiện cuộc...

Mô hình phát triển vườn tiêu hiệu quả

Mô hình phát triển vườn tiêu hiệu quả
2016-05-25 07:00:45

(QT) - Hơn 10 năm nay, gia đình anh chị Nguyễn Văn Chự và Đặng Thị Nghị ở thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) quyết tâm duy trì và phát triển vườn tiêu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết