Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG7j+G7kMOJ4buS4bqww4zhu5BUUOG6sOG7iOG7uFDDlOG6sFDDlOG7kMOT4bqww4xGUOG6sOG7kFTDjMOBL+G7kOG6ssOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMSRxKhD4buK4bquw4Dhu7nhu5FkZOG7j0Hhu7Ut4bqw4buFw5TEkCjhurDhurLhurIt4bqy4buz4bqw4bu0ReG7kuG6sMSRxJDhurDhu4XFqOG7kuG7s+G6sMOj4buQ4buYUOG7kOG6sFjhu5A94bqw4buI4bq44bqw4bu0xq/hurDDjOG7kCrDjOG6sOG7kMWo4buS4bqwUMOU4buQ4buW4bqw4bu0w50/w4zhurDhu7Thu7YoT1DhurDhu7RRxJBQ4bqwWeG7tuG7pMOM4bqw4buy4buq4bqw4buiT+G7tOG6sOG6tOG6sFDhurrhu6DhurDhu7Thu5A/w4zhurDhu5Dhu5LDklDhurDDteG7tihP4bu04bqw4buI4buWUOG7kOG6sOG6skLhuqbhuqwvw7Xhuq8t4buT4buTw5ThurBQw5TEkCjhurDhurThurIt4bqy4bqyLeG6tOG6tuG6tkLhurAsw5PhurDhuq/Dk+G6sERQ4bqw4buIxJBR4bqw4bu0RVHhurBQw5Thu5DDk+G6sMOM4buQUeG6sOG7nkNR4bqw4buIxahQw5ThurBQw5lQw5ThurDhu7Thu5DDmVDhurDhu7Thu7Dhu5LhurBQ4bq64bug4bqw4bq04bq24bq04bq24bqw4bu54bqvw5PhurBEUOG6sOG6skLhuqbhuqxB4bu14bqw4buP4buQUuG6sOG7k+G7kD3hurDhu7Ql4buwUMOU4bqw4buFw5Thu7Yo4buOUOG6sOG7k+G7kOG7ksOSUOG6sOG7heG7kOG7glDhu7PhurDhu5PDnSVWUMOU4bqww41DUOG6sMOj4buQxqDhurDhu4hFUeG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqwJeG7qlDDlOG6sOG7tOG7kD/DjOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sMO14bu2KE/hu7ThurDhu4jhu5ZQ4buQ4bqw4bqyQuG6puG6rOG7s+G6sMOM4buQPeG6sOG7tMOd4buU4bqw4buQxajhu5LhurBQw5Thu5Dhu5bhu7XhurDhu5Phu5DEqFHhurDDjURR4bqww4xEUeG6sMOMPUPhurDhuqPFqOG6sOG7heG7hS3hu4/hu5Phu4Xhu5PhurAsxJDhurDhuqPFqOG6sOG7h+G6r+G7k+G6oy11xJHhurDhu7TDneG7lFDhu5DhurDDo+G7kOG7mFDhu5DhurBY4buQPeG7s+G6sOG7iE9Q4bqwUEMo4buz4bqw4buI4bq44bqww4xS4bqww5RGUOG6sOG6quG6tuG6tuG7teG6tuG6tuG6tuG6sOG7niXhu67hu7ThurBQw5Ql4bus4buS4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4buQVMOM4bqwUMOU4buQw5Phu7PhurDhu7R74bqw4buew5LhurDhu55DUeG6sOG7iMWoUMOU4bqwUMOZUMOU4bqw4bu04buQw5lQ4bqww4xS4bqwLOG7ksOSw4zhurDhu57EkOG7oOG6sOG7skPhu7bhurDhu5BUw4zhurBQw5Thu5DDk+G6sFbhurDhuqbhuqThurDhu7TGoFDhu5Dhu7PhurDhu5Phu4/hurDhu4hF4bu04bqw4bu0w51OUOG6sOG6qOG6tuG7r+G7s+G6sOG7iOG6uOG6sMOM4buq4bqww43DiVDhurDhu5BRxJBQ4bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqwLOG7ksOSw4zhurDhu7TGr+G6sMOM4buQKsOM4bqw4bu04buQ4buY4bqw4buI4buS4buM4bug4bqw4bugw5nhurDhu5Dhu5RQ4buQ4bqw4buKRSjhurBQw5Thu5DDk+G6sCzEkOG6sOG7iOG6vuG7tOG6sOG7kMSQUMOU4bqw4buKRSjhurBQw5Thu5DDk+G6sMOM4buQUeG6sOG7nkNR4bqw4buIxahQw5ThurBQw5lQw5ThurDhu7Thu5DDmVDhurAsxJDhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurDhu4gl4buuw4zhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7suG7pOG6sOG7oMOZ4bqw4buQ4buUUOG7kOG6sOG7tOG7kk5Q4bqw4bu04buST1Dhu7XhurDhu5Mm4bqwUOG7kDtQw5ThurDhu7Thu5DEkFDhu5DhurDDjMOZUMOU4bqww40l4buww4zhurDhu4hG4bu24buz4bqw4buP4buQUuG6sOG7k+G7kD3hurDhu7Ql4buwUMOU4bqw4buFw5Thu7Yo4buOUOG6sOG7k+G7kOG7ksOSUOG6sOG7heG7kOG7glDhurDhu4jDk+G6sFDDlOG7kOG7luG6sFDhurrhu6DhurDhurThurbhurLhurThu7PhurDhu7JN4bqw4bu04buST1jhurDhu7Qjw4zhurDhu4jEkFHhurDhu7RFUeG6sFDDlOG7kMOT4bqww4zhu5BR4bqw4bui4buQUcOJUMOU4bqw4bqs4bq24bq24bu14bq24bq24bq24bqw4bueJeG7ruG7tOG6sOG7nkNR4bqw4buIxahQw5ThurBQw5lQw5ThurDhu7Thu5DDmVDhu7XhurDhuqNDUOG6sMOj4buQxqDhurDhu4hFUeG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqwJeG7qlDDlOG6sMOMRlDhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurDhu6JP4bqw4buQUUXDjOG7kOG6sOG7ouG7kuG7jOG7oOG6sOG7tMOdQ+G6sMOMI+G6sOG7tOG7kOG7jOG7s+G6sOG7iOG7llDhu5DhurDhu6I84bqww4zDmVDDlOG6sOG7tETDjOG6sOG7ikUo4bqwUMOU4buQw5PhurDDjOG7kFHhurDhu55DUeG6sOG7iMWoUMOU4bqwUMOZUMOU4bqw4bu04buQw5lQ4buz4bqw4bu04buk4buS4bqw4bu04buQ4buS4buM4bu24bqw4bq04bqwUOG6uuG7oC/hu55GUOG7teG6sMO0xJDhurDhu7JRROG7tOG6sOG7tFHEkFDhurDDjcWo4bqww4xEw4zhurDDjOG7kOG7mFDhu5DhurDhu7JEw4zhu5DhurDhu4jhurjhurDDjUNQ4bqw4buQxJBQ4buQ4buz4bqww4zDmVDDlOG6sMON4buk4bqw4bu0w50l4buww4zhurBQw5TEkCjhurDhurThuqgt4bq04bqw4buI4buM4bqww4xEw4zhurDhu4jhu5ZD4bqwWOG7kCXhu6pQw5ThurDDjOG7kD3hurDhu4jFqFDDlOG6sOG7kCXhu7BQw5ThurDhu4pJUOG6sOG7tOG7kD/DjOG6sOG7kOG7ksOSUOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buTw51RUMOU4bqwWeG7tinhurDhurIt4bq04bq24bqy4bq04buz4bqww4xEw4zhurDhu4jhu5ZD4bqwWOG7kCXhu6pQw5ThurDDjEZQ4bqww4zhu6rhurDDjcOJUOG6sOG7ouG7kOG6vMOM4bqwWOG7kCPDjOG6sOG7tOG7lFDhu5DhurDhu7TDnUVQw5R54bqw4bu04buQ4buST+G7tuG6sOG7iMOT4bqwRFDhurDDjOG7hFjhurDhu4jhu5ZD4bqwWOG7kCXhu6pQw5Thu7PhurDhu7Thu5Dhu5JP4bu24bqww43hu5JOUOG6sMOM4buQT+G6sMOM4buQUeG6sMOMw5lQw5ThurDhu7REw4zhurDhu4pFKOG6sFDDlOG7kMOT4bqwVuG6sMOM4buEWOG6sOG7kOG7tijDklDhu7PhurDhu7Thu5Dhu5JP4bu24bqww41DUOG6sMOM4buQxqDhurDhu4hFUeG6sOG7ikUo4bqwUMOU4buQw5PhurDDjOG7kFHhurDhu55DUeG6sOG7iMWoUMOU4bqwUMOZUMOU4bqw4bu04buQw5lQ4bqwVuG6sOG6suG6suG7r+G6sOG7suG7pOG6sOG7kOG7tijDklDhurAsxJDhurDhurThuqjhu6/hurDhu7Lhu6ThurAh4bq44bqw4bu0w51OUOG6sMOMw4nhurBQJeG7sMOM4buz4bqw4bu04buQ4buST+G7tuG6sFnhu7Yo4bqw4buQUUXDjOG7kOG6sFjhu5BE4bu04bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqwUMOU4bu24bumUOG6sFDhu5Dhu4JQ4bqw4bueP8OM4bqww4w9Q+G6sELhurDhu7TGoFDhu5Dhu7XhurBzw5PhurBY4buQ4buYQ+G6sFDDmVDDlOG6sOG7iuG7glDhu7PhurDhu4/hu5BS4bqw4buT4buQPeG6sOG7tCXhu7BQw5ThurAoTuG7tuG6sMOMRuG7tuG6sOG7iOG7jOG6sOG7kFTDjOG6sFDDlOG7kMOT4bqww4xS4bqw4buQ4buSw5Lhu7bhurBZ4bu2w4nhu7PhurDDlOG6vFDhurDhu57hu5LDk1DhurAs4buw4buS4bqwLOG7ksOSw4zhurAqUMOU4bqw4buKI1DDlOG6sOG7tOG7kD/DjOG6sOG7tOG7kuG7jlDhu7PhurBQw5Ql4bus4buS4bqw4buQVMOM4bqwUMOU4buQw5PhurDDjEZQ4bqwWOG7kMOJ4buS4bqwIUTDjOG6sOG7iOG7llDhu5DhurDDncOa4bqw4oCc4buIRuG7tuG6sMOdQ+KAneG6sMOMw5lQw5ThurAs4buSw5LDjOG6sOG7nsSQ4bqw4buyTeG6sOG7nsSQ4bug4bqww5Thu5ThurDDneG7puG7kuG6sOG7oOG7sOG7kuG6sCFEw4zhurDhu4jhu5ZQ4buQ4bqw4bug4buUUOG7kOG6sOG7sk3hurDhu4jhurpQw5ThurDhu6Ip4bqw4buQVMOM4bqwUMOU4buQw5PhurDDlOG7lOG7s+G6sOG7iOG7jOG6sCzhu5LDksOM4bqw4buKRSjhurAsxJDhurDhu5BUw4zhurBQw5Thu5DDk+G6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqww43hu5bhurDhu57hurhQw5ThurBY4buQ4buY4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4/hu7XEkcOh4buZw4EvWMOA


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghề chẻ đá Tây Gio Linh

Nghề chẻ đá Tây Gio Linh
2024-05-26 09:26:00

QTO - Miền Tây Gio Linh được thiên nhiên kiến tạo có trữ lượng đá tự nhiên dồi dào. Những bãi đá này tập trung chủ yếu ở các xã Gio An, Gio Sơn, Phong...

Nâng nhẹ nhành ô liu

Nâng nhẹ nhành ô liu
2024-05-26 09:15:00

QTO - Nhân loại từ xa xưa đã dùng hình ảnh bức tường và cây cầu để nói về ngăn cách và gắn kết, chia rẽ và nối liền, đứt gãy và thông suốt. Các chính trị...

Phải giao quyền tự chủ cho đại học

Phải giao quyền tự chủ cho đại học
2012-01-12 11:03:33

TT - Dự án Luật giáo dục đại học đã dự thảo đến lần 5 nhưng vẫn còn bảy “vấn đề lớn” có ý kiến khác nhau, trong đó vấn đề tự chủ giáo dục đại học và trách nhiệm của Bộ GD-ĐT...

Hạn chế những kỳ thi không cần thiết

Hạn chế những kỳ thi không cần thiết
2012-01-12 11:03:15

(TNO) - Nhằm giảm sự cạnh tranh quá mức giữa các học sinh, chi phí giáo dục tư và tăng thời gian học ở lớp, Văn phòng giáo dục Seoul (Hàn Quốc) sẽ bỏ những sự kiện thi đua, kỳ...

Hải Quế chủ động “sống chung với lũ”

Hải Quế chủ động “sống chung với lũ”
2012-01-11 12:12:52

(QT) - Hải Quế là một xã thuần nông, thuộc vùng trũng của huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Hàng năm về mùa mưa lũ, cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn vì bị ngập sâu...

Ông Thuận của người nghèo

Ông Thuận của người nghèo
2012-01-11 12:10:25

(QT) - Từ năm 2007 đến nay, ông đã trích hơn 100 triệu đồng tiền lương hưu của mình để hỗ trợ cho bà con nghèo, học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại địa phương. Ông là Nguyễn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết