Cập nhật:  GMT+7
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bueczXhu6xUOjE2VDokw6BUMDLDqsSRVCxk4buSVMSQMSXDoFQs4bqrMlTDoDAxMlvhurtUw6AwWeG7oi8xw5rhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRdi7hu6w7U+G7nuG7mkXhurrhu5xULVTDgOG6ozJULHvDoFThu6zDoDFUw4Aw4bq9xKkiw6BUdsOt4bq9VMSQMeG7heG6rcOgMOG7lFThurkyw6AxVMOgw53DoVTDmuG7sMav4buq4buUVOG6uzHhurfDoFRBMj7DoFRxMTJd4bq9VOG7muG6usOpMlvhur1U4bq44bqtw6Dhu5RU4bq6w6kyW+G6vVTEkDHhuqHDoDDhu5RUReG6vVjDoDBU4bq6w6k14bucVGFWVMOg4bqjMlQse8OgVMSRMSXDoFQs4bqrMlQsJMSpVMOgMDEyW+G6u1TDoDBZVMOsVlTDoDEyfeG6vVTDoOG6pzJULOG7rOG6vVQ6MeG6tcOgMFQ6MT3hurvhu5ZUQT7DoFTDmlThurvhur3huqUy4buUVMSQMeG7heG6rcOgMFQsWVTEkTFYMlThursyIsOgVD/hu6xUw6x9VOG6uzF7VDAy4bqpMlQ/PsOgVDky4busVMOsNFQ/V+G6oVQ/W8OgMeG7llThurpnVMOgMFbEqVQs4bqj4buUVDAy4busVCw0w6AxVMSQMeG7heG6rcOgMFQsWVQ5MeG6o1Q5McOdw6BUYVcyVDpWw6AwVDkx4bqjVDkxw53DoFQx4bqtw6Dhu5ZU4bq6PeG6u1Q6WFTDocSDMlTDoDHEgzpUw6Ax4bu0w6Dhu5RUw6w94bq7VMOsWFQsfeG6vVQ74bq1w6BUMXvhurtULOG6tzJUw6zhu6wyVMOgMOG7heG6qzJUw6EoVGFWVD9WVMOAMOG6vcSpIsOgVOG6ujE1VMSQMeG7hWLDoDDhu5ZU4bq4aFTDoDAxMlvhurtUw6AwWVQ64buH4busVOG6ueG6s1TEkTElw6BUw6wmw6BUOTHhurfDoDBUOjE14bq9VD/hur3hurfDoDBU4bq7MeG7rFTEkDHhu4Xhuq3DoDDhu5ZUQT7DoFThu6RU4bq74bq94bqlMuG7lFTEkDHhu4Xhuq3DoDBU4bqzw6FUw6HDouG6u1ThurvDqSXDoFThursxJcSRVOG6u2lUw6AxPeG6u1Thurkyw6Ax4buWVMOAMeG6q1ThurloVOG6uyXDoFThurvhu4HEqVQ6McOdw6FU4bq54bqjOlQ64buH4busVD/hu646VOG6uTfhu5RUMDLhu6xULDTDoDHhu5RUxJAx4buF4bqtw6AwVCxZVOG6uzHhuqHhu67hurtUOTHhuq8yVGHhu4VkMlQx4buuMlThurtpVOG6uzEkw6BUw6Ax4buFw6AwVDEl4bq9VGXhur1YVCxdVGFXMlRhVlQ6MSPDoFQs4bq3MlThu6zDoDFUOuG6oVRl4bq94buyxJFUYVcy4buUVMOp4bq1MlQ/NVRhMlvhurtUMeG6oVbDoFThurvhuqFWw6Dhu5RUMDLEg8OgMFTDoOG6ozJUOTHhurfDoDBU4bq7w6nDo8OgVMOsJMOg4buUVMOp4bqxVOG6uzJ7w6Aw4oCmcOG7rOG6oVTDoDEyPuG6vVThurtWMlThurlYw6BUOuG6o1QwMuG7rlThurvDqTVU4bq7w6nhuqHDoDBUw6AxVlQsfeG6vVQsLsOhVD/hu67DoFQxe+G6u1TDoDHhu4XDoDBUw6wmw6BUxJExWDJUMOG7rsOgMVTDocOi4bq7VDkx4bqhWMOgVMOgYlQxVsOgMFQ6MeG7gTpU4bq7w6kyW+G6vVQs4bq1w6AwVCxdVGHhuqFU4bq7MeG6veG6szpU4bq7MeG7rMOgMOG7lFTDrDJbw6BUxJExM1Q6MeG6oVTEkDHhu4Xhuq3DoDDhu5bhu6Lhurvhu6w/YS5U4bq54bq7xKlhLsOSU8Oh4busw6kwMsOg4buSw5nEkeG7iVThu6zhur3hurvhuqFT4bue4bui4bq7w6nhu57hu6Lhurs74bue4buiMsOhMFThurnDqTrDklMvLzrhu5Y/4bus4bqhZeG6veG7rMOgMOG6u8OpMuG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8Oaw5lVw5kv4bum4buqO8avVcavw5rhu6jDmuG7sOG6u8Wow5rhu6jFqMOaYcOa4buWOMSRMFNUL+G7nuG7oi/hurs74bue4buiL+G6u8Op4bue4bui4bq7w6nhu57hu6Lhurs74bue4buixJHhu57DgeG7tjpUO+G6v1ThurtWw6BU4bq7JeG6u1TDoDHhu4XDoDBU4busw6AxVMSQMeG7heG6rcOgMFTDrCbDoFThurtoVDoxw53DoVThurnhuqM6VD9Yw6BU4bq7MSPDoOG7luG7oi/EkeG7nuG7oi/hurs74bue4buiL+G6u8Op4bue4buiL+G6u+G7rD9hLuG7nuG6ujHhu4Xhuq3DoDBUMeG7rDJULGbhu6xUOuG6ocOgVOG6ueG6qcOhVOG6uzEye+G6vVThurs0w6AxVOG6uzHhu4Xhuq3DoDBUOuG7h+G7rFQ/4bus4buUVD9WVMSQMeG7hWLDoDBUMFfhurtUw6Dhu4Xhuqk6VMOh4buy4bq74buUVCxmw6AwVDslxKlU4bq7NMOhVDl7VOG6uTLDoDFUw6Ax4busMuG7llThu7kx4bq3w6AwVDrhuqNUw6wyWzpUMDRUYVZUP1ZUOTHhurfDoDBUYVbDoeG7lFThurtnVMOsMls6VCzhurXDoDBU4buuw6Aw4buUVMOp4bqhw6AwVMOp4bq94bqnMlQ64bq/w6AwVDDhu67DoDFUMVbDoDBUw6nhuqHDoDBULDJUOTHhu7LEkVThursx4bq3w6BU4buJ4bqjw6FUY1ThurvDqeG6ocOgMFTDoDDhuqFWMlThu4lZVD/hur3hurfDoFQ/4buuw6Dhu5RULHvDoFQsMlRhVsOhVOG6uzHhur0+4buUVGFWw6FUw6Hhu4XhuqnDoOG7llTDjD3hurtUw6xY4buUVMOgMcSDOlTDoDHhu7TDoFTDoDHhu4XDoDBUOuG7rjJUw6AwMcOo4bqh4buUVDrhu64yVCzhuqMyVMOsJsOgVD/hu67DoVTDqTJ74bq7VGE9xKlUMDLhu6xULDTDoDFUP1bhu5ZUc2bhu6xUOuG6ocOgVDDhu64yVCwk4bq9VDrhu4fhu6xUP1ZUOuG7g8OgMFTDrDRU4bq7MXtUOTHhurfDoDBULOG7hWI6VCx7w6BU4bq7w6nhu4XhuqvDoDDhu5RUxJExWDJU4bq54bqpw6FUP+G7heG6qTpUw6xW4bqhVCzhuqsyVMOh4buF4bq9VOG6uTLDoDHhu5bhu6Lhurvhu6w/YS5U4bq54bq7xKlhLsOSU8Oh4busw6kwMsOg4buSw5nEkeG7iVThu6zhur3hurvhuqFT4bue4bui4bq7w6nhu57hu6Lhurs74bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buew5VUw4HEgzJU4bq5aFThu4fDoDBUMcOiVOG7rMOgMVTDgDDhur3EqSLDoFR2w63hur1UxJAx4buF4bqtw6AwVOG7iTLDoFQwaTJULHvDoFRw4buu4bqhVEXhur1Yw6AwVOG6usOpNS3DmcavVOG6usOpJMOgVHbhu4XDoDBUc1fhuqEt4bq6MVbDoDFUxJEx4bqzVHPhurfDoDBUdlZU4buac+G6uuG7klRVxajhu6Thu5bhu6Thu6rFqOG7qOG7lsOa4buoxq/hu5xUMeG6oeG7tjpUOjHhur3EqV3DoFTDrFbhuqFU4bq7VjJUOTHhuqFYw6Dhu5JUcOG7ruG6oVRF4bq9WMOgMFThurrDqTXhu5RU4bq54bqzVOG6uuG7ueG7klTDmlXDmVXDmlVVVcOaw5nhu6TGr+G7sOG7sMavVOG6u1cyVMOAMCPDoFQxVsOgMFRxxJBUceG6t8OgMFThursx4buF4bqtw6AwVEXhur1Yw6AwVOG6usOpNeG7luG7oi/EkeG7nuG7oi/hurs74bue4buiL+G6u8Op4bue4buiL+G6u+G7rD9hLuG7nnHhu64yVDkx4bqjVD/huqNUOuG7rjJUOTHhurfDoOG7lFQs4bqjVGFWVGHDqjpUOuG6ocOgVDDhu64yVD9WVGE9xKlUOjHhurXDoDDhu5RUOjHhu7jDoDBUOuG6o1QwNFQ6MeG6oVQ64bqhw6BUYVbDoVQ64buH4busVDHhurUyVMOh4bq3w6BUw6Aw4bqhVjJUYeG6qzJUOjHDqjpUw6Fnw6AwVDFXw6AxVMSRMcOqOlTDrFZUYeG6qzJUO+G7tsOgVDvDo1Thurnhu6zhur1Uw6BWxKlUP1ZUOjF74bq7VCwy4buUVDrhuqHDoFQw4buuMlQxWcSpVOG6uzHhu6zEqVTDoShUOjHDncOhVOG6ueG6ozpULsOh4buWVMOJ4bq1MlQ64buuMlTDoDBWxKlULOG6o1Q64buDw6AwVCx7w6Dhu5RUP1ZUxJAx4buFYsOgMFTDqeG7rFQsMlQsXVRhVzJUxJAx4buF4bqtw6AwVMOhw6LhurtUw6E0w6AxVD/huq1Uw6zhuq1UMDLDreG7rFQ7w6PDoDBULOG6qzLhu5ZUw4AwVsSpVMOhKFTDoT3hurvhu5RUw6AwVsSpVMOgVuG6oVTEkDHhu4Xhuq3DoDBUOuG7g8OgMFRhMnvhurtUw6nhu6xU4bq7MeG7ssSRVDHhu4Xhuq3DoDBUYT7DoFTEkTEkw6BUw6HDolQ64buH4busVMOhKOG7llThu7ldVMOsfVTDoSjhu5RU4busw6AxVMSQMeG7heG6rcOgMFQ/JeG6u1Q5MeG6ozrhu5JU4oCcQcOqOlQ6w6PDoFThurnhurPDoDDhu5RUw6EoVOG6uzHhu4XhuqvDoDBUMeG7rMSpVMOs4bq94bqz4bq7VMOsLuG7lFQ94bq9VMSpe8OhVOG6u+G6tzLhu5RUw6nhurUyVGXhur3hu6zEqVTDoeG7tuG6u1TDrFbhuqFU4bq74buF4bqrw6AwVGHhu6zhur1Uw6zDouG6u1TDoDHDrcOgMFQ7w6PDoDBUw6Dhu4Xhuqk6VMOh4buy4bq74buUVMOg4bqjMlQ5MTzhu5JU4bq44bus4bq9VMOgVsSpVMOhKFTDoT3hurvhu5RU4busMlThurk8VDoxw53DoVThurnhuqM6VDrhuqHDoFQsI8Sp4buUVMSQMeG7heG6rcOgMFThuq0y4buQU+G7llThurox4buF4bqtw6AwVDrhur3DojpU4bq54bqzw6AwVMSQMeG7heG6rcOgMFQs4bqtw6BULMOiOuG7lFQ5MeG6o1Q5McOdw6BU4bq7w6nDncOhVD994buUVD9WVDrhuqHDoFQxVsOgMFThu4nhuqPDoVThursx4buF4bqrw6AwVCx7w6BULMOiw6AwVMOsMj7DoOG7lFQwMsOqxJFULGRUw6x9VMOsJeG6u1Q6MT3hurvhu5ZUw4Aw4buF4bqrMlQ6McOqVMOp4bq9w6LhurtUYVZU4bq3w6AwVMOAMOG6vcSpIsOgVHbhur3EqT7DoFQsWVQs4buF4busVOG7rMOgMVTDrH1Uw6AxVlQ6McOdw6FU4bq54bqjOuG7llThu68y4busVCw0w6AxVOG6t8OgMFR24bq9xKk+w6BUOuG6o1Thu6RULGbhu6xUOuG6ocOg4buUVDrhur3DojpU4bq54bqzw6AwVDrhu4PDoDBUMOG7tsSRVMOpPeG6u1TDoDEyfeG6vVQ5MeG6o1Q5McOdw6Dhu5RUP2MyVDkyw6AxVOG6u3tUMDLhu6xULDTDoDFUOjE2VOG6u8Op4bq3w6AwVDox4bqrVMOsVuG6oVTDoT3EqVThurlW4bqhVMOp4bq9w6LDoDDhu5ZUw4Ax4buFw6AwVDrhur3DojpULOG6qzJU4busMlQs4bqh4buuw6BU4bq7w6nhu4Xhuqk6VDoxw61Uw6Aw4bqr4buUVMOgMOG7heG6qzJUOuG6ocOgVOG6u8Op4busMlQsJOG6vVQ64buH4busVOG6t8OgMFR24bq9xKk+w6BUPzVU4bq74busMlTDoFfDoFQwMuG7rOG6oVThursx4bq3w6AwVMOgw53DoVTDmVVV4buqVDkxMnvDoFQwMuG7rFQsNMOgMVThurfDoDBU4bq74bqzw6BUMVbDoDBU4bq7w6nDncOhVOG6u8OpMlvhur1ULOG6tcOgMFQ6McOt4busVD9bw6Ax4buWVOG7rzLhu6xULDTDoDFU4bq3w6AwVHbhur3EqT7DoFRhI8OhVMOsVuG6oVQx4bqhVsOgVDpYw6AxVDkx4bqjVDkxw53DoOG7llThuroxPeG6vVQxMl3hur1UOTHhuqNUOTHDncOgVDAy4busVCw0w6AxVDoxw6rhu5RU4busw6AxVMSQMeG7heG6rcOgMFThu4kyw6BU4bq3w6AwVCzhu4ViOlThurvDqWNUw6x9VMOgMVZUOuG7g+G7lFQsXVQwMljDoVQ/4bqp4bq7VDDhu67DoDFUw6Dhu7bDoDBUOjHhuqFUMDLhu6xULDTDoDFUOjHDquG7lFTDrGfhu6xU4bq7MlvDoFTDrDJbOlQ5MeG6ozJUMeG7heG6rcOgMFQ6MeG6oVQ/4busVMOhKOG7llR24bq3w6FUOjHDqsOgMFThurvhurcyVCx7w6Dhu5RU4busw6AxVMSQMeG7heG6rcOgMFTDrOG6vTJUw6Fnw6AwVDkx4bq3w6BU4buJMnvhurvhu5ZUcGMyVCzhuq3DoFQwMljDoOG7lFTDoDFWVOG7rMOgMVThurtnVGEj4bq9VCxZVMOs4buyw6AwVD/huqPDoDBUw6Aw4buF4bqrMuG7llRzXVQ5MeG6r+G7rFRhPcSRVDrhurdULOG6rcOg4buUVD9bw6AxVOG6uyXhurtUMVbDoDFUMVdUw6HhuqcyVGHDqjpU4bq7w6nhu64yVDAy4bqjVOG6u8OpY1ThurvDqeG6qzLhu5RU4busw6AxVMSQMeG7heG6rcOgMFQ6MTZU4bq7JcSRVOG6u8Op4bq9w6AwVMOsVuG6oVTDrDJbOlThurslxJFUw6w8VOG7mjvhuqFU4busw6AxVOG6u2hUw6FWxKlUw6HDo1QxxIM64bucVMOs4bqpMlTDoeG6ocOgMFTDoeG6veG6s8OgVGXhur0+w6BULDJUw6Axw63DoDBUw6DhuqcyVCzhu6zhur1U4bq7w6nhuqHDoDBUOuG6vcOiOlQs4bqrMuG7llRxMcOqw6AwVOG6u+G6tzJUw6nhu6xUw6x94buUVGHDo8OgMFQ/4bq94bq1w6BUP1nhu5RU4bq7MeG7heG6rcOgMFThu6zDoDHhu5RUOjFi4bq7VMOgMDE34buUVMOge+G6vVQsPsOhVDHhurfDoVTDoeG7heG7rFQwMuG6o+G7lFRhVzJUYT7DoFQ64bqtw6BULOG7rOG6veG7lFTDocOi4bq7VMOhNMOgMVThu6zDoDFU4bq5PFQ6MeG6s8OgMFQ6McSDMlThursxe1TDoFbhuqFULCPEqeG7kFTDgeG6ocOgMFTDqeG7tMOgMOG7lFThursx4bq3w6AwVGXhur3hu6xUP1YyVMOsMnvhurtUw6BWxKnhu5RUOuG7rjpUw6AxVlQxWOG6oVThursjw6FUMVnEqVQ6MeG6vcOgMFThurvhu6zEqVQ7VsOgMVQ6MeG6oVThu6zDoDFUxJAx4buF4bqtw6AwVMOgMcOtw6AwVCwyfeG6vVThurvhurPhurtULCjEkeG7lFQ64bqjVCzhu4ViOlTDoOG7gVQ64buF4bqrMlThurvDqT7DoFTEkTElw6BULOG6qzJUw6AwMTJb4bq7VMOgMFlUw6xWVMOgMTJ94bq9VDkx4bqlVCzhu6zhur3igKZUcFYy4buUVFjDoDHhu5JUw4F3w4B2VHNGceG7oi/EkeG7ng==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuổi thơ nhọc nhằn

Tuổi thơ nhọc nhằn
2012-01-14 06:16:56

(QT) - Trong khi bè bạn tung tăng cắp sách đến trường thì rất nhiều em nhỏ ở các xã A Vao, A Bung, Tà Rụt, Húc Nghì (Đakrông, Quảng Trị) lại phải lặn lội mưu sinh trên dòng...

Nặng tình con chữ ở A Vao

Nặng tình con chữ ở A Vao
2012-01-13 13:56:43

(QT) - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) A Vao của xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị) có 7 điểm trường. Khoảng cách giữa các điểm trường nằm rải rác, việc đi...

Phải chọn đúng nghề cần học

Phải chọn đúng nghề cần học
2012-01-12 11:03:51

(SGGP).- Ngày 11-1, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 21-11-2009 về Đề án đào tạo nghề cho lao...

Phải giao quyền tự chủ cho đại học

Phải giao quyền tự chủ cho đại học
2012-01-12 11:03:33

TT - Dự án Luật giáo dục đại học đã dự thảo đến lần 5 nhưng vẫn còn bảy “vấn đề lớn” có ý kiến khác nhau, trong đó vấn đề tự chủ giáo dục đại học và trách nhiệm của Bộ GD-ĐT...

Hạn chế những kỳ thi không cần thiết

Hạn chế những kỳ thi không cần thiết
2012-01-12 11:03:15

(TNO) - Nhằm giảm sự cạnh tranh quá mức giữa các học sinh, chi phí giáo dục tư và tăng thời gian học ở lớp, Văn phòng giáo dục Seoul (Hàn Quốc) sẽ bỏ những sự kiện thi đua, kỳ...

Hải Quế chủ động “sống chung với lũ”

Hải Quế chủ động “sống chung với lũ”
2012-01-11 12:12:52

(QT) - Hải Quế là một xã thuần nông, thuộc vùng trũng của huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Hàng năm về mùa mưa lũ, cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn vì bị ngập sâu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết